YIT:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023

YIT Oyj Pörssitiedote 1.11.2023 klo 9.00 

YIT:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023 

Rahavirta parani vuosineljänneksellä merkittävästi vertailukaudesta; nettovelka pysyi vakaana edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Liikevaihto pysyi vakaana 553 miljoonassa eurossa (560), ja oikaistu liikevoitto laski 16 miljoonaan euroon (21). 

Kolmas vuosineljännes 2023 lyhyesti 

  • Tilauskanta oli 3 391 milj. euroa (30.6.2023: 3 540), laskien hieman Asumisen alhaisempien kuluttaja-asuntojen aloitusmäärien seurauksena. Tilauskanta säilyi vakaana Toimitiloissa ja nousi hieman Infrassa. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 75 % (30.6.2023: 72 %). 

  • Liikevaihto pysyi vakaana 553 miljoonassa eurossa (560) Maistraatinportin toimistokiinteistön myynnin tukemana. 

  • Oikaistu liikevoitto laski 16 milj. euroon (21), ja oikaistu liikevoittoprosentti oli 2,9 % (3,7). 

  • Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli -3 milj. euroa (-149). Rahavirtaa tukivat YIT:n toimenpiteet nettokäyttöpääoman tehokkuuden parantamiseksi ja Maistraatinportin myynti. Rakenteilla olevien kuluttaja-asuntojen rakentamiskustannukset heikensivät kolmannen vuosineljänneksen rahavirtaa. Rakenteilla olevia asuntoja on tulevina vuosineljänneksinä aiempaa vähemmän, joten asuntoihin sitoutuvan pääoman kasvu hidastuu edellisistä vuosineljänneksistä. 

  • Korollinen nettovelka oli 820 milj. euroa (590) ja velkaantumisaste 100 % (69). Korollinen nettovelka ja velkaantumisaste pysyivät vakaina edelliseen vuosineljännekseen nähden. 

  • Asumisen oikaistu liikevoitto laski 10 miljoonaan euroon (17) Suomen alhaisen kuluttajamyynnin seurauksena. Uudet asuntoaloitukset kuluttajille laskivat 108:aan (596). Valmiiden myymättömien asuntojen määrä nousi 948:aan (30.6.2023: 730).  

  • Toimitilat-segmentin oikaistu liikevoitto nousi 4 miljoonaan euroon (3). Kannattavuuteen vaikutti edelleen heikentävästi rakennusmateriaalien hintojen nousu ennen hintainflaatiopiikkiä aloitetuissa kiinteähintaisissa hankkeissa. 

  • Infra-segmentin oikaistu liikevoitto nousi 2 miljoonaan euroon (1), mutta aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet heikensivät yhä kannattavuutta Ruotsissa. 

  • Katsauskauden tulos oli 1 milj. euroa (7, jatkuvat toiminnot). 

  • YIT:n helmikuussa käynnistämä muutosohjelma on edennyt odotettua nopeammin. YIT on tunnistanut ja käynnistänyt kaikki tarvittavat toimenpiteet tavoiteltujen 40 miljoonan euron vuosittaisten, inflaatiokorjattujen kustannussäästöjen saavuttamiseksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä tehdyt toimenpiteet olivat 20 miljoonaa euroa. Lisäksi YIT odottaa saavuttavansa merkittävän määrän projektikohtaisia hyötyjä parantuneen tehokkuuden myötä. 

Avainlukuja 

Miljoonaa euroa  7–9/23  7–9/22  1–9/23  1–9/22  1–12/22 
Liikevaihto  553  560  1 566  1 623  2 403 
Liikevoitto  13  16  16  60  102 
Liikevoittoprosentti, %  2,4  2,9  1,0  3,7  4,2 
Oikaistu liikevoitto  16  21  26  67  110 
Oikaistu liikevoittoprosentti, %  2,9  3,7  1,6  4,1  4,6 
Tulos ennen veroja  11  -19  38  74 
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot  -14  35  63 
Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot  -14  -403  -375 
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot  0,00  0,03  -0,08  0,15  0,28 
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen  -3  -149  -200  -322  -281 
Korollinen nettovelka  820  590  820  590  569 
Velkaantumisaste, %  100  69  100  69  64 
Omavaraisuusaste, %  33  36  33  36  36 
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk)  4,4  8,1  4,4  8,1  8,4 
Tilauskanta  3 391  4 089  3 391  4 089  3 702 
Yhdistetty tapaturmataajuus (cLTIF, rullaava 12 kk)  13,2  12,5  13,2  12,5  13,3 
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS)  51  48  51  48  49 

30.5.2022 myydyt Venäjän liiketoiminnot raportoidaan lopetettuina toimintoina.
Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat lukuihin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. 

Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja 

"Kolmas vuosineljännes oli YIT:lle askel eteenpäin. Emme voi vaikuttaa makrotaloudellisiin tekijöihin, mutta määrätietoiset toimemme oman suorituskykymme parantamiseksi ja kehittämiseksi ovat edenneet odotuksia nopeammin. Kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä toteutetuilla toimilla YIT tulee saavuttamaan 20 miljoonan euron vuotuiset inflaatiokorjatut kustannussäästöt vuoden 2024 loppuun mennessä. Lisäksi odotamme saavuttavamme merkittävän määrän projekteihin liittyviä hyötyjä parantuneen tehokkuuden myötä. Olemme päässeet hyvin vauhtiin myös pääoman vapauttamistoimissamme, jotka aiomme toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Haluan kiittää henkilöstöämme heidän väsymättömästä sitoutumisestaan yhtiössä meneillään olevaan muutokseen. Kilpailukykymme varmistamiseksi meidän on vahvistettava prosessiemme yhdenmukaisuutta, käytäntöjämme ja kulttuuriamme. Nämä ovat vahvuuksiamme, joiden avulla voimme tulevaisuudessa toimia tehokkaasti läpi segmenttien. 

Nettokäyttöpääoman tehokkuuden parantamiseksi toteutettujen toimien tukemana liiketoiminnan rahavirta parani kolmannella neljänneksellä merkittävästi vertailukaudesta. Olemme onnistuneet pysäyttämään velkaantumisen kasvun, ja koska rakenteilla olevia asuntoja on tulevina vuosineljänneksinä aiempaa vähemmän, asuntoihin sitoutuvan pääoman kasvu hidastuu edellisistä vuosineljänneksistä. Haastavan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen olemme parantaneet rahavirtaamme lähes 300 miljoonalla eurolla edellisvuodesta, vaikka myymättömien valmistuneiden asuntojen määrä on kasvanut. Tämä on erinomainen saavutus vallitsevassa toimintaympäristössä, ja tulemme jatkamaan toimia parantaaksemme taloudellista asemaamme. Konsernin oikaistu liikevoitto oli vuosineljänneksellä 16 miljoonaa euroa (21), mihin vaikutti Asumisen alhainen kuluttajamyynti Suomessa. Asuminen-segmentissä nettomääräisesti 356 asunnon valmistuminen siirtyi itäisessä Keski-Euroopassa kolmannelta vuosineljännekseltä neljännelle, mikä vaikutti segmentin tulokseen. 

Suomen asuntomarkkinan vastatuulet jatkuivat vuosineljänneksen aikana, ja Asuminen-segmentin kannattavuutta heikensi alhainen kuluttajamyynti. Sen sijaan itäisessä Keski-Euroopassa kysyntä parani, ja kuluttajamyynti kasvoi merkittävästi sekä vertailukaudesta että edellisestä vuosineljänneksestä, mikä kompensoi osittain Suomen haastavaa markkinatilannetta. Liiketoimintaportfoliomme, jossa meillä on toimintoja eri maantieteellisillä alueilla, osoittaa näin vahvuutensa. Jatkoimme varovaista suhtautumista uusiin asuntoaloituksiin ja tontti-investointeihin, ja suurin osa kuluttaja-asuntojen aloituksista tehtiin Itäisessä Keski-Euroopassa, jossa markkinaolosuhteet olivat suotuisammat. 

Toimitilat-segmentin liikevaihto kasvoi Helsingin Länsi-Pasilassa sijaitsevan omaperusteisen peruskorjauskohteen, Maistraatinportin toimistokiinteistön myynnin siivittämänä. Olen iloinen siitä, että onnistuimme saamaan kaupan päätökseen näissä vaikeissa markkinaolosuhteissa. Maistraatinportti on hyvä esimerkki siitä, että YIT:llä on vahvaa osaamista hankekehittämisestä ja korjausrakentamisesta. Korjausrakentamisella voidaan pidentää rakennusten elinkaarta ja parantaa samalla käytön energiatehokkuutta, mikä vähentää päästöjä ja pienentää hiilijalanjälkeä. Olemme sitoutuneet tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (SBTi), ja yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on valmiiden toimitilojen käytönaikaisten päästöjen vähentäminen. 

Infra-segmentin tulosta tuki segmentin liiketoiminnot Suomessa. Meidät valittiin palveluntarjoajaksi Pirkkala–Linnainmaan -raitiotieallianssin kehitysvaiheeseen. Voitettu allianssihanke on erinomainen osoitus sekä meidän että yhteistyökumppaniemme yhteisestä vahvasta ammattitaidosta ja osaamisesta. Olemme iloisia, että pääsemme kehittämään tätä alueellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää hanketta yhdessä kaikkien osapuolien kanssa. Ruotsissa kannattavuutta painoivat edelleen aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet. 

Tekniikan ammattilaiset valitsivat YIT:n rakennusalan ihannetyönantajaksi Universumin Ammattilaiset-tutkimuksessa neljättä vuotta peräkkäin. Olemme erittäin ylpeitä tästä tunnustuksesta ja siitä, että YIT on säilynyt alan ammattilaisten ihannetyönantajana jo pitkään. Meille on tärkeää pysyä alamme edelläkävijänä ja panostaa toimintatapoihimme, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä monipuolisiin urapolkuihin. Erityisesti nykyisessä rakennusalan haastavassa markkinatilanteessa kannamme omalta osaltamme vastuuta alan houkuttelevuudesta sekä mahdollisuudesta henkilökohtaiseen kehittymiseen ja erinomaiseen työntekijäkokemukseen. 

Kuluttajien käytettävissä oleviin tuloihin kohdistui kolmannella vuosineljänneksellä edelleen paineita, ja varovaisuuteen asuntomarkkinoilla johtanut taloudellinen epävarmuus jatkui. Lisäksi olemme valitettavasti joutuneet todistamaan uusia geopoliittisia jännitteitä maailmanlaajuisesti, ja epävarmuus on edelleen suurta. Asuntomarkkinassa on kuitenkin havaittavissa kuluttajien patoutuneen kysynnän kasvua. Koska asuntoaloitukset Suomessa ovat viimeisten vuosineljännesten aikana olleet erittäin alhaisella tasolla, asuntojen tarjonta markkinoilla tulee olemaan huomattavasti vähäisempää vuonna 2024 ja vuoden 2025 alussa. YIT:llä on eri kokoisia valmiita myymättömiä asuntoja ja ne sijaitsevat houkuttelevilla asuinalueilla. Kun talouden elpyminen käynnistyy, meillä on erinomaiset edellytykset vastata kysyntään ja kasvattaa markkinaosuuttamme. 

YIT:llä on yli sadan vuoden kokemus rakennusalalta. Yhtiö on kohdannut matkan varrella muuttuvia taloudellisia olosuhteita ja säilyttänyt asemansa alan laadukkaana toimijana. Jatkamme navigoimista nykyisen suhdannesyklin lävitse fokusoituneesti ja päättäväisesti.” 

Tulos 

Heinä-syyskuu 
YIT:n tilauskanta laski 3 391 miljoonaan euroon (30.6.2023: 3 540) Asumisen alhaisempien kuluttaja-asuntojen aloitusmäärien seurauksena. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 75 % (30.6.2023: 72 %).  

YIT:n liikevaihto pysyi vakaana edellisvuoden tasolla 553 miljoonassa eurossa (560). Asumisessa liikevaihto pysyi vakaana huolimatta alhaisesta myynnistä Suomessa. Asumisen liikevaihtoa tuki itäisen Keski-Euroopan suurempi kuluttaja-asuntojen valmistumismäärä. Toimitiloissa liikevaihto nousi Maistraatinportin toimistokiinteistön myynnin tukemana. Infrassa liikevaihto laski. Vertailukautta tuki tietyt suuret hankkeet, jotka ovat sittemmin valmistuneet. 

YIT:n oikaistu liikevoitto laski 16 miljoonaan euroon (21) ja oikaistu liikevoittoprosentti oli 2,9 % (3,7). Asumisessa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi alhainen kuluttajamyynti Suomessa sekä heikompi myyntijakauma. Toimitiloissa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi rakennusmateriaalien hintojen nousu ennen hintainflaatiopiikkiä aloitetuissa hankkeissa. Infrassa kannattavuus nousi, mutta kannattavuutta heikensivät yhä tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet Ruotsissa. 

YIT:n liikevoitto oli 13 miljoonaa euroa (16). Oikaisuerät olivat kolmannella neljänneksellä 3 miljoonaa euroa (5), ja ne liittyivät pääasiassa muutosohjelman kustannuksiin. Nettorahoituskustannukset olivat 12 miljoonaa euroa (5). Kasvuun vaikutti kohonneet markkinakorot ja korollisten nettovelkojen kasvu. Katsauskauden tulos oli 1 miljoonaa euroa (7). 

Tammi-syyskuu
YIT:n liikevaihto laski 4 % ja oli 1 566 miljoonaa euroa (1 623). Asumisessa liikevaihto pysyi vakaana. Liikevaihtoa Asumisessa tuki Suomessa sijaitsevien asuntojen myynti YIT:n yhteisyrityksen vuokra-asuntoportfolioon vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Toimitiloissa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihtoa tuki Maistraatinportin toimistokiinteistön myynti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vertailukautta Toimitiloissa tuki kahden omaperusteisen hankkeen myynti. Infrassa liikevaihto laski. Vertailukautta tuki tietyt suuret hankkeet, jotka ovat sittemmin valmistuneet. 

YIT:n oikaistu liikevoitto laski 26 miljoonaan euroon (67) ja oikaistu liikevoittoprosentti 1,6 % :iin (4,1). Asumisessa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi alhainen kuluttajamyynti ja heikompi myyntijakauma. Toimitiloissa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi rakennusmateriaalien hintojen nousu ennen hintainflaatiopiikkiä aloitetuissa hankkeissa. Vertailukautta Toimitiloissa tuki kahden omaperusteisen hankkeen myynti. Infrassa kannattavuus nousi, mutta kannattavuutta yhä heikensivät tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet Ruotsissa. 

YIT:n liikevoitto oli 16 miljoonaa euroa (60). Oikaisuerät olivat 10 miljoonaa euroa (7), ja ne liittyivät pääasiassa muutosohjelman kustannuksiin. Nettorahoituskustannukset olivat 34 miljoonaa euroa (22). Katsauskauden tulos oli -14 miljoonaa euroa (-403, sisältäen lopetetut toiminnot) ja osakekohtainen tulos -0,08 euroa (0,15, jatkuvat toiminnot). Vertailukauden tulokseen vaikutti heikentävästi Venäjän liiketoimintojen myynti.  

Ohjeistus ja näkymät vuodelle 2023 

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan matalampi kuin vuonna 2022, mutta vähintään 50 miljoonaa euroa (2022: 110 miljoonaa euroa). 

Asuntomarkkinoiden elpymisen itäisessä Keski-Euroopassa odotetaan edelleen jatkuvan. Suomessa asuntomarkkinan odotetaan pysyvän heikkona neljännellä vuosineljänneksellä. Toimitiloissa ja Infrassa operatiivisen suorituskyvyn odotetaan paranevan, mutta aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet vaikuttavat vielä Infran suorituskykyyn. 

YIT:n suorituskykyä tukevat 10.2.2023 käynnistetyn muutosohjelman tuomat tehokkuushyödyt. 

Asuntomarkkinoiden kehitys voi vaikuttaa näkymiin. Nousevat korot voivat vaikuttaa heikentävästi sijoitusten käypään arvoon. Asuntovalmistumisten viivästymiset voivat johtaa liikevaihdon ja liikevoiton siirtymiseen vuosineljännekseltä tai vuodelta toiselle. 

Webcast-tilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille 

Suora webcast-lähetys ja kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään keskiviikkona 1.11.2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska.   

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://yit.videosync.fi/2023-q3 sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/sijoittajat. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.  

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään oheisen linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010334. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnukset osallistuakseen puhelinkonferenssiin. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.  

Tilaisuus on yhteinen sijoittajille, analyytikoille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!  

Lisätietoja: 
Essi Nikitin, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 581 1455, essi.nikitin@yit.fi

YIT Oyj 

Tuomas Mäkipeska 
Talousjohtaja 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi