YIT:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023

YIT Oyj Pörssitiedote 1.8.2023 klo 9.00

YIT:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023

Q2: Tilauskanta pysyi vakaana vuosineljänneksen aikana, ja operatiivinen rahavirta oli positiivinen. Oikaistu liikevoitto laski 14 miljoonaan euroon (25) alhaisesta kuluttajamyynnistä johtuen. 

Toisen vuosineljänneksen kohokohdat

 • Oikaistu liikevoitto laski 14 milj. euroon (25), ja oikaistu liikevoittoprosentti 2,4 %:iin (4,5). Alhainen kuluttajamyynti, erityisesti Suomessa, heikensi kannattavuutta Asumisessa. Vertailukautta tuki kahden omaperusteisen hankkeen myynti Toimitiloissa.
 • Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli 14 milj. euroa (-132). Rahavirtaa tukivat YIT:n toimenpiteet pääoman tehokkuuden parantamiseksi.
 • Asumisen kuluttajamyynti kasvoi ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kysyntä pysyi alhaisella tasolla Suomessa, kun taas kysyntä tietyissä itäisen Keski-Euroopan maissa parani.
 • Uudet asuntoaloitukset kuluttajille laskivat 522:een (1 062). Kaikki uudet asuntoaloitukset kohdistuivat niihin itäisen Keski-Euroopan maihin, joissa kysyntä parani.
 • Valmiiden myymättömien asuntojen määrä laski hieman ensimmäisestä vuosineljänneksestä 730:een (31.3.2023: 747), mutta kasvoi viime vuoteen verrattuna.
 • Katsauskauden tulos oli -1 milj. euroa (16, jatkuvat toiminnot).
 • Korollinen nettovelka oli 819 milj. euroa (435) ja velkaantumisaste 99 % (51).
 • YIT:n helmikuussa käynnistämä muutosohjelma on edennyt odotettua nopeammin. YIT on tunnistanut ja käynnistänyt kaikki tarvittavat toimenpiteet tavoiteltujen kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Vuosineljänneksen loppuun mennessä tehdyt toimenpiteet johtavat 18 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussäästöihin vuoden 2024 loppuun mennessä.
 • YIT käynnisti osana muutosohjelmaa strategisen arvioinnin, joka kattaa tiettyjä omaisuuseriä ja toimintoja, kuten YIT:n tuulivoiman hankekehitysportfolion, infra-liiketoiminnot Ruotsissa ja tietyt sijoitukset, mukaan lukien YIT:n omistusosuus Tripla Mall Ky:ssä. YIT:llä on näiden aloitteiden myötä potentiaalia vapauttaa noin 400 miljoonaa euroa pääomia vuoden 2024 loppuun mennessä.
 • Tilauskanta pysyi vakaana vuosineljänneksen aikana 3 540 milj. eurossa (31.3.2023: 3 542) Toimitilojen ja Infran vahvistuneiden tilauskantojen tukemana.
 • YIT yksinkertaisti organisaatiorakennettaan kolmeen ketterään ja asiakaskeskeiseen liiketoimintasegmenttiin: Asuminen, Toimitilat ja Infra.
 • YIT:stä tuli ensimmäinen suomalainen rakennusyhtiö, joka sai päästövähennystavoitteilleen Science Based Targets (SBTi) hyväksynnän.
 • YIT:n yhdistetty tapaturmataajuus heikentyi 14,1:een (12,0), mikä on pääosin seurausta siitä, että YIT:n yhteistyökumppanit raportoivat enemmän tapaturmia. YIT on jatkanut järjestelmällistä työtään turvallisuusviestinnän läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämiseksi sekä turvallisuusjohtamisen vahvistamiseksi yhtiön sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Jennie Stenbom nimitettiin YIT:n henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä viimeistään marraskuussa 2023. Tanja Kauhajärvi toimii väliaikaisena henkilöstöjohtajana. Aikaisempi henkilöstöjohtaja Katja Ahlstedt jätti yhtiön 16.5.2023.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 4-6/23 4-6/22 1-6/23 1-6/22 1-12/22
Liikevaihto 558 545 1 013 1 063 2 403
Liikevoitto 10 22 2 44 102
Liikevoittoprosentti, % 1,8 4,1 0,2 4,2 4,2
Oikaistu liikevoitto 14 25 10 47 110
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 2,4 4,5 0,9 4,4 4,6
Tulos ennen veroja -1 14 -20 28 74
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot -1 16 -15 28 63
Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot -1 -277 -15 -410 -375
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot -0,01 0,07 -0,08 0,12 0,28
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen 14 -132 -197 -173 -281
Korollinen nettovelka 819 435 819 435 569
Velkaantumisaste, % 99 51 99 51 64
Omavaraisuusaste, % 33 37 33 37 36
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk) 4,9 7,6 4,9 7,6 8,4
Tilauskanta 3 540 4 067 3 540 4 067 3 702
Yhdistetty tapaturmataajuus (cLTIF, rullaava 12 kk) 14,1 12,0 14,1 12,0 13,3
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) 52 48 52 48 49

30.5.2022 myydyt Venäjän liiketoiminnot raportoidaan lopetettuina toimintoina.
Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat lukuihin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja

"Vuoden 2023 toinen neljännes piti sisällään merkittäviä tapahtumia YIT:lle. Uusi, yksinkertaistettu organisaatiorakenne astui voimaan ja YIT:n muutos kohti yhtiön täyttä potentiaalia eteni hyvin. Toteutimme määrätietoisia toimenpiteitä suorituskykymme ja pääoman tehokkuutemme parantamiseksi.  Osa toimenpiteidemme vaikutuksista on nähtävissä suorituskyvyssämme jo nyt, erityisesti parantuneessa rahavirrassamme.  Samanaikaisesti voimakkaat vastatuulet jatkuivat Suomen asuntomarkkinoilla. Alhainen kuluttajamyynti vaikutti kannattavuuteemme heikentävästi, ja konsernimme oikaistu liikevoitto vuosineljänneksellä oli 14 miljoonaa euroa (25).  

Asuminen-segmentin kysyntään vaikuttivat edelleen heikentävästi korkotason nousu ja epävarmat markkinanäkymät, erityisesti Suomessa. Vaikka kuluttajamyyntimme kasvoi ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna, kysyntä pysyi alhaisella tasolla Suomessa. Sen sijaan kysyntä tietyissä itäisen Keski-Euroopan maissa parani. Meillä ei ollut vuosineljänneksen aikana itäisessä Keski-Euroopassa lainkaan asuntovalmistumisia kuluttajille, jonka seurauksena Asuminen-segmentin tulos laski alhaiselle tasolle. Arvioimme edelleen uusia asuntoaloituksia ja tontti-investointeja huolellisesti. Tästä syystä päätimme käynnistää uusia omaperusteisia asuntohankkeita vain itäisen Keski-Euroopan maissa, joissa markkinaolosuhteet olivat suotuisammat.

Toimitilat-segmentin vuosineljännes oli vakaa, vaikkakin rakennusmateriaalien hintojen nousu vaikutti edelleen heikentävästi ennen hintainflaatiopiikkiä aloitettujen hankkeiden kannattavuuteen. Olen tyytyväinen siihen, että onnistuimme luomaan asiakkaillemme kilpailukykyisiä ratkaisuja, jotka vahvistivat segmentin tilauskantaa entisestään.  Keskitymme palvelemaan asiakkaitamme, ja toimimaan luotettavana kumppanina alan johtavien kyvykkyyksiemme tukemana.

Infra-segmentissä tulostamme tuki vakaa tulos Suomessa. Ruotsissa kannattavuuteemme vaikuttivat heikentävästi tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet. Käynnistimme vuosineljänneksen aikana strategisen arvioinnin varmistaaksemme parhaan mahdollisen arvonluonnin Infra-liiketoiminnoillemme Ruotsissa.

Konsernin osalta olen ylpeä siitä, kuinka koko YIT:n tiimi on sopeutunut haastaviin markkinaolosuhteisiin. Lyhyellä aikavälillä olemme onnistuneet järjestelmällisesti parantamaan kassanhallintaamme, kustannuskuriamme sekä nettokäyttöpääoman tehokkuuttamme. Muutosohjelmamme sisältää lisäksi joukon aloitteita, joilla vahvistamme pitkän aikavälin kyvykkyyksiämme ja toimintamme tehokkuutta.

Vuosineljänneksen aikana otimme tärkeän askeleen vastuullisuustyössämme. Saimme ensimmäisenä suomalaisena rakennusalan yrityksenä Science Based Targets (SBTi) hyväksynnän päästövähennystavoitteillemme. Vastuullisuus on olennainen tekijä pitkän aikavälin kilpailukykymme kannalta. Asiakkaamme odottavat kestäviä ratkaisuja, ja me haluamme olla eturintamassa tarjoamassa niitä. Tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden avulla haluamme ottaa johtoaseman alalla ja kannustaa kumppaneitamme investoimaan kestäviin ratkaisuihin.

Asuntomarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia. Vaikka kysyntä tietyillä itäisen Keski-Euroopan markkinoilla on parantunut, Suomen markkinoilla ei ole vielä näkynyt selviä merkkejä elpymisestä, ja epävarmuus kyseisellä markkinalla on edelleen hyvin suurta. Alan arvioiden mukaan uusien asuntoaloitusten odotetaan tänä vuonna laskevan Suomen markkinalla alhaisimmalle tasolla vuosiin, ja jäävän selvästi alle arvioidun pitkän aikavälin kysynnän. Tällaisella skenaariolla voi olla vakavia vaikutuksia koko toimialalle.

Keskitymme suunnitelmamme läpiviemiseen ja käynnissä olevien toimenpiteidemme toteuttamiseen entistä vahvemman ja kilpailukykyisemmän YIT:n rakentamiseksi. Seuraamme tiiviisti markkinoiden kehitystä, ja olemme valmiita sopeuttamaan toimiamme sen mukaisesti. Arvioimme huolellisesti sekä riskejä että mahdollisuuksia tänä poikkeuksellisena aikana. Luotan YIT:n kykyyn tuottaa arvoa osakkeenomistajillemme pitkällä aikavälillä."

Tulos

Huhti-kesäkuu
YIT:n tilauskanta pysyi vakaana vuosineljänneksen aikana 3 540 miljoonassa eurossa (31.3.2023: 3 542) Toimitilojen ja Infran vahvistuneiden tilauskantojen tukemana. Vuoden takaiseen verrattuna tilauskanta laski, pääasiassa Asumisen alhaisempien kuluttaja-asuntojen aloitusmäärien seurauksena. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 72 % (31.3.2023: 72 %).

YIT:n liikevaihto pysyi vakaana 558 miljoonassa eurossa (545). Asumisessa liikevaihto nousi. Asumisen liikevaihtoa tukivat Suomessa sijaitsevien asuntojen myynti vuosineljänneksen aikana YIT:n yhteisyrityksen vuokra-asuntoportfolioon, sekä 11 tontin myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt. Toimitiloissa liikevaihto pysyi vakaana. Vertailukautta Toimitiloissa tuki kahden omaperusteisen hankkeen myynti. Infrassa liikevaihto laski. Lasku on seurausta tiukasta hankkeiden valikoinnista Ruotsissa.

YIT:n oikaistu liikevoitto laski 14 miljoonaan euroon (25) ja oikaistu liikevoittoprosentti 2,4 %:iin (4,5). Asumisessa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi alhainen kuluttajamyynti, erityisesti Suomessa. Toimitiloissa suorituskyky oli vakaa, mutta kannattavuuteen vaikutti heikentävästi rakennusmateriaalien hintojen nousu ennen hintainflaatiopiikkiä aloitetuissa hankkeissa. Vertailukautta Toimitiloissa tuki kahden omaperusteisen hankkeen myynti. Infrassa kannattavuutta tuki vakaa suorituskyky Suomessa, mutta Ruotsissa kannattavuutta heikensivät tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet.

YIT:n liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa (22). Oikaisuerät olivat toisella neljänneksellä 3 miljoonaa euroa (2), ja ne liittyivät pääasiassa muutosohjelman kustannuksiin. Nettorahoituskustannukset olivat 11 miljoonaa euroa (9). Katsauskauden tulos oli -1 miljoonaa euroa (-277). Vertailukauden tulokseen vaikutti heikentävästi -293 miljoonan euron tulos lopetetuista toiminnoista Venäjän liiketoimintojen myynnin seurauksena.

Tammi-kesäkuu
YIT:n liikevaihto laski 5 % ja oli 1 013 miljoonaa euroa (1 063). Asumisessa liikevaihto pysyi vakaana. Liikevaihtoa Asumisessa tuki Suomessa sijaitsevien asuntojen myynti YIT:n yhteisyrityksen vuokra-asuntoportfolioon. Toimitiloissa liikevaihto laski. Vertailukautta Toimitiloissa tuki kahden omaperusteisen hankkeen myynti. Infrassa liikevaihto laski. Lasku oli seurausta tiukasta hankkeiden valikoinnista Ruotsissa.

YIT:n oikaistu liikevoitto laski 10 miljoonaan euroon (47) ja oikaistu liikevoittoprosentti 0,9 %:iin (4,4). Asumisessa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi alhainen kuluttajamyynti. Toimitiloissa kannattavuus laski. Kannattavuuteen vaikutti heikentävästi rakennusmateriaalien hintojen nousu ennen hintainflaatiopiikkiä aloitetuissa hankkeissa. Infrassa kannattavuus parani. Kannattavuutta tuki vakaa suorituskyky Suomessa, mutta Ruotsissa kannattavuutta heikensivät tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet.

YIT:n liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (44). Oikaisuerät olivat 7 miljoonaa euroa (2), ja ne liittyivät pääasiassa muutosohjelman kustannuksiin. Nettorahoituskustannukset olivat 22 miljoonaa euroa (16). Katsauskauden tulos oli -15 miljoonaa euroa (-410) ja osakekohtainen tulos -0,08 euroa (0,12, jatkuvat toiminnot). Vertailukauden tulokseen vaikutti heikentävästi Venäjän liiketoimintojen myynti.

Ohjeistus ja näkymät vuodelle 2023

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan matalampi kuin vuonna 2022, mutta vähintään 50 miljoonaa euroa (2022: 110 miljoonaa euroa).

Asumisessa kysyntänäkymien odotetaan elpyvän vähitellen vuoden toisella puoliskolla. Asuntomarkkinoiden asteittaisen elpymisen itäisessä Keski-Euroopassa odotetaan jatkuvan vuoden toiselle puoliskolle, kun taas Suomessa elpymisen odotetaan voimistuvan vasta vuoden loppupuolella. Toimitiloissa ja Infrassa operatiivisen suorituskyvyn odotetaan paranevan, mutta aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet vaikuttavat vielä Infran suorituskykyyn.

YIT:n suorituskykyä tukevat 10.2.2023 käynnistetyn muutosohjelman tuomat tehokkuushyödyt.

Asuntomarkkinoiden kehitys voi vaikuttaa näkymiin. Nousevat korot voivat vaikuttaa heikentävästi sijoitusten käypään arvoon.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden tiistaina 1.8.2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana audiocast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/sijoittajat. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssin kautta voi esittää kysymyksiä ja ne tulee esittää englanniksi. Puhelinkonferenssiin osallistutaan rekisteröitymällä osoitteessa: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010333. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnukset puhelinkonferenssiin. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Samu Heikkilä, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT Oyj, puh. 044 581 7979, samu.heikkila@yit.fi
 

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi