YIT:n puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2022

YIT Oyj Pörssitiedote 28.7.2022 klo 9.00

YIT:n puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2022

Strategian toteuttaminen jatkuu: kannattavuus parani markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta, Venäjän liiketoimintojen myynti saatiin onnistuneesti päätökseen

Toisen vuosineljänneksen 2022 kohokohdat:

 • Oikaistu liikevoitto oli 25 milj. euroa (24).
 • Oikaistu liikevoittoprosentti parani 4,5 %:iin (3,4) paremman tuottavuuden tukemana.
 • Hyvä tulos Asumisessa jatkui epävarmasta markkinasta huolimatta. Tulos oli viime vuotta heikompi pääosin Suomen matalamman asuntojen valmistumismäärän vuoksi, joka johtui asuntoaloitusten alhaisesta määrästä koronaviruspandemian aikana.
 • Transformaatio muissa segmenteissä eteni − Toimitiloissa ja Infrassa paremman projektinhallinnan ja Kiinteistökehityksessä portfolion kehityksen tukemana.
 • YIT vetäytyi kaikesta toiminnasta Venäjällä onnistuneesti.
 • Katsauskauden tulos oli -277 milj. euroa (11). Tulokseen vaikutti negatiivisesti -293 milj. euron tulos lopetetuista toiminnoista YIT:n Venäjän liiketoimintojen myynnin seurauksena. Lopetettujen toimintojen tulokseen vaikutti -253 milj. euron kumulatiivisen RUB/EUR -muuntoeron kirjaaminen kuluna. Kuluksi kirjaamisella ei ollut vaikutusta konsernin omaan pääomaan eikä rahavirtoihin.
 • Korollinen nettovelka oli 435 milj. euroa (353) ja velkaantumisaste 51 % (35).
 • Tilauskanta vahvistui 4 067 milj. euroon (31.3.2022: 3 756).
 • Tonttivaranto oli 2 145 000 neliömetriä (31.3.2022: 2 173 000) mahdollistaen noin 32 000 uuden kodin rakentamisen.
 • Yhdistetty tapaturmataajuus oli 12,0 (12,1).
 • Teemu Helppolainen, Asuminen Venäjä -segmentin johtaja, jätti yhtiön Venäjän liiketoimintojen myynnin toteutumisen myötä.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 4-6/22 4-6/21 1-6/22 1-6/21 1-12/21
Liikevaihto 545 685 1 063 1 247 2 652
Liikevoitto 22 21 44 31 56
Liikevoittoprosentti, % 4,1 3,1 4,2 2,5 2,1
Oikaistu liikevoitto 25 24 47 39 85
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 4,5 3,4 4,4 3,1 3,2
Tulos ennen veroja 14 12 28 12 22
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 16 9 28 7 6
Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot -277 11 -410 15 4
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa 0,07 0,04 0,12 0,03 0,01
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen -133 109 -174 178 288
Korollinen nettovelka 435 353 435 353 303
Velkaantumisaste, % 51 35 51 35 30
Omavaraisuusaste, % 37 41 37 41 40
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk) 7,6 - 7,6 - 6,8
Tilauskanta 4 067 3 653 4 067 3 653 3 847
Yhdistetty tapaturmataajuus (LTIF, rullaava 12 kk) 12,0 12,1 12,0 12,1 11,0
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) 48 50 48 50 51

Vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen YIT:llä on neljä raportoitavaa segmenttiä: Asuminen, Toimitilat, Infra ja Kiinteistökehitys. Myydyt Venäjän liiketoiminnot on raportoitu lopetettuina liiketoimintoina. 25.4.2022 YIT julkaisi oikaistuja taloudellisia tietoja vertailukausille. Oikaisut liittyivät toimintamallin muutokseen, jossa tiettyjä toimintoja ja funktioita siirrettiin raportoitavien segmenttien välillä, sekä myytyjen Venäjän liiketoimintojen raportointiin lopetettuina toimintoina. Tasetta ja rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu vertailukausille. Jollei toisin mainittu, kaikki luvut tässä osavuosikatsauksessa koskevat jatkuvia toimintoja.

Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Markku Moilanen, toimitusjohtaja

“Toinen vuosineljännes oli vaiheikas. Markkinoiden myllerrys oli tuntuvaa: samalla kun toimitusketjut hakeutuivat uusiin tasapainoihinsa, kuluttajien luottamus heikkeni nousevien korkojen ja inflaation myötä. Meille YIT:llä vuosineljännes oli kuitenkin onnistunut vallitsevasta markkinoiden horjunnasta huolimatta. Neljänneksen kohokohta oli Venäjän liiketoimintojemme myynnin loppuunsaattaminen. Olen tyytyväinen, että pystyimme neuvottelemaan vahvan sopimuksen, toteuttamaan sen sovituin ehdoin ja vetäytymään kaikesta toiminnasta Venäjällä näissä haastavissa olosuhteissa. Olen tästä saavutuksesta ylpeä, sillä se on ennen kaikkea osoitus henkilöstömme valtavasta asiantuntemuksesta ja sitoutumisesta sekä heidän heltymättömästä työstään tämän tärkeän YIT:n historian virstanpylvään saavuttamiseksi.

Myös liiketoiminnoissamme toinen vuosineljännes oli menestyksekäs. Viime vuodesta hienoisesti kasvanut 25 miljoonan euron (24) liikevoittomme oli vahva. Ja ennen kaikkea suhteellinen kannattavuutemme parani oikaistun liikevoittomarginaalimme yltäessä 4,5 prosenttiin edellisen vuoden 3,4 prosenttiin verrattuna, mikä on merkittävä saavutus ottaessamme huomioon, että markkina ei ollut laisinkaan helppo. Tämä on osoitus siitä, että liiketoimintamme ovat mainiossa kunnossa ja strategiamme toteutus on ollut menestyksekästä.

Strategiamme ydin on vahva asumisen liiketoiminta. Kasvua haetaan Suomen, Puolan, Tšekin ja Slovakian kasvukaupungeista, joissa YIT näkee mahdollisuuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Muiden liiketoimintojemme tulostason parantaminen mahdollistaa tämän kasvun.

Rakennusala on syklinen ja tyypillisesti kuluttajaliiketoiminta heilahtelee rajummin kuin muu rakentaminen. Tämän hetken näkymän mukaan olemme selvästi matkalla kohti laskusuhdannetta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että liiketoimintamalli kestää markkinoiden aiheuttamat häiriöt. Tämä malli meillä YIT:llä on. Monipuolinen liiketoimintamallimme tarjoaa suojaa markkinoiden turbulenssia vastaan, mikä näkyy toisen vuosineljänneksen tuloksessamme. Asuminen-segmentin tulos laski viime vuoden erittäin vahvalta tasolta lähemmäs normaalia, mutta onnistunut transformaatio ja parantunut tulostaso Toimitilat- ja Infra -segmenteissä tukivat tuloskasvuamme.

Olen iloinen nähdessäni, että strategiamme toteutus etenee suunnitellusti. Olemme jo saavuttaneet huomattavia tuottavuushyötyjä uudesta ketterästä toimintamallistamme ja panostuksestamme projektijohtamiseen. Valikoivuus projektien valinnassa ja valikoidut liiketoimintojen myynnit ovat osoitus hyvästä etenemisestä ydinliiketoimintaamme keskittymisessä. ESG puolestaan avaa tulevaisuuden potentiaalia vihreiden investointien lisääntyessä.

Lyhyellä aikavälillä on kuitenkin markkinoiden epävakauden jatkuessa haasteita. Nousevat korot ja korkea inflaatio vaikuttavat toimialaamme, erityisesti Asumisen liiketoimintaan. Kysyntä on laskenut viime vuoden poikkeuksellisen vahvalta tasolta ja lähiajan markkinanäkymä on epävarma. Toisaalta rakennusmateriaalien hintakehityksessä on merkkejä vakaantumisesta. Materiaalien saatavuutemme on pysynyt hyvällä tasolla vankkojen tavarantoimittajasuhteiden sekä hankinta- ja projektiorganisaatioidemme kovan työn ansiosta.

Vaikka me YIT:llä emme tietenkään ole immuuneja markkinoiden epävakaudelle, monipuolinen liiketoimintamallimme ja ydinosaamiseen keskittyvä strategiamme tukevat meitä. Taseemme on vahva ja kestää myyntiin vaikuttavia suhdannevaihteluita. Investoinneillamme haemme tulevaisuuden kasvua ja hyödynnämme mahdollisuuksiamme. Meillä on selkeitä kilpailuetuja ja uskomme selviytyvämme markkinoiden nykyisistä haasteista tiukan strategian toteuttamisen avulla ja jatkavamme vakaata toimintaamme.”

Tulos

Huhti−kesäkuu

YIT:n tilauskanta kasvoi ensimmäisen neljänneksen lopussa 4 067 miljoonaan euroon (31.3.2022: 3 756). Kasvua vauhditti tilauskannan vahvistuminen Asumisessa. Toimitiloissa, Infrassa ja Kiinteistökehityksessä tilauskanta pysyi vakaana. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 92 % (31.3.2022: 82).

YIT:n liikevaihto laski 20 % 545 miljoonaan euroon (685). Lasku johtui pääasiassa Asumisen matalammasta asuntojen valmistumismäärästä ja alhaisemmasta myynnistä. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti kahden omaperusteisen hankkeen myynti Toimitiloissa.

YIT:n oikaistu liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa (24) ja oikaistu liikevoittoprosentti parani 4,5 %:iin (3,4). Parantuneen kannattavuuden taustalla oli onnistunut transformaation eteneminen Toimitiloissa ja Infrassa, sekä kahden omaperusteisen hankkeen myynti.

YIT:n liikevoitto oli 22 miljoonaa euroa (21). Oikaisuerät olivat toisella neljänneksellä 2 miljoonaa euroa (2). Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot, oli -277 miljoonaa euroa (11). Katsauskauden tulokseen vaikutti -253 milj. euron kumulatiivisen RUB/EUR -muuntoeron kirjaaminen kuluna Venäjän liiketoimintojen myynnin myötä.

Tammi−kesäkuu

YIT:n liikevaihto oli 1 063 miljoonaa euroa (1 247). Liikevaihto kasvoi Toimitiloissa ja Kiinteistökehityksessä, mutta laski Asumisessa ja Infrassa.

YIT:n oikaistu liikevoitto kasvoi 47 miljoonaan euroon (39) ja oikaistu liikevoittoprosentti parani 4,4 %:iin (3.1). Parantunut kannattavuus on osoitus vankasta tuloskehityksestä kaikissa segmenteissä, erityisesti onnistuneesta transformaation etenemisestä Toimitiloissa ja Infrassa.

YIT:n liikevoitto oli 44 miljoonaa euroa (31). Oikaisuerät olivat 2 miljoonaa euroa (8).

Ohjeistus vuodelle 2022

Asuminen-segmentissä valmistuneiden kuluttaja-asuntojen määrän odotetaan laskevan vuoteen 2021 verrattuna. Toimitiloissa toiminnan tehokkuus paranee edelleen. Infra parantaa vähitellen, mutta siihen vaikuttavat edelleen tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet. Kiinteistökehityksessä on meneillään useita lupaavia hankkeita.

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2021 (2021: 85 miljoonaa euroa).

Koronaviruspandemia tai rakennusmateriaalien ja työvoiman saatavuushaasteet voivat aiheuttaa väliaikaisia seisokkeja tai hitaampaa etenemistä rakennustyömailla, ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. YIT tavoittelee kohonneiden rakennusmateriaalikustannusten vaikutusten minimointia aktiivisella asiakassuhteiden, sopimusten ja hankinnan hallinnalla. Korkojen nousu ja yleinen inflaatio voivat vaikuttaa kuluttajakysyntään ja siten johtaa odotettua matalampiin asuntojen myyntimääriin. Kasvaneen rakenteilla olevien asuntojen määrän vuoksi YIT odottaa sitouttavansa enemmän pääomaa vuoden edetessä.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedostusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 28.7.2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Markku Moilanen sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssin kautta voi esittää kysymyksiä ja ne tulee esittää englanniksi.

Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 10424545#.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5500 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi