YIT Oyj:n hallitus järjestäytyi, konsernin johtoryhmä ja toimitusjohtajan sijainen nimitetty

YIT OYJ Pörssitiedote 1.2.2018 klo 08.30

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien ja sääntöjen vastaista tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty alla kohdassa "Tärkeitä tietoja".

YIT Oyj:n hallitus järjestäytyi, konsernin johtoryhmä ja toimitusjohtajan sijainen nimitetty

YIT Oyj:n ("YIT") ja Lemminkäinen Oyj:n ("Lemminkäinen") hallitukset päättivät eilen 31.1.2018 panna täytäntöön Lemminkäisen ja YIT:n sulautumisen 19.6.2017 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautuminen on rekisteröity kaupparekisterissä ja tullut voimaan tänään 1.2.2018.

YIT:n ja Lemminkäisen ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät 12.9.2017 sulautumissuunnitelman mukaisesti yhdistyneelle yhtiölle ehdotetun hallituksen. Yhtiökokous päätti myös, että hallituksen jäsenten lukumäärä, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on yhteensä kahdeksan (8).

YIT:n hallitukseen kuuluvat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen hallituksen puheenjohtajana Matti Vuoria ja varapuheenjohtajana Berndt Brunow sekä jäseninä Erkki Järvinen, Harri-Pekka Kaukonen, Inka Mero, Juhani Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel ja Tiina Tuomela. Hallituksen toimikausi alkaa tänään, sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä, ja päättyy YIT:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

YIT Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tänään 1.2.2018.

Hallitus ei katsonut tarpeelliseksi nimetä keskuudestaan valiokuntien jäseniä ajanjaksolle, joka alkaa tästä päivästä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, sillä valiokunnilla ei odoteta tänä ajanjaksona olevan erityisiä tehtäviä. Hallitus kokonaisuutena hoitaa mahdolliset valiokuntien tehtävät tulevaan yhtiökokoukseen saakka.

YIT:n toimitusjohtajana yhtiöiden yhdistyttyä jatkaa Kari Kauniskangas ja talousjohtajaksi sekä toimitusjohtajan sijaiseksi hallitus nimitti Ilkka Salosen, joka toimi aiemmin Lemminkäisellä talousjohtajana ja on ollut Lemminkäisen palveluksessa vuodesta 2014.

Konsernin johtoryhmä

Hallitus on tänään nimittänyt seuraavat uudet konsernin johtoryhmän jäsenet

Ilkka Salonen, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen

Jan Gustafsson, strategia- ja kehitysjohtaja. Gustafsson toimi aikaisemmin Lemminkäisellä henkilöstöjohtajana ja on ollut Lemminkäisen palveluksessa vuodesta 2016. 

Harri Kailasalo, Infraprojektit-segmentin johtaja. Kailasalo toimi aiemmin Lemminkäisen Infraprojektit-liiketoimintasegmentin johtajana ja on ollut Lemminkäisen palveluksessa vuodesta 1995.

Heikki Vuorenmaa, Päällystys-segmentin johtaja. Vuorenmaa toimi aiemmin Lemminkäisen Päällystys-liiketoimintasegmentin johtajana ja on ollut Lemminkäisen palveluksessa vuodesta 2015.

Johtoryhmässä jatkavat seuraavat YIT:n johtoryhmän jäsenet:

Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Antti Inkilä, Asuminen Suomi ja CEE -segmentin johtaja

Teemu Helppolainen, Asuminen Venäjä -segmentin johtaja

Juha Kostiainen, johtaja, kaupunkikehitys

Esa Neuvonen, Toimitilat- ja Kiinteistöt -segmenttien johtaja. Neuvonen toimi aiemmin YIT:n talousjohtajana.

Juhani Nummi, johtaja, integraatio. Nummi toimi aiemmin YIT:n strategia- ja kehitysjohtajana.

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja

Nimitykset astuvat voimaan tänään. Johtoryhmän CV:t ja valokuvat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Helsinki, 1.2.2018

Lisätietoja antavat:

Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 570 1313
Hanna Jaakkola
, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai epäsuoria takeita, vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näihin tule luottaa. YIT tai Lemminkäinen tai mikään näiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksella tai muutoin aiheutetusta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä YIT:stä, Lemminkäisestä, näiden tytäryhtiöistä, näiden arvopapereista ja sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Sulautumisen yhteydessä annettuja YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT on suomalainen yhtiö ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä tiedotteessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT on sijoittunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai sen johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT on voinut ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa sulautumisen vireilläoloaikana.

Huomautus osakkeenomistajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Tätä tiedotetta voidaan jakaa vain henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen, "Määräys") 19(5) artiklan soveltamisalaan kuuluvissa sijoituksissa, (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 43 artiklan soveltamisalaan (kuten Lemminkäisen entiset osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja vastaanottamaan YIT:n sulautumisvastikeosakkeita osakeyhtiölain (21.7.2006/624, muutoksineen) mukaisesti), (iii) jotka kuuluvat Määräyksen 49(2) kohtien (a)-(d) soveltamisalaan ("korkean nettoarvon yhtiöt, rekisteröimättömät yhdistykset jne.") (iv) jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (v) jotka ovat henkilöitä, joille kutsu tai kannustin osallistua sulautumisvastikeosakkeiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "Asianomaiset henkilöt").  Tämä tiedote on suunnattu vain Asianomaisille henkilöille eivätkä henkilöt, jotka eivät ole Asianomaisia henkilöitä, saa toimia sen perusteella tai luottaa siihen. Mikä tahansa sijoitustoiminta tai sijoitus, johon tämä tiedote liittyy, on vain Asianomaisten henkilöiden käytettävissä ja saatetaan vain heidän tietoonsa.

Huomautus osakkeenomistajille Euroopan talousalueella

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että sulautumisvastikeosakkeiden tarjoukset kaikissa Euroopan talousalueen ("ETA") jäsenvaltioissa, lukuun ottamatta tarjouksia ("Sallitut Julkiset Tarjoukset"), jotka tehtiin ennen Täytäntöönpanopäivää (kuten määritelty sulautumisesitteessä) ja esitettiin sulautumisesitteessä Suomessa sen jälkeen kun Suomen toimivaltainen viranomainen oli hyväksynyt sulautumisesitteen (tämä hyväksyttiin 24.8.2017) ja kun sulautumisesite oli julkaistu Esitedirektiivin mukaisesti, ja joihin liittyen YIT oli kirjallisesti suostunut käyttämään sulautumisesitettä, tehtiin Esitedirektiivin mukaisen, sulautumisvastikeosakkeiden tarjoamiseksi tehdyn esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen mukaisesti. Näin ollen jokainen, joka tarjosi tai aikoi tarjota jäsenvaltiossa sulautumisvastikeosakkeita, jotka kuuluivat sulautumisesitteessä esitettyyn tarjoukseen, muuten kuin Sallittuina Julkisina Tarjouksina, sai tehdä niin ainoastaan olosuhteissa, joissa YIT:lle ei kyseisten tarjousten johdosta tai niihin liittyen aiheutunut Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esitettä tai Esitedirektiivin 16 artiklan mukaista velvollisuutta täydentää esitettä. YIT ei valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, sulautumisvastikeosakkeiden tarjoamista (muuten kuin Sallittuina Julkisina Tarjouksina) olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu YIT:lle velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Missään ETA:n jäsenvaltiossa ei siitä päivästä lukien, kun Esitedirektiivi on pantu täytäntöön kyseisessä jäsenvaltiossa ("Relevantti Täytäntöönpanopäivä"), ole tarjottu eikä tulla tarjoamaan (muuten kuin Sallittuina Julkisina Tarjouksina) yleisölle kyseisessä jäsenvaltiossa sulautumisvastikeosakkeita, jotka kuuluivat sulautumisesitteessä esitettyyn tarjoukseen, lukuun ottamatta tilanteita, joissa Relevantista Täytäntöönpanopäivästä lukien kyseisiä sulautumisvastikeosakkeita tarjottiin yleisölle kyseisessä jäsenvaltiossa:

a)       Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille;

b)      vähemmälle kuin 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (muille kuin Esitedirektiivissä määritellyille kokeneille sijoittajille), kuten Esitedirektiivin mukaan on sallittu, riippuen YIT:n etukäteisestä luvasta kyseiselle tarjoukselle; tai

c)       missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa,

edellyttäen, että sulautumisvastikeosakkeista ei tehty tarjousta, joka edellyttäisi YIT:n julkistavan esitteen Esitedirektiivin 3 artiklan mukaisesti tai täydentävän esitettä Esitedirektiivin 16 artiklan mukaisesti.

Tässä kohdassa ilmaisu tarjous sulautumisvastikeosakkeista yleisölle liittyen mihin tahansa sulautumisvastikeosakkeisiin missä tahansa jäsenvaltiossa tarkoittaa missä tahansa muodossa ja millä tahansa keinolla viestittävää riittävää tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista sulautumisvastikeosakkeista, minkä perusteella sijoittaja pystyy päättämään sulautumisvastikeosakkeiden ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tämä tiedote ei ole Suomessa tarjous tai kehotus myydä tai pyyntö tehdä ostotarjous tai muodosta osaa tarjouksesta, kehotuksesta myydä tai pyynnöstä tehdä ostotarjousta. Tämä asiakirja on ilmoitus, eikä Esitedirektiivissä tarkoitettu esite. Kaikki Sallittujen Julkisten Tarjousten mukaiset sulautumisvastikeosakkeiden hankinnat tulisi tehdä ainoastaan perustuen virallisen sulautumisen yhteydessä laaditun sulautumisesitteen ("Esite") sisältämään tietoon ja sen mahdollisiin täydennyksiin tai muutoksiin. Sallittuihin Julkisiin Tarjouksiin liittyvä Esite sisältää yksityiskohtaista tietoa YIT:stä ja sen johdosta sekä tilinpäätös- ja muita taloudellisia tietoja. Esite on saatavilla internetissä osoitteessa www.yitgroup.com/fi/sijoittajat/yhdistyminen.

Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet kulloinkin kyseessä olevassa ETA:n jäsenvaltiossa.