YIT:n tilinpäätöstiedote 2020

YIT Oyj         Pörssitiedote               3.2.2021 klo 9.00

YIT:n tilinpäätöstiedote 2020

Asumisen segmenttien vahvoja koko vuoden tuloksia varjostivat tiettyjen hankkeiden projektinhallintaongelmat sekä negatiivinen käyvän arvon muutos

 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 85 miljoonaa euroa (165).
 • Vuonna 2020 käyvän arvon muutokset olivat -15 miljoonaa euroa, verrattuna 79 miljoonan euron positiivisiin muutoksiin vuonna 2019.
 • Kolmen haastavan projektin taloudelliset loppuselvitykset olivat vuonna 2020 yhteensä 50 miljoonaa euroa.
 • Tasetta vahvisti vahva operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, joka oli 336 miljoonaa euroa (51), mitä osittain tasoittivat muuntoerot ja heikko kannattavuus.
 • Osinkoehdotus 0,14 euroa osakkeelta (0,28 + ylimääräinen osinko 0,12).
 • YIT:n hallitus nimitti 21.12.2020 YIT Oyj:n toimitusjohtajaksi Markku Moilasen. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.7.2021.

 

Loka-joulukuu

 • Liikevaihto laski 15 % 975 miljoonaan euroon (1 152).
 • Oikaistu liikevoitto oli 56 miljoonaa euroa (121).
 • Oikaisuerät olivat yhteensä 1 miljoonaa euroa (24).
 • Liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa (97).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,35).
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 146 miljoonaa euroa (132).
 • Tontti-investoinnit, sisältäen vuokratut tontit, olivat 43 miljoonaa euroa (106).
 • Korollinen nettovelka oli 628 miljoonaa euroa (862).
 • Velkaantumisaste oli 68 % (81).
 • IFRS 16 vuokrasopimusvelkojen vaikutus korolliseen nettovelkaan oli 235 miljoonaa euroa (261) ja velkaantumisasteeseen 26 prosenttiyksikköä (25).
 • Tilauskanta oli 3 528 miljoonaa euroa (4 131).
 • Yhdistetty tapaturmataajuus oli 9,8 (10,7).
 • Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) oli 51 (50).

Tammi-joulukuu

 • Liikevaihto laski 10 % 3 069 miljoonaan euroon (3 392).
 • Oikaistu liikevoitto laski 85 miljoonaan euroon (165).
 • Liikevoitto laski 35 miljoonaan euroon (80).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,07).
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen nousi 336 miljoonaan euroon (51).
 • Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 27 miljoonaa euroa (15).
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta (0,28 + ylimääräinen osinko 0,12) ja että osinko maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä. 

 

Avainlukuja

Miljoonaa euroa

10-12/20 10-12/19 1-12/20 1-12/19
Liikevaihto 975 1 152 3 069 3 392
Liikevoitto 55 97 35 80
Liikevoittoprosentti, % 5,6 8,4 1,1 2,4
Oikaistu liikevoitto 56 121 85 165
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 5,7 10,5 2,8 4,9
Tulos ennen veroja 46 88 -6 40
Katsauskauden tulos 36 59 -8 5
Katsauskauden tulos, sisältää lopetetut toiminnot 39 73 27 15
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,35 0,13 0,07
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 146 132 336 51
Korollinen nettovelka 628 862 628 862
Velkaantumisaste, % 68 81 68 81
Omavaraisuusaste, % 33 34 33 34
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk) 5,2 9,7 5,2 9,7
Tilauskanta 3 528 4 131 3 528 4 131

 

1.4.2020 myydyt Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot on raportoitu lopetettuina toimintoina. Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

Antti Inkilä, väliaikainen toimitusjohtaja

“YIT:n vuosi 2020 oli kahtalainen. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 85 miljoonaa euroa (165). Tulos sisältää 15 miljoonaa euroa negatiivisia (79 miljoonan euron positiivisia) käyvän arvon muutoksia pääasiassa Mall of Tripla -sijoituksessa, mikä kuvastaa koronavirus-pandemian myötä kasvaneita markkinoiden tuottovaatimuksia. Taloudellisilla loppuselvityksillä kolmessa haastavassa projektissa, Myllypuron kampuksessa, Hertsin kauppakeskuksessa ja Tripla-projektissa, oli 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoomme vuonna 2020.

Sen sijaan asumisen segmenttiemme tulokset olivat vuonna 2020 erittäin vahvoja. Tämän vahvan tuloskehityksen taustalla oli paitsi suotuisa markkinatilanne, myös kasvanut markkinaosuus. Vuoden 2021 asuntoaloitusmäärien kasvun myötä odotamme tämän vahvan kehityskaaren saavan jatkoa. Tarmokas työmme asiakassuhteiden kehittämiseksi ja digitaalisten työkalujen parantamiseksi on alkanut tuottamaan tulosta. Otimme jättimäisen harppauksen digitaalisessa myynnissä: online-varauksemme kasvoivat 144 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakastyytyväisyys on ollut erinomaista koko vuoden ajan, ja asiakastyytyväisyysindeksimme (Net Promoter Score) kasvoivat 62:een (51) Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä ja 60:een (57) Asuminen Venäjä -segmentissä.

Toimenpiteemme koronaviruspandemian vaikutusten minimoimiseksi olivat niin ikään menestyksekkäitä. Onnistuimme pitämään työmaamme käynnissä pieniä keskeytyksiä lukuun ottamatta ja projektimme valmistuivat suunnitelmien mukaisesti.

Jatkoimme päättäväistä strategian toteuttamista vuonna 2020 keskittymällä strategiamme ytimeen, kestävään kaupunkikehitykseen. Tehostimme liiketoimintaportfoliotamme saattamalla loppuun Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin sekä päättämällä Norjan liiketoimintojen alasajamisesta. Tasettamme vahvistettiin, ja koko vuoden operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli vahva 336 miljoonaa euroa (51).

Otimme lisäksi erinomaisen startin tavoitteessamme puolittaa oman toimintamme CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä saavuttamalla 21% vähennyksen vuoden aikana. Olemme nopeuttaneet työskentelyämme monilla vastuullisuuden osa-aluilla, kuten harmaan talouden ehkäisemisessä ja työturvallisuuden parantamisessa. Vuoden 2020 hyvä kehityksemme antaa meille luottamusta siitä, että lopulliset tavoitteemme ovat saavutettavissa.

Kaiken kaikkiaan kehityksemme vuonna 2020 oli hienoa monella osa-alueella. Toisaalta Toimitilat-segmenttimme kehitys oli pettymys, eikä Infra-segmentin projektikannattavuus yltänyt tyydyttävälle tasolle. On selvää, että meidän tulee saavuttavaa näissä molemmissa segmenteissä merkittävä muutos projektinhallinnassa. Tämä työ on jo alkanut ja odotamme mittavia parannuksia jo tämän vuoden aikana.

Vaikka vuosi 2020 oli monella tapaa haastava, onnistuimme luovimaan tilanteessa hyvin. Haluaisinkin kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme upeasta työstä ja vahvasta sitoutumisesta. Jatkoa ajatellen meillä on laaja portfolio hankkeita, jotka olemme voittaneet, mutta jotka eivät vielä näy tilauskannassamme. Meillä on lisäksi vahva tonttikanta ja osaava henkilöstö, ja tulemme jatkossakin valikoimaan projekteja, joissa voimme parhaamme mukaan hyödyntää osaamistamme ja vahvuuksiamme.

Vuoden 2020 heikon 0,13 euron osakekohtaisen tuloksen myötä hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle 0,14 euron osakekohtaista osinkoa. Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin tukemasta vahvasta operatiivisesta kassavirrasta investointien jälkeen huolimatta meillä on ollut merkittäviä pääasiassa Venäjän ruplasta johtuvia muuntoeroja, joilla oli 87 miljoonan euron negatiivinen vaikutus omaan pääomaan. Lisäksi toimenpiteemme liiketoimintaportfoliomme tehostamiseksi johtivat 50 miljoonan euron oikaisueriin vuoden aikana. Keskeinen tavoitteemme on edelleen kasvavan kannattavuuden varmistaminen ja strategiamme toteuttaminen sijoittamalla ja kehittämällä tontteja parhailla sijainneilla. Tämä edellyttää vahvaa tasetta sekä asuminen liiketoiminnan kasvavia asuntoaloituksia. Näin ollen hallitus kokeekin olevan järkevää ehdottaa edelliseen vuoteen verrattuna matalampaa osinkoa.”

 

Tulos

Loka-joulukuu

Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen lopussa YIT:n tilauskanta oli 3 528 miljoonaa euroa (4 131). Tilauskanta laski asumisen segmenteissä ja Infra-segmentissä, mutta nousi yhteenlaskettuna Toimitilat- ja Kiinteistöt -segmenteissä. Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen lopussa tilauskannasta oli myyty 82 % (69).

Konsernin liikevaihto oli 975 miljoonaa euroa (1 152). Liikevaihto laski Toimitilat-, Asuminen Venäjä- ja Infra -segmenteissä. Asuminen Suomi ja CEE- ja Kiinteistöt -segmenttien liikevaihto kasvoi.

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 56 miljoonaa euroa (121) ja oikaistu liikevoittoprosentti 5,7 % (10,5). Kannattavuuteen vaikutti Mall of Tripla -sijoituksen -16 miljoonan euron käyvän arvon muutos Kiinteistöt-segmentissä, mikä johtui koronaviruspandemian myötä kasvaneista markkinoiden tuottovaatimuksista. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisälsi sen sijaan 77 miljoonaan euron positiiviset käyvän arvon muutokset Mall of Tripla -sijoituksesta ja muista sijoituskiinteistöistä. Operatiivisesti vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen kannattavuutta tukivat asumisen segmenttien hyvät tulokset, joita vahvisti vahva asuntomyynti. Lisäksi Toimitilat-segmentin oikaistu liikevoitto palasi positiiviseksi. Infra-segmentissä kannattavuus heikkeni hieman.

YIT:n liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa (97). Oikaisuerät olivat 1 miljoonaa euroa (24), sisältäen muun muassa alas ajettavien toimintojen liikevoiton.

Tammi-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 3 069 miljoonaa euroa (3 392). Liikevaihto nousi Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä kuluttaja-asuntojen kasvaneen valmistumismäärän tukemana, ja Asuminen Venäjä -segmentissä vahvan asuntomyynnin ja ajan kuluessa tulouttamisen muutoksen myötä. Liikevaihto laski Toimitilat-segmentissä, sillä vertailukausi sisälsi liikevaihtoa Tripla-projektista. Infran liikevaihto oli vakaa, ja Kiinteistöjen liikevaihto oli vertailukautta korkeampi.

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 85 miljoonaa euroa (165) ja oikaistu liikevoittoprosentti 2,8 % (4,9). Vuonna 2020 käyvän arvon muutokset olivat -15 miljoonaa euroa verrattuna 79 miljoonaan euroon vuonna 2019. Operatiivisesti vuosi oli kahtalainen. Asumisen segmentit kirjasivat vahvat tulokset korkeamman myynnin ja parantuneiden katetasojen ansiosta. Toisaalta Toimitilojen kannattavuutta heikensi voimakkaasti kolmen haasteellisen projektin 50 miljoonan euron taloudelliset loppuselvitykset.

YIT:n liikevoitto oli 35 miljoonaa euroa (80). Oikaisuerät olivat 50 miljoonaa euroa (85), joista suurimmat olivat 12 miljoonan euron alaskirjaus Norjan infraliiketoiminnan alasajopäätökseen liittyen ja 13 miljoonan euron alaskirjaus Venäjän alas ajettaviin toimintoihin liittyen. Muut oikaisuerät koostuivat pääasiassa alas ajettavien toimintojen liikevoitosta.

Tulos ennen veroja oli -6 miljoonaa euroa (40). Katsauskauden tulos oli -8 miljoonaa euroa (5) ja katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot 27 miljoonaa euroa (15). Myyntivoitto Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnistä oli 55 miljoonaa euroa.

 

Ohjeistus vuodelle 2021

Vuonna 2021 asuntovalmistumisten odotetaan vähenevän Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä vuoteen 2020 verrattuna. Asuminen Venäjällä hyvän operatiivisen toiminnan arvioidaan jatkuvan. Toimitilat-segmentissä kehityksen odotetaan vakaantuvan. Infra-segmentin projektinhallintahaasteet rasittavat tulosta, mutta niiden odotetaan tulevan ratkaistuksi vuoden edetessä. Kiinteistöt-segmentissä portfolion kehittämisen odotetaan jatkuvan.

YIT odottaa konsernin koko vuoden 2021 oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2020 (85 miljoonaa euroa). Neljännen vuosineljänneksen odotetaan olevan selvästi vahvin.

Tulos on riippuvainen tiettyjen projektien valmistumisesta ja sopimusten loppuunsaattamisesta vuoden loppua kohden. Koronaviruspandemian aiheuttamat väliaikaiset seisokit tai hitaampi eteneminen rakennustyömailla ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. Pandemia voi myös johtaa markkinoiden tuottovaatimusten muutoksiin, joilla voi olla vaikutuksia sijoitusten käypään arvoon.

 

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden keskiviikkona 3.2.2021 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n väliaikainen toimitusjohtaja Antti Inkilä sekä talousjohtaja Ilkka Salonen. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 73305090#.

Puhelinkonferenssin kautta voi esittää kysymyksiä ja ne tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

 

Lisätietoja antaa:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi
Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi