YIT:n tilinpäätöstiedote 2021

YIT Oyj Pörssitiedote 4.2.2022 klo 9.00

YIT:n tilinpäätöstiedote 2021

Oikaistu liikevoittoprosentti parani 2,8 %:sta 4,0 %:iin vuonna 2021. Loppuunsaatettu projektiportfolion putsaus ja vahvistunut tilauskanta luovat vankan pohjan tulevaisuudelle.

 • Oikaistu liikevoitto oli 114 miljoonaa euroa (85).
 • Oikaistu liikevoittoprosentti parani 4,0 %:iin (2,8).
 • Liikevoitto oli 65 miljoonaa euroa (35).
 • Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli vahva 288 miljoonaa euroa (336).
 • Korollinen nettovelka laski ennätysmatalalle tasolle 303 miljoonaan euroon (628), velkaantumisaste 30 % (68).
 • Osinkoehdotus 0,16 euroa per osake (0,14), maksetaan kahdessa erässä.
 • Kehitysliiketoiminta jatkui kannattavana vuonna 2021 tukien tulosta yli 60 miljoonalla eurolla, mikä sisälsi 48 miljoonaa euroa Lestijärven tuulivoimapuiston myynnistä neljännellä neljänneksellä.
 • Loppuunsaatetun projektiportfolion analyysin myötä YIT kirjasi tiettyihin historiallisiin ja strategiaan kuulumattomiin projekteihin liittyviä kateheikennyksiä ja vaihto-omaisuuden alaskirjauksia 66 miljoonalla eurolla vuoden neljännellä neljänneksellä ja noin 100 miljoonalla eurolla yhteensä vuonna 2021.
 • Tilauskanta oli vahva 4 042 miljoonassa eurossa (3 528).
 • Vahva asuntomyynti jatkui läpi vuoden. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä matalalla tasolla.
 • Tonttivaranto oli vuoden lopussa 748 miljoonaa euroa (812), joka mahdollistaa 29 000 uuden kodin rakentamisen.
 • Yhdistetty tapaturmataajuus laski 8,9:ään (9,6).
 • Tuomas Mäkipeska aloitti talousjohtajana 1.11.2021.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 10-12/21 10-12/20 1-12/21 1-12/20
Liikevaihto 929 975 2 856 3 069
Liikevoitto 20 55 65 35
Liikevoittoprosentti, % 2,1 5,6 2,3 1,1
Oikaistu liikevoitto 45 56 114 85
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 4,8 5,7 4,0 2,8
Tulos ennen veroja 13 46 35 -6
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot -4 36 7 -8
Katsauskauden tulos, sisältää lopetetut toiminnot -8 39 4 27
Osakekohtainen tulos, euroa -0,04 0,19 0,00 0,13
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen 133 146 288 336
Korollinen nettovelka 303 628 303 628
Velkaantumisaste, % 30 68 30 68
Omavaraisuusaste, % 40 33 40 33
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, rullaava 12 kk) 8,1 5,2 8,1 5,2
Tilauskanta 4 042 3 528 4 042 3 528
Yhdistetty tapaturmataajuus (LTIF, rullaava 12 kk)* 8,9 9,6 8,9 9,6
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) 52 51 52 51

1.4.2020 myydyt Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot on raportoitu lopetettuina toimintoina.
Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
*YIT on laajentanut tapaturmataajuuden (LTIF) laskentaperiaatteet 1.1.2022 alkaen. Vertailutiedot on päivitetty vastaavalla periaatteella.

Markku Moilanen, toimitusjohtaja

”Aloittaessani YIT:n toimitusjohtajana huhtikuun alussa missioni tälle vuodelle oli selvä: meidän täytyi muuntaa toimintamme aiempaa ketterämmiksi, eliminoida projektiemme tulosten ailahtelut sekä vakiinnuttaa tuloskehityksemme. Tämän myötä vuodesta 2021 tuli YIT:lle muutoksen ja uudistumisen vuosi ryhtyessämme päättäväisiin toimenpiteisiin useilla osa-alueilla vakauttaaksemme toimintamme ja luodaksemme pohjaa kestävälle menestykselle. Otimme muun muassa käyttöön uusia täsmällisiä ja selkeitä prosesseja sekä käytäntöjä projektitarjouksissa ja -johtamisessa. Uudistimme lisäksi koko toimintamallimme. Ja mikä tärkeintä, esittelimme uuden strategian vahvuuksiemme hyödyntämiseksi, jotta voimme vahvistaa asemaamme Suomen johtavana hankekehittäjänä ja rakennusyhtiönä.

Näin jälkeenpäin voin sanoa olevani tyytyväinen lopputuloksiin. Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 114 miljoonaan euroon (85 milj. euroa) vuonna 2021, ja kaikki liiketoimintasegmentit olivat voitollisia. Olen erityisen ylpeä asumisen segmenttiemme erinomaisista tuloksista. Vahva kehitys kuvastaa parempia marginaaleja, suotuisampaa myynnin jakaumaa ja parempaa tehokkuutta sekä tekemäämme hyvää työtä vahvojen asuntomarkkinoiden hyödyntämiseksi kaikilla maantieteellisillä alueilla. Asiakastyytyväisyytemme on pysynyt erittäin korkeana, mikä on niin ikään osoitus siitä, että olemme tehneet oikeita toimenpiteitä. Olemme nyt valmiita kasvamaan valikoiduilla alueilla vahvistaaksemme asemaamme entisestään. Tarkastelemme Venäjän-toimintamme strategisia vaihtoehtoja, ja tästä liiketoiminnasta mahdollisesti vapautuvaa pääomaa käytettäisiin ensisijaisesti asumisen liiketoiminnan kasvun edistämiseen Suomen, Puolan, Tšekin ja Slovakian kasvavissa kaupungeissa. Markkinanäkymät ovat näillä alueilla edelleen myönteiset, mikä tukee kasvutavoitteitamme.

Vuoden suurimman käänteen teki Toimitilat-segmentti. Projektinjohtamisen parantamiseksi tehty kova työ tuottaa nyt tuloksia. Merkittävät tappiot vuonna 2020 vaihtuivat positiiviseksi oikaistuksi liikevoitoksi vuonna 2021, ja liiketoiminta on vakaasti matkalla kohti luokkansa parasta taloudellista tulosta. Infrassa käynnistimme vastaavanlaisen muutosprojektin vuonna 2021. Kävimme läpi koko projektikannan ja teimme tarvittavat muutokset. Vaikka muutamilla matalan katteen vanhoilla projekteilla tulee edelleen olemaan negatiivinen vaikutus segmentin tulokseen seuraavan parin vuoden aikana, muu projektiportfolio on terveellä pohjalla, minkä ansiosta voimme vahvistaa tuloskehitystämme tulevina vuosina.

Kiinteistöt-segmentti kävi läpi merkittävän rakenneuudistuksen vuonna 2021. Segmentin projekteja, palveluita ja tasetta arvioitiin uudelleen ja liiketoimintamalli muutettiin uudeksi Kiinteistökehitys-segmentiksi vuoden 2022 alusta alkaen. Kaikesta tästä huolimatta Kiinteistöjen oikaistu liikevoitto vuodelta 2021 oli positiivinen. Tulevaisuudennäkymät hankekehitysputkessamme ovat houkuttelevat. Lestijärven tuulivoimapuiston myynnin toteutuminen sekä Keilalammen ja Keilaniemenrannan kiinteistökaupan loppuunsaattaminen vuonna 2021 osoittavat, että hankekehitysliiketoiminta tarjoaa meille merkittäviä ansaintamahdollisuuksia myös tulevina vuosina.

Vastuullisuuden saralla otimme valtavia harppauksia vuonna 2021. Päätimme sitoutua Science Based Targets -aloitteeseen ensimmäisenä suomalaisena rakennusyhtiönä. Tällä sitoumuksella vahvistamme aiempaa ilmastotyötämme ja päivitämme ilmastotavoitteitamme entistä kattavammiksi. Olen myös iloinen ensimmäisten vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskusta vihreän rahoituksen viitekehyksessämme, mikä tukee pyrkimyksiämme saavuttaa vastuullisuustavoitteemme.

Kaiken kaikkiaan olen ylpeä vakautuneesta ja parantuneesta tuloskehityksestämme vuonna 2021. Tämä vaati kuitenkin myös vaikeita päätöksiä. Esimerkiksi osana strategiatyötämme ja uutta fokustamme projektinhallintaan teimme perusteellisen analyysin koko projektiportfoliostamme arvioidaksemme projektien taloudellisia tuloksia ja samalla niiden rooleja uudessa strategiassamme. Tämän työn tuloksena kirjasimme vuoden 2021 aikana kateheikennyksiä ja alaskirjauksia yhteensä 100 miljoonaa euroa, josta 66 miljoonaa euroa lankesi vuoden neljännen neljänneksen oikaistuun liikevoittoon. Vaikutus oli valtava, mutta nämä toimet olivat tarpeen.

Olemme nyt ottaneet käyttöön täysin uudet johtamisjärjestelmät, prosessit ja kontrollit varmistaaksemme, ettei vastaavia kateheikennyksiä ja alaskirjauksia tapahdu tulevaisuudessa. Meillä on vahva ote nykyisistä projekteistamme, ja uusia projekteja arvioidaan tarkasti. Samalla nettovelkamme on laskenut tasolle, jota YIT:ssä ei ole nähty yli 15 vuoteen. Tämä antaa meille liikkumavaraa ja mahdollistaa asumisen liiketoimintamme kasvun. Ja lopuksi, meillä on uuden johtoryhmän johtama uusi toimintamalli viitoittamassa tietä tehokkaammille, kilpailukykyisemmille ja asiakaslähtöisemmille toimintatavoille.

Perusta on rakennettu, on aika toteuttaa. Työmme on toki vasta alussa, mutta luottamuksemme on hyvin korkealla. Selkeän ja kohdennetun strategian avulla pystymme tuottamaan ennakoitavia ja markkinoiden johtavia tuloksia.”

Tulos

Loka-joulukuu
YIT:n tilauskanta oli vuoden 2021 neljännen neljänneksen lopussa 4 042 miljoonaa euroa (30.9.2021: 4 099). Kolmanteen neljännekseen verrattuna tilauskanta kasvoi Infrassa ja oli verrattain vakaa Toimitiloissa ja Kiinteistöissä. Sekä Asuminen Suomi ja CEE- että Asuminen Venäjä -segmenttien tilauskanta pysyi vakaana. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 80 % (30.9.2021: 80).

YIT:n liikevaihto oli 929 miljoonaa euroa (975). Liikevaihto kasvoi Toimitilat- ja Kiinteistöt-segmenteissä, pysyi vakaana Infrassa ja laski molemmissa asumisen segmenteissä.

YIT:n oikaistu liikevoitto oli 45 miljoonaa euroa (56) ja oikaistu liikevoittomarginaali 4,8 % (5,7). Oikaistuun liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti tiettyihin vanhoihin ja ei-strategisiin hankkeisiin liittyvät 66 miljoonan euron kateheikennykset ja alaskirjaukset läpi liiketoiminnan, mutta tätä vaikutusta kompensoi osittain Infra-segmentin 48 miljoonan euron Lestijärven tuulipuiston myynti.

YIT:n liikevoitto oli 20 miljoonaa euroa (55). Oikaisuerät olivat 25 miljoonaa euroa (1), sisältäen suljettavien toimintojen liikevoiton.

Tammi–joulukuu
YIT:n liikevaihto oli 2 856 miljoonaa euroa (3 069). Liikevaihto oli tasainen Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä, kasvoi Kiinteistöissä, mutta laski Asuminen Venäjä-, Toimitilat- ja Infra-segmenteissä.

YIT:n oikaistu liikevoitto kasvoi 114 miljoonaan euroon (85) ja oikaistu liikevoittomarginaali 4,0 %:iin (2,8). Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat Toimitilat-segmentin menestyksekäs suunnanmuutos ja Asuminen Suomi ja CEE- ja Asuminen Venäjä -segmenttien vahva tulos. Infra- ja Kiinteistöt-segmenttien oikaistu liikevoitto pieneni hieman.

YIT:n liikevoitto oli 65 miljoonaa euroa (35). Oikaisuerät olivat 49 miljoonaa euroa (50), sisältäen muun muassa alas ajettavien toimintojen liikevoiton Infrassa ja Asuminen Venäjä -segmentissä. Katsauskauden tulos oli 4 miljoonaa euroa (27) ja osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,13).

Ohjeistus vuodelle 2022

Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä valmistuneiden kuluttaja-asuntojen määrän odotetaan laskevan vuoteen 2021 verrattuna. Asuminen Venäjä -segmentin vakaan suorituskyvyn arvioidaan jatkuvan, mutta käynnissä olevien hankkeiden määrän vähenemisen odotetaan vaikuttavan tulokseen. Toimitiloissa toiminnan tehokkuus paranee edelleen. Infra parantaa vähitellen, mutta siihen vaikuttavat edelleen tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet. Kiinteistökehityksessä projektikanta on terve ja houkutteleva.

YIT odottaa konsernin oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2021 (2021: 114 miljoonaa euroa).

Koronaviruspandemian aiheuttamat väliaikaiset seisokit tai hitaampi eteneminen rakennustyömailla ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle.

YIT tavoittelee kohonneiden rakennusmateriaalikustannusten vaikutuksen siirtämistä urakoiden ja asuntojen hintoihin. Näin ollen YIT odottaa kustannusnousun vaikutuksen tuloskehitykseen jäävän maltilliseksi vuoden aikana.

Vahvan taseen tukemana YIT on kasvattanut asuntoaloituksiaan Suomessa ja itäisen Keski-Euroopan maissa. Tämän odotetaan sitovan pääomaa vuoden edetessä.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 4.2.2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Markku Moilanen sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 64221145#.

Puhelinkonferenssin kautta voi esittää kysymyksiä ja ne tulee esittää englanniksi.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi
 

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: kehitämme ja rakennamme toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi