YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019

YIT Oyj Pörssitiedote 26.4.2019 klo 12.00

YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019 

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja ovat samaa yksikköä, ellei toisin mainita. YIT raportoi IFRS-säännösten mukaisesti. YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018. Tässä osavuosikatsauksessa vertailuluvut on esitetty pro forma -lukuina siten, että sulautuneen Lemminkäisen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018 on mukana pro forma -luvuissa, ja luvut on merkitty taulukkoon sarakkeisiin Pro forma 1–3/18 ja Pro forma 1-12/18.

Tammi–maaliskuu 

  •  Liikevaihto nousi 16 % ja oli 701,6 miljoonaa euroa (602,2). 
  •  Oikaistu liikevoitto1 oli -30,7 miljoonaa euroa (-43,2), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli -4,4 % (-7,2).
  •  Liikevoitto oli -34,6 miljoonaa euroa (-51,1), ja liikevoittomarginaali oli -4,9 % (-8,5).
  •  Raportoitu operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -3,2 miljoonaa euroa (-152,7, raportoitu).
  •  Tilauskanta nousi 3 % edellisestä vuosineljänneksestä mutta laski 2 % vuoden takaisesta ja oli 4 556,2 miljoonaa euroa (4 640,8).
  •  Oikaistu nettovelka2 oli 556,0 miljoonaa euroa. Nettovelka2, joka sisältää muun muassa vuokrasopimusvelat, oli 868,7 miljoonaa euroa.
  •  Oikaistu velkaantumisaste2 oli 56,2 %. Velkaantumisaste2, joka sisältää muun muassa vuokrasopimusvelat, oli 87,7 %.
  •  Saavutetut kumulatiiviset kokonaissynergiat olivat 25 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä.
  •  Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,17 euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (-0,25).

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi julkaistiin vuoden 2016 tammikuussa, ja yhtiö aloitti standardin soveltamisen 1.1.2019. Uusi standardi korvaa IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin tulkintoineen. YIT käyttää siirtymävaiheessa yksinkertaistettua lähestymistapaa, eikä näin ollen oikaise vertailulukuja. Yhtiö julkaisi pörssitiedotteen 18.4.2019 IFRS 16 -standardin käyttöönottoon liittyen, jossa kuvataan muun muassa laskentaperiaatteet. IFRS 16 -standardin vaikutus vuoden ensimmäiseen neljännekseen löytyy osavuosikatsauksen liitetiedoista.

1 Oikaistu liikevoitto kuvastaa tavanomaisen liiketoiminnan tulosta eikä se sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi. Oikaisuerät on määritelty tarkemmin osavuosikatsauksen taulukko-osan liitetiedossa 4.
2 Taloudellisten tunnuslukujen määritelmät on kuvattu osavuosikatsauksen taulukko-osiossa 4.3.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas: 

Ensimmäisen neljänneksen tulos oli edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi, vaikka tappiollinen. Tulos vastasi kuitenkin odotuksiamme kausiluonteisuuden ja asuntohankkeiden vähäisten valmistumisten vuoksi. Useat tekijät vaikuttivat yhtiön tuloksen paranemiseen. Tilauskanta vahvistui vuoden lopun tilanteesta, toteutuneet synergiat näkyivät tuloksessa aiempaa arviotamme nopeammin ja kassavirta oli kausiluonteisuus huomioiden hyvä. Näkymämme ovat positiiviset ja ohjeistus koko vuodelle ennallaan. Lisäksi arvioimme tuloksen paranevan hieman toisella neljänneksellä.

Erityisen iloinen olen siitä, että Päällystys- ja Asuminen Venäjä -segmentit paransivat oikaistua liikevoittoaan yhteensä lähes 20 miljoonaa euroa vuoden takaisesta. Päällystyksen tulosparannus tuli etenkin Ruotsista ja Norjasta, missä tehdyt toimenpiteet muun muassa talvisuunnittelukustannusten pienentämiseksi näkyivät suoraan tuloksessa. Venäjällä onnistuimme luovuttamaan kaksi hanketta arviotamme nopeammin, ja urakoinnin tulos oli parempi kuin vertailukautena.

Asuminen Suomi ja CEE-segmentin oikaistu liikevoitto laski, sillä CEE-maissa ei luovutettu yhtään asuntoa, ja Suomessa valmistui vertailukautta vähemmän asuntoja pääkaupunkiseudulla. YIT perusti maaliskuussa yhdessä sijoittajaryhmän kanssa vuokra-asuntoihin keskittyvän yhteisyrityksen. Myimme yhteisyritykselle samalla salkun valmiita tai lähes valmiita asuntoja. Tämä transaktio heikensi segmentin kannattavuutta ensimmäisellä neljänneksellä. Sen kautta vahvistimme kuitenkin Kiinteistöt-segmentin sijoituksia tasaista kassavirtaa tuottavassa vuokra-asumisessa. Pystymme näin lisäämään pääoman kiertonopeutta samalla kun säilytämme salkun arvonnousupotentiaalin.

Toimitilat-segmentissä teimme useampia merkittäviä vuokrasopimuksia esimerkiksi Triplaan. Suuret hankkeemme etenivät suunnitelmien mukaisesti, ja Suomen korjausrakentamisen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat. Infraprojektit-segmentin tilauskannan laatu ja kannattavuus paranivat. Segmentin tulosta rasitti kuitenkin vanhojen projektien heikko katetaso.

Yleisesti ottaen rakentamisen volyymi Suomessa on hyvällä tasolla kaupungistumisen tukemana. Aktiivisuus asuntomarkkinoilla lisääntyi vuosineljänneksen lopulla. Muissa toimintamaissamme markkinanäkymät ovat vakaat. Suomessa asuntorakentamisen volyymi on palaamassa normaalille tasolle huippuvuosien jälkeen. Kuluttaja-asuntomyynti hyvillä sijainneilla on jatkunut viime syksyn tasolla, vaikka yksityissijoittajien osuus asunnonostajista on vuoden takaisesta laskenut.

Avainlukuja, IFRS

Milj. e Raportoitu  1–3/19 Pro forma
  1–3/181
Muutos Pro forma
  1–12/181
Liikevaihto 701,6 602,2 16 % 3,759,3
Asuminen Suomi ja CEE 256,2 242,9 5 % 1,157,9
Asuminen Venäjä 44,4 38,3 16 % 274,1
Toimitilat 239,1 183,0 31 % 1,045,2
Infraprojektit 110,3 93,7 18 % 612,4
Päällystys 59,3 52,7 12 % 723,2
Kiinteistöt 0,0
Muut erät -7,7 -8,3 7 % -53,4
Liikevoitto -34,6 -51,1 32 % 91,3
Liikevoitto-% -4,9   % -8,5   % 2,4 %
Oikaistu liikevoitto -30,7 -43,2 29 % 134,5
Asuminen Suomi ja CEE 9,3 20,5 -55 % 103,3
Asuminen Venäjä -4,8 -13,8 65 % -32,8
Toimitilat 5,0 -2,2 67,8
Infraprojektit -6,6 -8,6 23 % -7,6
Päällystys -20,2 -30,8 34 % 2,7
Kiinteistöt -1,5 -0,2 -672 % 26,9
Muut erät -11,9 -8,1 -47 % -25,8
Oikaistu liikevoitto-% -4,4   % -7,2   % 3,6 %
Asuminen Suomi ja CEE 3,6 % 8,5 % 8,9 %
Asuminen Venäjä -10,8   % -36,1   % -12,0   %
Toimitilat 2,1 % -1,2   % 6,5 %
Infraprojektit -6,0   % -9,2   % -1,2   %
Päällystys -34,1   % -58,4   % 0,4 %
Kiinteistöt
Oikaisuerät 3,9 7,8 -50 % 43,2
Tulos ennen veroja -45,3 -57,8 22 % 57,2
Katsauskauden tulos2 -38,0 -52,2 27 % 33,3
Osakekohtainen tulos, e -0,18 -0,25 -28 % 0,16
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -3,2 n/a n/a
Korollinen nettovelka kauden lopussa 868,7 813,8 7 % 562,9
Oikaistu korollinen nettovelka kauden lopussa 556,0 n/a n/a
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 87,7 % n/a n/a
Oikaistu velkaantumisaste kauden lopussa, % 56,2 % n/a n/a
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 33,1 % n/a n/a
Oikaistu omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,0 % n/a n/a
Pro forma, sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE, viim. 12 kk), % n/a n/a 5,6 %
Oikaistu sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE, viim. 12 kk), % 5,4 % n/a n/a
Tilauskanta kauden lopussa 4 556,2 4 640,8 2% 4 433,8

1 Vertailuissa käytetään pro forma -lukuja, jotka sisältävät Lemminkäisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018.
2 Emoyhtiön omistajille.
3 Taloudellisten tunnuslukujen määritelmät on kuvattu osavuosikatsauksen taulukko-osiossa 4.3.
 

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Konsernin liikevaihdon vuonna 2019 arvioidaan olevan välillä +5% – -5% verrattuna 2018 liikevaihtoon (pro forma 2018: 3 759,3 milj. euroa).

Vuonna 2019 oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 170–230 miljoonaa euroa (pro forma 2018: 134,5 milj. euroa). 

Ohjeistuksen perusteet

Vuoden 2019 tulosohjeistus perustuu muun muassa kauppakeskus Triplan valmistumiseen viimeisellä neljänneksellä, rakenteilla olevan asuntokannan arvioituun valmistumisajankohtaan ja yhtiön vahvaan tilauskantaan. Maaliskuun lopussa tilauskannasta oli myyty 73 %.

Vuosineljännesten välillä odotetaan merkittävää vaihtelua normaalista kausivaihtelusta, toimitilahankkeiden myynnistä sekä asuntokohteiden ja kauppakeskus Triplan valmistumisajankohdista johtuen. Kuten vuonna 2018, vuoden viimeisen neljänneksen odotetaan olevan selvästi vahvin. Yhtiö arvioi vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton paranevan hieman vertailukaudesta (pro forma).

IFRS 16 -standardin käyttöönotolla ei ole vaikutuksia yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin eikä vuoden 2019 tulosohjeistukseen.

Ohjeistukseen vaikuttavat tekijät

Keskeisimpiä tekijöitä, joilla YIT voi vastata markkinakysyntään, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien ja projektiriskien hallinta, tuotekehitys ja -tarjooma, kustannushallinta, tuotantokustannusten alentamiseen tähtäävät toimet sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet.

YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat liittyvät pääasiassa globaaliin talouskehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja korkotasoon, poliittiseen ympäristöön, toiminta-alueiden talouskehitykseen, muutoksiin asuntojen ja toimitilojen kysynnässä, resurssien kuten avainhenkilöiden saatavuuteen, työmarkkinoiden toimivuuteen, muutoksiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa, lainsäädännön muutoksiin ja lupa- ja viranomaishyväksyntäprosesseihin ja niiden kestoon sekä valuuttakurssien kehitykseen.

Rakennus- ja hankekehitysprojektien pitkäkestoisen luonteen vuoksi kysynnän muutokset voivat olla nopeampia kuin yhtiön kyky sopeuttaa tarjoomaansa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

YIT ja ICECAPITAL Housing Fund IV Ky sekä ICECAPITAL Housing Fund V Ky ovat allekirjoittaneet esisopimuksia yhteensä noin 780 vuokra-asunnon rakentamisesta pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Esisopimusten kokonaisarvo on noin 160 miljoonaa euroa. Hankkeet kirjataan tilauskantaan kohdekohtaisten kauppojen allekirjoitusten yhteydessä. Hankkeiden on tarkoitus käynnistyä vaiheittain pääasiassa vuoden 2019 aikana, ja ensimmäiset kohteet valmistuvat vuonna 2020.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 26.4.2019 klo 13.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 13.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 12.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 1446499. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi