YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj Pörssitiedote 14.3.2024 klo 13:30

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj:n tänään 14.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2023 sekä kannatti esitettyä palkitsemispolitiikkaa vuosille 2024–2027. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeanneista.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen olla jakamatta osinkoa.

Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka

YIT Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 ja palkitsemispolitiikka vuosille 2024–2027 esitettiin yhtiökokoukselle. Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin ja kannatti esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Molemmat päätökset olivat neuvoa-antavia.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Jyri Luomakoski, varapuheenjohtajaksi Casimir Lindholm sekä jäseniksi uudelleen Sami Laine ja Kerttu Tuomas sekä uusiksi jäseniksi Leena Vainiomäki ja Anders Dahlblom. 

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,

hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä

jäsenille 52 500 euroa.

Lisäksi päätettiin, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa, myös sähköisten etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.  

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kuitenkin kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajan valinnasta tilikaudelle 2024 ja tälle maksettavasta palkkiosta oli päätetty jo edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidettiin 16.3.2023. Tuolloin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Ernst & Young Oy toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 21 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2023 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000. Hallituksella on valtuudet päättää kaikista osakkeiden antamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2023 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

Muut tiedot

YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 14.3.2024 on 232 059 853, ja YIT:n hallussa on 1 552 119 yhtiön omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla www.yitgroup.com/fi viimeistään 28.3.2024.

Lisätietoja:
Juha Jauhiainen
, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643, juha.jauhiainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook