YIT:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

YIT Oyj Pörssitiedote 29.10.2021 klo 9.00

YIT:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

Hyvä kannattavuuskehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto parani 18 miljoonaan euroon, ja tammi-syyskuun oikaistu liikevoitto yli tuplaantui 69 miljoonaan euroon.

  • YIT:n kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto parani 18 miljoonaan euroon (16).
  • Hyvä tulos molemmissa asumisen segmenteissä: Asuminen Suomi ja CEE ylsi 17 miljoonan euron (16) oikaistuun liikevoittoon ja Asuminen Venäjä saavutti 6 miljoonan euron (7) oikaistun liikevoiton.
  • Toimitilojen oikaistu liikevoitto parani merkittävästi 2 miljoonaan euroon (-19).
  • Infran oikaistu liikevoitto pysyi positiivisena 3 miljoonassa eurossa (10) tiettyjen vanhojen projektien kateheikennyksistä huolimatta.
  • Korollinen nettovelka 411 miljoonaa euroa (740), velkaantumisaste 40 % (84).
  • Hyvä asuntomyynti jatkui. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä matalalla tasolla.
  • Asuntoaloitusten määrän kasvu jatkui Suomessa ja CEE-maissa 2 025:een (1 634).
  • Tonttivaranto oli vuosineljänneksen lopussa 787 miljoonaa euroa (852).
  • Yhteistoimintaneuvottelut Suomessa päätetty, mikä mahdollistaa YIT:n organisaation mukauttamisen uuden toimintamallin kanssa. Henkilöstövähennysten arvioidaan olevan koko konsernissa enintään 230 henkilöä ja Suomessa enintään 190 henkilöä.
  • Tuomas Mäkipeska aloittaa talousjohtajana 1.11.2021.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 7-9/21 7-9/20 1-9/21 1-9/20 1-12/20
Liikevaihto 587 687 1 927 2 094 3 069
Liikevoitto 6 -16 46 -20 35
Liikevoittoprosentti, % 1,0 -2,4 2,4 -0,9 1,1
Oikaistu liikevoitto 18 16 69 29 85
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 3,1 2,4 3,6 1,4 2,8
Tulos ennen veroja -1 -27 22 -52 -6
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot -3 -26 12 -44 -8
Katsauskauden tulos, sisältää lopetetut toiminnot -3 -26 12 -12 27
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,12 0,04 -0,06 0,13
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen -23 -9 155 190 336
Korollinen nettovelka 411 740 411 740 628
Velkaantumisaste, % 40 84 40 84 68
Omavaraisuusaste, % 40 31 40 31 33
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, rullaava 12 kk) 8,4 8,9 8,4 8,9 5,2
Tilauskanta 4 099 3 831 4 099 3 831 3 528
Yhdistetty tapaturmataajuus (LTIF, rullaava 12 kk) 9,8 10,0 9,8 10,0 9,8
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) 51 52 51 52 51

Markku Moilanen, toimitusjohtaja

“YIT:n hyvä kehitys kannattavuuden parantamisessa jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 18 miljoonaa euroa, eli korkeampi kuin 16 miljoonaa euroa vuotta aiemmin. Tarkasteltaessa kehitystämme koko alkuvuoden ajalta on selvää, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Oikaistu liikevoittomme vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 69 miljoonaa euroa, joka on yli tuplasti enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa saavuttamamme 29 miljoonan euron oikaistu liikevoitto.

Hyvän tuloksen taustalla ovat vahva asumisen segmenttien tuloskehitys sekä määrätietoinen työmme Toimitilat-segmentin kannattavuuden vakauttamisessa. Asumisen markkinaosuutemme on vahva niissä valikoiduissa kaupungeissa, joissa operoimme Suomessa, Venäjällä, Puolassa, Tšekeissä ja Slovakiassa. Markkina on näillä alueilla ollut vahva koko vuoden, ja olemme YIT:llä tehneet erinomaista työtä hyödyntääksemme tämän vahvuuden tuloskehityksessämme.

Kolmannella vuosineljänneksellä asuntovalmistumisemme putosivat alimmalle tasolleen, mikä juontaa juurensa päätöksestämme lopettaa asuntoaloitukset hetkeksi kokonaan keväällä 2020 koronaviruspandemian iskiessä. Tästä huolimatta Asuminen Suomi ja CEE -segmentin oikaistu liikevoitto oli selvästi positiivinen kuvastaen vahvistuneita katteita, suotuisampaa myynnin jakaumaa sekä kaiken kaikkiaan parempaa tehokkuutta. Samalla Asuminen Venäjä jatkoi vakaana saavuttaen tyydyttävän oikaistun liikevoiton.

Toimitilat-segmentti oli jälleen kannattava, ja se paransi tulostaan merkittävästi viime vuoden kolmannelta neljännekseltä. Tulostaso ei kuitenkaan ole vielä tyydyttävällä tasolla, mikä johtuu eräistä vanhoista edelleen viimeisteltävistä matalakatteisista projekteista. Kannattavuuden odotetaan kuitenkin vähitellen parantuvan, kun segmentti jatkaa työtään saattaakseen kyseiset projektit loppuun. Infran kolmannen vuosineljänneksen oikaistuun liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti tiettyjen projektien kateheikennykset, mutta segmentin tulos pysyi tästä huolimatta positiivisena.  Tämä osoittaa, että ydinosaamiseemme perustava muu liiketoiminta on terveellä pohjalla ja vaikka tietyt matalakatteiset projektit ovat rasittamassa tulostamme, näkymämme ovat positiiviset.

Keskittymisemme projektinhallinnan merkittävään parantamiseen sekä toimintamallin uudistamiseen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Päätimme Suomessa yhteistoimintaneuvottelut, joiden odotetaan johtavan 190 henkilön vähentämiseen Suomessa ja 230 henkilön vähennykseen koko konsernissa. Tämä edesauttaa meitä säätämään organisaatiotamme vastaamaan uudistettua toimintamalliamme, jolla tavoitellaan tehokkaampaa, kilpailukykyisempää ja asiakaslähtöisempää tapaa työskennellä.

Samaan aikaan olemme edistäneet uutta strategiaamme. Tulemme kertomaan YIT:n uudesta strategiasta ja tavoitteista 23.11. pidettävän pääomamarkkinapäivän alla.”

Tulos

Heinä-syyskuu

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen lopussa YIT:n tilauskanta oli 4 099 miljoonaa euroa (30.6.2021: 3 890). Toiseen neljännekseen verrattuna tilauskanta nousi Asuminen Suomi ja CEE- sekä Kiinteistöt -segmenteissä ja pysyi vakaana kaikissa muissa segmenteissä. Neljänneksen lopussa tilauskannasta oli myyty 80 % (30.6.2021: 79).

Konsernin liikevaihto oli 587 miljoonaa euroa (687). Liikevaihto kasvoi
Kiinteistöt-segmentissä, pysyi vakaana Toimitilat-segmentissä ja laski Infra- ja asumisen segmenteissä.

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 18 miljoonaa euroa (16) ja oikaistu liikevoittoprosentti 3,1 % (2,4). Tulos parani Toimitilat-segmentissä, pysyi vakaana asumisen segmenteissä ja heikkeni Infra- ja Kiinteistöt -segmenteissä.

YIT:n liikevoitto oli 6 miljoonaa euroa (-16). Oikaisuerät olivat 12 miljoonaa euroa (32), sisältäen muun muassa alas ajettavien toimintojen liikevoiton.

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 1 927 miljoonaa euroa (2,094). Liikevaihto kasvoi Asuminen Suomi ja CEE- ja Kiinteistöt -segmenteissä, mutta laski Toimitilat-, Infra- ja Asuminen Venäjä -segmenteissä.

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 69 miljoonaa euroa (29) ja oikaistu liikevoittoprosentti 3,6 % (1,4). Tulos parani Toimitilat-, Asuminen Suomi ja CEE- ja Asuminen Venäjä -segmenteissä, mutta laski Infra- ja Kiinteistöt -segmenteissä.

YIT:n liikevoitto oli 46 miljoonaa euroa (-20). Oikaisuerät olivat 24 miljoonaa euroa (49), sisältäen muun muassa alas ajettavien toimintojen liikevoiton.

Ohjeistus vuodelle 2021

Asuntovalmistusten odotetaan olevan korkealla tasolla Asuminen Suomi ja CEE:ssä neljännellä vuosineljänneksellä. Asuminen Venäjän -segmentin hyvän operatiivisen toiminnan arvioidaan jatkuvan, ja Toimitilat-segmentissä kehityksen odotetaan jatkavan vakaantumistaan. Tiettyjen heikkojen projektien odotetaan vaikuttavan Infra-segmenttiin. Kiinteistöt-segmentissä portfolion kehittämisen odotetaan jatkuvan.

YIT odottaa konsernin koko vuoden 2021 oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2020 (85 miljoonaa euroa).

Tulos on riippuvainen tiettyjen projektien valmistumisesta ja sopimusten loppuunsaattamisesta vuoden loppua kohden. Koronaviruspandemian aiheuttamat väliaikaiset seisokit tai hitaampi eteneminen rakennustyömailla ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. Muutokset markkinoiden tuottovaatimuksissa tai tulevissa kassavirtaennusteissa voivat vaikuttaa sijoitusten käypään arvoon.

YIT tavoittelee kohonneiden rakennusmateriaalikustannusten vaikutuksen siirtämistä urakoiden ja asuntojen hintoihin. Näin ollen YIT odottaa kustannusnousun vaikutuksen tuloskehitykseen jäävän maltilliseksi loppuvuoden aikana.

Vahvan taseen tukemana YIT on vastannut markkinakysyntään kasvattamalla merkittävästi asuntoaloituksiaan Suomessa ja CEE-maissa. Tämän odotetaan sitovan pääomaa vuoden loppua kohden.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 29.10.2021 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Markku Moilanen sekä talousjohtaja Ilkka Salonen. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssin kautta voi esittää kysymyksiä ja ne tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 57113104#.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi
Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi