YIT:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023

YIT Oyj Pörssitiedote 3.5.2023 klo 9.00

YIT:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023

Oikaistu liikevoitto laski -4 miljoonaan euroon (22) ennennäkemättömän heikossa asuntomarkkinassa

 • Oikaistu liikevoitto laski -4 milj. euroon (22), ja oikaistu liikevoittoprosentti oli -0,9 %:ia (4,2). Kannattavuutta heikensi pääasiassa erittäin alhainen kuluttajamyynti Asumisessa.
 • Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli  -211 milj. euroa (-41). Noin puolet negatiivisesta rahavirrasta on seurausta Asumisesta, jossa rahavirtaan vaikutti heikentävästi erittäin alhainen kuluttajamyynti, katsauskautta edeltäneiden tontti-investointien maksuerät sekä rakenteilla olevat asunnot. Uudet asuntoaloitukset kuluttajille laskivat 29:ään (624).
 • Katsauskauden tulos oli -14 milj. euroa (12, jatkuvat toiminnot). 
 • Valmiiden myymättömien asuntojen määrä laski 747:ään (31.12.2022: 794).
 • Korollinen nettovelka oli 791 milj. euroa (338) ja velkaantumisaste 95 % (41).
 • Katsauskauden jälkeen 21.4.2023 YIT alensi vuoden 2023 ohjeistustaan odotettua heikomman asuntomarkkinan vuoksi ja antoi alustavia taloudellisia tietoja vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.
 • YIT:n helmikuussa käynnistämä muutosohjelma eteni hyvin. Vuosineljänneksen loppuun mennessä tehdyt toimenpiteet johtavat 16 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussäästöihin vuoden 2024 loppuun mennessä. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa vähintään 40 miljoonan euron vuosittaiset, inflaatiokorjatut kustannussäästöt vuoden 2024 loppuun mennessä. Yli puolet suunnitelluista vuosittaisista kustannussäästöistä on tarkoitus saavuttaa jo vuoden 2023 aikana.
 • Tilauskanta laski 3 542 milj. euroon (31.12.2022: 3 702). Lasku johtui alhaisemmasta kuluttaja-asuntojen aloitusmäärästä Asumisessa sekä hankkeiden aiempaa tarkemmasta valikoinnista Infrassa.
 • Asuminen-segmentin tonttivaranto oli 2 078 000 neliömetriä (31.12.2022: 2 201 000), mahdollistaen noin 33 000 uuden kodin rakentamisen.
 • YIT:n tuulivoiman hankekehitysportfolion luvitusvaiheessa olevien hankkeiden määrä nousi noin 940 MW:iin (31.12.2022: 550). Vuosineljänneksen aikana tehtiin päätös keskittyä korkeamman todennäköisyyden hankkeisiin. Tämän päätöksen seurauksena, ja koska tietyt hankkeet todettiin kelpaamattomiksi jatkokehitykseen, esiselvitysvaiheessa olevien hankemahdollisuuksien määrä laski noin 1 130 MW:iin (31.12.2022: 2 900).
 • YIT:n yhdistetty tapaturmataajuus heikentyi 13,5:een (10,5) YIT:n yhteistyökumppaneiden raportoidessa enemmän tapaturmia. YIT on jatkanut järjestelmällistä työtään turvallisuusviestinnän läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämiseksi sekä päivittäisen turvallisuusjohtamisen vahvistamiseksi yhtiön sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • YIT:n Liikenneinfran johtaja Aleksi Laine nimitettiin Infra-segmentin väliaikaiseksi johtajaksi ja YIT:n johtoryhmän jäseneksi 29.3.2023 alkaen. Pasi Tolppanen, Infra-segmentin entinen johtaja, jätti yhtiön 29.3.2023.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 1-3/23 1-3/22 1-12/22
Liikevaihto 455 518 2 403
Liikevoitto -8 22 102
Liikevoittoprosentti, % -1,7 4,2 4,2
Oikaistu liikevoitto -4 22 110
Oikaistu liikevoittoprosentti, % -0,9 4,2 4,6
Tulos ennen veroja -19 14 74
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot -14 12 63
Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot -14 -133 -375
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot -0,07 0,05 0,28
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen -211 -41 -281
Korollinen nettovelka 791 338 569
Velkaantumisaste, % 95 41 64
Omavaraisuusaste, % 34 34 36
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk) 6,0 7,6 8,4
Tilauskanta 3 542 3 756 3 702
Yhdistetty tapaturmataajuus (cLTIF, rullaava 12 kk) 13,5 10,5 13,3
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) 47 53 49

30.5.2022 myydyt Venäjän liiketoiminnot raportoidaan lopetettuina toimintoina.
Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat lukuihin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja

"Vuoden ensimmäinen neljännes oli haastava. Markkinoiden voimakkaat vastatuulet jatkuivat odotetusti koko neljänneksen ajan. Talouden merkittävät epävarmuudet vaikuttivat toimintaamme. Epävarmuutta pahensivat entisestään pankkisektorin epävakaus ja korkoheilahtelut. Nämä tekijät vaikuttivat toimialalla vallitsevaan varovaisuuteen, mikä johti katsauskauden oikaistun liikevoittomme merkittävään laskuun -4 miljoonaan euroon (22). 

Asuntomarkkinoiden aktiviteetti oli ennennäkemättömän alhaisella tasolla vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Asuminen-segmentissä kysyntä oli sen seurauksena heikkoa ja kuluttajamyynti erittäin alhaisella tasolla. Tämä vaikutti heikentävästi segmentin kannattavuuteen ja rahavirtaan, ja sen johdosta alensimme vuoden 2023 ohjeistustamme. Olemme ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin vapauttaaksemme rahavaroja toiminnoistamme. Olemme myös hidastaneet uusia asuntoaloituksia ja tontti-investointeja.

Toimitilat-segmentissä kannattavuus laski epätyydyttävälle tasolle. Rakennusmateriaalien hintojen nousu on heikentänyt katteita hankkeissa, jotka on aloitettu ennen hintainflaatiopiikkiä, ja projektinhallinta eräissä näistä hankkeista on ollut riittämätöntä. Keskeisten rakennusmateriaalien hintojen nousu on tasaantunut, ja arvioimme keinoja huomioida kohonneet kustannukset tietyissä aiemmin sovituissa hankkeissa. Infra-segmentissä kannattavuutta heikensivät edelleen tietyt aiemmat matalakatteiset hankkeet, ja kannattavuus laski hieman edellisvuoteen verrattuna.

Markkina-aktiviteetti pysyi suhteellisen vakaana niin Toimitiloissa kuin Infrassakin useiden hankkeiden ollessa suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa. Huolimatta siitä, että valitsemme hankkeet entistä tarkemmin, onnistuimme ylläpitämään vahvaa ja tasapainoista tilauskantaamme.

Yksi selkeä kohokohta muuten epätyydyttävällä vuosineljänneksellä oli edistymisemme YIT:n muutoksessa. Käynnistimme helmikuussa muutosohjelman suorituskykymme parantamiseksi. Osana ohjelmaa päätimme yksinkertaistaa organisaatiorakennettamme ketteryytemme ja asiakaslähtöisyytemme lisäämiseksi. Minuun on tehnyt vaikutuksen työntekijöidemme kyky sopeutua nopeasti muutokseen ja heidän sitoutumisensa YIT:n pitkän aikavälin menestykseen.

Solmimme myös strategisen kumppanuuden Tech Mahindran kanssa digitaalisten kyvykkyyksiemme vahvistamiseksi. Kumppanuuden avulla voimme kasvattaa tiedonhallintamme läpinäkyvyyttä ja tehostaa koko arvoketjuamme. Kaiken kaikkiaan muutoksemme on alkanut hyvin, ja etenemme vauhdilla kohti asettamiamme tavoitteita. Ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä toteuttamamme toimenpiteet johtavat 16 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussäästöihin, jotka toteutuvat kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Vuosi 2023 lähti hitaasti käyntiin. Odotamme Asumisen kysyntänäkymien pysyvän heikkoina vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta elpyvän vähitellen vuoden jälkipuoliskolla markkinan vastatuulten laantuessa. Toimimme edelleen varovaisesti tässä haastavassa markkinassa. Keskitymme muutoksemme toteuttamiseen ja lisäarvon luomiseen asiakkaillemme. Olemme myös valmiita hyödyntämään mahdollisuudet, joita tässä markkinatilanteessa saattaa tarjoutua."

Tulos

Tammi-maaliskuu

YIT:n tilauskanta laski ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 3 542 miljoonaan euroon (31.12.2022: 3 702). Lasku on seurausta alhaisemmasta kuluttaja-asuntojen aloitusmäärästä Asumisessa sekä hankkeiden aiempaa tarkemmasta valikoinnista Infrassa. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 72 % (31.12.2022: 72 %).

YIT:n liikevaihto laski 12 % 455 miljoonaan euroon (518). Liikevaihto pysyi vakaana Toimitiloissa, mutta laski muissa segmenteissä. Asumisessa liikevaihto laski erittäin alhaisen kuluttajamyynnin seurauksena. Infrassa vertailukautta tuki teiden kunnossapito -liiketoiminnan korkeampi liikevaihto. Kiinteistökehityksessä vertailukautta tuki omaperusteisten hankkeiden tuloutus.

YIT:n oikaistu liikevoitto laski -4 miljoonaan euroon (22) ja oikaistu liikevoittoprosentti oli -0,9 %:ia (4,2). Asumisessa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi pääasiassa erittäin alhainen kuluttajamyynti. Toimitiloissa rakennusmateriaalien hintojen nousu on heikentänyt katteita hankkeissa, jotka on aloitettu ennen hintainflaatiopiikkiä, ja projektinhallinta eräissä näistä hankkeista on ollut riittämätöntä. Infrassa kannattavuus heikkeni hieman. Kiinteistökehityksessä ei tapahtunut vuosineljänneksen aikana merkittäviä transaktiota.

YIT:n liikevoitto oli -8 miljoonaa euroa (22). Oikaisuerät olivat ensimmäisellä neljänneksellä 4 miljoonaa euroa (0), ja ne liittyivät pääasiassa muutosohjelman kustannuksiin. Nettorahoituskustannukset olivat 11 miljoonaa euroa (8). Katsauskauden tulos oli -14 miljoonaa euroa (-133).

Ohjeistus ja näkymät vuodelle 2023

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan matalampi kuin vuonna 2022, mutta vähintään 50 miljoonaa euroa (2022: 110 miljoonaa euroa).

Asumisessa kysyntänäkymät pysyvät heikkoina vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta niiden odotetaan elpyvän vähitellen vuoden toisella puoliskolla. Toimitiloissa ja Infrassa operatiivisen suorituskyvyn odotetaan paranevan, mutta aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet vaikuttavat vielä Infran suorituskykyyn.

YIT:n suorituskykyä tukevat 10.2.2023 käynnistetyn muutosohjelman tuomat tehokkuushyödyt.

Asuntomarkkinoiden kehitys voi vaikuttaa näkymiin. Nousevat korot voivat vaikuttaa heikentävästi sijoitusten käypään arvoon.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden keskiviikkona 3.5.2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssin kautta voi esittää kysymyksiä ja ne tulee esittää englanniksi. Puhelinkonferenssiin osallistutaan rekisteröitymällä osoitteessa: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010332. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnukset puhelinkonferenssiin. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Samu Heikkilä, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT Oyj, puh. 044 581 7979, samu.heikkila@yit.fi
 

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi