YIT:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2020

YIT Oyj         Pörssitiedote               30.10.2020 klo 9.00

YIT:n osavuosikatsaus 1.1. -30.9.2020

Vuoden kolmas neljännes

Vahva asuntomyynti tuki asumisen segmenttien hyvää tulosta. Toimitilat heikensi konsernin kannattavuutta.

 • Konsernin oikaistu liikevoitto laski 16 miljoonaan euroon (26).
 • Kassavirta parani vertailukaudesta, tase pysyi vahvana.
 • Toimitilat-segmentin tulosta rasittivat Tripla-projektin tuotto- ja kustannusarvioihin liittyvä 18 miljoonan euron kateheikennys sekä vaihto-omaisuuteen tehty 7 miljoonan euron alaskirjaus.
 • Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi, pääomatehokkuuden lisäämiseksi ja taseen vahvistamiseksi ovat jatkuneet. YIT aloitti Norjan infraliiketoimintansa alasajon valmistelun ja allekirjoitti ehdolliset sopimukset tonttien myynnistä Venäjällä.
 • YIT ilmoitti 23.10.2020, että Kari Kauniskangas jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana ja että Antti Inkilä on nimitetty väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi.

Heinä-Syyskuu

 • Liikevaihto laski 15 % 687 miljoonaan euroon (808).
 • Oikaistu liikevoitto oli 16 miljoonaa euroa (26).
 • Oikaisuerät olivat yhteensä 32 miljoonaa euroa (7) sisältäen muun muassa 12 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen päätökseen Norjan infraliiketoiminnan alasajosta ja 13 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen myytäviin tontteihin Venäjällä.
 • Liikevoitto laski -16 miljoonaan euroon (18).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (0,13).
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli
  -9 miljoonaa euroa (-27).
 • Tontti-investoinnit olivat yhteensä 7 miljoonaa euroa (36).
 • Korollinen nettovelka oli 740 miljoonaa euroa (983).
 • Velkaantumisaste oli 84 % (101).
 • Tilauskanta oli 3 831 miljoonaa euroa (4 764).
 • Yhdistetty tapaturmataajuus (LTIF) oli 10,0
  (30.6.2020: 10,0).
 • Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) oli 54 (59).

Tammi-Syyskuu

 • Liikevaihto laski 6 % 2 094 miljoonaan euroon (2 239).
 • Oikaistu liikevoitto laski 29 miljoonaan euroon (45).
 • Liiketappio laski -20 miljoonaan euroon (-17).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,28).
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli
  190 miljoonaa euroa (-81).

1.4.2020 myydyt Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot on raportoitu lopetettuina toimintoina.
Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 7-9/20 7-9/19 1-9/20 1-9/19 1-12/19
Liikevaihto 687 808 2 094 2 239 3 392
Liikevoitto -16 18 -20 -17 80
Liikevoittoprosentti, % -2,4 2,3 -0,9 -0,7 2,4
Oikaistu liikevoitto 16 26 29 45 165
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 2,4 3,2 1,4 2,0 4,9
Tulos ennen veroja -27 7 -52 -47 40
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot -26 6 -44 -54 5
Katsauskauden tulos -26 27 -12 -58 15
Osakekohtainen tulos, euroa -0,12 0,13 -0,06 -0,28 0,07
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -9 -27 190 -81 51
Korollinen nettovelka 740 983 740 983 862
Velkaantumisaste, % 84 101 84 101 81
Omavaraisuusaste, % 31 31 31 31 34
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk) 8,9 9,0 8,9 9,0 11,1
Tilauskanta 3 831 4 764 3 831 4 764 4 131
 

Antti Inkilä, väliaikainen toimitusjohtaja

“Kolmas vuosineljänneksemme oli kaksijakoinen. Yhtäältä asuntojen myynti oli erittäin vahvaa kaikissa toimintamaissamme osoittaen kyvykkyytemme mukautua muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja hyödyntää vahvaa markkina-asemaamme. Kuten tiedotimme ennakkoon, neljänneksen kannattavuutta heikensivät kuitenkin Tripla-projektin tarkentuneisiin tuotto- ja kustannusarvioihin liittyvä 18 miljoonan euron kateheikennys. Teimme lisäksi osana strategisia toimenpiteitämme pääoman tehokkuuden parantamiseksi 7 miljoonan euron alaskirjauksen toimitilakiinteistössä. Näiden seurauksena Toimitilat-segmentin tulos kääntyi tappiolle, ja konsernin oikaistu liikevoitto jäi 16 miljoonaan euroon, mikä oli meille pettymys.

Toimitilat-segmentin vuosi on ollut vaikea kolmen haastavan projektin loppuselvitysten vuoksi, mutta näkymät segmentille ovat positiiviset. Haastavat projektit ovat valmistuneet, segmentin tilauskanta on hyvällä tasolla ja tulevat projektit terveellä pohjalla.

Kolmannen vuosineljänneksen tulokset erityisesti asumisen segmenteissä olivat sen sijaan erinomaisia. Baltian maissa ja Keski-Euroopassa kehitys kevään koronaviruspandemian aiheuttamien vaikeuksien jälkeen oli myönteistä ja asuntomyynti ylitti viime vuoden vastaavan ajanjakson tason. Venäjällä kappalemääräinen asuntomyynti oli puolestaan koko historian toiseksi korkein.

Olemme myös jatkaneet toimenpiteitämme kannattavuuden parantamiseksi, pääoman käytön tehostamiseksi ja taseen vahvistamiseksi. Edellä mainitun toimitilakiinteistön myynnin nopeuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden lisäksi aloitimme tappiollisen Norjan infraliiketoimintamme alasajon valmistelut ja allekirjoitimme ehdolliset sopimukset merkittävien tonttien myynnistä Venäjällä alasajettavissa yksiköissä. Toimenpiteet johtivat kolmannella vuosineljänneksellä alaskirjauksiin, mutta tulevat vahvistamaan kassavirtaamme yli 50 miljoonalla eurolla ja parantamaan pääomamme käytön tehokkuutta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Näkymämme tämän vuoden lopulle ovat selkeytyneet vahvan asuntomyynnin, hyvän varaustilanteen ja työmaiden suunnitellun etenemisen ansiosta. Tämän myötä palautimme aiemmin tässä kuussa tulosohjeistuksen vuodelle 2020: odotamme konsernin oikaistun liikevoiton olevan välillä 90-110 miljoonaa euroa.

Jatkossa kannattavuuden vahvistaminen pysyy päätavoitteenamme. Kielteisten yllätysten välttämiseksi parannamme projektinhallintaa. Tämän saavuttamiseksi jatkamme avoimen kulttuurin edistämistä, mikä sisältää kurinalaisuutta ja yhteisiä toimintatapoja sekä parhaiden käytäntöjen jakamista liiketoimintasegmenttien välillä. Olemme sitoutuneet strategiaamme ja jatkamme yhä voimakkaammin keskittymistä kannattavimpiin liiketoimintoihin, kestävään kaupunkikehittämiseen ja kiinteistösijoittamiseen.

Olemme luottavaisia vuoden 2021 näkymistämme. Konsernin tilauskanta on hyvällä tasolla, ja olemme olleet aiempaa valikoivampia tarjouskilpailuissa. Tulossa olevien hankkeiden määrä on lupaava ja toimenpiteet pääoman käytön tehokkuuden parantamiseksi ovat tukeneet tasettamme. Vahva tase, ainutlaatuinen tonttivaranto ja monipuolinen liiketoimintarakenne varmistavat menestyksemme haastavimmissakin markkinaolosuhteissa. Olemme lisäksi osoittaneet konsernina kykymme toimia ripeästi muuttuvissa olosuhteissa koronapandemian vallitessa.”

 

Tulos

Heinä-Syyskuu

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa YIT:n tilauskanta oli 3 831 miljoonaa euroa, mikä oli vähemmän kuin vertailukauden 4 764 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä Tripla-projektilla oli 239 miljoonan euron positiivinen vaikutus tilauskantaan. Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa tilauskannasta oli myyty 79 % (78).

Konsernin liikevaihto oli 687 miljoonaa euroa (808). Liikevaihto laski Toimitilat- ja Infraprojektit-segmentissä. Asuminen Suomi ja CEE -segmentin liikevaihto oli vertailukauden tasolla, kun taas Asuminen Venäjä- ja Kiinteistöt -segmenttien liikevaihto kasvoi.

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 16 miljoonaan euroon (26) ja oikaistu liikevoittoprosentti 2,4 %:iin (3,2) Toimitilat-segmentin selvästi heikomman tuloksen vuoksi. Segmentin kannattavuutta heikensi Tripla-projektin tuotto- ja kustannusarvioihin liittyvä 18 miljoonan euron kateheikennys sekä vaihto-omaisuuteen tehty 7 miljoonan euron alaskirjaus. Näitä negatiivisia vaikutuksia tasoitti osittain Asuminen Venäjä -segmentin vahva tuloskehitys. Lisäksi Asuminen Suomi ja CEE- sekä Kiinteistöt -segmenttien oikaistut liikevoitot paranivat. Infraprojektit-segmentin tulos laski hieman.

YIT:n liikevoitto oli -16 miljoonaa euroa (18). Oikaisuerät olivat 32 miljoonaa euroa (7), sisältäen muun muassa 12 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen päätökseen Norjan infraliiketoiminnan alasajosta ja 13 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen myytäviin tontteihin Venäjällä.

Tammi-Syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 2 094 miljoonaa euroa (2 239). Toimitilat-segmentin liikevaihto laski 22 %, koska vertailukauden liikevaihtoon sisältyi Tripla-projektin tuloutus. Asuminen Suomi ja CEE -segmentin liikevaihto laski hieman, koska vertailukauden liikevaihtoon sisältyi lähes 600 asunnon nippukauppa yhteisyritykselle. Asuminen Venäjä -segmentin liikevaihto kasvoi huomattavasti vertailukaudesta tuloutusmuutoksen ja hyvän asuntomyynnin vuoksi. Infraprojektit-segmentin liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 29 miljoonaa euroa (45) ja oikaistu liikevoittoprosentti 1,4 % (2,0). Strategiset toimenpiteet ovat parantaneet kannattavuutta Asuminen Venäjä- ja Kiinteistöt -segmenteissä. Oikaistu liikevoitto oli vertailukauden tasolla Infraprojektit-segmentissä ja laski Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä. Toimitilat-segmentissä kolmessa ongelmallisessa projektissa tehdyt taloudelliset loppuselvitykset, Tripla-projektin tuotto- ja kustannusarvioihin liittyvä kateheikennys ja vaihto-omaisuuteen tehty alaskirjaus ovat johtaneet merkittävästi heikompaan kannattavuuteen vuoden takaiseen verrattuna.

YIT:n liikevoitto oli -20 miljoonaa euroa (-17).

 

Ohjeistus vuodelle 2020

YIT palautti 19.10.2020 tulosohjeistuksen vuodelle 2020 näkymien selkeytyessä vahvan asuntomyynnin, hyvän varaustilanteen ja työmaiden suunnitellun etenemisen ansiosta.

YIT odottaa vuoden 2020 konsernin oikaistun liikevoiton olevan välillä 90-110 miljoonaa euroa (2019: 165 miljoonaa euroa). 

YIT odottaa koronaviruspandemian toisesta aallosta huolimatta kohteiden valmistuvan loppuvuoden aikana ajallaan. Mahdolliset viranomaispäätökset, kuten työmaiden laajamittainen sulkeminen tai hidas käyttöönottolupaprosessi, voivat kuitenkin edelleen johtaa työmaiden väliaikaisiin pysäytyksiin ja tuloutumisten siirtymiseen vuodelle 2021.

 

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 30.10.2020 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen, väliaikainen toimitusjohtaja Antti Inkilä ja talousjohtaja Ilkka Salonen. Tiedotustilaisuus järjestetään webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +46 (0)8 5033 6574. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 6730376.

Puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

 

Lisätietoja antaa:
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi
 

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi