YIT:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6. 2020

YIT Oyj                               Pörssitiedote                       28.7.2020 klo 9.00

YIT:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

Vuoden 2020 toinen neljännes

Liiketoiminta pysyi vakaana koronaviruspandemian aikana, ja kassavirta oli vahva

 • Konsernin oikaistu liikevoitto laski 5 miljoonaan euroon (28) osin Toimitilat-segmentin 17 miljoonan euron taloudellisten loppuselvitysten vuoksi.
 • Maksuvalmius pysyi hyvänä viime vuotta paremman operatiivisen kassavirran ja Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin ansiosta.
 • Asuntomyynti alkoi elpyä neljänneksen loppua kohden oltuaan pienimmillään huhtikuussa. Asuntoaloitukset pysyivät hyvällä tasolla.
 • Tilauskanta kasvoi vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä.

Huhti–kesäkuu

 • Liikevaihto laski 8 % 700 miljoonaan euroon (757)
 • Oikaistu liikevoitto laski 5 miljoonaan euroon (28)
 • Oikaisuerät olivat yhteensä 5 miljoonaa euroa (51)
 • Liikevoitto kasvoi 0 miljoonaan euroon (-23)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (-0,22)
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 247 miljoonaa euroa (-51)
 • Tontti-investoinnit olivat 18 miljoonaa euroa (18)
 • Korollinen nettovelka oli 715 miljoonaa euroa (939)
 • Velkaantumisaste oli 73 % (99)
 • Tilauskanta oli 4 074 miljoonaa euroa (4 652)
 • Yhdistetty tapaturmataajuus (LTIF) oli 10,0 (31.3.2020: 10,2)
 • Asiakastyytyväisyysindeksi (Net Promoter Score) oli 54 (61)

Tammi–kesäkuu

 • Liikevaihto pieneni 2 % 1 407 miljoonaan euroon (1,432)
 • Oikaistu liikevoitto pieneni 13 miljoonaan euroon (19)
 • Liiketappio pieneni -4 miljoonaan euroon (-35)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (-0,40)
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 199 miljoonaa euroa (-54)

1.4.2020 myydyt Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot on raportoitu lopetettuina toimintoina. Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 4-6/20 4-6/19 1-6/20 1-6/19 1-12/19
Liikevaihto 700 757 1 407 1 432 3 392
Liikevoitto 0 -23 -4 -35 80
Liikevoittoprosentti, % 0,0 -3,0 -0,3 -2,4 2,4
Oikaistu liikevoitto               5 28 13 19 165
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 0,7 3,8 0,9 1,3 4,9
Tulos ennen veroja -8 -32 -25 -55 40
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot -9 -43 -18 -61 5
Katsauskauden tulos 45 -47 13 -85 15
Osakekohtainen tulos, euroa 0,22 -0,22 0,06 -0,40 0,07
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 247 -51 199 -54 51
Korollinen nettovelka 715 939 715 939 862
Velkaantumisaste, % 73 99 73 99 81
Omavaraisuusaste, % 33 31 33 31 34
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk) 9,5  10,0 9,5  10,0 11,1
Tilauskanta 4 074 4 652 4 074 4 652 4 131
 

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

“Koronaviruspandemian aiheuttamasta epävarmuudesta ja kysynnän ailahtelusta huolimatta YIT:n liiketoiminta eteni toisella vuosineljänneksellä hyvin ilman suurempia häiriöitä. Konsernin oikaistu liikevoitto laski 5 miljoonaan euroon (28), mihin vaikuttivat negatiivisesti 17 miljoonan euron taloudelliset loppuselvitykset Toimitilat-segmentissä. Muut liiketoimintamme sujuivat suunnitelmiemme mukaisesti. Tilauskanta kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, asuntoaloitukset jatkuivat hyvällä tasolla ja kauden aikana sovittiin merkittävistä asuntojen sijoittajakaupoista. Kassavirta oli erittäin vahva edellisvuotta paremman operatiivisen kassavirran sekä huhtikuussa toteutuneen Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin ansiosta.

Toimitilat-segmentin alkuvuoden heikkoon tulokseen on vaikuttanut kolmen haastavan hankkeen valmistuminen ja niiden taloudellisten loppuselvitysten eteneminen. Tämän seurauksena olemme tehneet toimintatapaamme merkittäviä muutoksia. Työnjakoa ja organisoitumista Toimitilat- ja Kiinteistöt -segmenteissä on uudistettu, johtamisresursseja vahvistettu ja riskienhallintamenettelyitä kehitetty edelleen. Jatkossa Toimitilat-segmentti keskittyy rakentamisen projektinhallintaan ja tuottavuuden kehittämiseen. Kiinteistöt-segmentti vastaa jatkossa omistamisen lisäksi kaupallisten toimitilahankkeiden hankekehityksestä ja elinkaaripalveluista.

Kolmesta haastavasta projektista Myllypuron kampuksen taloudelliset loppuselvitykset valmistuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja Hertsin kauppakeskuksen toisella neljänneksellä. Triplan osalta noin 1 800 aliurakka-sopimusta oli kesäkuun loppuun mennessä käsitelty loppuun, ja käynnissä on enää yksittäisiä kohteen talotekniikkaan liittyvien urakoiden loppuselvityksiä. Erimielisyyksien vuoksi loppuselvitysten valmistuminen voi kestää joitakin vuosineljänneksiä, ja niillä voi valmistuessaan olla vaikutuksia tulokseemme. Toimitilat-segmentin muu liiketoiminta ja tilauskanta ovat terveellä pohjalla. Arvioimme segmentin liiketuloksen olevan voitollinen vuoden kolmannella neljänneksellä.

Koronaviruspandemian vaikutukset YIT:hin ovat olleet maltillisia. Kuluttajamyynti Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä notkahti huhtikuussa selvästi, mutta kysynnän palautuminen huhtikuun jälkeen on ollut rohkaisevaa. Myös asuntosijoittajat ovat olleet aktiivisia. Venäjällä asuntomyynti on jatkunut hyvällä tasolla, mutta viranomaisten määräykset työmaiden sulkemisista tietyillä alueilla ovat viivästyttäneet valmistumisia vähäisin taloudellisin vaikutuksin. Vahva taloudellinen asemamme, edistykselliset digitaaliset myyntikanavat ja hyvä maineemme asiakkaiden keskuudessa ovat tukeneet asuntomyyntiä ja nopeaa elpymistä kaikissa maissa. Infraprojekteissa kehitys on ollut myönteistä, ja julkisten tahojen elvytyshankkeiden arvioidaan tukevan kysyntää tulevan talven ja ensi vuoden aikana. Triplan kauppakeskuksessa asiakasmäärät romahtivat maaliskuussa pandemian vaikutuksesta, mutta toukokuun alusta lähtien palautuminen on ollut nopeaa.

YIT allekirjoitti toisen vuosineljänneksen aikana merkittäviä vuokrasopimuksia tuleviin ja jo toteutuneisiin toimitilahankkeisiin. Asiakaspalautteen mukaan uusille toimitiloille on tarvetta, vaikka etätyö yleistyy. Uudet vaatimukset turvallisesta työympäristöstä tukevat kysyntää myös korjausrakentamisessa.

Keskeiset loppuvuotta koskevat epävarmuustekijät ovat koronaviruspandemian mahdollisen toisen aallon vaikutukset asuntojen kuluttajamyyntiin sekä hankkeiden valmistumisajankohtiin vuoden lopussa. Likviditeettimme on vahva, ja vahvistamme edelleen operatiivista kassavirtaamme varmistaaksemme vakaan aseman myös pahimmissa skenaarioissa. Luotettava brändimme ja vahva tilauskantamme kaikissa segmenteissä antaa meille uskoa positiivisiin näkymiin loppuvuodelle ja vuodelle 2021. Uskomme loppuvuoden tuloksen olevan oleellisesti alkuvuotta parempi ja olemme hyvissä asemissa ensi vuotta ajatellen.”

 

Tulos

Huhti–kesäkuu

Vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa YIT:n tilauskanta oli 4 074 miljoonaa euroa, mikä oli vähemmän kuin vertailukauden 4 652 miljoonaa euroa. Lasku johtui osittain Tripla-projektista, jolla oli 322 miljoonan euron positiivinen vaikutus vuoden 2019 toisen neljänneksen tilauskantaan. Vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa tilauskannasta oli myyty 76 % (77).

Konsernin liikevaihto laski 700 miljoonaan euroon vertailukauden 757 miljoonasta, koska Toimitilat-segmentin vertailukauden liikevaihtoon sisältyi Tripla-projektin tuloutus. Asuminen Suomi ja CEE -segmentin liikevaihto oli noin vertailukauden tasolla, kun taas Asuminen Venäjä-, Infraprojektit- ja Kiinteistöt-segmenttien liikevaihto kasvoi.

Konsernin oikaistu liikevoitto pieneni 5 miljoonaan euroon (28) ja oikaistu liikevoittoprosentti 0,7 %:iin (3,8) pääasiassa Toimitilat- ja Asuminen Suomi ja CEE -segmenttien heikomman tuloksen vuoksi. Toimitilat-segmentin tulosta heikensivät taloudelliset loppuselvitykset, ja Asuminen Suomi ja CEE -segmentin oikaistu liikevoitto laski pääasiassa heikomman myyntijakauman vuoksi. Asuminen Venäjä- ja Infraprojektit-segmenttien tulos parani.

YIT:n liikevoitto oli 0 miljoonaa euroa (-23). Oikaisuerät olivat 5 miljoonaa euroa (51), ja niihin kuuluu muun muassa lopetettavien toimintojen liikevoitto.

Tammi–kesäkuu

Konsernin liikevaihto laski hieman vertailukaudesta ja oli 1 407 miljoonaa euroa (1 432). Toimitilat-segmentin liikevaihto laski 18 %, koska vertailukauden liike-vaihtoon sisältyi Tripla-projektin tuloutus. Asuminen Suomi ja CEE -segmentin liikevaihto laski hieman, koska vertailukauden liikevaihtoon sisältyi lähes 600 asunnon nippukauppa yhteisyritykselle. Asuminen Venäjä -segmentin liikevaihto kasvoi huomattavasti vertailukaudesta tuloutusmuutoksen ja hyvän asunto-myynnin vuoksi. Infraprojektit-segmentin liikevaihdon kasvua tuki Helsingin ja Espoon Raide-Jokeri -projektin edistyminen.

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 13 miljoonaan euroon (19) ja oikaistu liikevoittoprosentti 0,9 %:iin (1,3) pääasiassa Toimitilat- ja Asuminen Suomi ja CEE -segmenttien heikomman tuloksen vuoksi. Toimitilat-segmentin tulosta heikensivät kolmessa aiemmin kerrotussa ongelmallisessa projektissa tehdyt taloudelliset loppuselvitykset arvoltaan 24 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto nousi Asuminen Venäjä-, Infraprojektit- ja Kiinteistöt-segmenteissä.

YIT:n liikevoitto oli -4 miljoonaa euroa (-35).

 

Ohjeistus vuoden 2020 kolmannelle neljännekselle

Kolmannella neljänneksellä kuluttaja-asuntojen valmistumisten arvioidaan olevan matalalla tasolla Suomessa ja CEE-maissa. Venäjällä asuntomyynnin ja operatiivisen liiketoiminnan arvioidaan olevan vakaata.

Toimitilat-segmentin arvioidaan olevan voitollinen kolmannella vuosineljänneksellä, ja Infraprojektit-segmentin liiketoiminnan arvioidaan olevan hyvällä tasolla. Kiinteistöt-segmentin osalta Mall of Triplan asiakkaiden käyttäytymisen arvioidaan jatkavan palautumista normaaliksi.

Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus hämärtää koko vuoden näkymiä kuluttajamyynnistä sekä asuntojen valmistumisen ajoituksesta vuoden lopussa. Vuosineljännesten välillä odotetaan merkittävää vaihtelua, mikä johtuu normaalista kausivaihtelusta, toimitilahankkeiden myynneistä, asuntojen myynnistä ja asuntokohteiden valmistumisajankohdista. Kuten vuonna 2019, vuoden viimeisen neljänneksen arvioidaan olevan vahvin.

 

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden tiistaina 28.7.2020 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelee YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas. Tiedotustilaisuus järjestetään webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +46 (0)8 5033 6574. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 3605489.

Puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

 

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi
Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

 

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi