YIT:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

YIT Oyj Pörssitiedote 30.7.2021 klo 9.00

YIT:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Tyydyttävä neljännes asumisen hyvien tulosten johdolla. Konsernin oikaistu liikevoitto 30 miljoonaa euroa.

 • YIT:n oikaistu liikevoitto parani 30 miljoonaan euroon (5).
 • Hyvät tulokset asumisen segmenteissä.
 • Infran oikaistu liikevoitto tappiollinen tiettyjen projektien kateheikennyksistä johtuen.
 • Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli hyvä 109 miljoonaa euroa (247).
 • Korollinen nettovelka laski 353 miljoonaan euroon (715). Velkaantumisasteen parantuminen jatkui saavuttaen 35 %:n (73).
 • Hyvä asuntomyynti jatkui. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä matalalla tasolla.
 • Asuntoaloitukset kasvoivat merkittävästi Suomessa ja CEE-maissa 1 878:aan (889).
 • YIT allekirjoitti 300 miljoonan euron sitovan vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluottolimiitin.
 • Toimenpiteet suorituskyvyn parantamiseksi etenivät vauhdilla. Keskiössä projektinhallinta, liiketoimintamalli ja infraliiketoiminta.
 • Ilkka Tomperi nimitetty Kiinteistöt-segmentin johtajaksi elokuusta 2021 alkaen.
 • Pasi Tolppanen nimitetty Infra-segmentin johtajaksi elokuusta 2021 alkaen.
 • Tuomas Mäkipeska nimitetty talousjohtajaksi viimeistään helmikuun alusta 2022 alkaen.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 4-6/21 4-6/20 1-6/21 1-6/20 1-12/20
Liikevaihto 733 700 1 339 1 407 3 069
Liikevoitto 25 0 40 -4 35
Liikevoittoprosentti, % 3,5 0,0 3,0 -0,3 1,1
Oikaistu liikevoitto 30 5 51 13 85
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 4,1 0,7 3,8 0,9 2,8
Tulos ennen veroja 17 -8 23 -25 -6
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 11 -9 15 -18 -8
Katsauskauden tulos, sisältää lopetetut toiminnot 11 45 15 13 27
Osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,22 0,06 0,06 0,13
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen 109 247 178 199 336
Korollinen nettovelka 353 715 353 715 628
Velkaantumisaste, % 35 73 35 73 68
Omavaraisuusaste, % 41 33 41 33 33
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, rullaava 12 kk) 8,0 9,5 8,0 9,5 5,2
Tilauskanta 3 890 4 074 3 890 4 074 3 528
Yhdistetty tapaturmataajuus (LTIF, rullaava 12 kk) 10,2 10,0 10,2 10,0 9,8
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) 51 53 51 53 51
 

1.4.2020 myydyt Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot on raportoitu lopetettuina toimintoina.
Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

Markku Moilanen, toimitusjohtaja

“YIT:n toinen vuosineljännes sujui monella tapaa toiveidemme mukaan. Aloitimme nopealla aikataululla välittömät toimenpiteet suoritustemme parantamiseksi, ja kehitys on ollut lupaavaa. Liiketoiminnassamme rahavirta oli vahva, minkä ansiosta nettovelkamme laski 353 miljoonaan euroon (715). Lisäksi asumisen segmenttien tulokset olivat erittäin hyviä, mikä tuki koko konsernin kannattavuutta. Konsernin oikaistu liikevoitto parani 30 miljoonaan euroon (5).

Olen ylpeä siitä erinomaisesta työstä, jota organisaatiomme on tehnyt vastataksemme vahvaan asuntokysyntään: olemme kasvattaneet myyntiä ja marginaaleja kaikilla toiminta-alueillamme. Vahvan taseen siivittämänä olemme kiihdyttäneet asuntoaloituksia merkittävästi ja odotamme tämän kehityksen jatkuvan loppuvuoden ajan. Vastaamme täten asiakkaidemme tarpeisiin ja varmistamme vahvan markkina-asemamme myös ensi vuodelle.

Toimitilojen toiminta jatkoi parantumistaan. Viime vuonna segmentin kannattavuutta rasittivat tietyt taloudelliset loppuselvitykset, ja tämän vuoden toisen neljänneksen positiivinen oikaistu liikevoitto on osoitus siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Viimeistelemme vielä joitakin vanhoja projekteja, mutta noiden projektien jälkeen portfoliomme on terveellä pohjalla.

Infrassa otimme liiketoiminnastamme vahvan otteen ja kävimme yksityiskohtaisesti läpi koko projektikannan löytäen useita osa-alueita, jotka tarvitsivat johdon huomiota. Tämä johti kateheikennyksiin joissakin projekteissa ja näin ollen Infra-segmentin toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli tappiolla. Odotamme Infran haasteiden jatkuvan loppuvuoden ajan samalla kun määritämme liiketoiminnalle uutta suuntaa.

Infran strategiatyön edetessä olemme jo tehneet useita tärkeitä johtopäätöksiä. Ensinnäkin olemme varmoja, että Infra-liiketoiminnalla tulee jatkossakin olemaan strateginen rooli osana YIT:tä. Kestävä kaupunkikehitys -agendamme edellyttää laajaa tarjontaa sisältäen huipputason infraosaamisen. Olemme havainneet, että suurissa kaupunkikehityshankkeissa pystymme saavuttamaan selviä synergiaetuja ja taloudellisia mahdollisuuksia oman infraliiketoimintamme kautta. Tavoitteenamme on olla kilpailijoista erottuva, johtava ja innovatiivinen kumppani vaativissa infrahankkeissa.

Segmentin taloudellinen kehitys ei kuitenkaan ole ollut tyydyttävällä tasolla, joten muutoksia tarvitaan. Tästä lähtien oleellista on keskittyä osaamisemme ytimeen, kuten kalliorakentamiseen, pohjarakentamiseen ja raidehankkeisiin sekä kaupunkiympäristöjen siltoihin ja vesi- ja rantarakentamiseen. Arvioimme tarjontaamme tullaksemme kilpailukykyisemmäksi ja tehokkaammaksi sekä ennen kaikkea valikoivammaksi projektin suhteen. Tulevaisuuden infraliiketoimintamme tulee olemaan jonkin verran nykyistä suppeampi, mutta selvästi paremmin ennustettava ja kannattava.

Samalla, kun olemme työstäneet Infran strategiaa, olemme myös tehneet pikaisia toimenpiteitä projektinhallinnassa ja liiketoimintamallissamme. Työ etenee suunnitelmien mukaan ja tulemme kertomaan johtopäätöksistämme lähikuukausien aikana. Toimenpiteet ovat tarpeen, mutta olen luottavainen, että meillä on kaikki tarvittava saavuttaaksemme vakaan toiminnan ja tehokkaan kustannusrakenteen, mitkä ovat avain tulevaisuuden menestyksellemme.”

 

Tulos

Huhti-kesäkuu

Vuoden 2021 toisen neljänneksen lopussa YIT:n tilauskanta oli 3 890 miljoonaa euroa (31.3.2021: 3 716). Ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tilauskanta pysyi vakaana Kiinteistöt-segmentissä ja nousi kaikissa muissa segmenteissä. Neljänneksen lopussa tilauskannasta oli myyty 79 % (31.3.2021: 80).

Konsernin liikevaihto oli 733 miljoonaa euroa (700). Liikevaihto kasvoi Asuminen Suomi ja CEE-, Asuminen Venäjä- ja Kiinteistöt -segmenteissä. Liikevaihto laski Infra- ja Toimitilat -segmenteissä.

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 30 miljoonaa euroa (5) ja oikaistu liikevoittoprosentti 4,1 % (0,7). Tulos parani Asuminen Suomi ja CEE-, Toimitilat-, Asuminen Venäjä- ja Kiinteistöt -segmenteissä, mutta laski Infra-segmentissä.

YIT:n liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa (0). Oikaisuerät olivat 5 miljoonaa euroa (5), sisältäen muun muassa alas ajettavien toimintojen liikevoiton.

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 1 339 miljoonaa euroa (1 407). Liikevaihto kasvoi Asuminen Suomi ja CEE- ja Kiinteistöt -segmenteissä, mutta laski Toimitilat-, Infra- ja Asuminen Venäjä -segmenteissä.

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 51 miljoonaa euroa (13) ja oikaistu liikevoittoprosentti 3,8 % (0,9). Tulos parani Toimitilat-, Asuminen Suomi ja CEE- ja Asuminen Venäjä -segmenteissä, mutta laski Infra- ja Kiinteistöt -segmenteissä.

YIT:n liikevoitto oli 40 miljoonaa euroa (-4). Oikaisuerät olivat 11 miljoonaa euroa (16), sisältäen muun muassa alas ajettavien toimintojen liikevoiton.

 

Ohjeistus vuodelle 2021

Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä vuoden 2021 asuntovalmistumisten odotetaan vähenevän vuoteen 2020 verrattuna ja vuosineljännesten välisen vaihtelun olevan suurta. Kolmannella vuosineljänneksellä valmistumisten arvioidaan olevan noin 300 yksikköä viime vuoden vastaavan ajanjakson 874 yksikköön verrattuna, millä odotetaan olevan noin 15 miljoonan euron vaikutus segmentin oikaistuun liikevoittoon vertailukausien välillä.  Vuoden neljännen neljänneksen valmistumisten odotetaan toisaalta olevan korkealla tasolla.

Koko vuoden osalta Asuminen Venäjä -segmentin hyvän operatiivisen toiminnan arvioidaan jatkuvan. Toimitilat-segmentissä kehityksen odotetaan jatkavan vakaantumistaan. Tiettyjen heikkojen projektien odotetaan vaikuttavan Infra-segmenttiin vuoden toisella puoliskolla. Kiinteistöt-segmentissä portfolion kehittämisen odotetaan jatkuvan.

YIT odottaa konsernin koko vuoden 2021 oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2020 (85 miljoonaa euroa).

Tulos on riippuvainen tiettyjen projektien valmistumisesta ja sopimusten loppuunsaattamisesta vuoden loppua kohden. Koronaviruspandemian aiheuttamat väliaikaiset seisokit tai hitaampi eteneminen rakennustyömailla ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. Muutokset markkinoiden tuottovaatimuksissa tai tulevissa kassavirtaennusteissa voivat vaikuttaa sijoitusten käypään arvoon.

Vahvan taseen tukemana YIT on vastannut markkinakysyntään kasvattamalla merkittävästi asuntoaloituksiaan. Tämän odotetaan sitovan pääomaa vuoden loppua kohden.

 

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 30.7.2021 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Markku Moilanen sekä talousjohtaja Ilkka Salonen. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssin kautta voi esittää kysymyksiä ja ne tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 42034878#.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

 

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi
Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi