Kutsu YIT Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

YIT Oyj Pörssitiedote 10.2.2023 klo 09.15 

Kutsu YIT Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16. päivänä maaliskuuta 2023 alkaen klo 10.00 Messukeskuksen Siivessä, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Tarkempia tietoja ennakkoon äänestämisestä on esitetty tämän kutsun kohdassa C. 2.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esittää katsauksen vuodesta 2022 ja kertoo yhtiön näkymistä vuodelle 2023.

YIT Oyj:n vuosikatsaus, joka sisältää emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, on 16.2.2023 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/fi.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonjaosta, osingonmaksun täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,18 euroa osakkeelta ja, että jaettavaksi päätettävä osinko maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä.

Osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että tämän erän osingot maksetaan 5.4.2023.

Osingon toinen erä maksetaan lokakuussa 2023 osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää syyskuussa 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän tämän kokouskutsun päivänä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin aikaisintaan 3.10.2023 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 11.10.2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on 16.2.2023 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/fi.

11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
  • jäsenille 52 500 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Edelleen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa, myös sähköisten etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen ja varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski ja jäseniksi uudelleen Sami Laine, Casimir Lindholm, Keith Silverang, Barbara Topolska ja Kerttu Tuomas.

Hallituksen kokoonpanoon otetaan kantaa yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Eero Heliövaara, Frank Hyldmar ja Olli-Petteri Lehtinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa YIT Oyj:n hallitukseen jäseniä uudeksi toimikaudeksi.

Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/yhtiokokous2023.

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa tilintarkastajan toimikautta ja varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita koskevia yhtiöjärjestyksen kohtia (7 § ja 9 §). Kyseiset yhtiöjärjestyksen muutokset liittyvät jäljempänä tämän kokouskutsun kohdassa 15. esitettyihin tilintarkastajan valintaa koskeviin päätösehdotuksiin. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja 9 §:n muuttamiseksi on kutsun liitteenä 1.

15. Tilintarkastajaa koskevat päätökset

YIT Oyj on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn koskien tilintarkastajan valintaa tilikaudelle 2024 asetuksessa säännellyn tilintarkastajan pakollisen kierron vuoksi. Tästä syystä ja koska EU:n tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen vähintään kaksi vaihtoehtoa, hallituksen tarkastusvaliokunta on arvioinut tilintarkastajan valinnan aikataulua ja suosittaa tilintarkastajan valintaa myös tilikaudelle 2024 jo tässä vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tämä olisi perusteltua muun muassa siksi, että se antaisi valittavalle tilintarkastusyhteisölle aikaa valmistautua tehtävään asianmukaisesti.

EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti hallituksen tarkastusvaliokunta on järjestänyt lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn sekä valmistellut suosituksensa tilintarkastajan valinnasta hallitukselle tilintarkastusasetuksen mukaisesti. Hallituksen tarkastusvaliokunta on asettanut valintakriteerit, joihin sisältyivät muun muassa tilintarkastus- ja siirtymäsuunnitelmat sekä niihin liittyvät menetelmät, tilintarkastustiimin osaaminen ja kokemus sekä hinta. Valintaprosessiin sisältyivät kattavat kirjalliset toimittajakuvaukset sekä useita vaiheita kuten referenssien läpikäyntejä, haastatteluita, keskusteluita ja esityksiä. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024 on Ernst & Young Oy ja toissijainen suositus KPMG Oy Ab.

Tarkastusvaliokunta ilmoittaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen kaltaista lauseketta, jolla yhtiökokouksen tekemää tilintarkastajan valintaa rajoitettaisiin.

Edellä esitetyin perustein hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta alla olevia kolmea päätöskohtaa 15. a) – 15. c) liittyen tilintarkastajan palkkioihin ja tilintarkastajan valintaan tilikausille 2023 ja 2024. Kuhunkin päätöskohtaan otetaan kantaa erikseen.

15. a) Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen tilikausille 2023 ja 2024

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikausiksi 2023 ja 2024 valittavalle tilintarkastajalle, kullekin, maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. b) Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2023

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023 valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän. Tilintarkastajan toimikausi alkaa tämän, vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan, vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. c) Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2024

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn perusteella yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden. Tilintarkastajan toimikausi alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilikauden 2024 tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus (kohta 15. c)) on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä edellä kohdassa 14. ehdotetut yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja 9 §:n muutokset ja että kyseiset muutokset rekisteröidään kaupparekisteriin.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden antamisen ehdoista. Hallitus voi myös päättää osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti. Osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

18. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla YIT Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/yhtiokokous2023. YIT Oyj:n vuosikatsaus, joka sisältää emoyhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä YIT Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 16.2.2023. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 30.3.2023.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.2.2023 klo 10.00. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, tulee ilmoittautua viimeistään 13.3.2023 klo 10.00 mennessä jommallakummalla seuraavista tavoista:

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yitgroup.com/yhtiokokous2023. Osakkeenomistajan, joka on luonnollinen henkilö, tulee kirjautua sähköiseen ilmoittautumispalveluun käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee kirjautua ilmoittautumispalveluun käyttäen arvo-osuustilinsä numeroa ja yhteisö- tai yksilöintitunnusta. Vaihtoehtoisesti osakkeenomistaja, joka on oikeushenkilö, voi valtuuttaa nimeämänsä asiamiehen suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Asiamiehen, joka on valtuutettu suomi.fi-palvelun kautta, tulee kirjautua ilmoittautumispalveluun käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Puhelimitse numeroon 020 770 6890 arkisin klo 9–16 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdollisen asiamiehen ja/tai avustajan nimi sekä asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta www.yitgroup.com/yhtiokokous2023 saatavilla olevassa palvelussa 10.2.2023 klo 10.00 – 13.3.2023 klo 10.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspalveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin kirjautuminen edellä näiden ohjeiden kohdassa C. 1. a) käsiteltyyn sähköiseen ilmoittautumispalveluun.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa ja ennakkoäänet otetaan huomioon yhtiökokouspaikalla mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus. Äänten huomioiminen edellyttää, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeiden omistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon näiden ohjeiden kohdassa C. 2. kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/yhtiokokous2023.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen YIT Oyj, Yhtiökokous, PL 36, 00621 Helsinki. Vaihtoehtoisesti valtakirjan kopion voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@yit.fi, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää kokouspaikalla.

Valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä näiden ohjeiden kohdassa C. 1. kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja, joka on oikeushenkilö, voi perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

5. Muut tiedot

Kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi.

Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

YIT Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 211 099 853 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 1 588 707 omaa osaketta. Osakeyhtiölain mukaan yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Helsinki 9.2.2023

YIT Oyj

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi