YIT:n osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2021

YIT Oyj  Pörssitiedote  30.4.2021 klo 9.00

YIT:n osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2021


Konsernin oikaistu liikevoitto parani 21 miljoonaan euroon. Velkaantumisaste tavoitetasolla.

  • YIT:n oikaistu liikevoitto parani 21 miljoonaan euroon (8).
  • Asumisen segmenttien hyvä tuloskehitys jatkui.
  • Toimitilat-segmentin tulos vakaantui.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli vahva 70 miljoonaa euroa (-48), mitä tukivat hyvä asuntomyynti ja sitoutuneen pääoman lasku Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä.
  • Korollinen nettovelka laski 439 miljoonaan euroon (942) hybridilainan liikkeellelaskun ja vahvan kassavirran seurauksena.
  • Velkaantumisaste oli 44 % (105) saavuttaen tavoitetason < 50 %.
  • YIT otti merkittäviä askelia kohti ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteidensa saavuttamista julkaisemalla vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) ja muuttamalla merkittävän osan rahoituksestaan vihreiksi instrumenteiksi laskemalla liikkeelle kolme vihreää joukkovelkakirjalainaa.
  • Vahva asuntomyynti johti ennätysmatalaan valmiiden myymättömien asuntojen määrään.
  • Menestyksekäs työ asiakkaiden kanssa jatkui, kun YIT sai korkeimmat pisteet uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyydessä EPSI Ratingin tutkimuksessa Suomessa.
  • Markku Moilanen aloitti YIT Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2021.

1.4.2020 myydyt Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot on raportoitu lopetettuina toimintoina. Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 1-3/21 1-3/20 1-12/20
Liikevaihto 606 708 3 069
Liikevoitto 14 -3 35
Liikevoittoprosentti, % 2,4 -0,4 1,1
Oikaistu liikevoitto 21 8 85
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 3,5 1,2 2,8
Tulos ennen veroja 6 -16 -6
Katsauskauden tulos 4 -10 -8
Katsauskauden tulos, sisältää lopetetut toiminnot 4 -32 27
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 -0,05 0,13
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 70 -48 336
Korollinen nettovelka 439 942 628
Velkaantumisaste, % 44 105 68
Omavaraisuusaste, % 37 30 33
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk) 6,1 11,4 5,2
Tilauskanta 3 716 3 848 3 528
Yhdistetty tapaturmataajuus (LTIF, liukuva 12 kk) 9,9 10,2 9,8
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) 51 52 51

 

Markku Moilanen, toimitusjohtaja

“YIT:n ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 21 miljoonaa euroa (8), mikä on selvä parannus edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kehitys erityisesti asumisen segmenteissä oli erinomaista, ja Toimitilojen tulos jatkoi vakaantumistaan. Infran tulos oli tappiollinen kausiluonteisesti heikomman markkinan ja tiettyjen projektien kateheikennysten myötä.

Kahden vihreän joukkovelkakirjalainan sekä vihreän hybridilainan liikkeellelaskut olivat varmasti vuosineljänneksen kohokohta. Vihreän rahoituksen viitekehyksen lanseeraaminen tukee pyrkimyksiämme saavuttaa ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteemme. Ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen kassavirtamme investointien jälkeen oli vahva 70 miljoonaa euroa (-48), mikä yhdessä hybridilainan liikkeellelaskun kanssa auttoi painamaan korollisen nettovelkamme 439 miljoonaan euroon (942) ja velkaantumisasteemme 44 %:iin (105). Tämä on ensimmäinen kerta, kun YIT saavuttaa tavoitteensa alle 50 % velkaantumisasteesta.

YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen jälkeen yhtiö on tehnyt hyvää työtä prosessien harmonisoimiseksi, kulttuurien yhdistämiseksi sekä taloudellisen aseman vahvistamiseksi. Projektien tulosheikennykset ja kannattavuuden ailahtelut osoittavat kuitenkin, että nämä parannukset eivät ole olleet riittäviä. Operatiivisen suoriutumisemme tulee olla huomattavasti vakaampaa vapauttaaksemme liiketoimintamme täyden potentiaalin ja varmistaaksemme vakaan kannattavuuskehityksen. Käytyäni toimintomme läpi minulle on muodostunut selkeä kuva siitä, mitä meidän tulee tehdä tuloksemme ja kilpailukykymme parantamiseksi.

Teemme välittömästi nopeita ja täsmällisiä toimenpiteitä kolmella osa-alueella: projektinhallinta, toimintamallimme ja Infra-liiketoiminta. Ongelmat projektinhallinnassa ovat johtaneet merkittäviin tappioihin useissa projekteissa parin edellisen vuoden aikana. Vakauttaaksemme toimintaamme yhtiö on jo aloittanut päättäväisiä toimenpiteitä kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön uusia projektinjohtamiskäytäntöjä. Tulokset ovat olleet lupaavia erityisesti Toimitilat-segmentissä. Selkeä tavoitteemme on nyt varmistaa, että kyseisiä käytäntöjä aletaan soveltamaan kaikkialla organisaatiossa. Samanaikaisesti tarkastelemme perin pohjin toimintatapojamme: varmistamme, että resurssimme on allokoitu optimaalisesti ja että organisaatiomme toiminta tehostuu entisestään. Lisäksi arvioimme Infra-segmentin strategian huolellisesti. Segmentin tuloskehitys ei ole ollut tyydyttävällä tasolla ja on selvää, että muutokset ovat tarpeen.

Uskon, että YIT:n strategian ydin – kestävä kaupunkikehitys vahvalla omaperusteisten ja osaamiseen pohjautuvien hankkeiden painotuksella – on avain menestykseen tulevaisuudessa. Näkemykseni mukaan strategiaa tulee kuitenkin täsmentää ja keskeisten päämäärien on oltava konkreettisempia. Otamme lisäksi aiempaa tarmokkaamman otteen vastuullisuustyöhön. Selkeä tavoitteemme on saavuttaa alan johtava asema vastuullisuudessa, mikä ei ainoastaan anna meille merkittävää kilpailuetua, vaan on toimintamme edellytys. Tärkeä osa vastuullisuutta ovat työterveys ja -turvallisuus, jotka tulevat olemaan etusijalla kaikessa toiminnassamme.

Ensimmäiset viikkoni YIT:n toimitusjohtajana ovat entisestään vahvistaneet uskoani tähän yhtiöön. Henkilöstömme pätevyys, ammattitaito ja intohimo sekä erinomainen joukkuehenki antavat toiminnallemme vahvat edellytykset. Laatu rakennustyömaillamme on toimialamme parasta. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin hyvällä tasolla ja YIT:n brändi on hyvin arvostettu. Siirrymme nyt vakaan toiminnan ja tehokkaan kustannusrakenteen aikakauteen. Tämä antaa meille kykyä menestyä kaikissa markkinatilanteissa ja mahdollistaa arvon luomisen osakkeenomistajillemme.”

 

Tulos

Tammi—maaliskuu

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa YIT:n tilauskanta oli 3 716 miljoonaa euroa (31.12.2020: 3 528). Tilauskanta pysyi vakaana Kiinteistöt-segmentissä ja nousi kaikissa muissa segmenteissä. Neljänneksen lopussa tilauskannasta oli myyty 80 % (31.12.2020: 82).

Konsernin liikevaihto oli 606 miljoonaa euroa (708). Liikevaihto laski Toimitilat-, Asuminen Venäjä- ja Infra -segmenteissä. Asuminen Venäjä -segmentissä vertailukausi sisälsi 57 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen muutoksesta ajan kuluessa tulouttamiseen. Asuminen Suomi ja CEE- ja Kiinteistöt -segmenttien liikevaihto kasvoi.

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 21 miljoonaa euroa (8) ja oikaistu liikevoittoprosentti 3,5 % (1,2). Tulos nousi Toimitilat- ja Asuminen Suomi ja CEE -segmenteissä, mutta laski Asuminen Venäjä-, Infra- ja Kiinteistöt -segmenteissä.

YIT:n liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa (-3). Oikaisuerät olivat 7 miljoonaa euroa (12), sisältäen muun muassa alas ajettavien toimintojen liikevoiton. Vertailukaudella oikaisueriin kuuluu muun muassa Asuminen Venäjä -segmentissä tehty liikearvon alaskirjaus.

 

Ohjeistus vuodelle 2021

Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä vuoden 2021 asuntovalmistumisten odotetaan vähenevän vuoteen 2020 verrattuna ja vuosineljännesten välisen vaihtelun olevan suurta. Toisen vuosineljänneksen valmistumismäärien odotetaan kasvavan ensimmäiseltä neljännekseltä, mutta laskevan jälleen selvästi kolmannella neljänneksellä. Neljännen vuosineljänneksen valmistumisten odotetaan olevan korkealla tasolla.

Koko vuoden osalta Asuminen Venäjä -segmentin hyvän operatiivisen toiminnan arvioidaan jatkuvan. Toimitilat-segmentissä kehityksen odotetaan vakaantuvan. Infra-segmentin projektinhallintahaasteet rasittavat tulosta, mutta niiden odotetaan tulevan ratkaistuksi vuoden edetessä. Kiinteistöt-segmentissä portfolion kehittämisen odotetaan jatkuvan.

YIT odottaa konsernin koko vuoden 2021 oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2020 (85 miljoonaa euroa).

Tulos on riippuvainen tiettyjen projektien valmistumisesta ja sopimusten loppuunsaattamisesta vuoden loppua kohden. Koronaviruspandemian aiheuttamat väliaikaiset seisokit tai hitaampi eteneminen rakennustyömailla ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. Muutokset markkinoiden tuottovaatimuksissa tai tulevissa kassavirtaennusteissa voivat vaikuttaa sijoitusten käypään arvoon.

 

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 30.4.2021 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Markku Moilanen sekä talousjohtaja Ilkka Salonen. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssin kautta voi esittää kysymyksiä ja ne tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 92562698#.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

 

Lisätietoja antaa:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi
Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi