Kutsu YIT Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

YIT Oyj Pörssitiedote 19.2.2024 klo 9.10

Kutsu YIT Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14. päivänä maaliskuuta 2024 alkaen klo 11.00 Messukeskuksen Siivessä, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 10.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Tarkempia tietoja ennakkoon äänestämisestä on esitetty tämän kutsun kohdassa C. 2.

Osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä suomeksi. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Ohjeet verkkolähetykseen rekisteröitymisestä www.yitgroup.com/yhtiokokous2024.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esittää katsauksen vuodesta 2023 ja kertoo yhtiön näkymistä vuodelle 2024.

YIT Oyj:n vuosikatsaus, joka sisältää emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, on 19.2.2024 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/fi.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on 19.2.2024 alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/fi.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely ja hyväksyminen

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka 2024–2027 on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/fi ja tämän yhtiökokouskutsun liitteenä 1.

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat edellisvuotta vastaavat kiinteät vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
  • jäsenille 52 500 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Edelleen toimikunta ehdottaa, että hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan edellisvuoden mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa, myös sähköisten etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi edellisvuoden mukaisesti kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan edellisvuoden mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen puheenjohtajaksi Jyri Luomakoski ja varapuheenjohtajaksi Casimir Lindholm ja jäseniksi uudelleen Sami Laine ja Kerttu Tuomas sekä uusiksi jäseniksi Leena Vainiomäki ja Anders Dahlblom.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta toimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Harri-Pekka Kaukonen, Barbara Topolska ja Keith Silverang ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa YIT Oyj:n hallitukseen jäseniä uudeksi toimikaudeksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Anders Dahlblomia, joka on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ansioluettelot ja riippumattomuusarvioinnit mukaan lukien ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/yhtiokokous2024.

15. Tilintarkastajan valinta

Todetaan, että 16.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta ja tilintarkastajan palkkioista tilikausille 2023 ja 2024. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todetaan edelleen, että tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2024 valittu Ernst & Young toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2023 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden antamisen ehdoista. Hallitus voi myös päättää osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti. Osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2023 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla YIT Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/yhtiokokous2024. YIT Oyj:n vuosikatsaus, joka sisältää emoyhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä YIT Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.2.2024. Päätösehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 28.3.2024.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 19.2.2024 klo 10.00. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2024 klo 10.00 mennessä jommallakummalla seuraavista tavoista:

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yitgroup.com/yhtiokokous2024. Osakkeenomistajan, joka on luonnollinen henkilö, tulee kirjautua sähköiseen ilmoittautumispalveluun käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee kirjautua ilmoittautumispalveluun käyttäen arvo-osuustilinsä numeroa ja yhteisö- tai yksilöintitunnusta. Vaihtoehtoisesti osakkeenomistaja, joka on oikeushenkilö, voi valtuuttaa nimeämänsä asiamiehen suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Asiamiehen, joka on valtuutettu suomi.fi-palvelun kautta, tulee kirjautua ilmoittautumispalveluun käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Puhelimitse numeroon 020 770 6890 arkisin klo 9–16 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdollisen asiamiehen ja/tai avustajan nimi sekä asiamiehen syntymäaika.

Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta www.yitgroup.com/yhtiokokous2024 saatavilla olevassa palvelussa 19.2.2024 klo 10.00–11.3.2024 klo 10.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspalveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin kirjautuminen edellä näiden ohjeiden kohdassa C. 1. a) käsiteltyyn sähköiseen ilmoittautumispalveluun.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa, ja ennakkoäänet otetaan huomioon yhtiökokouspaikalla mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus. Äänten huomioiminen edellyttää, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/yhtiokokous2024.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamisensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalle jäljempänä näiden ohjeiden kohdassa C. 3. asetettuna ilmoittautumisaikana.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeiden omistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon näiden ohjeiden kohdassa C. 2. kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/yhtiokokous2024.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella YIT Oyj, Yhtiökokous, PL 36, 00621 Helsinki. Vaihtoehtoisesti valtakirjan kopion voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@yit.fi, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää kokouspaikalla.

Valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä näiden ohjeiden kohdassa C. 1. kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja, joka on luonnollinen henkilö, voi halutessaan valtuuttaa asiamiehen myös näiden ohjeiden kohdassa C. 1. a) käsitellyssä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa.

Osakkeenomistaja, joka on oikeushenkilö, voi perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

5. Muut tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

YIT Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 211 099 853 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 1 552 119 omaa osaketta. Osakeyhtiölain mukaan yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Helsinki 19.2.2024

YIT Oyj

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 
 

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook