YIT:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2023

YIT Oyj Pörssitiedote 9.2.2024 klo 9.00

YIT:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2023 

Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen ja taloudellinen asema paranivat vuoden loppua kohti. 

Vuosi 2023 lyhyesti 

 • Tilauskanta oli 3 157 milj. euroa (30.9.2023: 3 391). Tilauskanta laski Asumisessa ja pysyi vakaana Toimitiloissa ja Infrassa. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 74 % (30.9.2023: 75 %).  
 • Liikevaihto laski 2 163 miljoonaan euroon (2 403). Liikevaihto kasvoi Toimitiloissa ja laski Asumisessa ja Infrassa.  

 • Oikaistu liikevoitto laski 41 milj. euroon (110), ja oikaistu liikevoittoprosentti oli 1,9 % (4,6). Lasku johtui pääosin matalasta kuluttaja-asuntomyynnistä Suomessa sekä sijoitusten ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksista neljännellä vuosineljänneksellä. 

 • Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli -137 milj. euroa (-285). Lasku johtui pääosin Asumisen ensimmäisen vuosineljänneksen negatiivisesta rahavirrasta. Rahavirta vahvistui toisesta neljänneksestä alkaen muutosohjelman onnistuneiden pääomanvapautustoimien sekä Maistraatinportin toimistokiinteistön myynnin tukemana. 

 • Korollinen nettovelka oli 795 milj. euroa (615) ja velkaantumisaste 94 % (70). Korollinen nettovelka ja velkaantumisaste laskivat edelliseen vuosineljännekseen nähden. 

 • Asumisen oikaistu liikevoitto laski 32 miljoonaan euroon (98) Suomen alhaisen kuluttajamyynnin seurauksena. Uudet asuntoaloitukset kuluttajille laskivat vuoden aikana 863:een (2 400). Valmiiden myymättömien asuntojen määrä nousi 1 267 asuntoon (30.9.2023: 948). 

 • Toimitilat-segmentin oikaistu liikevoitto laski 0 miljoonaan euroon (16). Kannattavuuteen vaikutti heikentävästi sijoitusten käyvän arvon aleneminen neljännellä vuosineljänneksellä ja rakennusmateriaalien hinnat ennen hintainflaatiopiikkiä aloitetuissa kiinteähintaisissa hankkeissa. 

 • Infra-segmentin oikaistu liikevoitto kasvoi 14 miljoonaan euroon (4). YIT ilmoitti 5.12.2023 sopineensa uusiutuvan energian liiketoiminnan, YIT Energy Oy:n, myynnistä. Arvioitu kokonaiskauppahinta 48 miljoonaa euroa ja arvioitu myyntivoitto 47 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2023 neljännelle neljännekselle. Myyntivoitto raportoidaan liikevoiton oikaisuerissä. YIT ilmoitti 8.1.2024 ajavansa alas infraliiketoimintansa Ruotsissa. Alasajettavan liiketoiminnan liiketulos esitetään tilikauden 2023 neljännen vuosineljänneksen alusta alkaen liikevoiton oikaisuerissä. 

 • Katsauskauden tulos oli 3 milj. euroa (63, jatkuvat toiminnot).  

 • YIT:n hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta. 

 • YIT allekirjoitti vuoden neljännen neljänneksen aikana 140 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen lainasopimuksen. Lainalla korvattiin aiemmat, loppuvuonna 2023 ja keväällä 2024 erääntymässä olleet, yhteensä 150 miljoonan euron suuruiset lainat. 

 • YIT:n muutosohjelma on edennyt odotettua nopeammin. Vuoden 2023 loppuun mennessä tehtyjen toimenpiteiden myötä YIT saavuttaa 25 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoden 2024 loppuun mennessä. Kustannussäästöjen lisäksi YIT odottaa saavuttavansa merkittävän määrän projektikohtaisia ja pääoman tehokkuutta parantavia hyötyjä. 

Avainlukuja 

Miljoonaa euroa  10–12/23  10–12/22  1–12/23  1–12/22 
Liikevaihto  597  779  2 163  2 403 
Liikevoitto  33  42  51  102 
Liikevoittoprosentti, %  5,5  5,3  2,4  4,2 
Oikaistu liikevoitto  13  42  41  110 
Oikaistu liikevoittoprosentti, %  2,2  5,4  1,9  4,6 
Tulos ennen veroja  13  35  -5  74 
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot  17  28  63 
Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot  17  28  -375 
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot  0,08  0,13  -0,01  0,28 
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen  67  40  -137  -285 
Korollinen nettovelka  795  615  795  615 
Velkaantumisaste, %  94  70  94  70 
Omavaraisuusaste, %  33  35  33  35 
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk)  2,5  8,4  2,5  8,4 
Tilauskanta  3 157  3 702  3 157  3 702 
Yhdistetty tapaturmataajuus (cLTIF, rullaava 12 kk)  12,1  13,3  12,1  13,3 
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS)  52  49  52  49 

YIT on täydentänyt IFRS 16 vuokrasopimusten soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia ja oikaisi vertailukauden 2022 tasetta sekä vuoden 2023 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslaskelmaa ja tasetta. Lisätietoja annetaan liitetiedoissa.  
YIT Kalusto Oy luokiteltiin myytävänä olevaksi omaisuuseräksi tilikauden 2023 lopussa. Näin ollen siihen liittyvät omaisuuserät ja velat esitetään omilla riveillään taseessa. Vuonna 2022 myydyt Venäjän liiketoiminnot on raportoitu lopetettuina toimintoina. 
Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat lukuihin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. 

Toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaan kommentit 

”Vuosi 2023 oli vaikeiden markkinaolosuhteiden sävyttämä. Euroalueen korkotaso nousi jyrkästi, mikä vaikutti asuntomarkkinoihin useimmissa toimintamaissamme, erityisesti Suomessa. Lisäksi materiaali- ja työvoimakustannusten kohonnut hintataso vaikutti edelleen kiinteähintaisiin sopimuksiimme urakoivissa segmenteissämme. Positiivista oli, että kysyntä itäisen Keski-Euroopan maissa, erityisesti Puolassa, jatkoi paranemistaan koko vuoden ajan.  

Vastasimme toimintaympäristön asettamiin haasteisiin määrätietoisin toimin. Yksinkertaistimme organisaatiotamme ja liiketoimintamalliamme, virtaviivaistimme sisäisiä toimintamallejamme ja paransimme tuottavuutta sekä uudistimme hankintamalliamme. Toimenpiteiden tuloksena vähensimme vertailukelpoisia kiinteitä kulujamme noin 20 % edellisvuodesta, vertailukelpoisten tuottojen laskiessa 10 % samalla ajanjaksolla.  Lisäksi jatkoimme molempien urakoivien segmenttiemme, Toimitilojen ja Infran, kannattavuuden parantamista ja vapautimme pääomia sijoituksistamme ja muista ydinliiketoimintaan kuulumattomista liiketoiminnoista. Keskitymme jatkossa erityisesti pääoman käytön optimointiin ja järkevään allokointiin saavuttaaksemme pääomalle parhaan mahdollisen tuoton. 

Helmikuussa 2023 käynnistetty muutosohjelmamme on edennyt odotettua nopeammin ja olemme saavuttaneet ohjelmalle asetettuja tavoitteita. Vuoden 2023 loppuun mennessä tehtyjen toimenpiteiden myötä YIT saavuttaa 25 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoden 2024 loppuun mennessä. Vaikka työtä on vielä jäljellä, haluan vilpittömästi kiittää koko organisaatiotamme heidän kovasta työstään ja sitoutumisestaan haastavan vuoden aikana. 

Asumisessa eri maantieteellisillä alueilla toimiva liiketoimintaportfoliomme on osoittanut vahvuutensa, ja itäisen Keski-Euroopan toimintamme saavutti kaikkien aikojen parhaan liikevoiton vuonna 2023. Suomessa markkinaolosuhteet olivat vuoden alussa ennennäkemättömän haastavat. Loppuvuotta kohden alkaneesta hitaasta elpymisestä huolimatta markkina oli koko vuonna kaiken kaikkiaan heikko. Loppuvuotta kohti näimme selkeää aktivoitumista vanhojen asuntojen markkinassa, ja uskomme tämän johtavan lopulta kysynnän aktivoitumiseen myös uudisasunnoissa. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino on johtanut siihen, että myymättä olevien asuntojen määrä on suurempi kuin viime vuosina tyypillisesti. Myymättömien valmistuneiden asuntojen portfoliomme koostuu korkealaatuisista asunnoista, jotka sijaitsevat houkuttelevilla asuntomarkkinoilla, ja yli 90 % asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseuduilla tai yliopistokaupungeissa Suomessa ja itäisessä Keski-Euroopassa. 

Toimitilat-segmentissä vuotta leimasivat sekä kasvaneesta inflaatiosta johtuneet haasteet, jotka heikensivät urakointiliiketoiminnan kannattavuutta, että tuottovaatimusten nousu, joka johti kiinteistöjen arvojen laskuun. Olen iloinen Maistraatinportin toimistokiinteistön myymisestä näissä vaikeissa markkinaolosuhteissa. Maistraatinportti on loistava esimerkki YIT:n vahvasta hankekehitys- ja peruskorjaushankeosaamisesta. Neljännen vuosineljänneksen aikana teimme merkittävän muutoksen segmentin toimintamalliin, minkä ansiosta voimme harjoittaa liiketoimintaa entistä asiakas- ja markkinalähtöisemmin. 

Infra-segmentissä tehostimme toimintamallejamme vuoden loppua kohti, ja pääsimme aloittamaan uuden toimintavuoden hyvistä asemista. Meillä on Suomen infraliiketoiminnassamme tarvittava osaaminen ja kyky voittaa vaativia hankkeita. Vaikka Ruotsin inframarkkina on aktiivinen, asemointimme ei mahdollistanut menestyksekästä kilpailemista hankkeista siellä. Strategisen tarkastelun tuloksena teimme päätöksen aloittaa toimintojen alasajon Ruotsissa. 

Vuoden 2023 aikana vahvistimme asiakaskeskeisyyttä strategisena painopisteenä ja jatkoimme määrätietoista työtämme tuottavuuden ja vastuullisuuden parantamiseksi. Meistä tuli ensimmäinen suomalainen rakennusalan yritys, joka sai Science Based Targets (SBTi) -hyväksynnän päästövähennystavoitteilleen. Vastuullisuus on olennainen tekijä pitkän aikavälin kilpailukykymme kannalta. Asiakkaamme odottavat kestäviä ratkaisuja, ja me haluamme olla eturintamassa tarjoamassa niitä. Tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden myötä olemme johtoasemassa alalla ja kannustamme myös kumppaneitamme investoimaan kestäviin ratkaisuihin. Olemme myös jatkaneet järjestelmällistä työtämme työturvallisuuden hyväksi, lisänneet läpinäkyvyyttä ja avoimuutta turvallisuusviestinnässä sekä vahvistaneet päivittäistä turvallisuusjohtamista yrityksessämme ja kumppaneidemme kanssa.   

YIT:ssä on parhaillaan käynnissä merkittävä pääoman uudelleenallokointi ja pääoman vapauttamisohjelma. Vaikka pääomia on ollut enevässä määrin sidottuna Suomen asuntokantaan, onnistuimme vuoden viimeisellä neljänneksellä vapauttamaan pääomaa ja vähentämään velkaantumistamme. Olemme rakentaneet yhtiölle resilienssiä syklisessä toimintaympäristössä menestymiseksi. Työ on edelleen kesken, ja jatkamme määrätietoisesti tarvittavia toimenpiteitä.   

Olemme yli 100 vuoden ajan olleet merkittävä toimija yhteiskuntien kehittämisessä toimintamaissamme. Epävakaasta toimintaympäristöstämme huolimatta liiketoimintamme perusasiat pysyvät muuttumattomina; keskitymme - ja tulemme aina keskittymään - palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.” 

Tulos 

Loka-joulukuu 
YIT:n tilauskanta laski 3 157 miljoonaan euroon (30.9.2023: 3 391). Tilauskanta laski hieman Asumisessa ja Toimitiloissa sekä pysyi vakaana Infrassa. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 74 % (30.9.2023: 75 %).  
 
YIT:n liikevaihto laski vertailukaudesta 597 miljoonaan euroon (779). Asumisessa liikevaihto laski johtuen alhaisesta myynnistä Suomessa. Liikevaihto nousi Toimitiloissa ja laski Infrassa. Vertailukautta tuki tietyt suuret hankkeet, jotka ovat sittemmin valmistuneet. 

YIT:n oikaistu liikevoitto laski 13 miljoonaan euroon (42) ja oikaistu liikevoittoprosentti oli 2,2 % (5,4). Asumisessa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi alhainen kuluttajamyynti Suomessa sekä heikompi myyntijakauma. Toimitiloissa oikaistuun liikevoittoon vaikutti heikentävästi sijoitusten käyvän arvon muutokset, kun taas operatiivinen toiminta parani vuosineljänneksellä. Infrassa kannattavuus nousi. YIT ilmoitti 8.1.2024, että se on päättänyt ajaa alas infraliiketoimintansa Ruotsissa. Alasajettavan liiketoiminnan liiketulos esitetään tilikauden 2023 neljännen vuosineljänneksen alusta alkaen liikevoiton oikaisuerissä. 

YIT:n liikevoitto oli 33 miljoonaa euroa (42). Oikaisuerät olivat neljännellä vuosineljänneksellä -20 miljoonaa euroa (1), ja ne koostuivat pääosin uusiutuvan energian hankekehitysportfolion myyntivoitosta, Ruotsin infraliiketoiminnan alas ajamiseen liittyvästä negatiivisesta kirjauksesta ja muutosohjelman kustannuksista. Nettorahoituskustannukset olivat 20 miljoonaa euroa (6). Kasvuun vaikutti kohonneet markkinakorot ja korkomarginaalit sekä korollisten nettovelkojen kasvu. Katsauskauden tulos oli 17 miljoonaa euroa (28). 

Tammi-joulukuu 
YIT:n liikevaihto laski 10 % ja oli 2 163 miljoonaa euroa (2 403). Asumisessa liikevaihto laski erityisesti Suomen matalan kuluttaja-asuntomyynnin vuoksi. Liikevaihtoa Asumisessa tuki Suomessa sijaitsevien asuntojen myynti YIT:n yhteisyrityksen vuokra-asuntoportfolioon vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Toimitiloissa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihtoa tuki Maistraatinportin toimistokiinteistön myynti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vertailukautta Toimitiloissa tuki kahden omaperusteisen hankkeen myynti. Infrassa liikevaihto laski. Infran vertailukautta tuki tietyt suuret hankkeet, jotka ovat sittemmin valmistuneet. 

YIT:n oikaistu liikevoitto laski 41 miljoonaan euroon (110) ja oikaistu liikevoittoprosentti 1,9 %:iin (4,6). Asumisessa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi alhainen kuluttajamyynti Suomessa ja heikompi myyntijakauma. Toimitiloissa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi rakennusmateriaalien hintojen nousu ennen hintainflaatiopiikkiä aloitetuissa hankkeissa sekä käyvän arvon muutokset neljännellä vuosineljänneksellä. Vertailukautta Toimitiloissa tuki kahden omaperusteisen hankkeen myynti. Infrassa kannattavuus nousi. 

YIT:n liikevoitto oli 51 miljoonaa euroa (102). Oikaisuerät olivat -10 miljoonaa euroa (8), ja ne koostuivat pääosin uusiutuvan energian hankekehitysportfolion myyntivoitosta, Ruotsin infraliiketoiminnan alas ajamiseen liittyvästä negatiivisesta kirjauksesta ja muutosohjelman kustannuksista. Nettorahoituskustannukset olivat 56 miljoonaa euroa (28). Katsauskauden tulos oli 3 miljoonaa euroa (-375, sisältäen lopetetut toiminnot) ja osakekohtainen tulos -0,01 euroa (0,28, jatkuvat toiminnot). Vertailukauden tulokseen vaikutti heikentävästi Venäjän liiketoimintojen myynti. 

Ohjeistus ja näkymät vuodelle 2024 

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan 20–60 miljoonaa euroa vuonna 2024. Liiketoiminnan rahavirran investointien jälkeen odotetaan olevan positiivinen. 

Asuntomarkkinoiden elpymisen itäisessä Keski-Euroopassa odotetaan jatkuvan. Suomessa asuntomarkkinan odotetaan pysyvän heikkona ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toimitiloissa ja Infrassa operatiivisen suorituskyvyn odotetaan paranevan. 

YIT:n suorituskykyä tukevat 10.2.2023 käynnistetyn muutosohjelman tuomat tehokkuushyödyt. 

Makrotaloudellisen ympäristön muutokset, erityisesti korkotason muutokset, voivat vaikuttaa asuntomarkkinoiden kysyntään ja sijoitusten käypään arvoon. Asuntovalmistumisten viivästymiset voivat johtaa liikevaihdon ja liikevoiton siirtymiseen vuosineljännekseltä tai vuodelta toiselle. Toimenpiteet pääoman vapauttamiseksi saattavat vaikuttaa yhtiön tulokseen. 

Hallituksen voitonjakoehdotus 

YIT Oyj:n jakokelpoiset voittovarat 31.12.2023 olivat 768 miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos 2023 oli 11 miljoonaa euroa. 

YIT tiedotti 21.11.2023, että hallitus ei tule ehdottamaan yhtiökokoukselle voitonjakoa tilikaudelta 2023. Tämän mukaisesti YIT:n hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Ehdotus perustuu YIT:n hallituksen arvioon toimialan suhdanteesta, vallitsevasta markkinatilanteesta ja yhtiön arvioidusta rahavirrasta. Arvio huomioi myös YIT:n rahoitussopimusten ehdot. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

YIT ilmoitti 8.1.2024 saaneensa päätökseen 20.6.2023 tiedotetun Ruotsin infraliiketoiminnan strategisen arvioinnin. YIT ilmoitti, että arvioinnin tuloksena se on päättänyt lopettaa infraliiketoimintansa Ruotsissa. Päätöksen yhteydessä YIT ilmoitti tekevänsä tilikauden 2023 neljännelle vuosineljännekselle 16 miljoonan euron suuruisen negatiivisen tuloskirjauksen, joka liittyy toiminnan alasajopäätökseen ja sen vaikutuksiin käynnissä olevien hankkeiden kate-ennusteisiin. Alasajettava liiketoiminta esitetään tilikauden 2023 neljännen vuosineljänneksen alusta alkaen liiketuloksen oikaisuerissä. 

YIT ilmoitti 9.1.2024 sopineensa yhtiön sisäisiä kalustopalveluita tuottavan tytäryhtiön, YIT Kalusto Oy:n, koko osakekannan myynnistä kalustovuokrausliiketoimintaa harjoittavalle Renta Oy:lle. Osana järjestelyä YIT ja Renta ilmoittivat solmivansa pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen kalustopalveluiden toimittamisesta YIT:lle Suomessa. Osakekaupan lisäksi YIT ilmoitti myyvänsä Rentalle YIT Kalusto Oy:n käytössä olevan, Urjalassa sijaitsevan kiinteistönsä. Ennen osakekaupan toteuttamista YIT:n infraliiketoimintaan liittyvä erikoiskalusto ja sen parissa työskentelevä henkilöstö siirtyvät konsernin sisäisellä liiketoimintakaupalla YIT Infra Oy:lle. 

Webcast-tilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille 

Suora webcast-lähetys ja kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään perjantaina 9.2.2024 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska.    

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://yit.videosync.fi/q4-2023/ sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/sijoittajat. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.   

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään oheisen linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048709. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnukset osallistuakseen puhelinkonferenssiin. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.   

Tilaisuus on yhteinen sijoittajille, analyytikoille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!   

Lisätietoja: 
Essi Nikitin, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 581 1455, essi.nikitin@yit.fi

YIT Oyj 

Tuomas Mäkipeska 
Talousjohtaja 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.  

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook