YIT:n tilinpäätöstiedote 2022

YIT Oyj Pörssitiedote 10.2.2023 klo 9.00

YIT:n tilinpäätöstiedote 2022

Oikaistu liikevoittoprosentti parani 3,2 %:sta 4,6 %:iin vuonna 2022

2022 kohokohdat

 • Oikaistu liikevoitto nousi 110 milj. euroon (85)1.
 • Oikaistu liikevoittoprosentti parani 4,6 %:iin (3,2). Korkeampi kannattavuus on osoitus vakaantuneesta operatiivisesta suorituskyvystä Toimitiloissa ja Infrassa sekä nykyisen toimintamallin ja paremman projektinhallinnan tuomista tuottavuusparannuksista.
 • Katsauskauden tulos oli -375 milj. euroa (4). Katsauskauden tulokseen vaikutti lopetettujen toimintojen tulos -438 milj. euroa, joka on seurausta YIT:n Venäjän liiketoimintojen myynnistä. Katsauskauden tulos jatkuvien toimintojen osalta oli 63 milj. euroa (6).
 • Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli -281 milj. euroa (288). Rahavirtaa rasitti sitoutuneen pääoman kasvu Asumisen matalamman myynnin seurauksena.
 • Valmiiden myymättömien asuntojen määrä nousi 794:een (321).
 • Korollinen nettovelka oli 569 milj. euroa (303) ja velkaantumisaste 64 % (30).
 • Tilauskanta laski 3 702 milj. euroon (3 847). Tilauskanta laski Infrassa ja pysyi vakaana muissa segmenteissä. Katsauskauden lopussa 72 % tilauskannasta oli myyty (83 %).
 • Asuminen-segmentin tonttivaranto oli 2 201 000 neliömetriä (2 363 000), mahdollistaen noin 34 000 uuden kodin rakentamisen.
 • YIT:n tuulivoiman hankekehitysportfolio sisälsi esiselvitysvaiheessa olevia hankemahdollisuuksia yhteensä noin 2900 MW (30.9.2022: 3 000), jonka lisäksi YIT:llä oli luvitusvaiheessa olevia hankkeita yhteensä noin 550 MW (30.9.2022: 550).
 • Vuonna 2022 YIT:n yhdistetty tapaturmataajuus heikentyi 13,3:een (11,0), ja YIT:n työmaílla tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Vankkoja parannustoimenpiteitä on otettu käyttöön trendin kääntämiseksi. Turvallisuushavaintojen lukumäärä, jota YIT käyttää ennakoivana mittarina työturvallisuuden johtamisessa, parantui yli 100 % vuoteen 2021 nähden.
 • YIT päivitti ilmastotavoitteensa ja loi hiilitiekartan päästöjen vähentämiseksi. Omassa toiminnassaan (scope 1 ja 2) yhtiön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Arvoketjun päästöjä (scope 3) YIT sitoutuu leikkaamaan vähintään 30 % vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoteen 2019 nähden.
 • Heikki Vuorenmaa aloitti YIT Oyj:n toimitusjohtajana 28.11.2022.

Q4 kohokohdat

 • Oikaistu liikevoitto nousi 42 miljoonaan euroon (35).
 • Oikaistu liikevoittoprosentti parani 5,4 %:iin (4,0).
 • Katsauskauden tulos oli 28 miljoonaa euroa (-8).
 • Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli 40 miljoonaa euroa (133).
 • Tilauskanta laski 3 702 miljoonaan euroon (30.9.2022: 4 089). Lasku johtui laskeneesta tilauskannasta Asumisessa, joka on pääosin seurausta asuntoaloitusten matalammasta lukumäärästä.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 10-12/22 10-12/21 1-12/22 1-12/21
Liikevaihto 779 870 2 403 2 652
Liikevoitto 42 25 102 56
Liikevoittoprosentti, % 5,3 2,8 4,2 2,1
Oikaistu liikevoitto 42 35 110 85
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 5,4 4,0 4,6 3,2
Tulos ennen veroja 35 17 74 22
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 28 7 63 6
Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot 28 -8 -375 4
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,13 0,03 0,28 0,01
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen 40 133 -281 288
Korollinen nettovelka 569 303 569 303
Velkaantumisaste, % 64 30 64 30
Omavaraisuusaste, % 36 40 36 40
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk) 8,4 6,8 8,4 6,8
Tilauskanta 3 702 3 847 3 702 3 847
Yhdistetty tapaturmataajuus (cLTIF, rullaava 12 kk) 13,3 11,0 13,3 11,0
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) 49 51 49 51

1 25.4.2022 YIT julkaisi oikaistuja taloudellisia tietoja vertailukausille. Oikaisut liittyivät toimintamallin muutokseen, jossa tiettyjä toimintoja ja funktioita siirrettiin raportoitavien segmenttien välillä, sekä myytyjen Venäjän liiketoimintojen raportointiin lopetettuina toimintoina. Jollei toisin mainittu, kaikki luvut tässä julkaisussa koskevat jatkuvia toimintoja, ja sulkeissa esitetyt luvut viittaavat oikaistuihin lukuihin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Tasetta ja rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu vertailukausille.
Vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen YIT:llä on neljä raportoitavaa segmenttiä: Asuminen, Toimitilat, Infra ja Kiinteistökehitys.
Myydyt Venäjän liiketoiminnot on raportoitu lopetettuina liiketoimintoina.

Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja

“Vuoden 2022 aikana edistyimme monella eri osa-alueella. Koko YIT:n tiimin suorituksen voimin keskityimme strategian toteuttamiseen, paransimme tuottavuuttamme ja etenimme kohti vastuullisuustavoitteitamme.

Vuonna 2022 konsernin oikaistu liikevoitto nousi 110 miljoonaan euroon edellisen vuoden 85 miljoonasta eurosta. Tämän lisäksi konsernin oikaistu liikevoittoprosentti parani 4,6 %:iin edellisen vuoden 3,2 %:iin verrattuna. Tehostimme toimintaamme ja saavutimme tuottavuushyötyjä nykyisestä toimintamallistamme sekä paremmasta projektinhallinnasta. Asumisessa heikkenevä markkina vaikutti suoritukseemme. Toimitiloissa ja Infrassa edistyimme kannattavuutemme parantamisessa. Kiinteistökehityksessä jatkoimme tuulivoiman ja uusiutuvan energian portfoliomme vahvistamista.

Yksi vuoden keskeisistä tapahtumista oli YIT:n Venäjän liiketoimintojen myynti. Venäjän liiketoimintojen strateginen arviointi käynnistettiin alun perin marraskuussa 2021 ja sitä kiihdytettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuoden 2022 alkupuolella. Myynti saatettiin loppuun haastavissa olosuhteissa, mikä johti alun perin arvioitua heikompaan taloudelliseen lopputulokseen. Myynnin myötä meidän oli mahdollista keskittyä täysin strategiaamme ja sen ytimessä oleviin liiketoimintoihimme.

Vuoden 2022 lopulla päivitimme ilmastotavoitteemme ja loimme hiilitiekartan päästöjen vähentämiseksi. Asetimme kunnianhimoisen tavoitteen hiilineutraaliin rakentamiseen siirtymisestä. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2030 mennessä oman toimintamme osalta hiilineutraali, ja sitoudumme vähentämään arvoketjumme päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä. Olen tyytyväinen edistymiseemme, sillä olemme oman toimintamme osalta onnistuneet vähentämään päästöjämme jo yli 55 % vertailuvuoteen 2019 nähden. Olemme myös ottaneet tärkeän askeleen arvoketjumme päästöjen vähentämiseksi siirtymällä käyttämään vähähiilisiä ontelolaattoja asuntotuotannossamme päämarkkinoillamme Suomessa. Olemme päättäväisiä toimissamme ja keskitymme tekoihin, joilla arvioimme olevan kaikista suurin vaikutus koko toimialalle.

Markkinaympäristö oli haastava vuonna 2022. Rakennusmateriaalien kustannusinflaatio oli korkealla tasolla jo vuoden alussa ja kiihtyi entisestään geopoliittisen myllerryksen myötä. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla markkinaympäristö heikkeni äkillisesti korkean kokonaisinflaation, nopeiden koronnostojen sekä energiakriisin lisätessä kotitalouksien ja sijoittajien varovaisuutta.

Markkinan voimakkaiden vastatuulten odotetaan jatkuvan vuoteen 2023. Jatkamme YIT:llä päättäväisiä toimiamme projektinhallinnassa, hankinnassa sekä tarjoustoiminnassa vaikutusten lieventämiseksi. Olemme lisäksi jo tarkentaneet fokustamme rahavirran tuottamiseen ja suhtautuneet harkitsevaisemmin uusiin asuntoaloituksiin. Jatkossa tulemme kiihdyttämään strategiamme toimeenpanoa parantaaksemme suoritustamme ja kilpailukykyämme, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Olen luottavainen YIT:n potentiaaliin. Meillä on vahva brändi ja ainutlaatuisia kyvykkyyksiä, joiden ansioista voimme täyttää asiakkaidemme tarpeita. Näemme kestävien ja energiatehokkaiden elin- ja työskentely-ympäristöjen kysynnän kasvavan avainmarkkinoillamme pitkällä aikavälillä. Vihreä siirtymä luo meille lisäksi uusia kasvumahdollisuuksia. Etenemme kohti strategiamme seuraavaa vaihetta vankan toimintasuunnitelman kanssa vuoden 2023 haastavassa markkinassa."

Tulos

Loka-joulukuu

YIT:n tilauskanta laski viimeisen vuosineljänneksen aikana 3 702 miljoonaan euroon (30.9.2022: 4 089). Lasku johtui laskeneesta tilauskannasta Asumisessa, joka on pääosin seurausta asuntoaloitusten matalammasta lukumäärästä. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 72 % (30.9.2022: 74 %).

YIT:n liikevaihto laski 10 % 779 miljoonaan euroon (870). Liikevaihto nousi Infrassa, mutta laski muissa segmenteissä. Asumisessa liikevaihtoon vaikutti matalampi myynti. Toimitiloissa ja Kiinteistökehityksessä vertailukautta tuki omaperusteiset hankkeet.

YIT:n oikaistu liikevoitto nousi 42 miljoonaan euroon (35) ja oikaistu liikevoittoprosentti parani 5,4 %:iin (4,0). Korkeampi kannattavuus on osoitus parantuneesta kannattavuudesta Infrassa sekä nykyisen toimintamallin ja paremman projektinhallinnan tuomista tuottavuusparannuksista. Kannattavuuteen vaikutti heikentävästi hankekehitysprojektiin kohdistunut arvonalentuminen Kiinteistökehityksessä. Oikaistuun liikevoittoon Muut erät segmentissä vaikutti positiivisesti sisäisten katteiden purku. Vertailukauteen vaikuttivat heikentävästi tiettyihin aikaisempiin ja ei-strategisiin hankkeisiin liittyvät 66 miljoonan euron kateheikennykset ja alaskirjaukset, mutta tätä vaikutusta kompensoi osittain 48 miljoonan euron vaikutus Lestijärven tuulipuiston myynnistä.

YIT:n liikevoitto oli 42 miljoonaa euroa (25). Oikaisuerät olivat viimeisellä neljänneksellä 1 miljoonaa euroa (10). Katsauskauden tulos oli 28 miljoonaa euroa (-8).

Tammi-joulukuu

YIT:n liikevaihto laski 2 403 miljoonaan euroon (2 652). Lasku on pääosin seurausta matalammasta asuntojen valmistumismäärästä ja matalammasta myynnistä Asumisessa. Liikevaihto pysyi vakaana Toimitiloissa ja Infrassa, mutta laski Kiinteistökehityksessä, jossa vertailukautta tuki Lestijärven tuulipuiston myynti.

YIT:n oikaistu liikevoitto kasvoi 110 miljoonaan euroon (85) ja oikaistu liikevoittoprosentti 4,6 % :iin (3,2). Korkeampi kannattavuus on osoitus vakaantuneesta operatiivisesta suorituskyvystä Toimitiloissa ja Infrassa sekä nykyisen toimintamallin ja paremman projektinhallinnan tuomista tuottavuusparannuksista. Kohonneet rakentamismateriaalikustannukset vaikuttivat heikentävästi katteisiin. Asumisessa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi myös matalampi asuntojen valmistumismäärä sekä alhaisempi myynti. Kiinteistökehityksessä kannattavuuteen vaikutti heikentävästi hankekehitysprojektiin kohdistunut arvonalentuminen.

YIT:n liikevoitto oli 102 miljoonaa euroa (56). Oikaisuerät olivat 8 miljoonaa euroa (29). Oikaisuerät olivat pääosin sulautumiseen liittyviä käyvän arvon oikaisuja. Katsauskauden tulos oli -375 miljoonaa euroa (4) ja osakekohtainen tulos -1,82 euroa (0,00). Tulokseen vaikutti arvonalentuminen Venäjän liiketoimintojen luokittelusta myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, sekä kumulatiivisen RUB/EUR -muuntoeron kirjaaminen kuluna toisen vuosineljänneksen aikana. Katsauskauden tulos jatkuville toiminnoille oli 63 miljoonaa euroa (6) ja osakekohtainen tulos jatkuville toiminnoille 0,28 (0,01).

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2023

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan matalampi kuin vuonna 2022 (2022: 110 miljoonaa euroa).

Asumisessa kysynnän näkymät pysyvät vaimeina lyhyellä aikavälillä. Toimitiloissa ja Infrassa operatiivisen suorituskyvyn odotetaan paranevan, mutta aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet vaikuttavat vielä Infran suorituskykyyn.

YIT:n suorituskykyä tukevat 10.2.2023 käynnistetyn muutosohjelman tuomat tehokkuushyödyt.

Asuntomarkkinoiden kehitys voi vaikuttaa näkymiin. Nousevat korot voivat vaikuttaa heikentävästi sijoitusten käypään arvoon.

Hallituksen voitonjakoehdotus

YIT Oyj:n jakokelpoiset voittovarat 31.12.2022 olivat 795 miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos 2022 oli 20 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä.

Osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että tämän erän osingot maksetaan 5.4.2023.

Osingon toinen erä maksetaan lokakuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää syyskuussa 2023 pidettäväksi sovittavassa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin aikaisintaan 3.10.2023 ja osingon maksupäivä 11.10.2023.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2022 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 209 511 146 osaketta, jota vastaava osingon määrä hallituksen ehdotuksen mukaisesti on noin 38 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

YIT julkaisi 10.2.2023 pörssitiedotteen, jossa ilmoitettiin muutosohjelman käynnistämisestä yrityksen suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on yksinkertaistaa organisaatiorakennetta ja toimintamallia, sekä lisätä ketteryyttä ja asiakaskeskeisyyttä.

Ohjelman avulla YIT tehostaa toimintaansa.  Tavoitteena on saavuttaa vähintään 40 miljoonan euron vuosittaiset, inflaatiokorjatut kustannussäästöt vuoden 2024 loppuun mennessä. Yli puolet suunnitelluista vuosittaisista kustannussäästöistä on tarkoitus saavuttaa jo vuoden 2023 aikana. Ohjelman mukaiset hyödyt tulevat pääomamarkkinapäivillä marraskuussa 2021 esiteltyjen säästöjen lisäksi. Tuolloin tavoitteena oli saavuttaa 15–20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoteen 2023 mennessä. Vuoden 2022 loppuun mennessä saavutettiin yli 20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt.

Ohjelman kustannusten arvioidaan olevan 50–70 miljoonaa euroa ja ne kirjataan oikaisueriin, eikä niitä esitetä oikaistussa liikevoitossa. YIT kertoo ohjelman etenemisestä tulosraportoinnin yhteydessä.

YIT käynnistää muutosneuvottelut Suomessa osana ohjelmaa. Neuvottelut koskevat toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia Suomen toiminnoissa. Näiden muutosneuvottelujen seurauksena mahdollisesti toteutettavat vähennykset eivät kohdistu työmailla tuotantotehtävissä työskenteleviin toimihenkilöihin eikä työntekijöihin. Muutosohjelman myötä arvioidaan syntyvän myös uusia rooleja ja tehtäviä. Suunnitellut muutokset voisivat toteutuessaan johtaa enintään arviolta 150 työpaikan vähentymiseen Suomessa.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 10.2.2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssin kautta voi esittää kysymyksiä ja ne tulee esittää englanniksi. Puhelinkonferenssiin osallistutaan rekisteröitymällä osoitteessa: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010331. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Samu Heikkilä
, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT Oyj, puh. 044 581 7979, samu.heikkila@yit.fi
 

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi