Ihmisoikeudet

Tunnistamme vaikutuksemme ihmisiin ja sitoudumme kunnioittamaan ihmisoikeuksia toiminnassamme ja edistämään niiden toteutumista.


Rakennusalan ominaispiirteet, kuten aliurakoinnin suuri osuus ja pitkät hankintaketjut, kasvattavat työ- ja ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä. Tämän vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota ihmisoikeuksien toteutumiseen ja ihmisoikeusrikkomuksien ehkäisemiseen hankintaketjuissamme.

YIT on sitoutunut kunnioittamaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta sekä ILO:n kahdeksan keskeisen yleissopimuksen vahvistettuja perusoikeuksia, joita myös YIT:n yhteistyökumppaneiden tulee sitoutua kunnioittamaan.

Lähestymistapamme

Ihmisoikeuksiin liittyvät toimintaperiaatteet on kuvattu YIT Code of Conductissa sekä YIT:n toimintaperiaatteissa yhteistyökumppaneille. YIT Code of Conduct havainnollistaa sitä, mitä arvojemme noudattaminen tarkoittaa toimiessamme eri sidosryhmiemme kanssa. Jokaisen YIT:läisen tulee suorittaa YIT Code of Conductin sisältöön liittyvä koulutus. Toimintaperiaatteet yhteistyökumppaneille kuvaavat ne periaatteet, joita yhteistyökumppaneidemme tulee noudattaa esimerkiksi järjestäytymisvapauteen, syrjinnän kieltoon, työaikaan, palkkaukseen ja työsopimusta koskeviin vaatimuksiin, lapsi- ja pakkotyövoiman kieltoon sekäja työterveyteen ja turvallisuuteen liittyen. 

YIT:n henkilöstöperiaatteet ohjaavat toimintaamme henkilöstöä koskevissa kysymyksissä. Ne muodostavat perustan työntekijöidemme oikeudenmukaiselle ja tasapuoliselle kohtelulle. YIT ei salli minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua. Kaikki esille tulleet tapaukset käsitellään ja korjaavat toimenpiteet toteutetaan YIT:n johtamisjärjestelmässä kuvatun menettelytapaohjeen mukaisesti. Edistämme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja monimuotoisuussuunnittelulla. 

Toimenpiteitä ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi

Teemme määrätietoisesti työtä tunnistaaksemme ihmisoikeuskysymyksiin liittyvät riskit ja kehittääksemme ihmisoikeuksia koskevia due diligence -menettelyjä. Vuonna 2022 teimme ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin, jossa tarkastelimme erityisesti hankintaketjuun liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä ja kävimme läpi prosesseja ja toimenpiteitä mahdollisten kielteisten ihmisoikeusvaikutuksien tunnistamiseen, arvioimiseen, ehkäisemiseen, vähentämiseen, korjaamiseen, seurantaan ja viestintään. Arvioinnissa tunnistimme lisäksi ohjeistuksiin ja prosesseihin liittyviä kehitystarpeita. 

Työperäisen hyväksikäytön ja harmaan talouden ehkäisemiseksi aloitimme Suomessa vuonna 2022 tehostetut työ- ja oleskelulupien varmistukset EU- ja ETA-alueiden sekä Sveitsin ulkopuolisten maiden työntekijöiltä. Linjasimme samalla, että Suomen työmaillemme ei päästetä kolmannen maan kansalaisia lähetettyinä työntekijöinä, vaan vaadimme aina Migrin oleskeluluvan työnteko-oikeudella.  

Vuoden 2023 alussa otimme kulunhallinnassa ja perehdytysjärjestelmissä käyttöön toiminnallisuuden, jolla estämme lakia tai kestäviä eettisiä periaatteita vastoin toimivien urakoitsijoiden pääsyn ja käytön työmaillamme. Vuonna 2022 julkaisimme oppaan rakennusalan toimijoille työperäisen hyväksikäytön tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi rakennusalalla ja otimme käyttöön työmaillemme Suomessa Ehkäistään työperäinen hyväksikäyttö -julisteen. Suomessa hankintaorganisaatiomme järjestää henkilöstölle säännöllistä koulutusta hankinnan yritysvastuuteemoista. YIT:n työntekijöillä ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus anonyymisti ilmoittaa YIT:lle epäillyistä poikkeamista tai rikkomuksista YIT Ethics Channel -ilmoituskanavan kautta. 

Jatkamme työtämme systemaattisen lähestymistavan ja yhdenmukaisten toimintatapojen luomiseksi ihmisoikeuksien toteutumisen arvioimiseksi kaikissa YIT:n toimintamaissa. 

SDG-tavoitteet