Tilinpäätöstiedote 2016: Käänne kasvuun, asunnot ja suuret hankkeet vetureina

YIT Oyj Pörssitiedote 3.2.2017 klo 8.00

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Toimialaraportointi, POC
Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus myynnin ja rakentamisen etenemisen mukaisesti1

Loka–joulukuu

 • Liikevaihto kasvoi 10 % 513,7 (468,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
 • liikevaihto kasvoi 9 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 28,7 (16,6) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 5,6 % (3,6 %). 
 • Katsauskaudella ei ollut oikaisueriä.
 • Tilauskanta laski 1 % syyskuun lopun tasolta ja oli 2 613,1 miljoonaa euroa. 
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -21,4 (43,4) miljoonaa euroa.

Tammi–joulukuu

 • Liikevaihto kasvoi 8 % 1 783,6 (1 651,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 9 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 79,9 (76,0) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,5 % (4,6 %). 
 • Kaudella kirjattiin oikaisueriä -27,0 (-10,4) miljoonaa euroa.
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -43,1 (183,7) miljoonaa euroa.
 • Hallituksen osinkoesitys: 0,22 (0,22) euroa osaketta kohden.

Konserniraportointi, IFRS
Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus kohteen valmistumisen yhteydessä1     

Loka–joulukuu

 • Liikevaihto kasvoi 3 % 525,0 (511,6) miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto oli 25,3 (28,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli 4,8 % (5,5 %).

Tammi–joulukuu

 • Liikevaihto laski 3 % 1 678,3 (1 732,2) miljoonaan euroon. 
 • Liikevoitto oli 17,7 (81,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli 1,1 % (4,7 %).
 • Oikaistu liikevoitto oli 44,7 (91,9) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 2,7 % (5,3 %).

Tulosohjeistus vuodelle 2017 (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–10 %.

Oikaistun liikevoiton2 arvioidaan olevan 90–105 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

1Toimialaraportoinnissa tuloutus tapahtuu rakentamisen valmiusasteen ja kohteen myyntiasteen tulon perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta noudattaen, mikä eroaa konsernin IFRS-laadintaperiaatteista. Konsernin IFRS-laadintaperiaatteen mukaan kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus tehdään kohteen valmistuessa. Lisäksi konserniraportoinnissa aktivoidaan IAS 23 -standardin mukaiset korkokulut, mikä aiheuttaa eroa toimialaraportoinnin ja konserniraportoinnin mukaisessa liiketuloksessa sekä rahoituskuluissa.

2Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevan uuden ohjeistuksen perusteella tunnusluku ”liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu tunnusluvulla ”oikaistu liikevoitto”. Oikaisuerät vastaavat sisällöltään aiemmin kertaluonteisiksi luokiteltuja eriä ja sisältävät muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykustannukset ja arvonalennukset. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Vuosi 2016 oli toiminnassamme käänteen vuosi. Edellisen syklin heikoin neljännes osui alkuvuoteen ja saatoimme 2013 strategiassamme asetetun pääomanvapautusohjelman vuoden lopulla tavoitteen mukaiseen päätökseen vaikkakin osin kannattavuuden kustannuksella. Julkistimme syyskuussa yhtiön uudistetun strategian seuraavalle kolmivuotiskaudelle ja käänsimme samalla painopisteemme kassavirrasta ja pääomienvapauttamisesta kasvuun kannattavuuden parannusta jatkaen. Jatkamme edelleen pääomankäytön tehostamista osana normaalia liiketoimintaa muun muassa hyödyntämällä kumppanuusmalleja, vapauttamalla pääomaa Venäjältä ja parantamalla muuten pääoman kiertonopeutta. Tilauskantamme Suomessa ja CEE-maissa nousi vuoden aikana erinomaiseksi, mikä antaa hyvän pohjan tulevalle vuodelle. Saimme käyntiin ja voitimme vuoden aikana useita isoja hankkeita, yhtenä merkittävimmistä marraskuussa allekirjoitettu Tampereen raitiotie, josta kirjasimme tilauskantaan noin 110 miljoonaa euroa. Kannattavuuskehityksemme kaikilla toimialoilla on nyt oikean suuntainen ja vuoden viimeinen neljännes oli jo lupauksia antava.

Toimitilat ja infra -toimialalla liikevaihto kasvoi viime vuonna 30 % ja liikevoitto lähes tuplaantui. Saimme vuoden aikana varmistettua Triplan kauppakeskuksen rahoituksen ja myynnin. Kauppakeskuksen vuokrausasteen kehitys on ylittänyt odotuksemme. Loppuvuonna allekirjoitimme aiesopimuksen myös hankkeen hotellin toteuttamisesta. Suuret hankkeet etenevät suunnitellusti aikataulussaan ja budjetissaan. Viimeisen neljänneksen aikana voitimme useita uusia, merkittäviä hankkeita.

Loka–joulukuussa hyvä markkinakysyntä ja kysyntää vastaava tuotetarjontamme näkyi kuluttaja-asuntokaupassa. Asuminen Suomi ja CEE -toimialan kannattavuus parani ja liikevoittomarginaali kasvoi 8,7 %:iin. Toimialalla tavoitteenamme on parantaa edelleen kannattavuutta lisäämällä kuluttajamyyntiä ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. Viime vuonna Suomessa asuntoaloituksista lähes 70 % ja asuntomyynnistämmekin noin 60 % tapahtui suoraan kuluttajille. Tämä oli merkittävä muutos edelliseen vuoteen ja tärkeä tekijä tulevaisuuden kasvun ja kannattavuuden parantamisen mahdollistamiseksi. 

Asuminen Venäjä -toimialan liikevoitto oli positiivinen neljännellä vuosineljänneksellä hyvän asuntomyynin ansioista. Myös vahvistunut rupla tuki kehitystä loppuvuodesta. Vuoden aikana saatiin myös päätökseen toiminnan sopeutusohjelma. Saavutimme vuoden lopulla suunnitellun alhaisemman tuotantovolyymitason ja jatkamme pääoman vapauttamista Venäjältä pääoman kiertonopeutta edelleen parantamalla kasvun rahoittamiseksi muilla markkinoilla.

Kiitän asiakkaitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä, sekä omaa henkilöstöämme ja kumppaneitamme sitoutuneesta ja innokkaasta työstä tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 10-12/16  10–12/15  Muutos  1–12/16  1–12/15  Muutos
Liikevaihto 525,0 511,6 3 % 1 678,3 1 732,2 -3 %
Liikevoitto 25,3 28,4 -11 % 17,7 81,6 -78 %
Liikevoitto-% 4,8 % 5,5 %   1,1 % 4,7 %  
Tulos ennen veroja 21,8 21,4 2 % -2,5 61,3  
Katsauskauden tulos1 15,0   16,0   -6 %  -7,1   47,2    
Osakekohtainen tulos, e 0,12   0,13   -6 %  -0,06   0,38    
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -21,4   43,4      -43,1   183,7    
Korollinen nettovelka kauden lopussa 633,1   529,0    20 % 633,1   529,0   20 % 

Velkaantumisaste kauden lopussa, %
112,3 %  101,1 %     112,3 %  101,1 %    
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 31,2 %  32,9 %     31,2 %  32,9 %    


Toimialaraportointi, POC

Milj. e 10-12/16  10–12/15  Muutos  1–12/16  1–12/15  Muutos 
Liikevaihto  513,7 468,5  10 % 1 783,6 1 651,2  8 % 
Asuminen Suomi ja CEE 210,0 220,8 -5 % 727,9 777,8 -6 %
Asuminen Venäjä  84,0  61,6  36 %  267,9  266,4  1 % 
Toimitilat ja infra  222,4  188,5  18 %  797,4  615,6  30 % 
Muut erät  -2,8  -2,4    -9,7  -8,6    
Liikevoitto  28,7  16,6  72 %  52,9  65,7  -19 % 
Liikevoitto-%  5,6 %  3,6 %    3,0 %  4,0 %    
Oikaistu liikevoitto  28,7  16,6  72 %  79,9  76,0  5 % 
Asuminen Suomi ja CEE  18,4  13,4  38 %  59,9  56,0  7 % 
Asuminen Venäjä  2,8  0,7  284 %  -2,3  10,9    
Toimitilat ja infra  11,2  7,5  48 %  38,1  22,7  68 % 
Muut erät  -3,7  -5,0    -15,7  -13,5    
Oikaistu liikevoitto-%  5,6 %  3,6 %    4,5 %  4,6 %    
Asuminen Suomi ja CEE  8,7 %  6,0 %    8,2 %  7,2 %    
Asuminen Venäjä  3,3 %  1,2 %    -0,9 %  4,1 %    
Toimitilat ja infra  5,0 %  4,0 %    4,8 %  3,7 %    
Oikaisuerät    0,0    -27,0  -10,4    
Tulos ennen veroja  21,3  6,1  249 %  13,8  27,0  -49 % 
Katsauskauden tulos 1  16,1  4,6  253 %  7,4  20,0  -63 % 
Osakekohtainen tulos, e  0,13   0,04  253 %  0,06   0,16 -63 %
Sijoitetun pääoman tuotto, (viim. 12 kk), % 4,7 %  5,3 %    4,7 %  5,3 %  
Korollinen nettovelka kauden lopussa  503,9  460,8  9 %  503,9  460,8 9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  35,1 %  35,5 %    35,1 %  35,5 %  
Tilauskanta kauden lopussa  2 613,1  2 172,9  20 %  2 613,1  2 172,9 20 %  
                         

1 Emoyhtiön omistajille

        1–12/16 1–12/15 Muutos
Osakekohtainen osinko, e        0,22 2  0,22           

2Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa asuntojen kuluttajamyynti oli arviolta Suomessa noin 150 asuntoa (1/16: noin 70), CEE-maissa noin 80 asuntoa (1/16: noin 50) ja Venäjällä noin 150 asuntoa (1/16: noin 200).

Näkymät vuodelle 2017

Tulosohjeistus ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–10 %.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 90–105 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vuoden 2017 tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: vuoden lopussa yhtiön tilauskanta oli vahva ja siitä oli myyty 60%. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan lähes 50 % vuoden 2017 liikevaihdosta.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kuluttajamyynnin kasvaneella osuudella arvioidaan olevan maltillinen positiivinen vaikutus toimialan oikaistuun liikevoittoon. Myyntimixin muutoksen vaikutukset näkyvät viiveellä.

Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta alhaisella tasolla. Lisäksi pääomanvapautustoimilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen Venäjällä.

Vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen odotetaan olevan heikoin vuosineljännes oikaistun liikevoiton osalta, mutta sen arvioidaan olevan hieman vertailukautta parempi, mutta sen arvioidaan paranevan hieman vertailukaudesta.

Markkinanäkymät

Suomi

Asuntojen kuluttajakysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla ja kysynnän arvioidaan kohdistuvan edelleen pieniin, toimiviin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin kasvukeskuksissa. Asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan laskevan hieman ja sijainnin merkitys kasvaa entisestään. Asuntojen hintakehityksen eriytymisen arvioidaan jatkuvan erityisesti kasvukeskusten ja muun Suomen välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä. 

Suomessa toimitilojen vuokralaiskysynnän odotetaan piristyvän hieman kasvukeskuksissa. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla kiinnostuksen kohdistuessa erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena toimitilarakentamisessa. Uusien infrahankkeiden arvioidaan piristävän markkinaa.

Rakentamisen korkea aktiviteetti on lisännyt kilpailua osaajista ja sen arvioidaan jatkuvan. Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan hieman. Rakentamisen volyymin kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2017.

Rahoituslaitosten lisääntynyt sääntely ja kasvaneet pääomavaateet saattavat vaikuttaa rakentamiseen ja kiinteistökehitykseen.

 Venäjä

Venäjällä talouden arvioidaan vakiintuneen nykyiselle tasolle. Taloustilanteen stabiloitumisen arvioidaan vaikuttavan asuntomarkkinoihin varovaisen myönteisesti. Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän vakaina. Venäjän valtion asuntolainojen korkotukiohjelman päättyminen vuoden 2016 lopussa saattaa vaikuttaa asuntojen kysyntään, tosin yleisen korkotason lasku vähensi korkotukiohjelman merkitystä viime vuonna. Kysynnän odotetaan kohdistuvan myös Venäjällä erityisesti pieniin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin. Rakennuskustannusinflaation arvioidaan maltillistuvan.

CEE-maat

Asuntokysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Asuntojen hintojen arvioidaan pysyvän vakaina tai nousevan hieman. Rahoituksen saatavuuden ja alhaisen korkotason arvioidaan tukevan asuntokysyntää. Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan hieman.

Myös urakkamarkkinan odotetaan piristyvän suurimmassa osassa CEE-maita.

YIT Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2016 julkistetaan perjantaina 3.2.2017 noin kello 8.00 Suomen aikaa. Pörssitiedote ja esitysaineistot suomeksi ja englanniksi ovat tällöin saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://www.yitgroup.com/sijoittajat/ 

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille 

Tilinpäätöstiedotteesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 3.2.2017 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620
Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Webcast-lähetys 

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon 09 8171 0495. 

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Vuosikertomus ja tilinpäätös

YIT Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikolla 8. 

Lisätietoja antaa: 

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja 

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi 

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Dokumentit