Sisäpiiritieto: YIT suunnittelee vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja suostumusten hakumenettelyä 2026 erääntyvän vihreän joukkovelkakirjalainan ehtomuutoksiin liittyen

YIT Oyj Sisäpiiritieto 3.6.2024 klo 15.25

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sisäpiiritieto: YIT suunnittelee vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja suostumusten hakumenettelyä 2026 erääntyvän vihreän joukkovelkakirjalainan ehtomuutoksiin liittyen

YIT Oyj ("YIT") suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden odotetusti 100 miljoonan euron vihreän euromääräisen vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna 2027 ("Uudet Velkakirjat"). Liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa.

YIT ja tietyt konserniyhtiöt tulisivat antamaan vakuudet Uusien Velkakirjojen alaisista vastuista, jotka turvaavat tällä hetkellä myös YIT:n nykyisten 300 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen ja 140 miljoonan euron määräaikaislainasopimuksen alaisia vastuita ("Jaettu Vakuuspaketti"). YIT:n tarkoituksena on käyttää Uusien Velkakirjojen mahdollisesta liikkeeseenlaskusta saatavat varat, liikkeeseenlaskusta aiheutuvien kulujen vähentämisen jälkeen, vihreiden hankkeiden tai omaisuuserien rahoittamiseen tai uudelleenrahoittamiseen tai muutoin YIT:n 30. huhtikuuta 2024 päivätyn vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework, ”Vihreän Rahoituksen Viitekehys”) mukaisesti.

Yllä kuvatulla järjestelyllä YIT varautuu tuleviin velkojensa takaisinmaksuihin sekä pidentää velkojensa keskimääräistä maturiteettijakaumaa, ja pyrkii mobilisoimaan velkapääomaa tukeakseen YIT:n ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Uusien Velkakirjojen suunnitellun liikkeeseenlaskun yhteydessä YIT aloittaisi kirjallisen menettelyn ja lähestyisi 100 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna 2026 (ISIN: FI4000496302) ("2026 Velkakirjat"), haltijoita hankkiakseen niiltä 2026 Velkakirjojen ehtojen muuttamista koskevia suostumuksia, joita Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlasku voi edellyttää liittyen muun muassa 2026 Velkakirjojen ja Uusien Velkakirjojen haltijoiden liittymiseen Jaettuun Vakuuspakettiin.

Danske Bank A/S ("Danske Bank"), Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Danske Bank toimi ainoana neuvonantajana Vihreän Rahoituksen Viitekehykseen liittyen.

Lisätietoja:
Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024, markus.pietikainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.yitgroup.com ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia Velkakirjoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Uusia Velkakirjoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla,  (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai (iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa siihen.