YIT täsmentää strategiaansa: kestävä kaupunkikehitys vauhdittaa suorituskykyä yli suhdanteiden

YIT Oyj          Pörssitiedote                                            18.9.2019 klo 9.00

YIT täsmentää strategiaansa: kestävä kaupunkikehitys vauhdittaa suorituskykyä yli suhdanteiden

YIT:n hallitus on täsmentänyt yhtiön strategiaa vuosille 2020–2022. Tarkistetun strategian päätavoitteena on edelleen kannattavuuden parantaminen sekä taloudellisen vakauden ylläpitäminen.

YIT:n liiketoimintamallin ydin ja kasvumoottori on vastuullinen kaupunkikehittäminen, YIT:n poikkeuksellinen kyvykkyys kehittää omaperusteisia ja muita suunnitteluvastuuta sisältäviä hankkeita. Vahva luotu hankevirta sekä tiivis yhteistyö hankekehityksen ja muiden liiketoimintojen välillä lisää tuottavuutta toteutusvaiheessa, pitkän aikajänteen ansaintamahdollisuuksia kiinteistöliiketoiminnassa ja elinkaaren aikaisia palvelumahdollisuuksia. Tämä itseään vahvistava positiivinen kierre auttaa konsernia kasvamaan kannattavasti kaikilla osa-alueilla ja vakauttamaan tulosta yli syklien.

Yhtiön strategisia painopisteitä, eli kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteitä, ovat edelleen kaupunkikehitys sekä suhdanteita tasaavat kiinteistö- ja palveluliiketoiminnat. Painopisteitä tukevia menestyksen kulmakiviä ovat (1) huippusuoritus, (2) menestyminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, (3) onnelliset työntekijät sekä uutena (4) kestävän kehityksen vauhdittaminen.

Yhtiön hallitus vahvisti pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi yli 12 %:n sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) (ennallaan) ja 30-50 %:n velkaantumisasteen (gearing) strategiakauden loppuun mennessä sisältäen IFRS 16:n vaikutuksen (ennallaan). Lisäksi yhtiö tavoittelee vuosittain kasvavaa osinkoa (ennallaan), joka jaetaan kahdessa osassa. 

”Olemme ottaneet päättäväisiä askeleita strategiamme toteuttamiseksi vuoden aikana ja saavutamme tavoittelemamme taloudellisen vakauden Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin toteuduttua", sanoo toimitusjohtaja Kari Kauniskangas. ”Nyt keskitämme voimamme kannattavuuden parantamiseen sekä suhdanteita tasaavien kiinteistö- ja palveluliiketoimintojen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Lisäksi vauhditamme kestävää kehitystä tavoittelemalla CO2-päästöjemme huomattavaa vähentämistä.”

Vakaata edistystä strategian toteutuksessa kuluneen vuoden aikana

Yhtiö ilmoitti heinäkuussa Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojensa myynnistä 280 miljoonalla eurolla. Lisäksi yhtiö tiedotti liiketoiminnan fokusoimisesta Venäjällä pääoman vähentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Järjestelyissä vapautuva sitoutunut pääoma ja kassavirta mahdollistavat velkaantumisasteen laskemisen strategiatavoitteiden mukaiselle tasolle sekä tarpeelliset investoinnit suurten kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen ja palveluliiketoimintojen kasvattamiseen.

Menestyksen kulmakiviä on vahvistettu laajasti. Esimerkiksi tuottavuutta lisääviä käytäntöjä on käytössä pilottien sijaan jo kaikissa yksiköissä useilla työmailla. YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymiseen liittyvä tekninen integraatio on tiettyjä IT- ja taloushallinnon toimia lukuun ottamatta tehty. Yrityskulttuurin vahvistaminen sekä uusien toimintatapojen käyttöönotto jatkuu edelleen. YIT on alan halutuin tai yksi halutuimmista työnantajista kaikissa keskeisissä toimintamaissaan. Asiakaskokemuksen mittaustulokset ovat parantuneet. Vastuullisuuteen liittyvät toimet kohdistuvat erityisesti työturvallisuuden parantamiseen ja CO2-päästöjen vähentämiseen.

Kasvavat kiinteistö- ja palveluliiketoiminnat tasaavat suhdanteita

Kiinteistöliiketoiminta perustuu vahvaan luotuun hankevirtaan, sijoitustuotteiden strukturointiin, omaisuuden hoitoon ja edelleen omista sijoituksista saataviin vuokratuottoihin, arvonkehitykseen ja myynteihin. Yhtiö pyrkii pidentämään rooliaan arvoketjussa kohti kiinteistöomaisuuden hallintaa, kiinteistöjohtamista ja elinkaarivastuita. YIT on sijoittanut itse noin 150 miljoonaa euroa rahastoihin tai yhteisyrityksiin, joita se on luonut yhdessä kumppaneidensa kanssa. Yhtiön vuotuiset lisäinvestoinnit ovat suunnitelman mukaan korkeintaan 50 miljoonaa euroa. Sijoitusten lisäksi YIT rakentaa hankkeet itse. Vuonna 2018 Kiinteistöt-segmentin liikevoitto oli 27 miljoonaa euroa, ja se on voimakkaassa kasvussa. Liiketoiminnan vuotuinen ROCE-% -tavoite on yli 15 %.

Palveluliiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin, rakennetun ympäristön hoitoon ja kehittämiseen tai asiakaspalveluun. Tällä hetkellä YIT:n liiketoiminnoista näitä ovat teiden kunnossapito, korjausrakentaminen, kiinteistöjohtaminen ja asumisen palvelut. YIT tähtää asumisessa kokonaisvaltaiseksi palvelun tarjoajaksi, jolloin myös esimerkiksi vuokra-asunnot kuuluvat entistä vahvemmin tarjontaan. Yhteistä palvelualustaa kehitetään konserniin kertyneiden kokemusten perusteella ja olemassa olevia palveluita vahvistaen ja laajentaen. Esimerkiksi heinäkuun 2019 lopussa YIT:n palvelualustaa Venäjällä käyttivät lähes 500 000 asunnon asukkaat. Vuonna 2018 palveluliiketoimintojen liikevaihto oli noin 360 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 %. Liikevaihto ja kannattavuus ovat kasvussa. Liikevoittoprosentin tavoitetasoksi on asetettu yli 7 % strategiakauden loppuun mennessä.

Kiinteistö- ja palveluliiketoiminnoista yhtiö tavoittelee yhteensä noin 100 miljoonan euron vuotuista liikevoittoa strategiakauden loppuun mennessä. Orgaanisen kasvun lisäksi näissä liiketoiminnoissa harkitaan kohdistettuja yritysostoja osaamisen vahvistamiseksi painopistealueilla ja asiakaskannan laajentamiseksi.

Kestävä kehitys osana menestyksen kulmakiviä

Hallitus on asettanut kolme liiketoiminnan kehittämistä ohjaavaa vastuullisuustavoitetta: (1) puolittaa oman toiminnan ja valmistamiemme omaperusteisten hankkeiden CO2-päästöt suhteellisesti 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna, (2) tavoitella käytön aikana hiilineutraaleja kiinteistöjä sekä (3) alkaa raportoimaan omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaisia CO2-tunnuslukuja vuodesta 2020 alkaen.  

Osana Green Growth -kehitysohjelmaa YIT on selvittänyt mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta resurssitehokkuuden keinoin ja toisaalta pienentää toimintansa ja tuotteidensa CO2-päästöjä ja energiankulutusta. Tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä laajentaa palvelutarjontaa ja läsnäoloa kiinteistöjen elinkaaren aikana. Tavoitteet vaikuttavat jatkossa myös käytettävien materiaalien ja toimittajien valintaan.

Menestystekijöiden kehitystä tuetaan konserninlaajuisilla kehitysohjelmilla

Strategiatäsmennyksen myötä YIT käynnistää neljännen konsernitasoisen Services Development -kehitysohjelman tukemaan palveluliiketoimintojen kasvattamista. Ohjelman tavoitteena on konsernin palveluarkkitehtuurin suunnittelu, yhteisen palvelualustan rakentaminen sekä segmenttien palvelukehityksen ja palvelumuotoilun tukeminen.

Muita menestyksen kulmakiviä vahvistetaan viime vuonna käynnistyneillä Performance-, Customer Focus- ja Green Growth -kehitysohjelmilla. Toimenpiteitä ja tavoitteita vuodelle 2020 on tarkennettu strategiatäsmennyksen yhteydessä. Lisäksi YIT vahvistaa resursseja painopistealueilla kuten Kiinteistöt-segmentissä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 

YIT:n vahvistetut taloudelliset tavoitteet ovat ennallaan: 

- yli 12 prosentin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 

- 30-50 prosentin velkaantumisaste (gearing) strategiakauden loppuun mennessä sisältäen IFRS 16:n vaikutuksen

- vuosittain kasvava osakekohtainen osinko 

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle osingonmaksun muuttamista kahdessa osassa tehtäväksi vuodelta 2019 maksettavasta osingosta alkaen.

Yhtiön strategiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin Helsingissä 26.9.2019 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. Esityksiä voi seurata suorana lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/paaomamarkkinapaiva

Lisätietoja antavat:  

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi
Tiina Kuusisaari, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT Oyj, puh. 040 52 88 154, tiina.kuusisaari@yit.fi

YIT Oyj 

Ilkka Salonen
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi