Kutsu YIT Oyj varsinaiseen yhtiökokoukseen

YIT Oyj Pörssitiedote 4.2.2022 klo 9.05

Kutsu YIT Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17.3.2022 alkaen klo 10.00 YIT Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Panuntie 11, Helsinki, Suomi. Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, vaan osallistuminen tapahtuu tässä kutsussa esitetyllä tavalla ennakkoon.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä (ns. väliaikainen laki), säännöksiä noudattaen. Yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla. Kokousta pystyy seuraamaan reaaliaikaisen videolähetyksen kautta. Ohjeet videolähetyksen seuraamiseksi ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/yhtiokokous2022 viimeistään 17.3.2022. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että videolähetyksen kautta on mahdollista ainoastaan seurata kokousta, mutta ei osallistua kokoukseen. Kokoukseen osallistuminen ja osakkeenomistajan oikeuksien käyttäminen tapahtuu tässä kutsussa esitetyllä tavalla ennakkoon. Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muu johto tai tilintarkastaja eivät ole läsnä kokouspaikalla. Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro lisätään yhtiön internetsivuille viimeistään kokouspäivänä.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Pekka Jaatinen.

Mikäli Pekka Jaatisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Juha Jauhiainen.

Mikäli Juha Jauhiaisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2021 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, jotka julkistetaan viimeistään 17.2.2022 ja jotka ovat julkistamisestaan lähtien saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta, täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta ja että jaettavaksi päätettävä osinko maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä.

Osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että tämän erän osingot maksetaan 7.4.2022.

Osingon toinen erä maksetaan lokakuussa 2022 osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää syyskuussa 2022 pidettäväksi sovittavassa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin aikaisintaan 4.10.2022 ja osingon maksupäivä 12.10.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka julkistetaan viimeistään 17.2.2022 ja joka on viimeistään mainitusta päivämäärästä lähtien saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
  • jäsenille 52 500 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Puhelimitse tai muiden sähköisten etäyhteyksien välityksellä pidettävältä hallituksen ja valiokunnan kokoukselta kokouspalkkioksi ehdotetaan kuitenkin sekä Suomessa että muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 800 euroa kokoukselta.

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen ja varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara ja jäseniksi uudelleen Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen ja Barbara Topolska sekä uusiksi jäseniksi Casimir Lindholm, Jyri Luomakoski ja Kerttu Tuomas.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Alexander Ehrnrooth, Kristina Pentti-von Walzel ja Tiina Tuomela ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä uudeksi toimikaudeksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan, ja heidät on esitelty yhtiön internetsivuilla.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Samuli Perälän.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2021 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden antamisen ehdoista. Hallitus voi myös päättää osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti. Osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2021 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

18. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä 4.2.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/yhtiokokous2022. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat eli YIT Oyj:n emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 17.2.2022 internetissä yhtiön kotisivuilla www.yitgroup.com/yhtiokokous2022.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/yhtiokokous2022 viimeistään 31.3.2022.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.3.2022 klo 12.00, kun jäljempänä kohdassa 5. mainitut määräajat vastaehdotusten ja kysymysten toimittamiselle ovat päättyneet ja kun vastaehdotukset, kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset kysymyksiin on julkaistu. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 11.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien yhtiölle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 1.3.2022 klo 12.00 – 11.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Internetsivujen kautta www.yitgroup.com/yhtiokokous2022

Henkilöomistajien tapauksessa sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen internetsivujen kautta edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien tapauksessa sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla edellä mainituilta internetsivuilta viimeistään 1.3.2022 ennakkoäänestyksen alkaessa.

b) Sähköpostilla tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / YIT, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyslomake sekä äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/yhtiokokous2022 viimeistään 1.3.2022 ennakkoäänestyksen alkaessa.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/yhtiokokous2022 viimeistään 1.3.2022 ennakkoäänestyksen alkaessa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@yit.fi tai postitse osoitteeseen YIT Oyj, Yhtiökokous, Panuntie 11, 00620 Helsinki ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä 11.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen pitää olla perillä.

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@yit.fi 22.2.2022 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellyttäen, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja että osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/yhtiokokous2022 viimeistään 23.2.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 24.2.2022 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@yit.fi tai postitse osoitteeseen YIT Oyj, Yhtiökokous, Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.yitgroup.com/yhtiokokous2022 viimeistään 28.2.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

YIT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 211 099 853 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 1 980 947 omaa osaketta. Osakeyhtiölain mukaan yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Helsinki 3.2.2022

YIT Oyj

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: kehitämme ja rakennamme toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi