YIT:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

YIT Oyj           Pörssitiedote 25.7.2019 klo 8.00

YIT:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

YIT ilmoitti 4.7.2019 Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojensa myynnistä ja 20.6.2019 toimenpiteistä Venäjällä pääoman vähentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot

 •  Tämän puolivuosikatsauksen tekstiosa koskee jatkuvia toimintoja eli alla lueteltuja viittä raportoitavaa segmenttiä.
 •  Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot on luokiteltu myytävinä oleviksi omaisuuseriksi, ja ne raportoidaan lopetettuina toimintoina.
 •  Vertailukausien raportoidut ja pro forma – tuloslaskelmat on oikaistu takautuvasti ja julkaistu 22.7.2019.
 •  Lopetettujen toimintojen tulos esitetään tuloslaskelmassa veroilla vähennettynä rivillä Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot.
 •  Lopetettujen toimintojen varat ja velat esitetään 30.6.2019 alkaen taseessa omilla riveillään lyhytaikaisissa varoissa ja veloissa. Varat raportoidaan kohdassa Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat kohdassa Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat.
 •  Tasetta ei ole oikaistu vertailukausilta.
 •  Rahavirtalaskelmaa ei oikaista.

Muutos raportoitavissa segmenteissä

 • Vuoden 2019 toisesta neljänneksestä alkaen YIT:n jatkuviin toimintoihin kuuluu viisi raportoitavaa segmenttiä: Asuminen Suomi ja CEE, Asuminen Venäjä, Toimitilat, Infraprojektit ja Kiinteistöt.
 • Entistä Päällystys-segmenttiä ei enää raportoida.
 • Entisessä Päällystys-segmentissä raportoitu Teiden kunnossapito -liiketoiminta Suomessa raportoidaan Infraprojektit-segmentissä.
 • Entisessä Päällystys-segmentissä raportoitu Venäjän päällystysliiketoiminta raportoidaan segmenttiraportoinnin muissa erissä.
 • Vertailukausien segmenttiluvut on oikaistu takautuvasti ja julkaistu 22.7.2019.

Oikaistut pro forma -luvut

 • YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018.
 •  Tässä puolivuosikatsauksessa vertailuluvut on esitetty pro forma -lukuina siten että sulautuneen Lemminkäisen tilinpäätös tilikaudelta 1.1‒31.1.2018 on mukana pro forma -luvuissa, poislukien yllämainitut lopetetut toiminnot. Luvut on merkitty sarakkeisiin otsikoilla Pro forma, oikaistu 1‒6/18 ja Pro forma, oikaistu 1‒12/18.

Taloudellisten tietojen esittämisestä puolivuosikatsauksessa kerrotaan tarkemmin selostusosan lopussa.
Jollei toisin mainittu, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja ovat oikaistuja pro forma -lukuja sekä samaa yksikköä.

Huhti–kesäkuu 

 •  Liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja oli 756,5 miljoonaa euroa (759,4).
 •  Oikaistu liikevoitto1 oli 28,5 miljoonaa euroa (20,3), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 3,8 % (2,7).
 •  Liikevoitto oli -22,8 miljoonaa euroa (11,8), ja liikevoittomarginaali oli -3,0 % (1,6). Liikevoittoon sisältyy Venäjällä pääoman vähentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi tehtäviin järjestelyihin liittyvä 31 miljoonan euron kertaluontoinen alaskirjaus Venäjällä alasajettavien liiketoimintojen tasearvoihin ja 9 miljoonan euron varaus liiketoimintojen alasajamiseksi. Lisäksi Venäjän päällystykseen kohdistuu 4 miljoonan euron alaskirjaus Lemminkäisen ja YIT:n yhdistymisen yhteydessä kirjatusta käyvästä arvosta.
 •  Raportoitu operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -51,0 miljoonaa euroa (raportoitu 129,9). YIT lisäsi investointeja tontteihin Suomessa ja CEE-maissa.
 •  Tilauskanta nousi 8 % edellisestä vuosineljänneksestä, mutta laski 3 % vuoden takaisesta ja oli 4 652,1 miljoonaa euroa (4 772,8).
 •  Oikaistu nettovelka2 oli 672,1 miljoonaa euroa. Nettovelka2, joka sisältää muun muassa vuokrasopimusvelat, oli 939,3 miljoonaa euroa.
 •  Oikaistu velkaantumisaste2 oli 70,7 %. Velkaantumisaste2, joka sisältää muun muassa vuokrasopimusvelat, oli 98,8 %.
 •  YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymiseen liittyvät saavutetut kumulatiiviset kokonaissynergiat olivat 34 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisen neljänneksen loppuun mennessä.
 •  Jatkuvien toimintojen oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (0,02), ja katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,22 euroa (-0,02).

Tammi–kesäkuu 

 •  Liikevaihto nousi 7 % ja oli 1 431,6 miljoonaa euroa (1 338,8).
 •  Oikaistu liikevoitto1 oli 18,8 miljoonaa euroa (1,4), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 1,3 % (0,1).
 •  Liikevoitto oli -34,9 miljoonaa euroa (-8,8), ja liikevoittomarginaali oli -2,4 % (-0,7). Liikevoittoon sisältyy Venäjällä pääoman vähentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi tehtäviin järjestelyihin liittyvä 35 miljoonan euron kertaluontoinen alaskirjaus Venäjällä alasajettavien liiketoimintojen tasearvoihin ja 9 miljoonan euron varaus liiketoimintojen alasajamiseksi.
 •  Raportoitu operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -54,2 miljoonaa euroa (raportoitu -22,8).
 •  Jatkuvien toimintojen oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,10), ja katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,40 euroa (-0,27).

1 Oikaistu liikevoitto kuvastaa tavanomaisen liiketoiminnan tulosta eikä se sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi. Oikaisuerät on määritelty tarkemmin taulukko-osion liitetiedossa 4.
2 Taloudellisten tunnuslukujen määritelmät on kuvattu taulukko-osion taulukossa 4.3.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas: 

Toinen neljännes: Hyvä kehitys ja strategisia päätöksiä

Toisen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli vertailukautta parempi. Liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla. Tilauskanta vahvistui edelliseen neljännekseen verrattuna lähes kaikissa segmenteissä. Näkymämme ovat positiiviset: arvioimme yhtiön jatkuvien toimintojen oikaistun liikevoiton paranevan myös loppuvuonna.

Olemme tehneet viime kuukausina merkittäviä päätöksiä yhtiön strategian toteuttamiseksi. Päätimme heti kauden päätyttyä myydä päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot Pohjoismaissa Peabille 280 miljoonalla eurolla. Kirjaamme kaupasta noin 240 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen ja noin 40 miljoonan euron myyntivoiton kaupan toteutuessa, arviolta tammikuussa 2020. Yritysjärjestelyn myötä YIT:n liiketoimintarakenne selkeytyy, tase vahvistuu entisestään ja yrityksen liikevoiton vuoden sisäinen kausiluonteisuus tasoittuu. Yrityskaupasta saatava kassavirta mahdollistaa velkaantumisasteen laskemisen strategiatavoitteidemme mukaiselle tasolle etuajassa sekä investoinnit suurten kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen ja palveluliiketoimintojen kasvattamiseen.

Kesäkuun lopussa tiedotimme huomattavista muutoksista Venäjällä sitoutuneen pääoman vähentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi strategiamme mukaisesti: päätimme luopua Moskovan, Moskovan alueen ja Donin Rostovin asuntorakentamisesta, urakointiliiketoiminnasta ja Venäjän päällystyksestä. Keskitämme toimintomme niihin kaupunkeihin, joissa liiketoiminta on ollut kannattavaa läpi syklin, tonttien saatavuus ja hintataso ovat järkeviä ja ostovoima on YIT:n tuotteelle riittävä. Tehtävät muutokset vapauttavat pääomaa ja parantavat tuntuvasti tulostamme Venäjällä jatkossa, vaikka kirjaammekin sen johdosta kertaluontoisen negatiivisen erän liikevoittoon tälle vuosineljännekselle.

Nämä strategiset liikkeet auttavat YIT:tä nopeuttamaan kasvua ja kannattavuuden parantamista yhtiön strategiassa määritellyillä painopistealueilla, kaupunkikehityksessä ja suhdanteista riippumattomissa liiketoiminnoissa. Toisin sanoen nämä päätökset fokusoivat liiketoimintaamme, vahvistavat suorituskykyämme ja taloudellista asemaamme sekä vaikuttavat raportointiimme tästä neljänneksestä alkaen.

Jatkuvissa liiketoiminnoissa olen erityisen ylpeä Asuminen Suomi ja CEE -segmentin suorituksesta kannattavuuden noustua taas hyvälle tasolle, yli 10 prosenttiin, erityisesti Suomen asuntorakentamisen vetämänä. Vuosineljänneksen aikana lisäsimme asuntoaloituksia Suomessa ja jatkoimme investoimista tontteihin Suomessa ja CEE-maissa. Aloitettujen asuntojen määrä mahdollistaa volyymien pitämisen hyvällä tasolla myös ensi vuonna. Oikaistun liikevoiton kasvu edellisestä vuodesta tuli etenkin viime vuonna alisuoriutuneiden segmenttien tulosparannuksista. Kauden lopussa yhtiön tilauskanta oli noin 4,7 miljardia euroa. Tilauskanta vahvistui maaliskuun lopusta erityisesti Infraprojekteissa ja Toimitiloissa. Tilauskantaan kirjattiin mm. Raide-Jokeri, Tukholman vesilaitoksen jätevesitunneli ja Vaasan Sairaanhoitopiirin sairaalan laajennus. Infraprojektien tilauskannan katetaso nousi uusien sopimusten ansiosta. Sovimme myös institutionaalisten sijoittajien kanssa lähes tuhannen asunnon rakentamisesta Suomeen.

Alkuvuonna rakentamisen volyymi Suomessa on ollut hyvällä tasolla. Toimitilakysyntä etenkin pääkaupunkiseudulla, Etelä-Suomessa ja korjausrakentamisessa on ollut pirteää. Lähivuosina uuden hallituksen ohjelmassa toteutettavaksi kaavaillut liikenneinvestoinnit vakauttavat infraprojektien näkymiä Suomessa. Norjassa ja Ruotsissa infrarakentamisen näkymät ovat jo ennestään vahvat. Institutionaalisten asiakkaiden asuntokysyntä on ollut hyvää ja kuluttaja-asuntokauppa on käynyt ennakoidusti Suomessa. CEE-maissa asuntojen kysyntä on säilynyt vilkkaana. Venäjällä heinäkuun alussa voimaan astuneet asuntolakimuutokset ovat lisänneet yleistä epävarmuutta markkinoilla. 

Avainlukuja, IFRS

Milj. e  Raportoitu 4-6/19  Pro forma, oikaistu
4-6/18
 
Muutos  Raportoitu 1-6/19 Pro forma, oikaistu
1-6/18*
Muutos Pro forma, oikaistu
1–12/18*
 
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot  756,5  759,4  0 %  1 431,6 1 338,8 7 % 3 201,0 
Asuminen Suomi ja CEE  286,4  316,7  -10 %  542,6 559,6 -3 % 1 157,9 
Asuminen Venäjä  35,4  53,2  -33 %  79,8 91,5 -13 % 274,1 
Toimitilat  247,1  212,2  16 %  486,2 395,2 23 % 1 045,2 
Infraprojektit  192,6  175,7  10 %  334,0 296,7 13 % 716,8 
Kiinteistöt  0,1  0,1 0,0 
Muut erät  -5,1  1,6  -11,2 -4,2 -165 % 7,1 
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot  -22,8  11,8  -34,9 -8,8 -296 % 104,7 
Liikevoitto-%, jatkuvat toiminnot  -3,0 %  1,6%  -2,4 % -0,7 % 3,3 % 
Oikaistu liikevoitto, jatkuvat toiminnot   28,5  20,3  40 %  18,8 1,4 132,0 
Asuminen Suomi ja CEE  29,1  30,4  -4 %  38,4 50,9 -25 % 103,3 
Asuminen Venäjä  -2,7  -7,3  62 %  -7,5 -21,1 64 % -32,8 
Toimitilat  5,2  5,3  -2 %  10,2 3,0 236 % 67,8 
Infraprojektit  2,8  -0,8  -2,9 -11,7 76 % -6,5 
Kiinteistöt  -0,2  -0,6  72 %  -1,7 -0,8 -112 % 26,9 
Muut erät  -5,7  -6,6  14 %  -17,7 -18,9 7 % -26,7 
Oikaistu liikevoitto-%, jatkuvat toiminnot  3,8 %  2,7 %  1,3 % 0,1 % 4,1 % 
Asuminen Suomi ja CEE  10,2 %  9,6 %  7,1 % 9,1 % 8,9 % 
Asuminen Venäjä  -7,8 %  -13,7 %  -9,4 % -23,1 % -12,0 % 
Toimitilat  2,1 %  2,5 %  2,1 % 0,8 % 6,5 % 
Infraprojektit  1,5 %  -0,5 %  -0,9 % -3,9 % -0,9 % 
Kiinteistöt 
Oikaisuerät  51,3  8,5  500 %  53,7 10,1 432 % 27,2 
Tulos ennen veroja  -32,2  -0,5  -54,5 -27,7 -97 % 71,4 
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot  -42,7  -2,3  -60,5 -27,5 -120 % 48,7 
Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot  -4,2  -2,0  -111 % -24,4 -28,9 16 % -15,4 
Katsauskauden tulos** -46,9  -4,3  -995 % -84,9 -56,5 -50 % 33,3
Katsauskauden osakekohtainen tulos, e   -0,22 -0,02  -0,40 -0,27 -48 % 0,16
Oikaistu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, e  -0,01 0,02 -0,08 -0,10 0,32 
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -51,0 129,9**** -54,2 -22,8****  -138 % 148,6****
Korollinen nettovelka kauden lopussa  939,3 734,0****  28 % 939,3  734,0**** 28 % 562,9**** 
Oikaistu korollinen nettovelka  672,1 n/a  672,1  n/a n/a 
Velkaantumisaste kauden lopussa, %  98,8 73,4****  35% 98,8  73,4****  35% 53,6**** 
Oikaistu velkaantumisaste*** % 70,7 n/a  70,7  n/a n/a 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  30,8 33,9****  -9% 30,8  33,9****  -9% 38,1**** 
Oikaistu omavaraisuusaste kauden lopussa*** % 33,9 n/a 33,9 n/a n/a
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, (viim. 12 kk), % ROCE*** 10,0 n/a 10,0 n/a n/a
Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 4 652,1 4 772,8***** -3 % 4 652,1 4 772,8***** -3 % 4 285,6*****

* Vertailuissa käytetään pro forma -lukuja, jotka sisältävät Lemminkäisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018, poislukien lopetetut toiminnot.
** Emoyhtiön omistajille.
*** Taloudellisten tunnuslukujen määritelmät on kuvattu taulukko-osion taulukossa 4.3.
**** Raportoitu.

***** Oikaistu raportoitu.

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2019 arvioidaan olevan välillä +5 % – -3 % verrattuna 2018 jatkuvien liiketoimintojen yhdistettyyn liikevaihtoon (pro forma, oikaistu 2018: 3 201,0 miljoonaa euroa). Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon vuonna 2019 olevan välillä +5 % – -5 % verrattuna vuoteen 2018.

Vuonna 2019 jatkuvien liiketoimintojen oikaistun1 liikevoiton arvioidaan olevan 160–200 miljoonaa euroa (pro forma, oikaistu 2018: 132,0 miljoonaa euroa). Aiemmin yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton vuonna 2019 olevan 150–210 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen perusteet

Vuoden 2019 tulosohjeistus perustuu muun muassa kauppakeskus Triplan valmistumiseen viimeisellä neljänneksellä, rakenteilla olevan asuntokannan arvioituun valmistumisajankohtaan ja yhtiön vahvaan tilauskantaan. Kesäkuun lopussa tilauskannasta oli myyty 77 %.

Vuosineljännesten välillä odotetaan merkittävää vaihtelua normaalista kausivaihtelusta, toimitilahankkeiden myynnistä sekä asuntokohteiden ja kauppakeskus Triplan valmistumisajankohdista johtuen. Kuten vuonna 2018, vuoden viimeisen neljänneksen odotetaan olevan selvästi vahvin. Yhtiö arvioi vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton olevan vertailukautta (pro forma, oikaistu 6-9/2018: 31,4 milj. euroa) heikompi ja selvästi positiivinen.

Ohjeistukseen vaikuttavat tekijät

Keskeisimpiä tekijöitä, joilla YIT voi vastata markkinakysyntään, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien ja projektiriskien hallinta, tuotekehitys ja -tarjooma, kustannushallinta, tuotantokustannusten alentamiseen tähtäävät toimet sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet.

YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat liittyvät pääasiassa globaaliin talouskehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja korkotasoon, poliittiseen ympäristöön, toiminta-alueiden talouskehitykseen, muutoksiin asuntojen ja toimitilojen kysynnässä, resurssien kuten avainhenkilöiden saatavuuteen, työmarkkinoiden toimivuuteen, muutoksiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa, lainsäädännön muutoksiin ja lupa- ja viranomaishyväksyntäprosesseihin ja niiden kestoon sekä valuuttakurssien kehitykseen.

Rakennus- ja hankekehitysprojektien pitkäkestoisen luonteen vuoksi kysynnän muutokset voivat olla nopeampia kuin yhtiön kyky sopeuttaa tarjoomaansa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

YIT myy Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnat Peabille

4.7.2019 YIT ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen Peabin kanssa YIT:n päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Velaton kauppahinta on 280 miljoonaa euroa, jonka lisäksi nettovelka, mukaan lukien IFRS 16 -vuokrasopimusvelat, pienenee noin 25 miljoonalla eurolla. YIT kirjaa kaupasta noin 240 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen ja noin 40 miljoonan euron myyntivoiton, joka ei sisälly oikaistuun liikevoittoon ja tuloutuu kaupan toteuduttua arviolta tammikuussa 2020.

Yritysjärjestely käsittää yhtiön Päällystys-segmentin toiminnot lukuun ottamatta Teiden kunnossapito -liiketoimintaa Suomessa ja päällystysliiketoimintaa Venäjällä. Venäjän päällystysliiketoiminnasta luopumisesta joko alasajon tai myynnin kautta kuluvan vuoden aikana tiedotettiin pörssitiedotteella 20.6.2019. Yritysjärjestelyn myötä Peabille siirtyy mainituissa liiketoiminnoissa työskentelevä henkilöstö. Siirtyviä henkilöitä on yhteensä noin 1 700, joista valtaosa työskentelee Suomessa.

Kauppa toteutuu arviolta 1.1.2020 ja vaikuttaa YIT:n raportointiin

YIT:n päällystysliiketoiminta jatkaa toimintaansa normaalisti osana YIT:tä vuoden 2019 loppuun saakka, jolloin yritysjärjestelyn toteuttamisen ehtojen arvioidaan täyttyvän. Yritysjärjestely on ehdollinen Euroopan kilpailuviranomaisen hyväksynnälle ja eräiden muiden tavanomaisten ehtojen täyttymiselle, ja sen arvioidaan toteutuvan 1.1.2020. Kauppahinta tarkistetaan osapuolten sopimin perustein yritysjärjestelyn toteutumishetkellä ja se maksetaan kokonaisuudessaan käteisenä yritysjärjestelyn toteuttamisen yhteydessä.

Aiemmin mainitussa noin 40 miljoonan euron myyntivoitossa on huomioitu Lemminkäisen ja YIT:n yhdistymisestä syntynyt, myytävälle kohteelle allokoitava liikearvo ja käyvän arvon kohdistukset, jotka ovat yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. Tulevat poistot siten pienenevät ja liikevoitto kasvaa vastaavasti. Positiivisen, arviolta 240 miljoonan euron, kassavirtavaikutuksen lisäksi nettovelkaa pienentää IFRS 16:n mukainen vuokrasopimusvelka, arviolta 25 miljoonaa euroa.

Edellä kuvatun yritysjärjestelyn myötä YIT on luokitellut kaupan piirissä olevat toiminnot myytävissä oleviksi liiketoiminnoiksi ja esittää ne lopetettuina toimintoina. Yhtiö raportoi segmenttiraportoinnissaan vain jatkuvia liiketoimintoja, jonka seurauksena Päällystys-segmenttiä ei enää raportoida. Aiemmin Päällystys-segmenttiin kuulunut Teiden kunnossapito -divisioona raportoidaan osana Infraprojektit-segmenttiä. Venäjän päällystysliiketoiminta, josta YIT on jo aiemmin ilmoittanut luopuvansa joko alasajon tai myynnin kautta 2019 loppuun mennessä, on segmenttiraportoinnissa osa muita eriä. 22.7.2019 yhtiö julkaisi takautuvasti oikaistut konsolidoidut konserniluvut sekä segmenttiraportoinnin luvut takautuvasti vuosilta 2018 ja 2019.

YIT maksoi takaisin 100 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainansa

YIT ilmoitti 8.7.2019 maksaneensa takaisin 100 miljoonan euron 7,375 %:n kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainansa lainan eräpäivänä. Takaisinmaksu rahoitettiin likvidein varoin ja yritystodistuksin. Lainan takaisinmaksu on osa YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen jälkeiseen integraation liittyviä aktiviteetteja, joilla tähdätään rahoituskulujen alentamiseen säilyttäen kuitenkin monipuoliset rahoituslähteet lainaportfoliossa.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 25.7.2019 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +46 (0)8 5033 6574. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 8263077.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi


YIT OYJ

Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi