Palkitseminen

Palkitseminen

YIT:n palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on sitouttaa, motivoida ja palkita yhtiön johtoa ja henkilöstöä.


YIT:n palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on sitouttaa yhtiön johto sekä muu henkilöstö pitkäjänteisesti yhtiön tavoitteisiin, motivoida erinomaisiin suorituksiin ja palkita oikeudenmukaisesti onnistumisista.

Palkitsemisen periaatteet

  • Vahvistaa yrityskulttuuria ja tukee omistaja-arvon luomista
  • Motivoi ja sitouttaa henkilöstöä sekä tukee haluttujen kykyjen rekrytoinnissa
  • Edistää strategian toteutumista ja tulosjohtamista
  • On vastuullisesti hoidettua, joustavaa ja linjassa pitkäaikaisten taloudellisten tavoitteiden kanssa

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

YIT Oyj:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen palkkioista. Hallitus puolestaan päättää toimitusjohtajan ja muiden konsernin avainhenkilöiden, kuten johtoryhmän jäsenten palkasta ja palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista. Lisäksi hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan ja johtoryhmän lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisen mittarit ja niiden tavoitearvot, joilla pyritään tukemaan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta myös mittareiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä palkkioiden määrän.

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta YIT-konsernin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta myös valmistelee ehdotukset konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, palkkaus- ja kannustinjärjestelmistä sekä tulospalkkiosäännöistä ja johdon tulospalkkioista. Lisäksi valiokunnan valmisteltavaksi kuuluvat kykyjen tunnistaminen, avainhenkilöstön kehittäminen sekä johdon seuraajasuunnittelu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Toimielinten palkitsemispolitiikka 2020-2023

Vuodesta 2020 lähtien YIT:n toimielinten, hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet kuvataan palkitsemispolitiikassa. Palkitsemispolitiikka käsiteltiin ensimmäisen kerran varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020. Palkitsemispolitiikka noudattaa hallinnointikoodin (2020) ja osakkeenomistajien oikeudet - direktiivin suosituksia.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportit

Palkitsemisraportti perustuu Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuoden 2020 hallinnointikoodiin ja se sisältää tiedot hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta. 

Palkitsemisraportti 2022

Tiedot johdon palkitsemisesta ennen vuotta 2022 löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.

Aiemmat palkka- ja palkkioselvitykset