YIT:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

YIT Oyj Pörssitiedote 26.7.2018 klo 08.00

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja ovat samaa yksikköä, ellei toisin mainita. YIT raportoi IFRS-säännösten mukaisesti.

YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018. Tässä tammi–kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksessa vertailtavat luvut on esitetty pro forma -lukuina. Havainnollistaakseen sulautumisen vaikutuksia YIT:n toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen yhdistyneen yhtiön taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta YIT on laatinut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot. Näissä tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa on käytetty uutta segmenttiraportointirakennetta ja raportointikäytäntöjä, jotka YIT otti käyttöön sulautumisen täytäntöönpanopäivänä. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat YIT:n ja Lemminkäisen IFRS-standardien mukaisesti esitettyihin historiallisiin taloudellisiin tietoihin, joita on oikaistu sulautumisen vaikutuksilla. YIT:n toteutuneet tulokset saattavat poiketa olennaisesti näistä tilintarkastamattomia pro forma -tietoja laadittaessa käytetyistä oletuksista.

Lisätietoja YIT:n tai Lemminkäisen historiallisista taloudellisista tiedoista on YIT:n ja Lemminkäisen tilintarkastetuissa konsernitilinpäätöksissä ja tilintarkastamattomissa osavuosikatsauksissa, jotka ovat saatavissa YIT:n verkkosivustolla osoitteessa www.yitgroup.com/fi.

Tässä puolivuosikatsauksessa vuoden 2018 toisen neljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon luvut, vertailuluvut ja vuoden 2017 luvut on esitetty pro forma -lukuina. Pro forma -tase esitetään ikään kuin sulautuminen olisi toteutunut 31.12.2017 ja YIT kirjanpidollisena hankkijaosapuolena olisi yhdistellyt Lemminkäisen hankintahetken taseen konsernitilinpäätökseen kyseisenä ajankohtana. Pro forma -tuloslaskelmat 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta esitetään ikään kuin sulautuminen olisi toteutunut 1.1.2017. Pro forma -oikaisut, joilla ei ole jatkuvaa vaikutusta YIT:n tulokseen, on esitetty pro forma -tuloslaskelmassa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Lisätietoja löytyy 4.4.2018 julkaistusta pro forma -pörssitiedotteesta liitteineen.

Yhdistymisen johdosta puolivuosikatsauksen selostusosassa esitetään YIT:n taloudellisia tietoja myös niin, että sulautuneen Lemminkäisen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018 on mukana pro forma -luvuissa vuodelta 2018, ja luvut on merkitty taulukoihin sarakkeeseen Pro forma 1-6/18. Selostusosan analyysissä käytetään lukuja, jotka sisältävät Lemminkäisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018; vertailuna käytetään pro forma -lukuja 1.1.‒31.12.2017. Puolivuosikatsauksen taulukoissa sarake Raportoitu 1–6/18 ei sisällä Lemminkäisen lukuja tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018.

Konserniraportointi, IFRS
Toisella neljänneksellä tulos parani, mutta jäi epätyydyttäväksi. Kassavirta ja tilauskanta vahvistuivat.

Huhti–kesäkuu

 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli +129,9 miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kasvoi 9 % maaliskuun lopun tasolta ja oli 5 068,4 miljoonaa euroa (3/2018: 4 640,8).
 • Liikevaihto laski 8 % ja oli 908,8 miljoonaa euroa (983,4).
 • Oikaistu liikevoitto1 oli 24,4 miljoonaa euroa (39,5), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 2,7 % (4,0). Kaudella kirjattiin oikaisueriä 13,2 miljoonaa euroa (6,9), jotka koostuivat pääsääntöisesti yhdistymiseen liittyvistä käyvän arvon kohdistuksista, integraatiokustannuksista, uudelleenjärjestelyistä päällystystoiminnoissa Skandinaviassa sekä pääomanvapautukseen liittyvästä myyntitappiosta Venäjällä.
 • Liikevoitto oli 11,3 miljoonaa euroa (32,6), ja liikevoittomarginaali oli 1,2 % (3,3).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,09).

Tammi–kesäkuu

 • YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n yhdistyminen tuli voimaan 1.2.2018.
 • Liikevaihto laski 10 % ja oli 1 511,1 miljoonaa euroa (1 679,4). 
 • Oikaistu liikevoitto1 oli -18,9 miljoonaa euroa (12,4), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli -1,2 % (0,7). Kaudella kirjattiin oikaisueriä 21,1 miljoonaa euroa (32,2), jotka koostuivat pääsääntöisesti yhdistymiseen liittyvistä käyvän arvon kohdistuksista, integraatiokustannuksista, uudelleenjärjestelyistä päällystystoiminnoissa Skandinaviassa sekä pääomanvapautukseen liittyvästä myyntitappiosta Venäjällä.
 • Liikevoitto oli -39,9 miljoonaa euroa (-19,8), ja liikevoittomarginaali oli -2,6 % (-1,2).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,27 euroa (-0,14).
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -22,8 miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kasvoi 9 % maaliskuun lopun tasolta ja oli 5 068,4 miljoonaa euroa (3/2018: 4 640,8).
 • Yhtiö arvioi yhdistymiseen liittyvien vuotuisten kokonaissynergioiden olevan 40–50 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tästä 40 miljoonaa euroa saavutetaan jo vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Toisella neljänneksellä kassavirta ja tilauskanta kehittyivät vahvasti. Konsernin tulos parani selvästi alkuvuodesta, mutta ei ole tyydyttävä, sillä segmenttien suorituskyvyssä on epätasaisuutta. Asuminen Suomi ja CEE -segmentti jatkoi vahvaa kehitystään, ja huhti-kesäkuussa segmentin oikaistu liikevoittomarginaali oli lähes 10 %. Tulosta heikensi viime vuoteen verrattuna infraprojektit-segmentin heikko tulos. Venäjällä ei ennakoidusti valmistunut kohteita, mikä näkyi alhaisena liikevaihtona ja liiketappiona. Odotamme vahvaa loppuvuotta aktiivisen päällystyskauden, toimitilahankkeiden myyntien ja lisääntyvien asuntokohteiden valmistumisten ansiosta. Positiivista kehitystä tukevat toimet integraation läpiviemiseksi sekä synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

Toimitilat-segmentin tilauskanta kasvoi merkittävästi. Tilauskantaan tulivat muun muassa Triplan toimistotalot sekä kilpailuissa voitettuja elinkaari- ja KVR-hankkeita. Toimitilahankkeiden vuokraus on edennyt hyvin, ja odotamme ohjeistuksessamme myyvämme viimeisellä neljänneksellä joitakin täyteen tai lähes täyteen vuokrattuja rakenteilla olevia toimitilakohteita Helsingin alueella. Keilaniemenrannan aluekehityshanke eteni kauden aikana merkittävin askelin kaupungin käynnistäessä alueen jatkokaavoituksen ja korjaustöiden käynnistyttyä vanhassa tornitalossa.

Asuminen Suomi ja CEE -segmentin kuluttaja-asuntokysyntä jatkui kauden aikana hyvänä Suomessa ja erinomaisena CEE-maissa. Segmentin suoritus oli kauttaaltaan hyvä ja erityisen vahva CEE-maissa. Venäjällä asuntokysyntä on pysynyt vakaana sinänsä hyvällä tasolla. Hintataso on edelleen alhainen mutta vakaa. Pääomanvapauttamisessa Venäjällä on saavutettu hyviä tuloksia, mutta tehdyt toimenpiteet painavat liikevoittoa.

Infraprojektien liikevaihto oli alhainen etenkin Suomessa, ja tulos oli heikko alhaisen liikevaihdon sekä tuloutuneen tilauskannan matalan katetason takia. Myönteistä on kuitenkin ollut menestyminen muun muassa Skandinavian ja Baltian sekä Länsimetron jatko-osan kilpailutuksissa, joista muun muassa Soukan metroasema kirjautui tilauskantaan katsauskaudella. Päällystyskausi on käynnistynyt hyvin, ja tulos oli uudelleenjärjestelyjen aiheuttamat kustannukset pois lukien varsin tyydyttävä. Päällystyksen tilauskanta kesäkuun lopussa oli edellisvuotta parempi.

Integraatiotyö YIT:n ja Lemminkäisen toimintojen yhdistämiseksi on edennyt hyvin ja työ jatkuu. Kiitän henkilöstöä hyvästä sitoutumisesta ja venymisestä alkuvuonna. Kauden aikana kassavirta vahvistui merkittävästi ja velkaantumisaste laski. Osana rahoituksen uudelleenjärjestelyjä yhtiö laski liikkeelle kaksi yhteensä 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa pidentäen velkasalkun maturiteettia. Samanaikaisesti yhtiö maksoi pois 150 miljoonaa euroa vanhoja joukkovelkakirjalainoja. Esittelemme yhtiön uutta strategiaa syyskuussa Helsingissä pidettävässä pääomamarkkinapäivässä.

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e  Raportoitu 4-6/18  Pro forma
4–6/18 
Pro forma
4–6/17
 
Muutos  Raportoitu 1-6/18  Pro
forma

1–6/18 
Pro forma 
1–6/17 
Muutos1  Pro forma 1–12/17 
Liikevaihto  908,8  908,8  983,4  -8 %  1 441,1  1 511,1  1 679,4  -10 %  3 862,5 
Asuminen   Suomi ja CEE  316,7  316,7  298,2  6 %  545,2  559,6  556,5  1 %  1 156,2 
Asuminen   Venäjä  53,2  53,2  107,1  -50 %  87,7  91,5  175,6  -48 %  421,0 
Toimitilat  212,2  212,2  220,1  -4 %  374,7  395,2  419,0  -6 %  902,2 
Infraprojektit  153,8  153,8  175,2  -12 %  225,7  247,5  297,1  -17 %  686,0 
Päällystys  183,4  183,4  202,3  -9 %  225,8  236,1  265.0  -11 %  768,9 
Kiinteistöt 
Muut erät  -10,5  -10,5  -19,5  46 %  -17,9  -18,8  -33,8  44 %  -71,8 
Liikevoitto  6,6  11,3  32,6  -65 %  -28,0  -39,9  -19,8  -102 %  77,4 
Liikevoitto-%  0,7 %  1,2 %  3,3 %  -1,9 %  -2,6 %  -1,2 % 2,0 % 
Oikaistu liikevoitto  24,4  24,4  39,5  -38 %  -0,9  -18,9  12,4  138,9 
Asuminen Suomi ja CEE  30,4  30,4  25,9  17 %  51,7  50,9  34,4  48 %  83,0 
Asuminen Venäjä  -7,3  -7,3  -1,5  -386 %  -20,2  -21,1  -6,7  -215 %  4,9 
Toimitilat  5,3  5,3  6,8  -22 %  3,3  3,0  8,6  -65 %  51,5 
Infraprojektit  -1,5  -1,5  5,2  -7,3  -10,2  3,9  17,4 
Päällystys  4,8  4,8  9,1  -47 %  -14,1  -26,0  -15,9  -63 %  4,7 
Kiinteistöt  -0,6  -0,6  -0,3  -100 %  -0,8  -0,8  -0,3  -168 %  -0,5 
Muut   erät  -6,8  -6,7  -6,0  -12 %  -13,6  -14,8  -11,6  -27 %  -22,0 
Oikaistu liikevoitto-%  2,7 %  2,7 %  4,0 %  -0,1 %  -1,2 %  0,7 %  3,6 % 
Asuminen   Suomi ja CEE  9,6 %  9,6 %  8,7 %  9,5 %  9,1 %  6,2 %  7,2 % 
Asuminen   Venäjä  -13,7 %  -13,7 %  -1,4 %  -23,1 %  -23,1 %  -3,8 %  1,2 % 
Toimitilat  2,5 %  2,5 %  3,1 %  0,9 %  0,8 %  2,1 %  5,7 % 
Infraprojektit  -1,0 %  -1,0 %  3,0 %  -3,2 %  -4,1 %  1,3 %  2,5 % 
Päällystys  2,6 %  2,6 %  4,5 %  -6,2 %  -11,0 %  -6,0 %  0,6 % 
Kiinteistöt 
Oikaisuerät  17,8  13,2  6,9  91 %  27,1  21,1  32,2  34 %  61,5 
Tulos   ennen veroja  -5,8  -1,3  23,3  -48,6  -59,1  -34,8  -70 %  50,7 
Katsauskauden   tulos2  -7,9  -4,3  18,3  -43,6  -56,5  -29,0  -95 %  26,3 
Osakekohtainen   tulos, e  -0,04  -0,02  0,09   -0,22  -0,27   -0,14   -93 %  0,13 
Operatiivinen   kassavirta investointien jälkeen  129,9  n/a  n/a  -22,8  n/a  n/a  n/a 
Korollinen nettovelka kauden lopussa  734,0  734,0  n/a  734,0  734,0  n/a  668,5 
Velkaantumisaste kauden lopussa, %   73,4 %  n/a  n/a  73,4 %  n/a  n/a  59,9 % 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  33,9 %  n/a  n/a  33,9 %  n/a  n/a  40,2 % 
Pro forma, sijoitetun pääoman tuotto (ROCE,   viim. 12 kk), %  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 
Tilauskanta kauden lopussa  5 068,4 5 068,4  4 617,1  10 %  5 068,4  5 068,4  4 617,1  10 %  4 218,3 

1 Vertailuissa käytetään pro forma -lukuja, jotka sisältävät Lemminkäisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018.
2 Emoyhtiön omistajille

Tulosohjeistus vuodelle 2018 (IFRS)

YIT:n hallitus päätti 27.6.2018 antaa numeerisen tulosohjeistuksen vuodelle 2018 koskien sekä konsernin pro forma -liikevaihdon että oikaistun pro forma -liikevoiton kehitystä. Ohjeistus on muuttumaton.

Konsernin pro forma -liikevaihdon vuonna 2018 arvioidaan laskevan -2% – -6% verrattuna pro forma 2017 -liikevaihtoon (pro forma 2017: 3 862,5 milj. euroa).

Vuonna 2018 oikaistun pro forma -liikevoiton arvioidaan olevan 130–160 miljoonaa euroa (pro forma 2017: 138,9 milj. euroa).

Ohjeistuksen perusteet

Vuoden 2018 tulosohjeistus perustuu muun muassa rakenteilla olevan asuntokannan arvioituun valmistumisajankohtaan ja yhtiön vahvaan tilauskantaan. Kesäkuun lopussa tilauskannasta oli myyty 53 %. YIT arvioi, että vuonna 2018 Suomessa ja CEE:ssä asuntoja valmistuu yhteensä noin 5 300–5 700 ja Venäjällä noin 2 400–3 300 kappaletta, joista pääosa valmistuu viimeisellä neljänneksellä.

Kolmannella vuosineljänneksellä oikaistun pro forma -liikevoiton odotetaan olevan viime vuoden hyvällä tasolla erityisesti päällystyskauden ansiosta. YIT on alkuvuonna allekirjoittanut useita merkittäviä, pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, ja oikaistu liikevoittoarvio sisältää joidenkin toimitilakohteiden myynnin viimeisellä neljänneksellä Helsingin alueella. Viimeisen neljänneksen oikaistun pro forma -liikevoiton odotetaan olevan selvästi viime vuotta parempi.

Arvio rakenteilla olevan asuntokannan valmistumisesta 

kpl H1/2018, toteutunut Q3/2018, arvio Q4/2018, arvio Q1/2019, arvio Q2/2019, arvio Myöhemmin
Suomi 1 888 1 519 1 106 315 1 486 2 016
CEE 661 0–200 200–400 0–200 800–1 100 1 173
Venäjä 233 500–800 1 700–2 100 600–900 400–600 2 073
Yhteensä   2 782  2 019–2 519 3 006–3 606 915–1 415 2 686–3 186 5 262
Rakenteilla oleva asuntokanta,   30.6.2018: 14 938

Ohjeistukseen vaikuttavat tekijät

Keskeisimpiä tekijöitä, joilla YIT voi vastata markkinakysyntään, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien- ja projektiriskienhallinta, tuotekehitys ja -tarjooma, kustannushallinta, tuotantokustannusten alentamiseen tähtäävät toimet sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet.

YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat liittyvät pääasiassa globaaliin talouskehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja korkotasoon, poliittiseen ympäristöön, toiminta-alueiden talouskehitykseen, muutoksiin asuntojen ja toimitilojen kysynnässä, resurssien kuten avainhenkilöiden saatavuuteen, työmarkkinoiden toimivuuteen, muutoksiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa, lainsäädännön muutoksiin ja lupa- ja viranomaishyväksyntäprosesseihin ja niiden kestoon sekä valuuttakurssien kehitykseen.

Rakennus- ja hankekehitysprojektien pitkäkestoisen luonteen vuoksi kysynnän muutokset voivat olla nopeampia kuin yhtiön kyky sopeuttaa tarjoomaansa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Heinäkuussa asuntojen kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa noin 160 asuntoa (7/17: noin 210), CEE-maissa noin 80 asuntoa (7/17: noin 80) ja Venäjällä noin 250 asuntoa (7/17: alle 200). Lisäksi aiemmin YCE Housing I rahastolle myydyistä hankkeista rahaston arvioidaan myyvän edelleen kuluttajille noin 26 asuntoa (7/17: 18).

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Puolivuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 26.4.2018 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 7890831.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi