Paikalliset sivut:
YIT Group

Raportointikäytäntö

YIT:n ja Lemminkäisen sulautuminen tuli voimaan 1.2.2018. YIT:n hallitus vahvisti yhtiön raportointiperiaatteet. YIT raportoi jatkossa IFRS-periaatteen mukaisesti sekä konserni- että segmenttiraportoinnissaan.

YIT raportoi vuodesta 2019 alkaen ainoastaan IFRS-periaatteen mukaisesti. Aiemmin yhtiö raportoi Asuminen Suomi ja CEE- sekä Asuminen Venäjä -segmenteistä eräitä lukuja myös osatuloutusperiaatteella (POC) IFRS-raportoinnin lisäksi. IFRS-raportoinnissa kuluttaja-asuntokohteet tuloutetaan kohteen valmistuessa.

YIT julkisti yhdistynyttä yhtiötä koskevaa pro forma -tietoja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta uusi segmenttijako ja raportointikäytäntö huomioon ottaen ennen 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkistamista.

YIT siirtyi 1.1.2005 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön. Ennen IFRS-standardien käyttöönottoa YIT:n taloudellinen raportointi perustui suomalaiseen FAS-tilinpäätöskäytäntöön.

Uudet IFRS-standardit

IFRS 16 -standardin käyttöönotto 1.1.2019 alkaen

IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” -standardi astui voimaan 1. tammikuuta 2019. Standardi korvasi aiemman IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin tulkintoineen. Uuden standardin mukaisesti kaikki vuokrasopimukset kirjataan taseeseen uushankinta-arvoltaan vähäisiä vuokrakohteita sisältäviä ja lyhytaikaisia vuokrasopimuksia lukuun ottamatta. Aiemmin muut kuin rahoitusleasingsopimukset raportoitiin taseen ulkopuolisina vähimmäisvuokravastuina. IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä molemmat erät raportoidaan vuokrasopimusvelkoina. Yhtiö käytti siirtymävaiheessa yksinkertaistettua lähestymistapaa, ja näin ollen yhtiö ei oikaise vertailukausien tai -vuoden lukuja takautuvasti.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikutti useisiin YIT:n raportoimiin tunnuslukuihin, muun muassa velkaantumisaste kasvaa ja omavaraisuusaste laskee. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi yhtiö esittää nettovelan, velkaantumisasteen sekä omavaraisuusasteen raporteissaan myös oikaistuina.

Arvioitu vaikutus vuoden 2019 tulokseen

Vuoden 2019 osalta vuositasolla vaikutuksen käyttökatteeseen (EBITDA) arvioidaan olevan noin 45 miljoonaa euroa positiivinen ja liikevoittoon noin 10 miljoonaa euroa positiivinen, josta noin puolet kohdistuu Asuminen Suomi ja CEE segmenttiin. Vaikutuksen konsernin tulokseen ennen veroja arvioidaan olevan noin 8 miljoonaa euroa negatiivinen ja tilikauden tulokseen noin 6 miljoonaa euroa negatiivinen. Standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä osakekohtaiseen tulokseen.

Vaikutus taseeseen 1.1.2019

Standardin käyttöönotto vaikutti yhtiön sitoutuneeseen pääomaan. Merkittävimmät sitoutunutta pääomaa kasvattavat erät olivat vuokratontit, vuokratut kiinteistöt sekä koneet ja laitteet. Vuokratontit kasvattivat sitoutunutta pääomaa noin 190 miljoonaa euroa, vuokratut kiinteistöt noin 90 miljoonaa euroa sekä koneet ja laitteet noin 30 miljoonaa euroa. Yhtiön vuokratonttivaranto on pääosin Suomessa.

Standardin käyttöönotto vaikutti myös yhtiön korolliseen nettovelkaan. Korolliseen velkaan sisältyvät rahoitusvelat ja vuokrasopimusvelat. Standardin soveltamisen seurauksena rahoitusvelat eivät kasvaneet. Vuokrasopimusvelkojen määrä oli noin 300 miljoona euroa.

Alla olevasta linkistä voit ladata keskeiset laatimisperiaatteet koskien IFRS 16 -standardia sekä IFRS 16 -standardin mukaisesti vuoden 2019 avaava tase ja keskeisimmät tunnusluvut avaavan taseen luvuilla laskettuina sekä tunnuslukujen laskentakaavat.

Laatimisperiaatteet ja käyttöönoton vaikutukset (pdf)

Lähetetään...