Toimintaperiaatteet yhteistyökumppaneille

Toimintaperiaatteet yhteistyökumppaneille

Hyvät ja luotettavat toimittajat, alihankkijat ja palveluntarjoajat ovat ensiarvoisen tärkeitä YIT:n liiketoiminnalle.

Pyrimme yhteistyökumppaneiden kanssa pitkäaikaisiin ja molempia osapuolia hyödyttäviin suhteisiin. Haluamme varmistaa hyvän liiketoimintatavan koko toimitusketjussa ja tuemme koko kentän kehittämistä yhä vastuullisempaan ja eettisempään suuntaan.

Toimintaperiaatteet (Code of Conduct) YIT:n yhteistyökumppaneille sisältävät perusperiaatteemme kaikkeen yhteistyöhön. Periaatteet käsittelevät lakien noudattamiseen, eettisiin toimintatapoihin, työvoimaan, ympäristöön ja yhteistyökumppanin hankintakäytäntöihin liittyviä asioita.

Toimintaperiaatteet Suomessa

Urakoitsijoiden liityttävä Vastuugroup.fi -palveluun 

Tilaajavastuulaki

YIT Oyj edellyttää kaikkia suomalaisia ja virolaisia aliurakoitsijoitaan liittymään Vastuu Group Oy:n ylläpitämään Luotettava kumppani -palveluun, koska emme tee kauppaa urakoitsijoiden kanssa, jotka eivät ole palveluun liittyneet.

Edellytys koskee koko urakointiketjua ja kaikkia työmaillamme toimivia aliurakoitsijoita.

HUOM! Kaikkien aliurakoitsijoiden on otettava Vastuu Groupin Luotettava kumppani -raporttiin mukaan myös selvitys toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusmäärä ja omavastuu sovitaan tapauskohtaisesti - kuitenkin niin, että vakuutusmäärä on vähintään 1 000 000 euroa ja omavastuu enintään 1500 euroa.

Edellä mainitut vaatimukset eivät koske materiaalitoimittajia.

Vastuu Group Oy

Vastuugroup.fi on yrityksille suunnattu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen rekisteri. 

Kirjaudu sisään Vastuugroup.fi -sivulle.

Luotettava kumppani

Luotettava kumppani -palvelu hoitaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämien tietojen noutamisen eri rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla. Tilaajan selvitysvelvollisuus ja vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä on määritelty tilaajavastuulaissa (1233/2006).

Valvoja

Palvelu päivittää automaattisesti uuden Luotettava kumppani -raportin, kun toimittajan tiedoissa tapahtuu muutoksia. Raporttihistoria päivittyy lisäämispäivämäärästä lähtien ja on tarkasteltavissa myöhemmin mm. tarkastuksen yhteydessä. Täten tietoja ei tarvitse tarkistaa manuaalisesti, vaan kaikki tiedot löytyvät sähköisesti, kunhan yritys on lisätty Valvoja-palveluun ennen sopimuksen allekirjoitushetkeä.


Harmaan talouden torjunta - ketjussa olevan urakoitsijan vaihtaminen
 

Urakan ketjuttamisesta puhutaan silloin, kun tilaajaan (YIT) sopimussuhteessa oleva aliurakoitsija luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana. Ketjuttaminen on YIT:llä aina luvanvaraista.

Ketjuttaminen mielletään usein yhdeksi harmaan talouden tunnusmerkiksi ja YIT:llä saatujen kokemusten mukaan ketjutuksessa syntyvät myös suurimmat ongelmat. Mitä pidempi ketju, sitä suuremmat ongelmat. Ketjutus ei ole kuitenkaan kokonaan kiellettyä, mutta sen on oltava hallittua ja perusteltua. Esimerkiksi erityisosaaminen voidaan ketjuttaa, kun taas saman hankintakokonaisuuden ketjuttaminen ilman lisäarvoa on useimmiten perusteetonta.

Ketjussa olevan ulkomaisen aliurakoitsijan vaihto kesken sopimuksen

Uudehkona ilmiönä on ulkomaisten yritysten kanssa tehtyjen urakkasopimusten ketjussa olevan aliurakoitsijan, yleensä lähettävän yrityksen, vaihtuminen toiseen juuri ennen maiden välisen verosopimuksen oletetun määräajan täyttymistä. Tarkoituksena on yleensä pyrkiä välttämään kiinteän toimipaikan muodostumista Suomeen, urakan sisällön pysyessä kuitenkin samana tai lähes samana aliurakoitsijan vaihdon jälkeenkin.

Verottaja katsoo, että ulkomaiselle urakoitsijalle muodostuu kiinteä toimipaikka ja verovelvollisuus Suomeen, jos rakennustoiminta Suomessa kestää yli 6 tai 12 kuukautta. Vaadittu kuukausimäärä vaihtelee verosopimuksittain (maittain). Esimerkiksi Suomen ja Viron välisen verosopimuksen mukaan urakointikohde muodostaa kiinteän toimipaikan, jos toiminta kestää yli 6 kuukautta.

Suomella on verosopimus noin 70 valtion kanssa. Esimerkiksi Kreikan, Turkin ja Viron kanssa on sovittu 6 kk:n aikaraja. Espanjan, Irlannin, Portugalin, Puolan, Slovakian, Tšekin, Unkarin sekä kaikkien Pohjoismaiden kanssa on sovittu 12 kk:n aikaraja. Verosopimuksen aikarajat on aina varmistettava tapauskohtaisesti.

YIT on päättänyt harmaan talouden torjunnan periaatteiden ja lain hengen mukaisesti, että ketjussa olevan ulkomaisen aliurakoitsijan vaihto ilman perusteltua syytä kesken sopimuksen ei ole sallittua. Tämä asia on tuotava selkeästi esille myös sopimusneuvotteluissa.


EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta lähetetyiltä työntekijöiltä vaaditaan oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomesta

Haluamme varmistaa oikeudenmukaisen työnteon edellytykset kaikille työmaidemme työntekijöille. Siten täsmennämme käytäntöjämme koskien EU/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolisia, lähetettyjä työntekijöitä.

1.10.2021 alkaen solmituissa urakka- ja aliurakkasopimuksissa EU/ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetään Suomen myöntämää Oleskelulupaa ja siihen liittyvää työnteko-oikeutta. Työnteko-oikeus - Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

EU/ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevien lähetettyjen työntekijöiden käyttö YIT:n työmailla on jatkossa mahdollista vain ennalta määritellyissä poikkeustapauksissa. Hyväksyttäviä syitä poikkeamille eivät ole tavanomainen työn resursointi, työn alempi hinta tai esimerkiksi yleisrakennus-, siivous- tai viimeistelytyötehtävät, joissa ei tarvita erityisosaamista. Poikkeuslupa on haettava YIT:ltä kirjallisesti hyvissä ajoin etukäteen. Työmaillemme ei tulla jatkossa päästämään EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevia työntekijöitä, ellei heillä ole suomalaista työlupaa tai YIT:n myöntämää kirjallista poikkeuslupaa.

Tämä linjaus koskee sekä YIT:n sopimuskumppaneita että ketjutettuja aliurakoitsijoita kaikissa YIT Suomi Oy:n kohteissa

Lisätietoja antaa hankinnan yritysvastuun kehityspäällikkö Juhani Nurmi. (juhani.nurmi@yit.fi)