Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus toukokuu 2019

YIT:n ensimmäisen vuosineljänneksen tulos julkaistiin 26.4. Tulos parani vuoden takaisesta selvästi, mutta oli tappiollinen, kuten odotimmekin. Erityisesti päällystysliiketoiminta ja IFRS-raportoinnin mukainen omaperusteisten asuntojen valmistumisiin sidottu tuloutustapa aiheuttavat merkittävää vaihtelua vuosineljännesten välille. Tulos parani selvästi Päällystys-, Asuminen Venäjä- ja Toimitilat-segmenteissä.

Tänä vuonna annamme tulosten yhteydessä koko vuoden ohjeistuksen lisäksi myös seuraavan neljänneksen oikaistua liikevoittoa koskevan lausunnon. Nyt kuluvasta neljänneksestä toteamme: ”Yhtiö arvioi vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton paranevan hieman vertailukaudesta (pro forma). ” Vuoden 2018 toisen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli 24,4 miljoonaa euroa.

Tuloksen jälkeen tapaamiemme sijoittajien kysymykset ovat pyörineet kotimaisen asuinrakentamisen ympärillä, koska analyytikkojen konsensus odotti korkeampaa oikaistua liikevoittoa. Merkittävin syy konsensusta ja vertailukautta alhaisempaan tulokseen ja matalampaan kannattavuuteen oli kauden aikana toteutettu uuden tyyppinen salkkutransaktio. Perustimme maaliskuussa sijoittajaryhmän kanssa vuokra-asuntoihin keskittyvän rahaston. Myimme rahastolle samalla salkun valmiita tai lähes valmiita asuntoja (yhteensä lähes 600 kpl). Myytävien asuntojen arvo on yhteensä yli 100 miljoonaa euroa. YIT sijoitti rahastoon noin 11 miljoonaa euroa omaa pääomaa.

Isossa nippukaupassa YIT kirjasi valmiiden asuntojen osalta 51 % syntyvästä liikevaihdosta ja tuloksesta ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseensa. YIT:n oman omistusosuuden osalta (49 %) rakentamisen liikevaihto ja tulos tuloutetaan vasta asuntojen jälleenmyynnin yhteydessä. Tämä vaikutti liikevaihtoa nostavasti noin 40 miljoonaa euroa, ja vaikutus projektikatteeseen oli lähellä nollaa.

Toisin kuin aiemmissa sijoittajanippukauppoissa YIT:llä säilyy oman omistusosuutensa (49 %) osalta salkussa olevien asuntojen arvonnousupotentiaali. Suurin osa asunnoista on jo

vuokrattu, ja ne myydään sopivalla hetkellä. Lisäksi vuokra-asuntoportfolio tuottaa YIT:lle tasaista kassavirtaa jälleenmyyntihetkeen saakka.  Transaktion myötä valmiisiin asuntoihin sitoutunut pääoma saatiin kiertoon tehokkaasti, ja asuntojen myyntiin liittyvää riskitasoa saatiin madallettua. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä laski ja oli Suomessa maaliskuun lopussa 216 asuntoa.

Suomen asuntomarkkinasta kommentoimme myös, että aktiivisuus asuntomarkkinoilla lisääntyi ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla, ja kokonaisuutena arvioimme kysynnän säilyvän viime vuoden jälkimmäisen puoliskon tasolla. YIT on aloittanut alkuvuonna enemmän kuluttajille suunnattuja asuntoja kuin keskimäärin vuoden toisella puoliskolla. Nyt aloitetut asunnot valmistuvat pääosin 2020.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi astui voimaan 1.1.2019. Uuden standardin mukaisesti kaikki vuokrasopimukset kirjataan taseeseen lukuun ottamatta arvoltaan vähäisiä vuokrakohteita sisältäviä ja lyhytaikaisia vuokrasopimuksia. Aiemmin muut kuin rahoitusleasingsopimukset raportoitiin vain liitetiedoissa  vähimmäisvuokravastuina.

Standardin käyttöönotto kasvatti YIT:n sitoutunutta pääomaa ja nettovelkaa 1.1.2019 noin 300 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät sitoutunutta pääomaa kasvattavat erät ovat vuokratontit (noin +170 miljoonaa euroa), vuokratut kiinteistöt (noin +70 miljoonaa euroa) sekä koneet ja laitteet (noin +30 miljoonaa euroa). YIT:n vuokratontit sijaitsevat  pääosin Suomessa. Rahoitusvelat eivät muuttuneet.

Standardin käyttöönotolla ei ole vaikutuksia YIT:n taloudellisiin tavoitteisiin eikä vuoden 2019 tulosohjeistukseen, joissa on huomioitu IFRS 16 -standardin soveltaminen.

Alla olevat taulukot kuvaavat IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutuksia tuloslaskelmaan 2019 ja taseeseen 1.1.2019.

Lähetetään...