Kutsu sulautuneen Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajien kokoukseen

YIT OYJ                                    Pörssitiedote                           9.3.2018 klo 9.00

Lemminkäinen Oyj:n (”Lemminkäinen” tai ”Yhtiö”) sulauduttua 1.2.2018 YIT Oyj:hin ("YIT") Lemminkäisen osakkeenomistajat kutsutaan osakkeenomistajien kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, 11.4.2018 klo 15.00 alkaen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tiloissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kahvitarjoilu aloitetaan klo 14.00.

A. Osakkeenomistajien kokouksessa käsiteltävät asiat

Osakkeenomistajien kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen vuodelta 2017 sekä ajanjaksolta 1.1.–31.1.2018 (lopputilitys) sekä niihin liittyvien tilintarkastuskertomusten esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2017 ja ajanjaksolta 1.1.–31.1.2018 (lopputilitys)

8. Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Kokouksen päättäminen

B. Kokousasiakirjat

Tämä kutsu sekä tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 sekä ajalta 1.1.–31.1.2018 (lopputilitys) sekä niihin liittyvät tilintarkastuskertomukset ovat saatavilla internetissä osoitteessa www.yitgroup.com/fi/lemminkainen viimeistään 20.3.2018. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla osakkeenomistajien kokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla verkkosivuilla viimeistään 25.4.2018 alkaen.

C. Ohjeita osakkeenomistajien kokoukseen osallistuville 

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on Yhtiön viimeisillä osakkeenomistajilla, eli osakkeenomistajilla, jotka oli rekisteröity viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä 31.1.2018 Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon (eli osakkeenomistajilla, jotka olivat oikeutettuja sulautumisvastikkeeseen). Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 6.4.2018 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Kokoukseen voi ilmoittautua:

a) YIT:n verkkosivujen kautta www.yitgroup.com/fi;  

b) puhelimitse numeroon + 358 2071 53378; tai     

c) kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Pirjo Favorin, PL 36, 00621 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain osakkeenomistajien kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, jolla on oikeus olla merkittynä Yhtiön osakasluetteloon 31.1.2018 (viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä) ja joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, tulee omaisuudenhoitajaltaan saamiensa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajien kokoukseen osallistumista varten viimeistään 6.4.2018 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan katsotaan ilmoittautuneen osakkeenomistajien kokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.

Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös internetissä osoitteessa www.yitgroup.com/fi.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa osakkeenomistajien kokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu osakkeenomistajien kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen YIT Oyj, Pirjo Favorin, PL 36, 00621 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Osakkeenomistajien kokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Sulautumishetkellä 1.2.2018 Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 23 219 900 osaketta, jotka tuottivat yhteensä 23 219 900 ääntä.

Helsingissä,9.3.2018
Lemminkäinen Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Johan Nybergh, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 562 5565, johan.nybergh@yit.fi 

YIT OYJ
Ilkka Salonen
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi 

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Sulautumisen yhteydessä annettuja YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT on suomalainen yhtiö ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä tiedotteessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT on sijoittunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai sen johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT on voinut ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa sulautumisen vireilläoloaikana.