Paikalliset sivut:
YIT Group

Raportointikäytäntö

YIT Oyj:n johto seuraa yhtiön liiketoiminnan kehitystä osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin (POC) mukaisesti. YIT raportoi toiminnastaan myös IFRS-säännösten mukaisesti, jolloin yhtiö soveltaa muun muassa IFRIC 15 -tulkintaohjetta. 

YIT siirtyi 1.1.2005 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön. Ennen IFRS-standardien käyttöönottoa YIT:n taloudellinen raportointi perustui suomalaiseen FAS-tilinpäätöskäytäntöön.

IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset -tulkintaohje otettiin käyttöön 1.1.2010 lähtien

YIT soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaneelta tilikaudelta lukien IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset  -IFRS-tulkintaohjetta. Tulkintaohjeen käyttöönoton myötä konserniraportointi ja toimialaraportointi eroavat toisistaan.

Keskeisin ero on, että omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan konserniraportoinnissa vasta kohteen valmistuessa, mutta toimialaraportoinnissa jo rakentamisen edetessä.

Laskentatapojen välinen ero raportoidaan IFRIC 15 -muunnoksena.

Avainasiat IFRIC 15 -muunnokset arvioinnissa


 1. 1. IFRIC 15:n ja osatuloutuksen mukaisten tilauskantojen eroAuttaa arvioimaan IFRIC 15:n mukaisen tuloutuksen viiveen
 2. Uusien asuntoaloitusten ajoitus
  -
  Auttaa arvioimaan kohteiden valmistumisajankohdan perustuen keskimääräisiin rakennusaikoihin
  - Asuntokohteen keskimääräinen rakennusaika on vuosi Suomessa, Baltian maissa, Tshekissä ja Slovakiassa
  - Venäjällä asuntokohteen keskimääräinen rakennusaika on kaksi vuotta
 3. Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä
  -
  Asunnot tuloutuvat heti myyntihetkellä
 

IFRIC 15 -tulkinnan vaikutukset

Vaikutus omaperusteisten asunto- ja toimitilahankkeiden tuloutukseen

IFRIC 15 -tulkintaohje antaa ohjeistuksen siihen, milloin kiinteistöjen rakentamisesta syntyvien tuottojen kirjaamisessa on noudatettava kohteen luovutukseen perustuvaa tuloutusta, ja milloin tuottojen kirjaamiseen voidaan soveltaa osatuloutusta. Tulkintaohjeen käyttöönotto vaikuttaa YIT-konsernissa omaperustaisten asuntohankkeiden tuloutukseen sekä lisäksi omaperustaisten toimitilahankkeiden tuloutukseen. Tulkintaohjeella ei ole lainkaan vaikutusta rakennusurakoihin ja kiinteistöteknisiin palveluihin.

YIT:n konserniraportoinnissa omaperustaiset asuntohankkeet tuloutetaan 1.1.2010 lähtien kohteen valmistuttua eli kun se on luovutettavissa ostajalle. Hankkeen tuloista ja menoista tuloutetaan osuus, joka saadaan kertomalla valmiusaste myyntiasteella. Aikaisemmin osatuloutus aloitettiin hankkeen rakentamisen käynnistyttyä.

Omaperustaisissa toimitilahankkeissa tuloutustapa arvioidaan sopimusehtojen perusteella hankekohtaisesti. Myydyt hankkeet tuloutetaan joko hankkeen rakentamisen käynnistyttyä tai kohteen valmistuttua. Hankkeen tuloista ja menoista tuloutetaan osuus, joka saadaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella kerrottuna vuokrausasteella. YIT myy omaperustaiset toimitilahankkeet sijoittajille tavallisesti ennen hankkeen rakentamisen käynnistymistä tai rakentamisen alkuvaiheen aikana.

Suomessa YIT rahoittaa omaperustaisia hankkeita myymällä rakennusaikaisia urakkasaatavia rahoituslaitoksille. IFRIC 15 -tulkintaohjeen mukaan myydyt omaperustaiset asunnot tuloutetaan kohteen valmistuttua. Tämän seurauksena rahoituslaitoksille rakennusaikana myydyt urakkasaatavat, jotka liittyvät asuntotuotantoon, raportoidaan kokonaisuudessaan taseen korollisessa velassa. Aikaisemmin raportoinnissa osa asuntoihin liittyvistä rakennusaikaisista myydyistä urakkasaatavista käsiteltiin taseen ulkopuolisina erinä.

Aikaisempaa suurempaa vaihtelua vuosineljännesten välillä

Tuloutustavan muutoksen myötä YIT-konsernin liikevaihto- ja tuloskehityksessä on aikaisempaa suurempaa vaihtelua eri vuosineljännesten välillä omaperustaisten rakentamiskohteiden valmistumisajankohdista riippuen. Tuloutuskäytännön myötä tuotannon volyymimuutokset heijastuvat aikaisempaa hitaammin konsernin taloudellisiin lukuihin. Tulkintaohjeen käyttöönotto ei vaikuta YIT:n toimialoistaan julkistamiin lukuihin, koska segmentti-informaatio raportoidaan jatkossakin aikaisemman laskentaperiaatteen (osatuloutus) mukaisesti.

Omaperusteisen asuntorakentamishankkeen tuloutuserot

IFRS vs. POC

IAS 23

IAS 23 -standardi määrittää vieraan pääoman menojen kirjaustavan pitkäaikaisissa hankkeissa.

IAS 23 Vieraan pääoman menot: Standardi edellyttää, että ehdot täyttävän hyödykkeen, esim. rakennusprojektin, hankintamenoon sisällytetään välittömästi kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Konserni kirjasi aiemmin sallitulla tavalla vieraan pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. 1.1.2009 tai sen jälkeen alkaneisiin rakennushankkeisiin kohdistuvat vieraan pääoman menot on kohdistettu hankkeelle ja ne aktivoidaan taseeseen. Aktivoidut vieraan pääoman menot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi liikevoittoon vaikuttaen hankkeen tuloutuksen yhteydessä.

Hanke, joka käsitellään IAS 23:n mukaisesti, on kassavirraltaan negatiivinen, minkä lisäksi sen on kestettävä yli vuosi. Hankkeen rahoittamisesta aiheutuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan taseen vaihto-omaisuuteen kunnes hanke on kokonaisuudessaan valmis. Nämä menot tuloutetaan tuloutusperiaatteiden mukaisesti eli esimerkiksi osatulouksessa tuloutettava osuus saadaan kertomalla hankkeen valmiusaste myyntiasteella.

Konsernin segmenttiraportoinnissa otettiin 1.1.2013 käyttöön uusi laskentatapa, jonka mukaan IAS 23 -standardin mukaisten korkokulujen aktivointia ei huomioida segmenttiraportoinnissa. IAS 23 määrittää vieraan pääoman menojen kirjaustavan pitkäaikaisissa rakennushankkeissa.

 

IAS 19

Kansainvälisen IAS19 Työsuhde-etuudet tilinpäätösstandardin muutoksien takautuvasta soveltamisesta syntyvät oikaisut historiallisiin vertailulukuihin

Konserni otti 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Standardi sisältää muutoksia etuuspohjaisten eläkkeiden kirjaamiseen. Ns. putkimenetelmä poistuu, ja kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi laajan tuloksen eriin. Taseeseen merkitään eläkkeistä syntynyt täysimääräinen nettovelka tai -saaminen. Varojen korkotuotto lasketaan käyttämällä samaa diskonttokorkoa kuin eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa. Eläkevelvoitteen käyvän arvon muutokset kirjataan jatkossa laajan tuloslaskelman eriin, kun ne aikaisemmin sisältyivät tuloslaskelman henkilöstökuluihin.

Sulje
Lähetetään...