YIT:n Tilinpäätöstiedote 2017: Hyvä kehitys kaikilla toimialoilla: Suomi, Slovakia ja Tšekki tulosvetureina

YIT Oyj Pörssitiedote 1.2.2018 klo 8.00

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja ovat samaa yksikköä, ellei toisin mainita.

Toimialaraportointi, POC

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus myynnin asteen ja rakentamisen etenemisen mukaisesti1

Loka–joulukuu

• Liikevaihto kasvoi 8 % 554,3 miljoonaan euroon (513,7).

• Oikaistu liikevoitto oli 56,4 miljoonaa euroa (28,7), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 10,2 % (5,6).

• Kaudella kirjattiin oikaisueriä -16,0 miljoonaa euroa.

• Tilauskanta pysyi vakaana syyskuun lopun tasolla ja oli 2 568,5 miljoonaa euroa (9/2017: 2 527,5).

Tammi–joulukuu

• Liikevaihto kasvoi 7 % 1 908,6 miljoonaan euroon (1 783,6).

• Oikaistu liikevoitto oli 122,3 miljoonaa euroa (79,9), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 6,4 % (4,5).

• Kaudella kirjattiin oikaisueriä -20,0 (-27,0) miljoonaa euroa.

• Hallituksen osinkoesitys: 0,25 (0,22) euroa osaketta kohden. 

Konserniraportointi, IFRS

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus kohteen valmistumisen yhteydessä1

Loka–joulukuu

• Liikevaihto kasvoi 17 % 612,4 miljoonaan euroon (525,0).

• Liikevoitto oli 44,1 miljoonaa euroa (25,3), ja liikevoittomarginaali oli 7,2 % (4,8).

• Oikaistu liikevoitto oli 60,1 miljoonaa euroa (25,3) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 9,8 % (4,8).

• Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen pois lukien lopetetut toiminnot oli 171,0 miljoonaa euroa (-21,4).

Tammi–joulukuu

• Liikevaihto kasvoi 19 % 1 993,8 miljoonaan euroon (1 678,3).

• Liikevoitto oli 85,5 miljoonaa euroa (17,7), ja liikevoittomarginaali oli 4,3 % (1,1).

• Oikaistu liikevoitto oli 105,6 miljoonaa euroa (44,7) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 5,3 % (2,7).

• Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen pois lukien lopetetut toiminnot oli 164,5 miljoonaa euroa (-43,1).

1Toimialaraportoinnissa tuloutus tapahtuu rakentamisen valmiusasteen ja kohteen myyntiasteen tulon perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta noudattaen, mikä eroaa konsernin IFRS-laadintaperiaatteista. Konsernin IFRS-laadintaperiaatteen mukaan kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus tehdään kohteen valmistuessa. Lisäksi konserniraportoinnissa aktivoidaan IAS 23 -standardin mukaiset korkokulut, mikä aiheuttaa eroa toimialaraportoinnin ja konserniraportoinnin mukaisessa liiketuloksessa sekä rahoituskuluissa.

Näkymät vuodelle 2018

YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisesta johtuen YIT ei anna numeerista tulosohjeistusta yhtiölle, mutta antaa tämän sijasta tulevaa kehitystä kuvaavia yleisluontoisia näkymiä. YIT:n näkymät perustuvat oletuksiin ja yhtiön johdon arvioihin kysynnän kehityksestä yhtiön toimintaympäristössä ja toimialoilla. Yhtiön hallitus arvioi ja tiedottaa myöhemmin, onko tarkoituksenmukaista antaa yhdistetylle yhtiölle numeerista tulosohjeistusta.

Yhdistyneen yhtiön hallitus arvioi erikseen yhdistyneen yhtiön näkymiä vuodelle 2018 ja ne tiedotetaan erillisellä pörssitiedotteella mahdollisimman pian.

Asuminen Suomi ja CEE: Asuntojen kuluttajakysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. Isojen asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan olevan edellisiä vuosia alemmalla tasolla.

Asuminen Venäjä: Asuntojen kysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2017 jälkimmäisen vuosipuoliskon keskimääräisellä tasolla. Asuntojen hintatason odotetaan pysyvän alhaisella tasolla.

Toimitilat ja infra: Toimitilojen vuokrakysynnän odotetaan pysyvän vuoden 2017 tasolla kasvukeskuksissa. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena, mutta urakkakokojen arvioidaan keskimäärin pienenevän.

Kiinteistöt: Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevissa kohteissa pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kasvukeskuksissa.

Oikaistussa liikevoitossa2 odotetaan merkittävää vaihtelua vuosineljännesten välillä. Vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton odotetaan olevan alhainen normaalista kausivaihtelusta johtuen.

2Oikaistu liikevoitto kuvastaa tavanomaisen liiketoiminnan tulosta eikä se sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi. Oikaisuerät on määritelty tarkemmin taulukko-osan liitteessä 3.4.

Selkeyttääkseen käytettävää tunnuslukutermistöä YIT käyttää jatkossa toimialojen osalta termejä ”sitoutunut pääoma (Capital Employed)” ja ”sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)” aiemmin käytettyjen ”toimialan operatiivinen sijoitettu pääoma” ja ”operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (ROI)” -termien sijasta. Tunnuslukujen laskentakaavat eivät ole muuttuneet.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Vuosi 2017 oli YIT:lle menestys. Vuoden viimeinen vuosineljännes konsernin kannattavuudella mitattuna oli yksi koko YIT:n historian parhaimmista. Erityisen iloinen olen siitä, että kaikki yhtiön toimialat kehittyivät vuoden aikana positiivisesti. Osakekohtainen tulos moninkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Strategisten tavoitteiden näkökulmasta onnistuimme täyttämään myös liikevaihdon kasvulle ja kassavirralle asetetut tavoitteet. Myös sijoitetun pääoman tuoton osalta otimme harppauksen kohti asettamaamme pitkän aikajänteen tavoitetta. Vuosi 2017 jää historiaan myös kesällä julkistetun ja nyt helmikuun alussa toteutuvan YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen ansiosta. Yhdistyminen on YIT:lle strategisesti tärkeä askel, jolla luodaan tasapainoinen ja vakaa pohja kasvaa yhdeksi johtavista kaupunkikehittäjistä Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinoilla.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialan liikevaihto nousi 15 prosenttia ja oikaistu liikevoitto kasvoi 37 prosenttia vuoden takaisesta. Oikaistu liikevoittomarginaali koko vuodelta oli jo lähes kymmenen prosenttia ja viimeisen neljänneksen osalta ylitettiin 12 prosenttia. Vuonna 2017 onnistuimme tavoitteessamme parantaa kannattavuutta lisäämällä kuluttajamyyntiä ja vastaamalla kuluttajakysyntään rakentamalla kohtuuhintaisia ja muuntojoustavia asuntoja kasvukeskuksissa. CEE-maissa asuntokysyntä ja YIT:n kasvu jatkuivat vahvana kannattavuuden pysyessä hyvänä. Tšekissä ja Slovakiassa olemme saavuttaneet merkittävän jalansijan 6–8 toimintavuotemme aikana ja olemme muun muassa Bratislavan suurin asuntorakentaja.

Venäjällä makroympäristö kääntyi usean vuoden taantuman jälkeen nousuun ja asuntomyynti piristyi jälkimmäisellä vuosipuoliskolla haastavan alkuvuoden jälkeen. Ennakoimme edelleen asuntokysynnän paranemisen olevan hidasta ja hintatason pysyvän alhaisella tasolla. Liikevaihtomme pysyi euromääräisesti edellisen vuoden tasolla, ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 2,4 prosenttia koko vuoden osalta ja viimeisen neljänneksen osalta 6,4 prosenttia. Otimme merkittävän edistysaskeleen tavoitteessamme pienentää Venäjälle sitoutunutta pääomaa myymällä noin puolet Novo-Orlovskin tontista Pietarissa noin 2,5 miljardilla ruplalla (noin 36 miljoonaa euroa) joulukuussa.

Toimitilat ja infra -toimialan vuoden kohokohta oli Kasarmikatu 21 -toimistokiinteistön onnistunut toteutus ja myynti yhdessä kumppaneittemme kanssa. Onnistuimme toteuttamaan myös muut merkittävät vireillä olleet kiinteistökaupat joulukuun aikana. Tilauskanta on vahva ja suuret hankkeet, kuten Tripla, etenivät odotetusti. Valmistelimme vuoden aikana uuden Kiinteistöt-toimialan perustamista, joka tapahtui 1.1.2018. Uusi toimiala keskittyy merkittävien hankekehityskohteiden kehitysvaiheen rahoittamiseen sekä tonttien ja kehitettyjen kiinteistöjen omistamiseen ja edelleen realisointiin sopivalla hetkellä. Tämä lisää kyvykkyyttämme toteuttaa monimuotoisia ja isoja hankekokonaisuuksia sekä raportointimme läpinäkyvyyttä.

YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen valmistelu on edennyt suunnitelman mukaan kilpailulakien rajoitteiden luomissa puitteissa. Olemme valmiita yhdistymisen toteuttamiseen ja innostuneita mahdollisuuksista, joita yhdistyminen henkilöstöllemme ja koko yhtiölle tulee avaamaan.  

Kiitän asiakkaitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä, sekä omaa henkilöstöämme ja kumppaneitamme sitoutuneesta ja innokkaasta työstä tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 10–12/17 10–12/16 Muutos 1–12/17 1–12/16 Muutos
Liikevaihto 612,4 525,0 17 % 1 993,8 1 678,3 19 %
Liikevoitto 44,1 25,3 74 % 85,5 17,7 383 %
Liikevoitto-% 7,2 % 4,8 % 4,3 % 1,1 %
Tulos ennen veroja 39,5 21,8 82 % 70,9 -2,5
Katsauskauden tulos1 31,6 15,0 110 % 56,6 -7,1
Osakekohtainen tulos, e 0,25 0,12 110 % 0,45 -0,06
Operatiivinen kassavirta investointienjälkeen, pois lukien lopetetut toiminnot 171,0 -21,4 164,5 -43,1
Korollinen nettovelka kauden lopussa 455,0 598,6 -24 % 455,0 598,6 -24 %
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 88,7 % 112,3 % 88,7 % 112,3 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  33,2 % 31,2 % 33,2 % 31,2 %


Toimialaraportointi, POC

Milj. e 10–12/17 10–12/16 Muutos 1–12/17 1–12/16 Muutos
Liikevaihto 554,3 513,7 8 % 1 908,6 1 783,6 7 %
Asuminen Suomi ja CEE 206,4 210,0 -2 % 835,2 727,9 15 %
Asuminen Venäjä 95,6 84,0 14 % 268,3 267,9 0 %
Toimitilat ja infra 254,9 222,4 15 % 814,7 797,4 2 %
Muut erät -2,6 -2,8 -9,6 -9,7
Liikevoitto 40,4 28,7 41 % 102,3 52,9 93 %
Liikevoitto-% 7,3 % 5,6 % 5,4 % 3,0 %
Oikaistu liikevoitto 56,4 28,7 97 % 122,3 79,9 53 %
Asuminen Suomi ja CEE 25,1 18,4 37 % 81,7 59,9 37 %
Asuminen Venäjä 6,1 2,8 121 % 6,3 -2,3
Toimitilat ja infra 32,5 11,2 190 % 56,3 38,1 48 %
Muut erät -7,4 -3,7 -22,0 -15,7
Oikaistu liikevoitto-% 10,2 % 5,6 % 6,4 % 4,5 %
Asuminen Suomi ja CEE 12,2 % 8,7 % 9,8 % 8,2 %
Asuminen Venäjä 6,4 % 3,3 % 2,4 % -0,9 %
Toimitilat ja infra 12,7 % 5,0 % 6,9 % 4,8 %
Oikaisuerät -16,0 -20,0 -27,0
Tulos ennen veroja 33,7 21,3 59 % 81,2 13,8 489 %
Katsauskauden tulos1 26,0 16,1 62 % 62,8 7,4 748 %
Osakekohtainen tulos, e 0,21 0,13 61 % 0,50 0,06 747 %
Sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 8,8 % 4,7 % 8,8 % 4,7 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa 455,0 469,3 -3 % 455,0 469,3 -3 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 35,1 % 35,1 % 35,1 % 35,1 %
Tilauskanta kauden lopussa 2 568,5 2 613,1 -2 % 2 568,5 2 613,1 -2 %

1Emoyhtiön omistajille

1–12/17 1–12/16 Muutos
Osakekohtainen osinko, e 0,25 2 0,22       14 % 

2Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

12.1. YIT nostaa arviotaan vuoden 2017 oikaistusta liikevoitosta ja kirjaa kulun tase-erien uudelleen arvioinnista. YIT antoi alustavia ennakkotietoja vuoden 2017 oikaistusta liikevoitosta ja liikevaihdosta. Alustava oikaistu liikevoitto ylitti annetun tulosohjeistuksen ja alustava liikevaihto on tulosohjeistuksen mukainen. YIT uudelleenarvioi useiden Toimitilat ja infra- sekä Asuminen Suomi ja CEE -toimialojen alla raportoitavien tonttien tai tase-erien tasearvoja Suomessa ja Liettuassa. Asuminen Venäjä -toimialan osalta tehtiin vain vähäisiä arvonmuutoksia. Nyt kirjattavien kulujen kokonaismäärän tiedotettiin olevan enintään 14 miljoonaa euroa.

26.1. KKV on antanut lopullisen hyväksymispäätöksen YIT:n ja Lemminkäisen sulautumiselle, joka on tarkoitus toteuttaa 1.2.2018.

31.1. Kummankin yhtiön hallitukset hyväksyivät 31.1.2018 sulautumisen täytäntöönpanon ja sulautuminen on ilmoitettu rekisteröitäväksi kaupparekisteriin niin, että sulautuminen tulee voimaan 1.2.2018.

Tammikuussa asuntojen kuluttajamyynti oli arviolta Suomessa noin 120 asuntoa (1/17: noin 150), CEE-maissa noin 80 asuntoa (1/17: noin 80) ja Venäjällä lähes 200 asuntoa (1/17: noin 150).

Näkymät vuodelle 2018

 YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisesta johtuen YIT ei anna numeerista tulosohjeistusta yhtiölle, mutta antaa tämän sijasta tulevaa kehitystä kuvaavia yleisluontoisia näkymiä. YIT:n näkymät perustuvat oletuksiin ja yhtiön johdon arvioihin kysynnän kehityksestä yhtiön toimintaympäristössä ja toimialoilla. Yhtiön hallitus arvioi ja tiedottaa myöhemmin, onko tarkoituksenmukaista antaa yhdistetylle yhtiölle numeerista tulosohjeistusta.

Yhdistyneen yhtiön hallitus arvioi erikseen yhdistyneen yhtiön näkymiä vuodelle 2018 ja ne tiedotetaan erillisellä pörssitiedotteella mahdollisimman pian.

Tulevaisuudennäkymät toimialoittain

Asuminen Suomi ja CEE: Asuntojen kuluttajakysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. Isojen asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan olevan edellisiä vuosia alemmalla tasolla.

Asuminen Venäjä: Asuntojen kysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2017 jälkimmäisen vuosipuoliskon keskimääräisellä tasolla. Asuntojen hintatason odotetaan pysyvän alhaisella tasolla.

Toimitilat ja infra: Toimitilojen vuokrakysynnän odotetaan pysyvän vuoden 2017 tasolla kasvukeskuksissa. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena, mutta urakkakokojen arvioidaan keskimäärin pienenevän.

Kiinteistöt: Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevissa kohteissa pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kasvukeskuksissa.

Oikaistussa liikevoitossa odotetaan merkittävää vaihtelua vuosineljännesten välillä. Vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton odotetaan olevan alhainen normaalista kausivaihtelusta johtuen.

Näkymät alueittain

Suomi

Asuntojen kuluttajakysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. Isojen asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan olevan edellisiä vuosia alemmalla tasolla. Sijainnin ja hintatason merkitys on edelleen keskeinen.

Asuntojen hintakehityksen ja kysynnän eriytymisen arvioidaan jatkuvan kasvukeskusten ja muun Suomen välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä. Asuntojen lisääntyneen tarjonnan arvioidaan estävän markkinan ylikuumentumista ja edelleen asuntojen hintojen nousua.

Toimitilojen vuokrakysynnän odotetaan pysyvän vuoden 2017 tasolla kasvukeskuksissa. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevissa kohteissa pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kasvukeskuksissa. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena, mutta urakkakokojen arvioidaan keskimäärin pienenevän. Uusien infrahankkeiden arvioidaan ylläpitävän markkinavolyymia nykyisellä tasolla.

Rakentamisen korkea aktiviteetti on lisännyt kilpailua osaajista ja tilanteen arvioidaan jatkuvan. Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan hieman. Rakentamisen volyymin odotetaan säilyvän korkealla tasolla.

Rahoituslaitosten lisääntynyt sääntely ja kasvaneet pääomavaateet saattavat vaikuttaa rakentamiseen ja kiinteistökehitykseen.

 Venäjä

Asuntojen kysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2017 jälkimmäisen vuosipuoliskon keskimääräisellä tasolla. Venäjällä taloussyklin pohja on ohitettu, mutta asuntokysynnän ennakoidaan paranevan vain hitaasti ja hintatason pysyvän alhaisella tasolla. Taloustilanteen parantumisen arvioidaan vaikuttavan asuntomarkkinoihin varovaisen myönteisesti. Koronlaskuodotusten arvioidaan vaikuttavan kuluttajien käytökseen. Asuntokauppaa säätelevien lakimuutosten uskotaan lisäävän volatiliteettia asuntojen tarjonnassa ja kysynnässä sekä tuovan muutoksia myyntikäytäntöihin.

Kysynnän odotetaan kohdistuvan myös Venäjällä ensisijaisesti kohtuuhintaisiin asuntoihin. Rakennuskustannusinflaation arvioidaan pysyvän maltillisena.

CEE-maat

Asuntokysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Asuntojen hintojen arvioidaan nousevan edelleen. Tonttien hintataso on noussut ja kilpailun tonteista 

arvioidaan pysyvän korkealla tasolla. Rahoituksen saatavuuden ja alhaisen korkotason arvioidaan tukevan asuntokysyntää myös jatkossa. Resurssipulan arvioidaan nostavan rakennuskustannusinflaatiota. Toimitilaurakkamarkkinan odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla tai laskevan hieman Baltian maissa.

Ohjeistukseen vaikuttavat tekijät

Keskeisimpiä tekijöitä, joilla YIT voi vastata markkinakysyntään ovat myynti ja hinnoittelu, projektien- ja projektiriskienhallinta, tuotekehitys ja -tarjooma, kustannushallinta, tuotantokustannusten alentamiseen tähtäävät toimet sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet.

YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat liittyvät pääasiassa globaaliin talouskehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja korkotasoon, poliittiseen ympäristöön, toiminta-alueiden talouskehitykseen, muutoksiin asuntojen ja toimitilojen kysynnässä, resurssien kuten avainhenkilöiden saatavuuteen, muutoksiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa, lainsäädännön muutoksiin ja lupa- ja viranomaishyväksyntäprosesseihin ja niiden kestoon sekä valuuttakurssien kehitykseen.

Rakennus- ja hankekehitysprojektien pitkäkestoisesta luonteesta johtuen kysynnän muutokset voivat olla nopeampia kuin yhtiön kyky sopeuttaa tarjoomaansa.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Tilinpäätöstiedotteesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 1.2.2018 klo 11.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 11.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 13.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 10.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 5413651.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi. Kysymyksiä voi esittää myös webcast-lähetyksen chat-toiminnolla.

Vuosikertomus ja tilinpäätös

Vuosikertomus vuodelta 2017 sisältäen tilinpäätöksen julkaistaan viimeistään viikolla 8/2018.

Vastuunrajoituslauseke

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Sulautumisen yhteydessä annettuja YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT on suomalainen yhtiö ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä tiedotteessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT on sijoittunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai sen johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT on voinut ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa sulautumisen vireilläoloaikana.

Lisätietoja antaa:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

Esa Neuvonen, talousjohtaja (31.1.2018 saakka), YIT Oyj, puh. 040 500 1003, esa.neuvonen@yit.fi 

YIT OYJ

Kari Kauniskangas

Toimitusjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli noin 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 500 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi