Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017: Tulos kasvoi, vahva kassavirta

YIT Oyj Pörssitiedote 27.4.2017 klo 8.00

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja ovat samaa yksikköä, ellei toisin mainita.

Toimialaraportointi, POC

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus myynnin ja rakentamisen etenemisen mukaisesti1

Tammi–maaliskuu

• Liikevaihto kasvoi 32 % 479,2 miljoonaan euroon (362,4).

• Oikaistu liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (12,1), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 3,5 % (3,3).

• Katsauskaudella ei ollut oikaisueriä.

• Tilauskanta pysyi vakaana joulukuun lopun tasolla ja oli 2 618,3 miljoonaa euroa (12/2016: 2 613,1).

• Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 40,8 miljoonaa euroa (-25,1).

Konserniraportointi, IFRS

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus kohteen valmistumisen yhteydessä1

Tammi–maaliskuu

• Liikevaihto kasvoi 34 % 452,2 miljoonaan euroon (337,6).

• Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (6,7), ja liikevoittomarginaali oli 1,0 % (2,0).

Tulosohjeistus vuodelle 2017 ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–10 %.

Oikaistun liikevoiton2 arvioidaan olevan 90–105 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

1Toimialaraportoinnissa tuloutus tapahtuu rakentamisen valmiusasteen ja kohteen myyntiasteen tulon perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta noudattaen, mikä eroaa konsernin IFRS-laadintaperiaatteista. Konsernin IFRS-laadintaperiaatteen mukaan kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus tehdään kohteen valmistuessa. Lisäksi konserniraportoinnissa aktivoidaan IAS 23 -standardin mukaiset korkokulut, mikä aiheuttaa eroa toimialaraportoinnin ja konserniraportoinnin mukaisessa liiketuloksessa sekä rahoituskuluissa.

2Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevan uuden ohjeistuksen perusteella tunnusluku ”liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu tunnusluvulla ”oikaistu liikevoitto”. Oikaisuerät vastaavat sisällöltään aiemmin kertaluonteisiksi luokiteltuja eriä ja sisältävät muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykustannukset ja arvonalennukset. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi.

Selkeyttääkseen käytettävää tunnuslukutermistöä YIT käyttää jatkossa toimialojen osalta termejä ”sitoutunut pääoma (Capital Employed)” ja ”sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)” aiemmin käytettyjen ”toimialan operatiivinen sijoitettu pääoma” ja ”operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (ROI)” -termien sijasta. Tunnuslukujen laskentakaavat eivät ole muuttuneet.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Tammi-maaliskuun tulos oli selvästi edellisvuoden vastaavaa parempi, vaikkakin odotetusti alhainen. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja kassavirta oli vahva. Tilauskanta pysyi korkeana, ja näkymät ovat valoisat.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kehitys oli erityisen positiivista johtuen hyvästä kuluttaja-asuntomyynnistä. Teimme neljänneksellä myös useita sijoittaja- ja tonttikauppoja, jotka osaltaan paransivat pääomatehokkuuttamme. Toimialan liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani hieman. Toimialan näkymät ovat positiiviset: aloitimme useita kuluttajille suunnattuja kohteita sekä Suomessa että CEE-maissa.

Venäjällä asuntomyynti jäi vaisuksi kuluttajien varovaisuuden vuoksi. Tasaantuneesta taloustilanteesta huolimatta reaalipalkkojen kasvu on ollut hidasta, ja korkojen laskua odottavat kuluttajat ovat lykänneet investointeja ja asuntolainojen ottamista. Laimean asuntomyynnin vuoksi ruplamääräinen liikevaihto laski 11 %. Ruplan vahvistumisen vuoksi euromääräinen liikevaihto kuitenkin kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto jäi negatiiviseksi alhaisesta volyymista johtuen, mutta koheni selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Toimitilat ja infra -toimialan tilauskanta on edelleen vahva. Liikevaihto kasvoi erityisesti Triplan kauppakeskushankkeen myötä, mutta toimialan tulos oli alhainen johtuen yksittäisistä projektiheikennyksistä CEE-maissa ja infrahankkeiden kausivaihteluista. Suuret hankkeet etenivät suunnitellusti. Saimme Länsisataman terminaalin valmiiksi viisi viikkoa ennen määräaikaa. Hanke on hyvä esimerkki tavoittelemastamme tuottavuusloikasta ja asiakaskokemuksen parantamisesta.

Vuosineljänneksen kassavirta oli positiivinen ja nettovelka laski. Jatkoimme pääomankäytön tehostamista muun muassa myymällä tontteja kumppaneillemme. Myynneillä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta tällä vuosineljänneksellä, mutta ne kasvattivat liikevaihtoa, tukivat keskeisten taloudellisten tunnuslukujen kehittymistä oikeaan suuntaan sekä osaltaan loivat edellytyksiä yhtiön kasvustrategian toteuttamiselle.

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 1–3/17 1–3/16 Muutos 1–12/16
Liikevaihto 452,2 337,6 34 % 1 678,3
Liikevoitto 4,7 6,7 -29 % 17,7
Liikevoitto-% 1,0 % 2,0 %   1,1 %
Tulos ennen veroja 4,5 -1,2   -2,5
Katsauskauden tulos1 3,4 -0,9   -7,1
Osakekohtainen tulos, e 0,03 -0,01   -0,06
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 40,8 -25,1   -43,3
Korollinen   nettovelka kauden lopussa 551,1 554,5 -1 % 598,6
  Velkaantumisaste   kauden lopussa, % 103,6% 108,6%   112,3%
Omavaraisuusaste   kauden lopussa, % 31,1% 31,5%   31,2%

Toimialaraportointi, POC

Milj. e 1–3/17 1–3/16 Muutos 1–12/16
Liikevaihto  479,2 362,4 32 % 1 783,6
Asuminen Suomi ja CEE 244,8 166,0 47 % 727,9
Asuminen Venäjä 57,8 49,1 18 % 267,9
Toimitilat ja infra 178,7 149,4 20 % 797,4
Muut erät -2,1 -2,1   -9,7
Liikevoitto 16,7 12,1 38 % 52,9
Liikevoitto-% 3,5 % 3,3 %   3,0 %
Oikaistu liikevoitto  16,7 12,1 38 % 79,9
Asuminen Suomi ja CEE 19,4 12,9 51 % 59,9
Asuminen Venäjä -1,8 -3,1 42 % -2,3
Toimitilat ja infra 4,7 6,0 -22 % 38,1
Muut erät -5,6 -3,7   -15,7
Oikaistu liikevoitto-% 3,5 % 3,3 %   4,5 %
Asuminen Suomi ja CEE 7,9 % 7,7 %   8,2 %
Asuminen Venäjä -3,1 % -6,3 %   -0,9 %
Toimitilat ja infra 2,6 % 4,0 %   4,8 %
Oikaisuerät       -27,0
Tulos ennen veroja 12,6 -0,8   13,8
Katsauskauden tulos1 8,9 -0,6   7,4
Osakekohtainen tulos, e 0,07 -0,00   0,06
Sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12   kk), % 5,2 % 4,7 %   4,7 %
Korollinen nettovelka kauden   lopussa 409,6 481,3 -15 % 469,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  35,4 %  34,1 %    35,1 % 
Tilauskanta kauden lopussa  2 618,3  2 246,8  17 %  2 613,1 

1 Emoyhtiön omistajille

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Huhtikuussa asuntojen kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa noin 130 asuntoa (4/16: noin 130), CEE-maissa noin 80 asuntoa (4/16: noin 80) ja Venäjällä alle 200 asuntoa (4/16: yli 250).

Näkymät vuodelle 2017

Tulosohjeistus ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–10 %.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 90–105 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vuoden 2017 tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: maaliskuun lopussa yhtiön tilauskanta oli vahva ja siitä oli myyty 61 %. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan lähes 60 % loppuvuoden 2017 liikevaihdosta.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kuluttajamyynnin kasvaneella osuudella arvioidaan olevan maltillinen positiivinen vaikutus toimialan oikaistuun liikevoittoon. Myyntimixin muutoksen vaikutukset näkyvät viiveellä.

Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta alhaisella tasolla. Lisäksi pääomanvapautustoimilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen Venäjällä.

Markkinanäkymät

Suomi

Asuntojen kuluttajakysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla ja kysynnän arvioidaan kohdistuvan edelleen kohtuuhintaisiin asuntoihin kasvukeskuksissa. Asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan laskevan hieman ja sijainnin merkitys kasvaa entisestään.

Asuntojen hintakehityksen eriytymisen arvioidaan jatkuvan erityisesti kasvukeskusten ja muun Suomen välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Toimitilojen vuokralaiskysynnän odotetaan piristyvän hieman kasvukeskuksissa. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla kiinnostuksen kohdistuessa erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena toimitilarakentamisessa. Uusien infrahankkeiden arvioidaan piristävän markkinaa.

Rakentamisen korkea aktiviteetti on lisännyt kilpailua osaajista ja sen arvioidaan jatkuvan. Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan hieman. Rakentamisen volyymin kasvun odotetaan hidastuvan.

Rahoituslaitosten lisääntynyt sääntely ja kasvaneet pääomavaateet saattavat vaikuttaa rakentamiseen ja kiinteistökehitykseen.

Venäjä

Venäjällä talouden arvioidaan vakiintuneen nykyiselle tasolle. Taloustilanteen vakautuminen vaikuttaa asuntomarkkinoihin varovaisen myönteisesti. Ruplan heikentymis- ja koronlaskuodotusten arvioidaan vaikuttavan kuluttajien varovaiseen käytökseen.

Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän vakaina.

Kysynnän odotetaan kohdistuvan myös Venäjällä kohtuuhintaisiin asuntoihin. Rakennuskustannusinflaation arvioidaan maltillistuvan.

CEE-maat

Asuntokysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Asuntojen hintojen arvioidaan pysyvän vakaina tai nousevan hieman. Rahoituksen saatavuuden ja alhaisen korkotason arvioidaan tukevan asuntokysyntää. Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan hieman.

Myös urakkamarkkinan odotetaan piristyvän suurimmassa osassa CEE-maita.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 27.4.2017 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 7479 0404. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 2304562.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antaa:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Kari Kauniskangas

Toimitusjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi