YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

YIT Oyj           Pörssitiedote                        1.11.2019 klo 8.00

YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

Heinä–syyskuu 

 •  Liikevaihto kasvoi 10 % vertailukaudesta ja oli 807,5 miljoonaa euroa (734,4).
 •  Oikaistu liikevoitto(1) oli 25,7 miljoonaa euroa (31,4), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 3,2 % (4,3).
 •  Liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa (27,3), ja liikevoittomarginaali oli 2,3 % (3,7).
 •  Raportoitu operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -27,3 miljoonaa euroa (raportoitu -33,0).
 •  Tilauskanta oli noin edellisen neljänneksen tasolla, 4 764,3 miljoonaa euroa (4 806,4).
 •  Oikaistu nettovelka(2) oli 723,4 miljoonaa euroa.
 •  Oikaistu velkaantumisaste(2) oli 74,4 %.
 •  Jatkuvien toimintojen oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,10), ja katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,17).

Tammi–syyskuu 

 •  Liikevaihto kasvoi 8 % vertailukaudesta ja oli 2 239,1 miljoonaa euroa (2 073,2).
 •  Oikaistu liikevoitto(1) oli 44,5 miljoonaa euroa (32,7), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 2,0 % (1,6).
 •  Liikevoitto oli -16,5 miljoonaa euroa (18,5), ja liikevoittomarginaali oli -0,7 % (0,9). Liikevoittoon sisältyvät 61 miljoonan euron oikaisuerät (14,2), joista suurimmat ovat tiettyjen Venäjän liiketoimintojen myyntiin tai alasajoon liittyvä 35 miljoonan euron kertaluontoinen alaskirjaus ja 9 miljoonan euron varaus. Muut oikaisuerät ovat pääasiassa yhdistymiseen liittyviä käyvän arvon kohdistuksia ja integraatiokustannuksia.
 •  Saavutetut kumulatiiviset kokonaissynergiat kolmannen neljänneksen loppuun mennessä olivat 36 miljoonaa euroa.
 •  Raportoitu operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -81,4 miljoonaa euroa (raportoitu -55,8).
 •  Jatkuvien toimintojen oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (0,00), ja katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,28 euroa (-0,10).

(1) Oikaistu liikevoitto kuvastaa tavanomaisen liiketoiminnan tulosta eikä se sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi. Oikaisuerät on määritelty tarkemmin taulukko-osion liitetiedossa 4.

(2) Taloudellisten tunnuslukujen määritelmät on kuvattu taulukko-osion taulukossa 4.3.

YIT ilmoitti 4.7.2019 Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojensa myynnistä ja 20.6.2019 toimenpiteistä Venäjällä pääoman vähentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot

 •  Tämän osavuosikatsauksen tekstiosa koskee jatkuvia toimintoja eli alla lueteltuja viittä raportoitavaa segmenttiä.
 •  Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot on luokiteltu myytävinä oleviksi omaisuuseriksi, ja ne raportoidaan lopetettuina toimintoina.
 •  Vertailukausien raportoidut ja pro forma -tuloslaskelmat on oikaistu takautuvasti ja julkaistu 22.7.2019.
 •  Lopetettujen toimintojen tulos esitetään tuloslaskelmassa veroilla vähennettynä rivillä Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot.
 •  Lopetettujen toimintojen varat ja velat esitetään 30.6.2019 alkaen taseessa omilla riveillään lyhytaikaisissa varoissa ja veloissa. Varat raportoidaan kohdassa Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat kohdassa Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat.
 •  Tasetta ei ole oikaistu vertailukausilta.
 •  Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu.

Muutos raportoitavissa segmenteissä

 • Vuoden 2019 toisesta neljänneksestä alkaen YIT:n jatkuviin toimintoihin kuuluu viisi raportoitavaa segmenttiä: Asuminen Suomi ja CEE, Asuminen Venäjä, Toimitilat, Infraprojektit ja Kiinteistöt.
 • Entistä Päällystys-segmenttiä ei enää raportoida.
 • Entisessä Päällystys-segmentissä raportoitu Teiden kunnossapito -liiketoiminta Suomessa raportoidaan Infraprojektit-segmentissä.
 • Entisessä Päällystys-segmentissä raportoitu Venäjän päällystysliiketoiminta raportoidaan segmenttiraportoinnin muissa erissä.
 • Vertailukausien segmenttiluvut on oikaistu takautuvasti ja julkaistu 22.7.2019.

Oikaistut pro forma -luvut

 • YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018.
 •  Tässä puolivuosikatsauksessa vertailuluvut on esitetty pro forma -lukuina siten että sulautuneen Lemminkäisen tilinpäätös tilikaudelta 1.1‒31.1.2018 on mukana pro forma -luvuissa, poislukien yllämainitut lopetetut toiminnot. Luvut on merkitty sarakkeisiin otsikoilla Pro forma, oikaistu 1‒9/18 ja Pro forma, oikaistu 1‒12/18.

Taloudellisten tietojen esittämisestä osavuosikatsauksessa kerrotaan tarkemmin selostusosan lopussa.
Jollei toisin mainittu, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja ovat oikaistuja pro forma -lukuja sekä samaa yksikköä.


Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas

Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi ja oikaistu liikevoitto heikkeni ennakoidusti vertailukaudesta. Mall of Tripla avattiin aikataulun mukaisesti 17. lokakuuta, ja sen kävijämäärä ylitti miljoonan rajan heti ensimmäisen toimintaviikon jälkeen.

Infraprojektit-segmentin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu jatkui. Segmentin kannattavuus oli hyvällä noin 4,5%:n tasolla. Segmentin tilauskanta on kasvanut vuoden vaihteesta yli 50 %. Katsauskauden jälkeen Helsingin kaupunki valitsi YIT:n Kruunusiltojen raitiotiehankkeen pääallianssipartneriksi.

Pitkäjänteinen työmme asiakaskokemuksen parantamiseksi ja kuluttajien luottamus brändiimme näkyivät Asuminen Suomi ja CEE -segmentin myynnissä.   Suomessa kuluttajamyynti kasvoi 46 % edellisestä neljänneksestä ja 22 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Segmentin oikaistu liikevoitto laski odotetusti Suomen vertailukautta selvästi alhaisempien asuntojen valmistumismäärien vuoksi. Segmentin kuluttajille suunnattujen asuntoaloitusten määriä on kasvatettu hyvän kysynnän ja korkeiden ennakkovarausasteiden tukemana. Myös myynti institutionaalisille sijoittajille jatkui hyvänä. Kauden lopulla YIT sopi noin 112 miljoonan euron arvoisten vuokra-asuntokiinteistöjen toteuttamisesta Ålandsbankenin kanssa perustetulle yhteisyritykselle.

Toimitilat-segmentin liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ja oli kolmannella neljänneksellä negatiivinen. Liikevoittoa painoivat Mall of Triplan viimeistelyvaiheen ja kahden muun suuren projektin kustannusten noususta johtuvat muutokset. Mall of Triplan osalta olemme ylpeitä Pohjoismaiden suurimman kauppakeskuksen valmistumisesta 4 vuoden rakennusvaiheen jälkeen suunniteltuna päivänä, 17.10.2019. Sen toiminta on alkanut menestyksekkäästi: miljoonan kävijän raja saavutettiin heti ensimmäisen viikon jälkeen. Tripla on YIT:n historian suurin projekti ja kokonaisuudessaan meille hyvin kannattava. Projektin alkuperäinen kannattavuustavoite ylittyy, vaikka kolmannen neljänneksen kustannukset olivat ennakoitua suuremmat. Neljännellä neljänneksellä Kiinteistöt-segmentissä kirjataan Mall of Triplan käyvän arvon merkittävä positiivinen tulosvaikutus. Katsauskauden jälkeen yhtiö on voittanut muun muassa Espoon kaupungin PPP-kilpailun 3 päiväkodin ja 5 suuren koulun rakentamisesta ja 20 vuoden ylläpidosta kokonaisarvoltaan noin 240 miljoonaa euroa.

Venäjän asuinrakentaminen -segmentin kannattavuuden parantumiseen vaikuttivat edellisvuotta useampien hankkeiden valmistuminen, korkeammat projektikatteet ja segmentin kulurakenteessa näkyvät synergiasäästöt. Myös yhtiön kesällä tekemä päätös fokusoida liiketoimintaa kannattaviin yksiköihin ja lopettaa liiketoiminta kannattamattomilla tai runsaasti pääomaa vaativilla toiminta-alueilla vaikutti positiivisesti segmentin kannattavuuteen.

Syyskuussa julkaisimme päivitetyn strategiamme, ja esittelimme sitä tarkemmin pääomamarkkina-päivässämme syyskuun lopussa. Olemme vuoden aikana ottaneet päättäväisiä askeleita strategiamme toteuttamiseksi ja saavutamme tavoittelemamme taloudellisen vakauden Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin toteuduttua vuonna 2020. Nyt keskitämme voimamme kannattavuuden parantamiseen sekä suhdanteita tasaavien kiinteistö- ja palveluliiketoimintojen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Kiinteistöliiketoiminnassa pyrimme kasvattamaan rooliamme arvoketjussa kohti kiinteistöomaisuuden hallintaa, kiinteistöjohtamista ja elinkaarivastuita. Palveluiden osalta tähtäämme asumisessa kokonaisvaltaiseksi palvelun tarjoajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös esimerkiksi vuokra-asunnot kuuluvat entistä vahvemmin tarjontaamme. Lisäksi vauhditamme kestävää kehitystä tavoittelemalla hiilidioksidipäästöjemme huomattavaa vähentämistä tulevina vuosina.

Näkymämme ovat positiiviset. YIT:n tilauskanta on vahva, ja Mall of Triplan valmistuttua sijoitus arvostetaan käypään arvoon viimeisen neljänneksen aikana. Arvioimme yhtiön jatkuvien toimintojen oikaistun liikevoiton paranevan myös loppuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna.

Avainlukuja, IFRS

Milj. e Raportoitu 79/19  Pro forma, oikaistu
79/18 
Muutos  Raportoitu 1-9/19  Pro forma, oikaistu
1-9/18*
 
Muutos  Pro forma, oikaistu
1–12/18*
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot  807,5  734,4  10 %  2 239,1  2 073,2 8 %  3 201,0 
Asuminen Suomi ja CEE  251,8  244,2  3 %  794,5  803,9 -1 %  1 157,9 
Asuminen Venäjä  52,7  55,8  -6 %  132,5  147,4 -10 %  274,1 
Toimitilat  252,2  211,4  19 %  738,4  606,5 22 %  1 045,2 
Infraprojektit  250,0  215,2  16 %  584,0  511,9 14 %  716,8 
Kiinteistöt  0,1     0,0 
Muut erät  0,8  7,8  -10,4  3,5 7,1 
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot  18,4  27,3  -33 %  -16,5  18,5 104,7 
Liikevoitto-%, jatkuvat toiminnot  2,3 %  3,7 %  -0,7 %  0,9 % 3,3 % 
Oikaistu liikevoitto, jatkuvat toiminnot   25,7  31,4  -18 %  44,5  32,7 36 % 132,0 
Asuminen Suomi ja CEE  14,0  23,9  -41 %  52,4  74,8 -30 % 103,3 
Asuminen Venäjä  0,3  -7,8  -7,3  -28,9 75 % -32,8 
Toimitilat  -6,9  8,7  3,3  11,7 -72 % 67,8 
Infraprojektit  11,5  5,9  95 %  8,6  -5,8 -6,5 
Kiinteistöt  3,1  -0,2  1,4  -1,0 26,9 
Muut erät  3,7  0,9  -14,0  -18,0 -26,7 
Oikaistu liikevoitto-%, jatkuvat toiminnot  3,2 %  4,3 %  2,0 %  1,6 % 4,1 % 
Asuminen Suomi ja CEE  5,6 %  9,8 %  6,6 %  9,3 % 8,9 % 
Asuminen Venäjä  0,5 %  -14,0 %  -5,5 %  -19,6 % -12,0 % 
Toimitilat  -2,7 %  4,1 %  0,5 %  1,9 % 6,5 % 
Infraprojektit  4,6 %  2,7 %  1,5 %  -1,1 % -0,9 % 
Kiinteistöt 
Oikaisuerät  7,3  4,0 80 %  61,0  14,2 330 %  27,2 
Tulos ennen veroja  7,4  20,7  -64 %  -47,1  -7,0 71,4 
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot  6,4  19,5  -67 %  -54,1  -8,1 48,7 
Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot  20,1  16,6 21 %  -4,2  -12,4 66 % -15,4 
Katsauskauden tulos** 26,5  36,0 -26 %  -58,4  -20,4 -186 %  33,3
Katsauskauden osakekohtainen tulos, e   0,13  0,17  - 24 %  -0,28  -0,10 - 180 %  0,16
Oikaistu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, e  0,05 0,10 -50 % -0,05 0,00 0,32 
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -27,3  -33,0**** 17 % -81,4  -55,8****  -46 % 148,6****
Korollinen nettovelka kauden lopussa  982,7  767,8**** 28 % 982,7  767,8****  28 % 562,9**** 
Oikaistu korollinen nettovelka  723,4  n/a  723,4  n/a n/a 
Velkaantumisaste kauden lopussa, %  101,0  75,5**** 101,0  75,5****  53,6**** 
Oikaistu velkaantumisaste*** % 74,4  n/a  74,4  n/a n/a 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  31,0  34,8**** 31,0  34,8****  38,1**** 
Oikaistu omavaraisuusaste kauden lopussa*** % 34,0  n/a 34,0  n/a n/a
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, (viim. 12 kk), ROCE*** % 9,0 %  n/a 9,0 %  n/a n/a
Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 4 764,3  4 806,4*****  -1 %  4 764,3  4 806,4*****  -1 %  4 285,6*****

* Vertailuissa käytetään pro forma -lukuja, jotka sisältävät Lemminkäisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018, poislukien lopetetut toiminnot.
** Emoyhtiön omistajille.
*** Taloudellisten tunnuslukujen määritelmät on kuvattu taulukko-osion taulukossa 4.3.
**** Raportoitu.
***** Oikaistu raportoitu.
 

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2019 arvioidaan olevan välillä +6 % – +2 % verrattuna 2018 jatkuvien liiketoimintojen yhdistettyyn liikevaihtoon (pro forma, oikaistu 2018: 3 201,0 miljoonaa euroa). Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon vuonna 2019 olevan välillä +5 % – -3 % verrattuna vuoteen 2018.

Vuonna 2019 jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 160–185 miljoonaa euroa (pro forma, oikaistu 2018: 132,0 miljoonaa euroa). Aiemmin yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton vuonna 2019 olevan 160–200 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen perusteet

Vuoden 2019 tulosohjeistus perustuu muun muassa rakenteilla olevan asuntokannan arvioituun valmistumisajankohtaan ja yhtiön vahvaan tilauskantaan. Syyskuun lopussa tilauskannasta oli myyty 78 %.

Vuosineljännesten välillä odotetaan merkittävää vaihtelua, joka johtuu normaalista kausivaihtelusta, toimitilahankkeiden myynneistä sekä asuntokohteiden valmistumisajankohdista ja Mall of Triplan käypään arvoon arvostamisesta. Kuten vuonna 2018, vuoden viimeisen neljänneksen odotetaan olevan selvästi vahvin. Yhtiö arvioi vuoden 2019 neljännen neljänneksen oikaistun liikevoiton olevan vertailukautta suurempi (pro forma, oikaistu 10-12/2018: 99,3 miljoonaa euroa).

Ohjeistukseen vaikuttavat tekijät

Keskeisimpiä tekijöitä, joilla YIT voi vastata markkinakysyntään, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien ja projektiriskien hallinta, tuotekehitys ja -tarjooma, tuotantokustannusten alentamiseen tähtäävät toimet, kustannusten hallinta   sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet.

YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat liittyvät pääasiassa globaaliin talouskehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja korkotasoon, poliittiseen ympäristöön, toiminta-alueiden talouskehitykseen, muutoksiin asuntojen ja toimitilojen kysynnässä, resurssien kuten avainhenkilöiden saatavuuteen, työmarkkinoiden toimivuuteen, muutoksiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa, lainsäädännön muutoksiin ja lupa- ja viranomaishyväksyntäprosesseihin ja niiden kestoon sekä valuuttakurssien kehitykseen.

Rakennus- ja hankekehitysprojektien pitkäkestoisen luonteen vuoksi kysynnän muutokset voivat olla nopeampia kuin yhtiön kyky sopeuttaa tarjoomaansa.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Mall of Triplan sijoituksen arvostaminen käypään arvoon

Mall of Tripla -kauppakeskus avattiin Helsingin Pasilassa 17.10.2019. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Kiinteistöt-segmentti kirjaa liiketulokseen Mall of Tripla Ky -sijoituksen käyvän arvon arvostuksesta aiheutuvan merkittävän positiivisen vaikutuksen. YIT omistaa kauppakeskuksen omistavasta Mall of Tripla Ky:stä 38,75 %.

Kaupunkikeskus Tripla sisältää liikepaikkojen määrällä mitattuna Pohjoismaiden suurimman kauppakeskuksen, Mall of Triplan, yhden Suomen suurimmista hotelleista, 50 000 m2 toimistoja, Pasilan uuden rautatieaseman ja yli 400 asuntoa. Hankkeen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana.

Tilauskantaan lisättiin suuria projekteja

Katsauskauden jälkeen Espoon kaupunki valitsi YIT Oyj:n ja Meridiam Investments II:n muodostaman projektiyhtiön vastaamaan kolme päiväkotia ja viisi suurta koulua käsittävän PPP-hankkeen rahoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta sekä ylläpidosta 20 vuoden ajan. Koulut ja päiväkodit on tarkoitus rakentaa seuraavien viiden vuoden aikana. Hankkeen kokonaisarvo on noin 240 miljoonaa euroa.

Lisäksi Helsingin kaupunki valitsi YIT:n Kruunusiltojen raitiotiehankkeen pääallianssipartneriksi. Kruunusillat-yhteys yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan.


Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 1.11.2019 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +46 (0)8 5033 6574. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 7487054.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antaa:

Tiina Kuusisaari, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT Oyj, puh. 040 5288 154, tiina.kuusisaari@yit.fi 


YIT OYJ

Ilkka Salonen
Talousjohtaja


Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi