Paikalliset sivut:
YIT Group

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle?

Venäjän rakentamispalveluita on strategiamme mukaisesti kehitetty erityisesti pääoman käytön osalta onnistuneesti, minkä vuoksi rakentamispalvelut -liiketoiminta pystyy itsenäisesti rahoittamaan ja toteuttamaan liiketoimintaansa.

Liiketoimintojen kehittäminen erillisinä konserneina mahdollistaa:

  • tehokkaamman itsenäisten strategioiden toteutuksen
  • fokusoidumman liiketoimintojen johtamisen
  • henkilöstön osaamisen kehittämisen
  • paremman asiakaspalvelun

Yhtiöiden kasvustrategiat ovat erilaiset ja uskomme, että erilliset yhtiöt ovat houkuttelevampia sijoituskohteita kuin nykyinen kokonaisuus.

Liiketoimintojen keskinäiset operatiiviset synergiat ovat vähäisiä liiketoimintojen toimiessa pitkälti eri maantieteellisillä alueilla, joten liiketoimintojen jakaminen on varsin selkeää eikä sen pitäisi aiheuttaa merkittävää kasvua operatiivisissa kustannuksissa.

Miksi osittaisjakautuminen toteutetaan nyt?

Hallituksen arvion mukaan nyt on hyvä ajankohta siirtyä seuraavaan kehitysvaiheeseen, koska kansainväliset rakentamispalvelut, erityisesti Venäjällä, ovat kehittyneet hyvin. Rakentamispalvelut -liiketoiminta pystyy nyt itsenäisesti rahoittamaan ja toteuttamaan liiketoimintaansa Suomessa, Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.

Lisäksi molemmat liiketoiminnat ovat nyt tarpeeksi suuria toimiakseen itsenäisesti.

Minkälainen on osittaisjakautumisen suunniteltu aikataulu?

Osittaisjakautuminen tulee voimaan, kun YIT:n 17.6.2013 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt osittaisjakautumisen ja sen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin.

Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2013, minkä jälkeen Caverionin osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla. Kaupankäynti Caverionin osakkeilla on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian osittaisjakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Miksi liiketoimintojen eriyttäminen toteutetaan YIT:n osittaisjakautumisena?

Prosessina osittaisjakautuminen on käytännöllisempi ja kustannuksiltaan edullisempi ja se sopii YIT:n tilanteeseen paremmin kuin kokonaisjakautuminen.

Osittaisjakautumisessa listataan vain yksi uusi yhtiö (Caverion), ja YIT jatkaa listayhtiönä sen osakeomistusten säilyessä muuttumattomina. Kokonaisjakautumisessa nykyinen YIT olisi jakautunut kahdeksi uudeksi yhtiöksi, jotka olisi tullut erikseen listata pörssiin.

Mitä tapahtuu nykyisille osakeomistuksille?

Osakkeenomistajien omistus säilyy muuttumattomana YIT:ssä. Osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena omistuksensa mukaisessa suhteessa uuden Caverion osakkeita (1:1).

Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä.

Näin ollen jatkavan YIT:n ja uuden Caverionin omistajarakenteet ovat identtiset jakautumishetkellä.

Miten ja missä osittaisjakautumisesta päätetään?

YIT:n osakkeenomistajat päättävät osittaisjakautumisesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään 17.6.2013. Osakkeenomistajat saivat kutsun yhtiökokoukseen toukokuun alussa.

Osittaisjakautuminen vaatii 2/3 määräenemmistön yhtiökokouksessa paikalla olevista osakkeista ja äänistä.

Miten YIT:n osakkeen arvo jakautuu osittaisjakautumisessa?

YIT:n osake jatkaa listattuna Helsingin Pörssissä, ja sen arvo määräytyy normaalin kaupankäynnin mukaisesti. Yhtiö ei myöskään voi spekuloida Caverionin markkina-arvolla, joka määräytyy vastaavasti normaalin kaupankäynnin mukaisesti Caverionin osakkeiden tullessa listatuiksi osittaisjakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Tuleeko osittaisjakautumisesta YIT:lle tai sen osakkeenomistajille veroseuraamuksia?

YIT:n Konserniverokeskukselta saama ennakkotieto vahvistaa yhtiön näkemyksen siitä, että suunniteltu osittaisjakautuminen ei aiheuta yhtiölle ylimääräisiä veroseuraamuksia.

Yhtiö ei voi spekuloida osakkeenomistajiin kohdistuvilla verotusvaikutuksilla, jotka saattavat vaihdella osakkeenomistajan kotimaasta riippuen. Yhtiö suosittelee, että osakkeenomistaja varmistaa itse osittaisjakautumisen mahdolliset veroseuraamukset.

Miten YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n osakkeiden hankintameno määritetään YIT Oyj:n osittaisjakautumisessa suomalaisten osakkeenomistajien verotuksessa?

YIT Oyj:n osakkeen alkuperäinen hankintameno (joka vaihtelee hankinta-ajankohdasta riippuen) jaetaan YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n osakkeiden välillä joko yhtiöiden jakautumishetken nettovarojen suhteessa tai osakkeiden käypien arvojen suhteessa. Käypien arvojen suhdetta käytetään, jos nettovarojen jakosuhde poikkeaa olennaisesti osakkeiden käypien arvojen suhteesta.

Konserniverokeskus antaa kannanoton hankintamenon jakautumisesta elokuun loppupuolella.

Vakiintuneen verotuskäytännön mukaan osakkeen käypinä arvoina voidaan hankintamenoa määritettäessä pitää yhtiöiden osakkeiden ensimmäisen noteerauspäivän painotettua keskikurssia tai toissijaisesti viiden ensimmäisen pörssipäivän vastaavaa keskikurssia, jos viimeksi mainitun keskikurssin katsotaan paremmin kuvaavan osakkeen käypää arvoa. Veroviranomainen on pitänyt olennaisena poikkeamana vähintään noin 20 prosenttiyksikön eroa. Säännöksestä johtuen osakkeen hankintamenon jakautuminen voidaan määrittää vasta, kun yhtiöiden jakautumisen jälkeiset taseet on julkistettu ja ensimmäisen noteerauspäivän (arviolta 1.7.2013) painotettu keskikurssi on tiedossa.

YIT Oyj:n osakkeen alkuperäinen hankinta-ajankohta on osittaisjakautumisen jälkeen sekä YIT Oyj:n että vastikkeeksi saatujen Caverion Oyj:n osakkeiden hankinta-ajankohta.

Suomalainen ei-yhtiömuotoinen osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti halutessaan käyttää hankintameno-olettamaa (20% / 40%) sekä YIT Oyj:n että Caverion Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittämisessä luovutusvoittoverotuksessaan.

Vastaus koskee vain Suomessa asuvia osakkeenomistajia. Muunmaalaisten osakkeenomistajien tulee selvittää paikallisesti, miten osakkeen hankintameno määritetään heidän verotuksessaan.

Mitkä omistajat kannattavat osittaisjakautumista?

Structor S.A., Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustivat osittaisjakautumisen julkistamishetkellä (5.2.2013) yhteensä noin 28 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat alustavasti ilmoittaneet suhtautuvansa positiivisesti osittaisjakautumiseen.

Ketkä tulevat johtamaan uusia yhtiöitä?

Juhani Pitkäkoski on valittu vastaamaan Caverionin (kiinteistötekniset palvelut) valmisteluista ja vastaavasti Kari Kauniskangas on valittu vastaamaan jatkavan YIT:n (rakentamispalvelut) valmisteluista.

Muista tarvittavista nimityksistä ilmoitetaan myöhemmin kun sellaisia päätöksiä tehdään.

 

YIT Oyj:n hallitus on ehdollisesti nimittänyt henkilöstövaliokuntansa ehdotuksen mukaisesti Caverion Oyj:n toimitusjohtajaksi Juhani Pitkäkosken.

Samassa yhteydessä on Caverionin johtoryhmään lisäksi ehdollisesti nimitetty Karl-Walter Schuster, Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja projektiliiketoiminnan kehittäminen, Matti Malmberg, Pohjois-Euroopan Kiinteistötekniset palvelut ja huollon tehokkuus, Antti Heinola, talous, Sakari Toikkanen, liiketoiminnan kehittäminen, Marcus Kerriou, henkilöstö, Päivi Alakuijala, viestintä sekä liiketoimintaryhmien johtajat: Jarno Hacklin, Erkki Huusko, Ulf Kareliusson, Peter Rafn, Knut Gaseruud, Ralf Lutz ja Manfred Simmet.

Samoin YIT Oyj:n hallitus on ehdollisesti nimittänyt henkilöstövaliokuntansa ehdotuksen mukaisesti YIT Oyj:n toimitusjohtajaksi Kari Kauniskankaan ja varatoimitusjohtajaksi Tero Kiviniemen.

YIT Oyj:n johtoryhmään on ehdollisesti nimitetty lisäksi Timo Lehtinen, talousjohtaja, Pii Raulo, henkilöstö, Juhani Nummi, liiketoiminnan kehittäminen sekä liiketoimintaryhmien johtajat: Harri Isoviita, Matti Koskela, Timo Lehmus, Jouni Forsman, Tom Sandvik, Teemu Helppolainen, Mikhail Voziyanov ja Juri Belomestnov.

Muutetaanko liiketoimintojen strategioita?

YIT julkisti 4.6.2013 päivitetyt strategiat jatkavalle YIT:lle sekä Caverionille.

YIT:n strategiana on hallittu, kannattava kasvu. Siihen tähdätään omaperusteisten hankkeiden kautta kaikissa liiketoiminnoissa (asuminen, toimitilat, infra) ja kaikilla nykyisillä maantieteellisillä alueilla (Suomi, Venäjä, Baltian maat ja Keskinen Itä-Eurooppa). Kasvua haetaan erityisesti kehittyviltä markkinoilta ja asuntorakentamisesta. Muina painopisteinä ovat suhdannekestävyyden ja taloudellisen liikkumavaran parantaminen sekä uudistumisen nopeuttaminen.

Caverionin strategisena tavoitteena on saavuttaa johtava asema kiinteistöteknisten palveluiden markkinoilla Euroopassa. Strategialla on kolme päätavoitetta:
•Pohjois-Euroopassa tavoitteena on erityisesti kannattavuuden parantaminen.
•Keski-Euroopassa Caverion hakee vahvaa kasvua erityisesti Saksassa ja saksankielisissä maissa. Tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin.
•Laajat, uudet ja edistykselliset projektit ja palvelut. Yhtiö hakee kasvua ja kannattavuutta panostamalla huollon ja kunnossapidon pitkiin palvelusopimuksiin, Design & Build -hankekehitysprojekteihin sekä energiansäästöön liittyviin toimituksiin.

Mitä taloudellisia tavoitteita olette asettaneet erillisille liiketoiminnoille?

 YIT:n hallitus vahvisti kokouksessaan 3.6.2013 YIT:n jatkuvien toimintojen taloudelliset tavoitteet vuosille 2014-2016:
•Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa
•Sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia
•Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen
•Omavaraisuusaste 40 prosenttia (aiemmin 35 prosenttia)
•Osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin nykyisen painotuksen mukaisesti. Tavoitetasoja määritettäessä oletuksena on ollut, että talouskasvu jatkuu YIT:n markkina-alueilla

YIT:n hallitus asetti 3.6.2013 Caverionille seuraavat taloudelliset tavoitteet vuoteen 2016:
•Liikevaihdon kasvu (%): Keskimäärin yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu
•Kannattavuus (%): Käyttökate (EBITDA) yli kuusi prosenttia liikevaihdosta
•Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen: Vahva operatiivinen kassavirta, jolla mahdollistetaan orgaaninen kasvu, lainojen takaisinmaksu ja osingonjako

Vaikuttaako osittaisjakautuminen kustannuksiin?

Lopullista kustannusvaikutusta ei luonnollisesti vielä tiedetä, mutta alustavien arvioiden mukaan merkittävää operatiivisten kustannusten kasvua ei pitäisi aiheutua (osittain johtuen liiketoimintojen keskinäisten operatiivisten synergioiden vähäisyydestä).

On mahdollista, että rahoituskustannukset kasvavat osittaisjakautumisen seurauksena, mutta rahoituskustannukset ovat riippuvaisia mm. erillisten konsernien tarkoista velkatasoista, joista ei ole varmuutta ennen osittaisjakautumisen toteutumista.

Luonnollisesti itse osittaisjakautumisprosessi aiheuttaa joitain lisäkustannuksia, mutta nämä ovat luonteeltaan kertaluonteisia.

Joitakin lisäresursseja saatetaan tarvita konsernipalveluissa (kuten pääkonttori), mutta niiden tarve tullaan analysoimaan ja suunnittelemaan jakautumisvalmisteluiden edetessä, ja niiden mahdollisen vaikutuksen oletetaan joka tapauksessa olevan rajallinen.

Miten varat ja velat jaetaan yhtiöiden kesken?

Osittaisjakautuminen koskee vain YIT Oyj:tä, eli konsernin emoyhtiötä, ja siten ainoastaan YIT Oyj:n eli emoyhtiön varat, velat ja vastuut jaetaan . YIT Oyj:n kiinteistöteknisiin palveluihin liittyvät varat, velat ja vastuut siirretään Caverion Oyj:hin.

Kuten jakautumissuunnitelmassa on esitetty, kiinteistöteknisiin palveluihin liittyvät ja siten Caverion Oyj:lle siirtyvät varat olivat 549 milj. euroa 31.12.2012 (sisältäen tietyt oikaisut kuten esitetty jakautumissuunnitelmassa). Muut YIT Oyj:n varat jäävät YIT:n emoyhtiölle, ja niiden määrä vastaavalla hetkellä oli 1,092 milj. euroa.

Lopullinen siirtyvien varojen ja velkojen määrä määräytyy osittaisjakautumisen toteutumisen rekisteröinnin hetkellä, joten yllämainitut määrät ovat pelkästään suuntaa antavia.

Suuri osa YIT-konsernin varoista liittyy tonttivarantoon ja keskeneräiseen tuotantoon rakennuspalveluissa. Nämä luonnollisesti jäävät YIT:lle (eli rakentamispalveluita tarjoavalle konsernille). Vastaavasti suurin osa veloista jää suunnitelman mukaan YIT:lle.

Mikäli osittaisjakautuminen olisi toteutettu 31.12.2012 ottaen huomioon jakautumissuunnitelmassa esitetyt oikaisut, Caverion-konsernin korollisen nettovelan määrä olisi ollut arviolta noin 184 miljoonaa euroa ja YIT-konsernin arviolta noin 657 miljoonaa euroa

Minkälaiset konsernitason taseet osittaisjakautumisen seurauksena syntyy?

Lopulliset jakautumishetken taseet riippuvat YIT:n operatiivisesta ja taloudellisesta kehityksestä vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, joten tarkkoja tase-erien määriä ei tiedetä tässä vaiheessa. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen (31.3.2013) tilanteeseen perustuvat Caverionin ja YIT:n pro-forma konsernitaseet julkaistaan jakautumisesitteen julkistuksen yhteydessä, arviolta kesäkuun alussa.

Suuntaa antava ja havainnollistava YIT:n emoyhtiön tasejako on esitetty jakautumissuunnitelmassa. Kiinteistöteknisiin palveluihin kohdistuvat ja siten Caverion Oyj:lle siirtyvät varat olivat 549 milj. euroa 31.12.2012 (sisältäen tietyt oikaisut kuten esitetty jakautumissuunnitelmassa). Muut YIT Oyj:n varat jäävät YIT:n emoyhtiölle, ja niiden määrä vastaavassa tilanteessa oli 1,092 milj. euroa.

Näiden lisäksi tytäryhtiöissä on merkittävät varat ja velat, jotka luonnollisesti seuraavat liiketoimintansa perusteella relevantin yhtiön mukana. Kiinteistöteknisiin palveluihin liittyvien tytäryhtiöiden operatiiviset varat olivat 1,2 miljardia euroa 31.12.2012. Rakentamispalveluiden tytäryhtiöiden operatiiviset varat olivat 1,9 miljardia euroa 31.12.2012. Erillisiin konsernitaseisiin vaikuttaa myös konsernin sisäisten erien eliminoinnit.

Minkälaiset konsernitason oman pääoman tasot osittaisjakautumisen seurauksena syntyy?

Lopulliset jakautumishetken oman pääoman arvot riippuvat YIT:n operatiivisesta ja taloudellisesta kehityksestä vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, joten tarkkoja määriä ei tiedetä tässä vaiheessa. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen (31.3.2013) tilanteeseen perustuvat Caverionin ja YIT:n pro-forma konsernitaseet julkaistaan jakautumisesitteen julkistuksen yhteydessä, arviolta kesäkuun alussa.

Suuntaa antava ja havainnollistava YIT:n emoyhtiön oman pääoman jako on esitetty jakautumissuunnitelmassa. Kiinteistöteknisiin palveluihin liittyvät, Caverion Oyj:lle siirtyvät nettovarat ja siten oman pääoman arvo oli 112 milj. euroa 31.12.2012 (sisältäen tietyt oikaisut kuten esitetty jakautumissuunnitelmassa). Muu YIT Oyj:n oma pääoma jää YIT:n emoyhtiölle, ja tämä määrä vastaavalla hetkellä oli 531 milj. euroa.

Näiden lisäksi tytäryhtiöissä on mm. kertyneitä voittovaroja, jotka vaikuttavat konsernitason omaan pääomaan. Lopulliset jakautumishetken oman pääoman arvot riippuvat siten myös kertyneistä voittovaroista katsauskaudella 1-6/2013.

Miten yhtiöiden rahoitus järjestetään osittaisjakautumisen yhteydessä?

YIT on neuvotellut keskeisten pankkiensa kanssa ja riittävä rahoitus sekä luotto- ja takauslimiitit on varmistettu osittaisjakautumisessa eriytyville liiketoiminnoille.

Pohjoismaisten pankkien kanssa on sovittu uusista rahoitusjärjestelyistä Caverionille. Tällaisia ovat 140 milj. euron pitkäaikainen lainasopimus, 60 milj. euron pitkäaikainen luottolimiittisopimus ja enintään 67 milj. euron siltarahoitussopimus.

Kaikista yksityiskohdista ei ole kuitenkaan vielä sovittu eikä tarkkoja yksittäisten yhtiöiden velkatasoja tiedetä ennen osittaisjakautumisen toteutumista. YIT jatkaa neuvotteluja rahoittajiensa kanssa järjestelyjen loppuunsaattamiseksi.

Mitä vaihtoehtoja velkakirjojen haltijoilla on?

Suomen osakeyhtiölain mukainen velkojien suoja pätee velkakirjojen haltijoiden osalta osittaisjakautumisessa. Niillä YIT Oyj:n velkojilla, joiden saatava on syntynyt ennen jakautumissuunnitelman rekisteröintiä (22.2.2013), on oikeus vastustaa osittaisjakautumista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) viimeistään 4.6.2013.

Onko osittaisjakautumisella positiivinen vaikutus osakkeen arvoon?

Tavoitteemme on mahdollistaa omistaja-arvon kasvu. Emme kuitenkaan anna mitään ennusteita osakekurssin kehittymisestä tulevaisuudessa.

YIT:tä seuraavat yhtiöstä riippumattomat osakeanalyytikot antavat vakiintuneiden toimintatapojensa puitteissa näkemyksiään ja suositushintoja YIT:n osakkeelle.

Onko osittaisjakautumisen toteutuminen varmaa?

Osittaisjakautuminen edellyttää 17.6.2013 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa paikalla olevien äänten ja osakkeiden määräenemmistön (2/3) päätöstä.

Miksi Caverionin listauspaikaksi on suunniteltu Helsingin Pörssi?

Tämä on luonnollinen valinta, koska myös YIT on listattu Helsingin Pörssiin ja Caverionin osakkeet lasketaan liikkeeseen YIT:n omistajille. Suurin osa YIT:n osakkeenomistajista on Suomesta, mukaan lukien yli 30.000 yksityissijoittajaa.

Johtaako osittaisjakautuminen lisääntyviin riskeihin?

Osittaisjakautumisen seurauksena kumpikin yhtiö on lakisääteisesti toissijaisessa vastuussa toisen yhtiön ennen osittaisjakautumista syntyneistä veloista ja vastuista. Tällaisen toissijaisen vastuun realisoituminen edellyttää ensisijaisessa velkavastuussa olevan yhtiön maksukyvyttömyyttä.

Kaikissa tapauksissa vastuiden kokonaismäärä ei tule kuitenkaan muuttumaan osittaisjakautumisen myötä.

Mistä ja milloin voin saada lisätietoja osittaisjakautumisesta ja uusista yhtiöistä?

YIT päivittää Internet-sivuillansa olevaa ”Jakautuminen”-osiota prosessin aikana sitä mukaa kun relevanttia tietoa ja materiaalia julkistetaan.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkistettiin toukokuun alussa, ja se sisältää mm. ehdotuksen Caverionin hallituksen kokoonpanosta.

Jakautumisesite julkistettiin 5.6.2013, ja se sisältää mm. Caverionin historialliset taloudelliset tiedot (ns. carve-out tiedot osasta YIT:n historiallisia taloudellisia tietoja) ja muuta sijoittajille relevanttia informaatiota Caverionista, kuten strategia ja riskitekijät.

Oikaistut historialliset taloudelliset tiedot jatkavasta YIT:stä julkistettiin erikseen pörssitiedotteella 21.5.2013.

Mistä löydän lisätietoa YIT:n kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen haltijoille järjestettävästä velkojainkokouksesta?

Lisätietoja on esitetty Rahoitus-osiossa kohdassa Velkojainkokous. Lue lisää » 

Mistä löydän lisätietoja YIT:n vapaaehtoisesta takaisinostotarjouksesta koskien yhtiön liikkeeseen laskemia vaihtuvakorkoisia joukkovelkakirjalainoja?

Lisätietoja on esitetty Rahoitus-osiossa. Lue lisää »

 

Koska minun pitää viimeistään ostaa YIT:n osakkeita, jotta saan Caverionin osakkeita?

Caverionin osakkeet jaetaan jakautumisvastikkeena YIT:n osakkeenomistajille jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetken (arviolta 30.6.2013) tilanteen mukaan. Jotta saa oikeuden jakautumisvastikkeeseen (Caverionin osakkeet), olettaen jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin tapahtuvan suunnitellusti 30.6.2013, tulee YIT:n osake ostaa viimeistään perjantaina 28.6.2013, joka on viimeinen kaupankäyntipäivä ennen jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä.

Normaalissa pörssikaupankäynnissä osakekauppojen selvitysaika on kolme pankkipäivää. Näin ollen välillä keskiviikko 26.6.2013 – perjantai 28.6.2013 tehdyt kaupat YIT:n osakkeella eivät vielä ole selvitetty sunnuntaina 30.6.2013, eivätkä siten näy YIT:n omistajaluettelossa.
◾Jos ostat YIT:n osakkeita kyseisenä väliaikana, saat kauppojen selvityksen myötä sekä YIT:n että Caverionin osakkeita ostamasi määrän. Ostamasi YIT:n osake on siis kaupan selvitysaikana jakautunut kahteen osakkeeseen (YIT + Caverion).
◾Jos myyt YIT:n osakkeita kyseisenä väliaikana, saat ensin arviolta perjantaina 28.6.2013 (illalla pörssikaupankäynnin loppumisen jälkeen) arvo-osuustilillesi YIT:n osakkeita vastaavan määrän Caverionin osakkeita. Myymiisi YIT:n osakkeisiin sisältyvä oikeus saada vastaava määrä Caverionin osakkeita siirtyy kuitenkin ostajalle, joka siis saa kyseiset Caverionin osakkeet kaupan selvityksen myötä.

YIT:n osake jatkaa listattuna Helsingin Pörssissä, ja sen arvo määräytyy normaalin kaupankäynnin mukaisesti. Arviolta perjantaina 28.6.2013 on viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin Caverion sisältyy YIT:n osakkeeseen ja sen hintaan. Arviolta maanantaista 1.7.2013 alkaen Caverionin osakkeella käydään kauppaa omana osakelajinaan. Näin ollen arviolta maanantaista 1.7.2013 alkaen yhden YIT:n ja yhden Caverionin osakkeen yhteenlaskettu arvo on vertailukelpoinen YIT:n osakekurssiin tätä edeltävältä ajalta.

 

Mikä on jakautumisen täsmäytyspäivä?

Jakautumisessa ei ole varsinaista täsmäytyspäivää, kuten esimerkiksi merkintäoikeusanneissa. Caverionin osakkeet jaetaan jakautumisvastikkeena YIT:n osakkeenomistajille jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetken (arviolta 30.6.2013) tilanteen mukaan (teknisistä syistä kirjataan arvo-osuustileille jo arviolta perjantaina 28.6.2013). Kyseisenä päivänä selvityksessä olevien YIT: n osakkeiden kauppojen osalta katso vastaus kysymykseen ”Koska minun pitää viimeistään ostaa YIT:n osakkeita, jotta saan Caverionin osakkeita?”.

Lähetetään...