YIT julkaisee pro forma -taloudelliset tiedot vuosilta 2016 ja 2017

YIT OYJ Pörssitiedote 4.4.2018 klo 15.00

YIT julkaisee pro forma -taloudelliset tiedot vuosilta 2016 ja 2017 sekä vuoden 2017 vuosineljänneksiltä. YIT on laatinut seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot havainnollistaakseen YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen vaikutuksia YIT:n toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen yhdistyneen yhtiön taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta. Pro forma -taloudelliset tiedot pitävät sisällään avainlukuja, tuloslaskelman ja taseen sekä pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot, jossa esitellään muun muassa laatimisperustaa ja segmenttitietoja.

YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018 luoden Suomen suurimman rakennusyhtiön ja merkittävän toimijan Pohjois-Euroopassa. Yhdistyneen yhtiön pro forma -liikevaihto oli 3 862,5 miljoonaa euroa ja oikaistu pro forma -liikevoitto 138,9 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat YIT:n ja Lemminkäisen IFRS-standardien mukaisesti esitettyihin historiallisiin taloudellisiin tietoihin, joita on oikaistu sulautumisen vaikutuksilla. Näissä tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa on käytetty uutta segmenttiraportointirakennetta ja raportointikäytäntöjä, jotka YIT otti käyttöön sulautumisen täytäntöönpanopäivänä.

Asuntomyynti

YIT raportoi asuntomyyntejä (kpl) markkina-alueittain Suomen, CEE-maiden ja Venäjän osalta. Myydyt asunnot on luokiteltu myynteihin kuluttajille aloitetuista kohteista ja sijoittajille aloitetuista kohteista. Myynti kuluttajille aloitetuista kohteista pitää sisällään myös myynnin kuluttajakohteina aloitetuista hankkeista, joista on myyty yksittäisiä asuntoja institutionaalisille sijoittajille. Näiden asuntomyyntien määrä on ilmoitettu myös erikseen. Myynti sijoittajille aloitetuista hankkeista koostuu puolestaan asuntorahastoille tai muille institutionaalisille tahoille myydyistä kokonaisista hankkeista. Urakkakilpailuissa voitettujen kohteiden asuntomääriä YIT ei raportoi lainkaan. Esitetyt asuntomyyntiluvut perustuvat historiallisiin YIT:n ja Lemminkäisen raportoimiin lukuihin, eivätkä ne ole osa pro forma -taloudellisia tietoja.

CEE-maissa YIT tehostaa pääomankäyttöään myymällä asuntohankkeita YCE Housing I -rahastolle. Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä perustetulle rahastolle myydyt kohteet on kirjattu sijoittajamyynniksi. YIT toimii rahastolle asuntovälittäjänä ja myy asuntoja rahaston omistamista kohteista edelleen kuluttajille.

Osana yhdistyneiden yhtiöiden raportoinnin yhtenäistämistä asuntomyyntien raportointikäytäntö ja erityisesti jaottelu sijoittaja- ja kuluttajamyyntiin on harmonisoitu. Aiemmat periaatteet ovat hieman poikenneet toisistaan ja sen johdosta vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen kuluttaja-asuntomyynti poikkeaa hieman 16.3. sijoittajauutisen tiedoista. Tarkennetut asuntomyyntiluvut ensimmäiselle vuosineljännekselle annetaan ensimmäisen osavuosikatsauksen 2018 yhteydessä.

Vuotuinen Vuosineljännekset
Kpl 1–12/17  1–12/16  10–12/17  7–9/17  4–6/17  1–3/17 
Suomi
       Kuluttajille aloitetuista
       kohteista, YIT*
2 156  1 838  520  539  484  613 
       Sijoittajille, YIT 830  892  284  28  305  213 
     Yhteensä, YIT 2 986  2 730  804  567  789  826 
       Kuluttajille aloitetuista
       kohteista, Lemminkäinen**
1 344  1 003  403  362  267  312 
       Sijoittajille, Lemminkäinen 234   235  42  77  71  44 
     Yhteensä, Lemminkäinen 1 578  1 238  445  439  338  356 
     Yhteensä 4 564  3 968  1 249  1 006  1 127  1 182 
CEE
       Kuluttajille, YIT 919  957  201  216  252  250 
       Sijoittajille, YIT 694  240  342  246  106 
     Yhteensä 1 613  1 197  543  462  252  356 
     Sijoittajille myydyistä kohteista
       myynti edelleen kuluttajille***
253 0 107 50 66 30
Venäjä
       Asuntomyynti, YIT 2 894  3 523  952  812  584  546 
     Asuntomyynti,   Lemminkäinen 49 
   Yhteensä        2 899  3 572  952  813  587  547 

* Sisältää sijoittajille nippuina myytyjä seuraavasti: 1-12/17: 226 asuntoa; 1-12/16: 242 asuntoa; 10-12/17: 35 asuntoa; 7-9/17: 64 asuntoa; 4-6/17: 23 asuntoa; 1-3/17: 104 asuntoa
** Sisältää sijoittajille nippuina myytyjä seuraavasti:1-12/17: 261 asuntoa; 1-12/16: 241 asuntoa; 10-12/17: 77 asuntoa; 7-9/17: 66 asuntoa; 4-6/17: 30 asuntoa; 1-3/17: 88 asuntoa
*** Kuluttajille myydyt asunnot kohteista, jotka YIT on myynyt aikaisemmin YCE Housing I -rahastolle ja raportoinut tällöin sijoittajamyyntinä.

Liiketoimintaan liittyvät pro forma -avainluvut tilikausilta 2017 ja 2016 sekä vuoden 2017 vuosineljänneksiltä

Vuotuinen Vuosineljännekset
Milj. euroa 1–12/17  1–12/16  10–12/17  7–9/17  4–6/17  1–3/17 
Liikevaihto 3 862,5 3 387,0 1 123,6 1 059,5 983,4 696,0
Liikevoitto 77,4 73,8 37,1 60,1 32,6 -52,4
Liikevoitto-% 2,0 % 2,2 % 3,3 % 5,7 % 3,3 % -7,5 %
Oikaistu liikevoitto 138,9 89,8 60,4 66,1 39,5 -27,1
Oikaistu   liikevoitto-% 3,6 % 2,6 % 5,4 % 6,2 % 4,0 % -3,9 %
Laimentamaton   osakekohtainen tulos, euroa 0,13 0,14 0,05 0,21 0,09 -0,23
Oikaistu   osakekohtainen tulos, euroa 0,35 0,18 0,14 0,23 0,11 -0,12
Tilauskanta kauden   lopussa 4 218,3 4 313,4 4 218,3 4 378,9 4 617,1 4 655,7Pääomarakenteeseen liittyvät pro forma -avainluvut

 31.12.2017
Korollinen   nettovelka, milj. euroa 668,5
Velkaantumisaste*, % 59,9 %
Omavaraisuusaste, % 40,2 %

*YIT on muuttanut velkaantumisasteen määritelmää 1.1.2018 alkaen siten, että sen laskennassa huomioidaan myös korolliset saamiset. Vertailukauden pro forma -velkaantumisaste esitetään uuden määritelmän mukaisesti.


Pro forma -segmenttitiedot

Pro forma -segmenttitiedot on laadittu siten, että ne kuvastavat konsernin uutta segmenttirakennetta, joka koostuu kuudesta raportoitavasta segmentistä: Asuminen Suomi ja CEE, Asuminen Venäjä, Toimitilat, Infraprojektit, Päällystys ja Kiinteistöt. Pro forma -segmenttitiedot perustuvat YIT:n ja Lemminkäisen IFRS-standardien mukaisesti laadittuihin historiallisiin tietoihin, joita on oikaistu segmenttirakenteessa tapahtuneiden muutosten, uuden perustetun Kiinteistöt-segmentin sekä YIT:n ja Lemminkäisen ja uusien segmenttien välisten sisäisten erien eliminointien huomioon ottamiseksi.

Asuminen Suomi ja CEE -segmentti muodostuu YIT:n aiemmasta Asuminen Suomi ja CEE -toimialasta sekä Lemminkäisen Suomen talonrakentaminen -segmentin asuntorakentamisen liiketoiminnoista. Segmentin liiketoiminta koostuu asuntojen ja kokonaisten asuinalueiden sekä vapaa-ajan asuntojen kehittämisestä ja rakentamisesta. Segmentin toiminnan pääpaino on omaperusteisissa hankkeissa, ja YIT myy rakentamansa asunnot pääasiassa itse sekä kuluttajille että sijoittajille. Lisäksi YIT tarjoaa ja kehittää erilaisia asumisen palveluja ja konsepteja. Segmentin maantieteelliset markkina-alueet ovat Suomessa, Tšekissä, Slovakiassa, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Asuminen Suomi ja CEE
  pro forma, milj. euroa
1–12/17 1–12/16 10–12/17 7–9/17 4–6/17 1–3/17
Liikevaihto 1 156,2 929,4 270,7 329,1 298,2 258,3
Liikevaihto ulkoisilta   asiakkailta 1 156,1 929,3 270,7 329,1 298,2 258,2
Konsernin sisäinen   liikevaihto 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Poistot ja   arvonalentumiset -1,6 -2,5 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4
Liikevoitto 78,1 38,5 10,4 33,2 25,9 8,5
Liikevoitto-% 6,8 % 4,1 % 3,9 % 10,1 % 8,7 % 3,3 %
Oikaisuerät 4,9 - 4,9 - - -
Oikaistu liikevoitto 83,0 38,5 15,3 33,2 25,9 8,5
Oikaistu liikevoitto-% 7,2 % 4,1 % 5,7 % 10,1 % 8,7 % 3,3 %
Tilauskanta kauden   lopussa 1 580,1 1 378,5 1 580,1 1 438,8 1 521,4 1 434,1

Seuraavassa taulukossa esitetään segmentin liiketoiminta osatuloutukseen (POC) perustuvan raportoinnin mukaisesti. Tämä on lisätietoa, jota johto käyttää segmentin liiketoiminnan kehityksen seuraamiseen.

Asuminen Suomi ja CEE
  pro forma, milj. euroa
1–12/17 1–12/16 10–12/17 7–9/17 4–6/17 1–3/17
Liikevaihto (POC) 1 185,9 1 045,0 299,1 278,8 281,7 326,2
Liikevoitto (POC) 96,6 73,5 20,1 27,3 25,8 23,4
Liikevoitto-% (POC) 8,1 % 7,0 % 6,7 % 9,8 % 9,2 % 7,2 %
Oikaisuerät (POC) 4,9 - 4,9 - - -
Oikaistu liikevoitto (POC) 101,5 73,5 25,0 27,3 25,8 23,4
Oikaistu liikevoitto-%   (POC) 8,6 % 7,0 % 8,4 % 9,8 % 9,2 % 7,2 %
Tilauskanta kauden   lopussa (POC) 1 337,4 1 148,4 1 337,4 1 245,6 1 298,9 1 381,1


Asuminen Venäjä -segmenttiin
kuuluvat YIT:n aiempi Asuminen Venäjä -toimiala ja Lemminkäisen Venäjän talonrakentamisen ja kiinteistöhuollon liiketoiminnat. Segmentin liiketoiminta koostuu asuntojen ja kokonaisten asuinalueiden kehittämisestä ja rakentamisesta Venäjällä. YIT on toiminut Venäjällä yli 55 vuotta. Sillä on sekä omaperusteisia projekteja että urakointia. YIT:llä on pääpaino omaperusteisessa asuntorakentamisessa, mutta huolto- ja ylläpitopalvelujen ja lisäpalvelujen rooli on viime vuosina kasvanut asuinrakentamisprojekteissa.

Asuminen Venäjä
  pro forma, milj. euroa
1–12/17 1–12/16 10–12/17 7–9/17 4–6/17 1–3/17
Liikevaihto 421,0 287,8 200,3 45,1 107,1 68,5
Liikevaihto ulkoisilta   asiakkailta 421,0 287,8 200,3 45,1 107,1 68,5
Konsernin sisäinen   liikevaihto - - - - - -
Poistot ja   arvonalentumiset -1,1 -3,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,2
Liikevoitto 1,7 -37,6 15,3 -6,9 -1,5 -5,2
Liikevoitto-% 0,4 % -13,0 % 7,6 % -15,2 % -1,4 % -7,6 %
Oikaisuerät 3,2 30,5 3,2 - - -
Oikaistu liikevoitto 4,9 -7,1 18,5 -6,9 -1,5 -5,2
Oikaistu liikevoitto-% 1,2 % -2,5 % 9,2 % -15,2 % -1,4 % -7,6 %
Tilauskanta kauden   lopussa 448,6 702,1 448,6 576,2 585,4 729,9

Seuraavassa taulukossa esitetään segmentin liiketoiminta osatuloutukseen (POC) perustuvan raportoinnin mukaisesti. Tämä on lisäinformaatiota, jota johto käyttää segmentin liiketoiminnan kehityksen seuraamiseen.

Asuminen Venäjä
  pro forma, milj. euroa
1–12/17 1–12/16 10–12/17 7–9/17 4–6/17 1–3/17
Liikevaihto (POC) 320,3 284,1 115,2 66,2 73,3 65,6
Liikevoitto (POC) 1,4 -35,3 2,1 0,1 1,1 -2,0
Liikevoitto-% (POC) 0,4 % -12,4 % 1,8 % 0,2 % 1,5 % -3,0 %
Oikaisuerät (POC) 3,2 30,5 3,2 - - -
Oikaistu liikevoitto   (POC) 4,6 -4,8 5,3 0,1 1,1 -2,0
Oikaistu liikevoitto-%   (POC) 1,4 % -1,7 % 4,6 % 0,2 % 1,5 % -3,0 %
Tilauskanta kauden   lopussa (POC) 396,1 542,2 396,1 440,4 467,3 562,5


Toimitilat-segmentti
koostuu aiemmin YIT:n Toimitilat ja infra -toimialaan kuuluneista toimitilarakentamisen ja hankekehityksen liiketoiminnoista sekä Lemminkäisen Suomen talonrakentamisen segmenttiin kuuluneista toimitilarakentamisen, hankekehityksen ja kiinteistöjohtamisen liiketoiminnoista. Pääosa liikevaihdosta tulee Suomesta. Tässä segmentissä YIT:llä on sekä omaperusteisia että urakoituja rakennuskohteita. Omaperusteisissa projekteissa YIT hankkii toimitiloille käyttäjät ja vuokralaiset sekä kehittää, rakentaa ja realisoi toimitiloja. Omaperusteiset kohteet ovat tyypillisesti toimistoja, liiketiloja tai logistiikka- tai terveydenhoitoalan toimitiloja. Urakointikohteet ovat tyypillisesti julkisia tiloja, teollisuustiloja ja toimitiloja. Uudisrakentamisen lisäksi YIT tekee korjausrakentamista. Segmentin maantieteelliset markkina-alueet ovat Suomi, Viro, Latvia, Liettua ja Slovakia.

Toimitilat
  pro forma, milj. euroa
1–12/17 1–12/16 10–12/17 7–9/17 4–6/17 1–3/17
Liikevaihto 902,2 825,9 279,7 203,5 220,1 198,9
Liikevaihto ulkoisilta   asiakkailta 894,2 818,1 278,5 201,4 217,5 196,8
Konsernin sisäinen   liikevaihto 8,0 7,8 1,2 2,0 2,6 2,1
Poistot ja arvonalentumiset -0,2 -0,2 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
Liikevoitto 45,6 27,5 28,9 8,0 6,8 1,8
Liikevoitto-% 5,1 % 3,3 % 10,3 % 4,0 % 3,1 % 0,9 %
Oikaisuerät 5,9 - 5,9 - - -
Oikaistu liikevoitto 51,5 27,5 34,7 8,0 6,8 1,8
Oikaistu liikevoitto-% 5,7 % 3,3 % 12,4 % 4,0 % 3,1 % 0,9 %
Tilauskanta kauden   lopussa 1 306,8 1 365,7 1 306,8 1 380,5 1 476,0 1 437,2


Infraprojektit-segmentin
muodostavat YIT:n Toimitilat ja infra -toimialan Infrapalvelut-divisioona Kunnossapito-yksikköä lukuun ottamatta sekä Lemminkäisen Infraprojektit-segmentti. Toiminta kattaa teiden, siltojen, rautateiden ja metroasemien sekä satamien ja pysäköintilaitosten samoin kuin voimalaitosten, vesilaitosten ja teollisuustilojen rakentamisen. YIT tarjoaa myös tuulivoimaloiden perustamisratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja ja ylläpitoa. Lisäksi YIT louhii tunneleita ja kaivoksia ja vahvistaa maaperää erilaisia menetelmiä käyttäen. Segmentti toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Infraprojektit  
  pro forma, milj. euroa
1–12/17 1–12/16 10–12/17 7–9/17 4–6/17 1–3/17
Liikevaihto 686,0 676,6 202,7 186,2 175,2 121,9
Liikevaihto ulkoisilta   asiakkailta 651,2 628,4 191,0 179,4 166,0 114,7
Konsernin sisäinen   liikevaihto 34,8 48,2 11,7 6,7 9,2 7,2
Poistot ja   arvonalentumiset -13,3 -13,9 -3,2 -3,5 -3,3 -3,3
Liikevoitto 17,4 27,7 5,8 7,6 5,2 -1,3
Liikevoitto-% 2,5 % 4,1 % 2,9 % 4,1 % 3,0 % -1,1 %
Oikaisuerät - - - - - -
Oikaistu liikevoitto 17,4 27,7 5,8 7,6 5,2 -1,3
Oikaistu liikevoitto-% 2,5 % 4,1 % 2,9 % 4,1 % 3,0 % -1,1 %
Tilauskanta kauden   lopussa 471,0 467,6 471,0 471,7 553,7 549,4


Päällystys-segmentti
koostuu Lemminkäisen Päällystys-segmentistä sekä YIT:n Kunnossapito-yksiköstä. Segmentin toimintoja ovat päällystäminen ja kiviainestuotanto sekä stabilointi, murskaus ja tiivistys. Segmentin toimintoihin kuuluu myös tie- ja katuverkoston ylläpito. Yhtiö toteuttaa yhteistyössä asiakkaidensa kanssa kulkuväyliä erityisen vaativissa kohteissa kuten lentokenttien kiitoteillä, joihin liittyy erityisiä laatuvaatimuksia. Noin puolet segmentin liikevaihdosta kertyy valtioiden ja kuntien julkisista hankinnoista. Päällystys ja kiviainestuotanto ovat pääomavaltaisia liiketoimintoja, jotka sitovat pääomaan koneisiin ja laitteisiin, maa-alueisiin ja lyhytaikaisiin varoihin. Päällystys-segmentti toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Venäjällä.

Päällystys
  pro forma, milj. euroa
1–12/17 1–12/16 10–12/17 7–9/17 4–6/17 1–3/17
Liikevaihto 768,9 753,1 191,2 312,7 202,3 62,7
Liikevaihto ulkoisilta   asiakkailta 740,3 721,2 183,2 304,7 194,8 57,7
Konsernin sisäinen   liikevaihto 28,6 31,9 8,0 8,0 7,5 5,0
Poistot ja arvonalentumiset -22,1 -21,4 -5,5 -8,8 -5,8 -2,0
Liikevoitto 4,7 23,9 -6,9 27,4 9,1 -25,0
Liikevoitto-% 0,6 % 3,2 % -3,6 % 8,8 % 4,5 % -39,9 %
Oikaisuerät - - - - - -
Oikaistu liikevoitto 4,7 23,9 -6,9 27,4 9,1 -25,0
Oikaistu liikevoitto-% 0,6 % 3,2 % -3,6 % 8,8 % 4,5 % -39,9 %
Tilauskanta kauden   lopussa 411,8 399,6 411,8 511,8 480,5 504,9


Kiinteistöt-segmentti
perustettiin 1.1.2018. Segmentin myyntituotot kertyvät sijoitusten omistamisesta, ts. vuokratuotoista (vuokrista syntyvä rahavirta) sekä omaisuuserien arvonnoususta. Lisäksi segmentti saa mahdollisesti tuottoja erilaisista palvelusopimuksista, jotka liittyvät sen osittain omistamien omaisuuserien hallintaan tai hankintaan. Tuotot tälle segmentille siirretyistä omaisuuseristä ovat olleet vuoden 2018 alkupuolelle saakka lähellä nollaa. Oikaistu liikevoitto 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta oli -0,5 miljoonaa euroa.

Segmentin tavoitteena on parantaa yhteisprojektien raportoinnin näkyvyyttä, parantaa kykyä toteuttaa suuria projekteja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä mahdollistaa vuokratuottorahavirtaa kerryttävän projektiportfolion luominen. Pitkällä aikavälillä YIT pyrkii jatkamaan käytäntöä, jonka mukaan omistukset myydään lopullisille sijoittajille, kun aika on sopiva tähän.

Liite: Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi