Kutsu YIT Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

YIT Oyj Pörssitiedote 15.9.2022 klo 12.30

Kutsu YIT Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 6. päivänä lokakuuta 2022 alkaen klo 14.30 Messukeskuksen Siivessä, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkavat kokouspaikalla klo 14.00.

Kokouksen yhteydessä ei järjestetä tarjoiluja.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukseen valitaan kaksi uutta jäsentä ja että näin ollen yhtiön hallitukseen kuuluu tämän jälkeen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisen hallituskokoonpanon mahdollistamiseksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ä siten, että hallituksen jäsenten enimmäislukumäärää nostetaan yhdellä. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

4 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan jäsenyyden päättyessä kesken toimikauden hallitus voi valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa tai Vantaalla taikka kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

8 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut yhtiön hallituksen kokoonpanoa muun ohella yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta ja tullut arvioinnissaan siihen tulokseen, että yhtiön tavoitteiden saavuttamista olisi mahdollista edesauttaa vahvistamalla hallituksessa jo ennestään olevaa osaamista uusilla kyvykkyyksillä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kaksi uutta jäsentä ja että näin ollen yhtiön hallitukseen kuuluu tämän jälkeen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa jäljempänä kohdassa 8. esitettävällä tavalla, että toisen uuden hallituksen jäsenen valinta on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä edellä kohdassa 6. ehdotetun yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksen ja että kyseinen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

8. Hallituksen uusien jäsenten valitseminen ja heille maksettavat palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Sami Laine ja Keith Silverang. Sami Laineen valinnan ehdotetaan olevan ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä edellä kohdassa 6. ehdotetun yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksen ja että kyseinen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

Molemmat ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Molemmat ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022.

Yhtiön hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtaja Eero Heliövaara sekä jäsenet Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen, Barbara Topolska, Casimir Lindholm, Jyri Luomakoski ja Kerttu Tuomas.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 17.3.2022 on päättänyt hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valittaville uusille jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaiset palkkiot suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen. Siltä osin kuin palkkiota maksetaan YIT Oyj:n osakkeina, hankitaan osakkeet kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.9.2022 on julkistettu.

9. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu on osakkeenomistajien nähtävillä 15.9.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022 viimeistään 20.10.2022.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.9.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

2. Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, tulee ilmoittautua 19.9.2022 klo 10.00 – 3.10.2022 klo 10.00 välisenä aikana jollakin seuraavista tavoista:

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022. Osakkeenomistajan, joka on luonnollinen henkilö, tulee kirjautua sähköiseen ilmoittautumispalveluun käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee kirjautua ilmoittautumispalveluun käyttäen arvo-osuustilinsä numeroa ja yhteisö- tai yksilöintitunnusta. Vaihtoehtoisesti osakkeenomistaja, joka on oikeushenkilö, voi valtuuttaa nimeämänsä asiamiehen suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Asiamiehen, joka on valtuutettu suomi.fi-palvelun kautta, tulee kirjautua ilmoittautumispalveluun käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Puhelimitse numeroon 020 770 6890 arkisin klo 9–16 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

3. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022 19.9.2022 klo 10.00 – 3.10.2022 klo 10.00 välisenä aikana. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin kirjautuminen edellä näiden ohjeiden kohdassa C. 2. a) käsiteltyyn sähköiseen ilmoittautumispalveluun.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa ja ennakkoäänet otetaan huomioon yhtiökokouspaikalla mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus. Äänten huomioiminen edellyttää, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.9.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.10.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

5. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella YIT Oyj, Yhtiökokous, PL 36, 00621 Helsinki. Vaihtoehtoisesti valtakirjan kopion voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@yit.fi, jonka lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää kokouspaikalla.

Osakkeenomistaja voi halutessaan valtuuttaa asiamiehen myös näiden ohjeiden kohdassa C. 2. a) käsitellyssä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa.

6. Muut tiedot

Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

YIT Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 211 099 853 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 1 588 707 omaa osaketta. Osakeyhtiölain mukaan yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Helsinki 15.9.2022

YIT Oyj

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5 500 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi