YIT oikaisee konsernituloslaskelmansa ja segmenttien tulokset vuodelta 2018 ja vuoden 2019 ensimmäiseltä neljännekseltä Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan myymisen seurauksena

YIT Oyj           Pörssitiedote 22.7.2019 klo 17.30

YIT oikaisee konsernituloslaskelmansa ja segmenttien tulokset vuodelta 2018 ja vuoden 2019 ensimmäiseltä neljännekseltä Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan myymisen seurauksena 

YIT on oikaissut konsernituloslaskelmansa ja segmenttien tulokset vuodelta 2018 ja vuoden 2019 ensimmäiseltä neljännekseltä Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan Peabille myymisen seurauksena. Kaupan yhteydessä YIT on luokitellut siihen liittyvän toiminnan myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoi ne lopetettuina toimintoina. YIT raportoi segmenttiraportoinnissaan vain jatkuvat toiminnot, joten entistä Päällystys-segmenttiä ei enää raportoida.

Miljoonaa euroa Oikaistu 1-3/2019 Pro forma, oikaistu 1-3/2018 Muutos
Liikevaihto 675,0 579,3 95,7
Oikaistu liikevoitto -9,7 -19,0 9,3

Viisi raportoitavaa segmenttiä

Vuoden 2019 toisesta neljänneksestä alkaen YIT:n jatkuvat toiminnot sisältävät viisi raportoitavaa segmenttiä: Asuminen Suomi ja CEE, Asuminen Venäjä, Toimitilat, Infraprojektit ja Kiinteistöt. Entisen Päällystys-segmentin Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot esitetään taloudellisessa raportoinnissa kohdassa Lopetetut toiminnot, eivätkä ne sisälly segmenttiraportointiin. Venäjän päällystysliiketoiminta esitetään segmenttiraportoinnissa kohdassa Muut erät. Entisen Päällystys-segmentin Teiden kunnossapito -liiketoiminta Suomessa raportoidaan osana Infraprojektit-segmenttiä.

Asuminen Suomi ja CEE -segmentin liiketoiminta koostuu asuntojen ja kokonaisten asuinalueiden sekä vapaa-ajan asuntojen kehittämisestä ja rakentamisesta. Segmentin toiminnan pääpaino on omaperusteisissa hankkeissa, ja YIT myy rakentamansa asunnot pääasiassa itse sekä kuluttajille että sijoittajille. Lisäksi YIT tarjoaa ja kehittää erilaisia asumisen palveluja ja konsepteja. Segmentin maantieteelliset markkina-alueet ovat Suomessa, Tšekissä, Slovakiassa, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Asuminen Venäjä -segmentin liiketoiminta koostuu asuntojen ja kokonaisten asuinalueiden kehittämisestä ja rakentamisesta Venäjällä. YIT ilmoitti 20.6.2019 päätöksestään luopua asuntorakentamisesta Moskovassa, Moskovan alueella ja Donin Rostovissa sekä urakoinnista ja Venäjän päällystysliiketoiminnasta. Toisesta vuosineljänneksestä alkaen kaikki alasajettavissa tai myytävissä liiketoiminnoissa syntyvä liikevoitto tai -tappio kirjataan oikaisueriin, eikä niitä esitetä oikaistussa liikevoitossa.

Toimitilat-segmentti koostuu toimitilarakentamisen ja hankekehityksen sekä kiinteistöjohtamisen liiketoiminnoista. Maantieteellisesti projektit keskittyvät Suomeen. Tässä segmentissä YIT:llä on sekä omaperusteisia että urakoituja rakennuskohteita. Segmentin maantieteelliset markkina-alueet ovat Suomi, Viro, Latvia, Liettua ja Slovakia.

Infraprojektit-segmentin toiminta kattaa teiden, siltojen, rautateiden ja metroasemien sekä satamien ja pysäköintilaitosten samoin kuin voimalaitosten, vesilaitosten ja teollisuustilojen rakentamisen. YIT tarjoaa myös tuulivoimaloiden perustamisratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja ja ylläpitoa. Lisäksi YIT louhii tunneleita ja kaivoksia ja vahvistaa maaperää erilaisia menetelmiä käyttäen sekä tarjoaa teiden kunnossapitopalveluita Suomessa. Segmentti toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Kiinteistöt-segmentin myyntituotot kertyvät omaisuuserien omistamisesta eli vuokratuotoista (vuokrista syntyvä rahavirta) ja omaisuuserien arvonnoususta. Lisäksi segmentti saa tuottoja erilaisista palvelusopimuksista, jotka liittyvät sen osittain omistamien omaisuuserien hallintaan tai hankintaan.

Muut erät

Segmenttiraportoinnin muut erät sisältävät Venäjän päällystysliiketoiminnan. YIT suunnittelee luopuvansa Venäjän päällystysliiketoiminnasta joko alasajon tai myynnin kautta vuoden 2019 loppuun mennessä. Toisesta vuosineljänneksestä alkaen kaikki alasajettavissa tai myytävissä liiketoiminnoissa syntyvä liikevoitto tai -tappio kirjataan oikaisueriin, eikä niitä esitetä oikaistussa liikevoitossa. Muihin eriin sisältyvät lisäksi konsernin sisäiset palvelut, vuokratuotot ulkoisilta asiakkailta sekä konsernitason kohdistamattomat kustannukset. Yhdistymiseen liittyviä käyvän arvon kohdistuksia ja liikearvoa ei ole kohdistettu segmenttien sijoitettuun pääomaan, vaan ne raportoidaan segmenttien tasolla kohdassa Muut erät.

Lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävät Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot. YIT ilmoitti 4.7.2019 allekirjoittaneensa sopimuksen näiden liiketoimintojen myynnistä Peabille. Yritysjärjestely käsittää yhtiön Päällystys-segmentin toiminnot lukuun ottamatta Teiden kunnossapito -liiketoimintaa Suomessa ja päällystysliiketoimintaa Venäjällä. Kaupan arvioidaan toteutuvan 1.1.2020. YIT:n päällystysliiketoiminta jatkaa toimintaansa normaalisti osana YIT:tä vuoden 2019 loppuun saakka, jolloin yritysjärjestelyn toteuttamisen ehtojen arvioidaan täyttyvän. 

Laatimisperusta

YIT soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintansa myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. YIT on luokitellut liiketoiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoi ne lopetettuina toimintoina vuoden 2019 puolivuosikatsauksessa, koska myynti katsottiin erittäin todennäköiseksi 30.6.2019 ja se edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta konsernissa. Lopetettujen toimintojen tulos raportoidaan erillään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista konsernituloslaskelmassa, ja aiemmat kaudet on oikaistu vastaavasti. Konsernin sisäiset tuotot ja kulut jatkuvien ja lopetettujen toimintojen välillä on eliminoitu lukuun ottamatta tuottoja ja kuluja, joiden katsotaan jatkuvan lopetettujen toimintojen myymisen jälkeen. Tasetta ei ole oikaistu aikaisempien kausien osalta. Lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät ja velat esitetään erikseen omilla riveillään taseessa 30.6.2019.

Tilintarkastamattomat pro forma –taloudelliset tiedot

YIT on aiemmin julkistanut tilintarkastamattomia pro forma taloudellisia tietoja havainnollistaakseen YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen vaikutuksia sen toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. YIT on oikaissut tilintarkastamattomia pro forma –taloudellisia tietoja vastaamaan raportointia jatkuvina ja lopetettuina toimintoina luokitellessaan pohjoismaiset päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot lopetetuiksi toiminnoiksi puolivuosikatsauksessa 2019. Vuonna 2018 julkistetut pro forma –taloudelliset tiedot on oikaistu erottamalla koko vuoden ja kvartaaliraportoinnin 2018 osalta myytäväksi suunniteltujen toimintojen tulos erilleen jatkuvista toiminnoista. Pro forma –tiedot on esitetty havainnollistamistarkoituksessa ja ovat tilintarkastamattomia.

YIT:n oikaistut konsernituloslaskelmat ja segmenttikohtainen taloudellinen tulos 

Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomat oikaistut konsernituloslaskelmat ja segmenttien taloudelliset tulokset ja tiettyjä tunnuslukuja kultakin vuoden 2018 neljännekseltä erikseen ja koko vuodelta 2018 sekä vuoden 2019 ensimmäiseltä neljännekseltä. Lopetetuilla toiminnoilla ei ole vaikutusta muuhun laajaan tulokseen lukuun ottamatta muuntoeron muutoksia, jotka eivät ole olennaisia.

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi
Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 45 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi 

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä www.yitgroup.com/fi