YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj Pörssitiedote 16.3.2023 klo 12.45

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

YIT Oyj:n tänään 16.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2022. Päätös oli neuvoa-antava. Yhtiökokous päätti lisäksi osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista tilikausille 2023 ja 2024 sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja osakeanteihin. 

Osingonjako 

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,18 euroa osakkeelta kahdessa yhtä suuressa erässä eli kokouspäivän tilanteen perusteella yhteensä noin 38 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. 

Osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 5.4.2023. 

Osingon toinen erä maksetaan lokakuussa 2023 osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää syyskuussa 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin aikaisintaan 3.10.2023 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 11.10.2023. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot 

Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski sekä jäseniksi uudelleen Sami Laine, Casimir Lindholm, Keith Silverang, Barbara Topolska ja Kerttu Tuomas.  

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot: 

  • hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa, 

  • hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 

  • jäsenille 52 500 euroa. 

Lisäksi päätettiin, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. 

Hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa, myös sähköisten etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.   

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kuitenkin kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Yhtiökokous päätti muuttaa tilintarkastajan toimikautta ja varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita koskevia yhtiöjärjestyksen kohtia (7 § ja 9 §). Kyseiset yhtiöjärjestyksen muutokset liittyivät tilintarkastajan valintaa koskeviin päätösehdotuksiin.  

Tilintarkastajien valinta ja palkkio 

Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan toimikausi alkaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan, vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajan toimikausi alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Omien osakkeiden hankinta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 21 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka. 

Osakeannit 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000. Hallituksella on valtuudet päättää kaikista osakkeiden antamisen ehdoista. 

Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka. 

Muut tiedot 

YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 16.3.2023 on 211 099 853, ja YIT:n hallussa on 1 588 707 yhtiön omaa osaketta. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla www.yitgroup.com/fi viimeistään 30.3.2023. 

Lisätietoja: 
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643, juha.jauhiainen@yit.fi

YIT Oyj 

Tuomas Mäkipeska 
Talousjohtaja 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi