Palkitseminen

Palkitseminen

YIT:n palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on vahvistaa YIT:n kilpailukykyä, pitkäaikaista taloudellista tuloksellisuutta ja kestävää omistaja-arvon kehitystä.


YIT:n palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on sitouttaa yhtiön johto sekä muu henkilöstö pitkäjänteisesti yhtiön tavoitteisiin ja motivoida erinomaisiin suorituksiin. Oikeudenmukaisella palkitsemisella tuetaan YIT:n strategian toteuttamista edistävien osaajien rekrytointia, sitouttamista ja motivointia. Palkitsemisen lähtökohtana toimii suoritusperusteisuus.

Palkitsemisen periaatteet

  • Vahvistaa yrityksen kilpailukykyä, taloudellista tulosta ja omistaja-arvon kestävää kehitystä
  • Edistää ja kehittää yrityskulttuurin mukaisia toimintatapoja
  • On suoritusperusteista, kannustaen parempaan suoritukseen ja ylittämään tavoitteet
  • On tasoltaan kilpailukykyistä ja noudattaa markkinoiden käytäntöjä
  • Kannustinjärjestelmät ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja läpinäkyviä, helposti ymmärrettäviä, oikeudenmukaisia ja hyvin viestittyjä.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

YIT Oyj:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen palkkioista. Hallitus puolestaan päättää toimitusjohtajan ja muiden konsernin avainhenkilöiden, kuten johtoryhmän jäsenten palkasta ja palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista. Lisäksi hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan ja johtoryhmän lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisen mittarit ja niiden tavoitearvot, joilla pyritään tukemaan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta myös mittareiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä palkkioiden määrän.

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta konsernin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta muun muassa valmistelee ehdotukset konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, palkkaus- ja kannustinjärjestelmistä sekä tulospalkkiosäännöistä ja johdon tulospalkkioista. Lisäksi valiokunnan valmisteltavaksi kuuluvat kykyjen tunnistaminen, avainhenkilöstön kehittäminen sekä johdon seuraajasuunnittelu. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Toimielinten palkitsemispolitiikka 2024-2027

Palkitsemispolitiikassa kuvataan pääperiaatteet YIT:n palkitsemiselle ja sitouttamiselle, toimielinten, kuten hallituksen ja toimitusjohtajan, palkitsemiselle sekä päätöksentekojärjestys koskien palkitsemispolitiikan hyväksymistä, arviointia ja käyttöönottoa. Palkitsemispolitiikka esitellään yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein, tai kun siihen on tehty olennaisia muutoksia.

YIT:n palkitsemispolitiikka 2024-2027 on käsitelty yhtiökokouksessa 14.3.2024.

Palkitsemispolitiikka noudattaa hallinnointikoodin (2020) ja osakkeenomistajien oikeudet - direktiivin suosituksia.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportit

Palkitsemisraportti perustuu Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuoden 2020 hallinnointikoodiin ja se sisältää tiedot hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta. 

Palkitsemisraportti 2023

Tiedot johdon palkitsemisesta ennen vuotta 2022 löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.

Aiemmat palkka- ja palkkioselvitykset