YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3. 2020

YIT Oyj                               Pörssitiedote                       30.4.2020 klo 9.00

YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
 

Toiminnallisesti hyvä neljännes. Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi vertailukaudesta.

 • Vahva asuntomyynti molemmissa asumisen segmenteissä.
 • Toimitilojen tulosta rasitti kolmen aiemmin kertomamme ja sittemmin päättyneen projektin taloudellisten loppuselvitysten eteneminen. Niistä yksi oli -7 miljoonan euron kirjaus, joka liittyi sopimukseen Myllypuron Kampuksen projektin taloudellisesta loppuselvityksestä. Osana sopimusta asiakas maksaa huhtikuussa aikaisemmin pidätetyn 8 miljoonan euron maksuerän.
 • Tase vahvistuu entisestään Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin ansiosta. Kauppa toteutui 1.4., eivätkä sen vaikutukset näin ollen näy ensimmäisen neljänneksen luvuissa. Velkaantumisaste pienenee kaupan seurauksena toisella neljänneksellä noin 34 prosenttiyksikköä.
 • Koronaviruspandemia (COVID-19): varautumista ja lieventäviä toimenpiteitä helmikuusta alkaen.

Tammi–maaliskuu

 • Liikevaihto kasvoi 4,9 % 708 miljoonaan euroon (675)
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 8 miljoonaan euroon (-10). Oikaistu liikevoitto sisältää Toimitilat-segmentissä tehdyn -7 miljoonan euron kulukirjauksen.
 • Oikaisuerät olivat yhteensä 12 miljoonaa euroa ja sisälsivät liikearvon alaskirjauksen Asuminen Venäjä -segmentissä
 • Liiketappio pieneni -3 miljoonaan euroon (-12)
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -48 miljoonaa euroa (-3)
 • Tontti-investoinnit kasvoivat 25 miljoonaan euroon (16)
 • Korollinen nettovelka oli 942 miljoonaa euroa (869)
 • Velkaantumisaste oli 105 % (88)
 • Tilauskanta oli 3 848 miljoonaa euroa (4 302)
 • Tapaturmataajuus kasvoi 10,2:een (8,5)
 • Asiakastyytyväisyysindeksi (Net Promoter Score) oli 56 (57)

Tämä osavuosikatsaus koskee jatkuvia liiketoimintoja eli viittä raportoitavaa segmenttiä: Asuminen Suomi ja CEE, Asuminen Venäjä, Toimitilat, Infraprojektit ja Kiinteistöt. 1.4.2020 myydyt Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot on raportoitu lopetettuina toimintoina. Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja ovat samaa yksikköä.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 1-3/20 1-3/19 1-12/19
Liikevaihto 708 675 3 392
Liikevoitto -3 -12 80
Liikevoittoprosentti, % -0,4 -1,8 2,4
Oikaistu liikevoitto 8 -10 165
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 1,2 -1,4 4,9
Tulos ennen veroja -16 -22 40
Katsauskauden tulos -10 -18 5
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 -0,09 0,02
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -48 -3 51
Korollinen nettovelka 942 869 862
Velkaantumisaste, % 105 88 81
Omavaraisuusaste, % 30 33 34
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk) 11,4 9,0 9,9
Tilauskanta 3 848 4 302 4 131

Yksityiskohtaisempia taloudellisia tietoja on erillisessä Excel-taulukossa, joka on ladattavissa YIT:n internet-sivuilta.

 

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:
 

“YIT:n ensimmäinen vuosineljännes sujui pääosin odotustemme mukaisesti, ja konsernin oikaistu liikevoitto parani 8 miljoonaan euroon (-10 milj. euroa). Ensimmäinen vuosineljännes on tyypilliseen tapaan kausiluonteisesti vaisu infraprojekteissa ja asuntojen valmistumisessa. Asuntojen myynti oli kuitenkin vahvalla tasolla kaikilla alueilla, erityisesti Venäjällä. Kiinteistöt-segmentin kannattavuutta tuki Espoon Keilaniemen hankkeen kiinteistökaupan loppuunsaattaminen.

Toimitilat-segmentin vuosineljänneksen tulosta rasittivat kolmen aiemmin kertomamme ja sittemmin valmistuneen ongelmallisen projektin taloudelliset loppuselvitykset.  Niistä yhdessä teimme 7 miljoonan euron kulukirjauksen, joka liittyi Myllypuron Kampus -hankkeen taloudellisessa loppuselvityksessä tehtyyn sovintoon. Osana sopimusta asiakas vapauttaa 8 miljoonan euron pidätetyn maksuerän huhtikuussa. Toimitilat-segmentin tilauskanta sen sijaan vahvistui vuodenvaihteen jälkeen jo viime vuonna voittamiemme useiden allianssi- ja elinkaariprojektien tilauskantaan lisäämisen ansiosta.

Vuosineljänneksen lopulla toimintaympäristö muuttui nopeasti koronaviruspandemian vuoksi. YIT:llä käynnistimme ennakoivasti jo helmikuussa kattavia toimenpiteitä varmistaaksemme henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden, työmaidemme etenemisen ja toimintamme jatkuvuuden. Lieventääksemme talouden hidastumisen vaikutuksia ja sopeuttaaksemme toimintaamme äkilliseen markkinamuutokseen olemme lisäksi käynnistäneet useita säästötoimenpiteitä. Olemme myös päättäneet lomauttaa koko toimistohenkilöstömme kahdeksi viikoksi toisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin johto ja hallitus ovat niin ikään päättäneet leikata palkkioitaan. Jäädytimme asuntojen aloituspäätökset kuukaudeksi maaliskuun puolivälistä alkaen nähdäksemme, mille tasolle kysyntä uudessa tilanteessa asettuu.

Toistaiseksi työmaamme ovat hyvin käynnissä, eikä merkittäviä ongelmia toiminnallemme ole ilmennyt. Huhtikuussa muutamia työmaita pysäytettiin väliaikaisesti viranomaismääräysten tai tilaajan päätösten takia. On ollut hienoa huomata, miten nopeasti organisaatiomme on sopeutunut pandemian hallinnan edellyttämiin toimintatapoihin. Digitaalisten työkalujemme käyttöönotto on jatkunut menestyksekkäästi, ja verkon kautta tapahtuvien näyttöjen sekä sopimusten määrä on kasvanut nopeasti. Asiakkaiden luottamus YIT:hen on pysynyt korkealla tasolla. Vaikka asuntojen kysyntä laski maaliskuun lopulla, se on sen jälkeen pysynyt kohtuullisella tasolla, ja tulemmekin jatkamaan asuntoaloituksia toisella vuosineljänneksellä.

Markkinoiden epävarmuuden keskellä vahvan taloudellisen aseman merkitys on kasvanut entisestään. Voinkin tyytyväisenä todeta, että viime vuosina tekemämme toimenpiteet taseen vahvistamiseksi ovat luoneet vakaan taloudellisen pohjan liiketoiminnallemme. Taseemme on entisestään vahvistunut toisella vuosineljänneksellä saatuamme 1.4. päätökseen päällystys- ja kiviainesliiketoimintojemme myynnin. Kirjaamme kaupasta toisella vuosineljänneksellä noin 40 miljoonan euron myyntivoiton, jota ei sisällytetä oikaistuun liikevoittoon, mutta joka tukee nettotulosta. Kaupasta saatu noin 285 miljoonan euron kassavirta mahdollistaa velkaantumisasteen merkittävän laskemisen ja sitä myötä investoinnit strategiamme ytimessä olevien kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen sekä palveluliiketoimintojen ja Kiinteistöt-liiketoiminnan kasvattamiseen.Loppuvuoden keskeisimmät tavoitteemme ovat henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden, työmaiden toiminnan ja operatiivisen kassavirran turvaaminen. Tänä vaikeana aikana pidämme kuitenkin katseet myös tulevaisuudessa. Keskittymällä strategiamme keskeisiin osa-alueisiin sekä tuottavuuteen ja asiakkaisiin turvaamme vahvan markkina-asemamme ja varmistamme kilpailukykymme.”
 

Tulos

Tammi–maaliskuu

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa YIT:n tilauskanta oli 3 848 miljoonaa euroa (4 302). Neljänneksen lopussa tilauskannasta oli myyty 76 % (71).

Konsernin liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta ja oli 708 miljoonaa euroa (675). Asuminen Venäjä -segmentin liikevaihto kasvoi huomattavasti vertailukaudesta tuloutusmuutoksen ja asuntomyynnin hyvän tason ansiosta. Myös Infraprojektit-segmentin liikevaihto kasvoi.  Asuminen Suomi ja CEE -segmentin liikevaihto oli noin vertailukauden tasolla, ja Toimitilat-segmentin liikevaihto laski vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 8 miljoonaan euroon (-10) ja oikaistu liikevoittoprosentti 1,2 %:iin (-1,4). Kiinteistöt-segmentin tulosta vahvisti Espoon Keilaniemen projektin kiinteistökaupan loppuunsaattaminen, ja Asuminen Venäjä -segmentin oikaistu liikevoitto kasvoi toiminnan tehostumisen ja tuloutusmuutoksen ansiosta. Näitä positiivisia vaikutuksia heikensi osittain Toimitilat-segmentin heikompi tulos, jota rasitti Myllypuron Kampuksen projektin taloudelliseen loppuselvitykseen liittynyt kulukirjaus.

YIT:n liikevoitto oli -3 miljoonaa euroa (-12). Oikaisueriin kuuluu muun muassa Asuminen Venäjä -segmentissä tehty liikearvon alaskirjaus.

 

Ohjeistus vuoden 2020 toiselle neljännekselle

Toisen neljänneksen näkymiä heikentää koronaviruspandemian aiheuttama merkittävä markkinoiden epävarmuus. YIT arvioi asuntomyynnin olevan matalalla tasolla. Kuluttaja-asuntojen valmistumismäärän arvioidaan Suomessa ja CEE-maissa jäävän puoleen vuoden 2019 toisen neljänneksen lukumäärästä. Tämänhetkisen tilauskannan perusteella Toimitilat-segmentin liikevaihdon arvioidaan olevan pienimmillään toisella vuosineljänneksellä ja alkavan kasvaa seuraavien neljännesten aikana. Infraprojektit-segmentin odotetaan kärsivän kausiluonteisesta vaimeudesta. Kiinteistöt-segmentissä Mall of Triplan asiakasmäärien uskotaan palaavan ennalleen rajoitusten päätyttyä.

Vuosineljännesten välillä odotetaan merkittävää vaihtelua, joka johtuu normaalista kausivaihtelusta, toimitilahankkeiden myynneistä, asuntojen myynnistä ja asuntokohteiden valmistumisajankohdista. Kuten vuonna 2019, vuoden viimeisen neljänneksen arvioidaan olevan vahvin.

 

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 30.4.2020 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelee YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas. Tiedotustilaisuus järjestetään webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast.
 

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +46 (0)8 5033 6574. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 7352822.

Puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

 

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi
Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

 

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi