IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset YIT:lle sekä muutos raportointikäytännöissä

YIT OYJ Pörssitiedote 18.4.2019 klo 15.00

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset YIT:lle sekä muutos raportointikäytännöissä

YIT muuttaa raportointikäytäntöjään vuodesta 2019 alkaen. Tässä tiedotteessa käydään läpi 1. tammikuuta 2019 voimaan tulleen IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” -standardin käyttöönoton vaikutukset. Lisäksi jatkossa yhtiö ei raportoi lainkaan lukuja osatuloutusperiaatteella (POC).

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset

Uusi IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” -standardi astui voimaan 1. tammikuuta 2019. Standardin käyttöönotolla ei ole vaikutuksia yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin eikä vuoden 2019 tulosohjeistukseen, joissa on huomioitu IFRS 16 -standardin soveltaminen. Lisäksi yhtiön rahoituskovenanttien kannalta standardin käyttöönotolla ei ole negatiivista vaikusta.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikuttaa useisiin YIT:n raportoimiin tunnuslukuihin, muun muassa velkaantumisaste kasvaa ja omavaraisuusaste laskee. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi yhtiö esittää nettovelan, velkaantumisasteen sekä omavaraisuusasteen oikaistuna ilman vuokrasopimuseriä. Yhtiön oikaistu nettovelka 1.1.2019 oli 545,1 miljoonaa euroa (raportoitu 863,5 milj. euroa), oikaistu velkaantumisaste 51,9 prosenttia (raportoitu 82,3%) ja oikaistu omavaraisuusaste oli 38,6 prosenttia (raportoitu 34,4%).

Vuositasolla vaikutuksen käyttökatteeseen (EBITDA) arvioidaan olevan noin 45 miljoonaa euroa positiivinen ja liikevoittoon noin 10 miljoonaa euroa positiivinen, josta noin puolet kohdistuu Asuminen Suomi ja CEE segmenttiin. Vaikutuksen konsernin tulokseen ennen veroja arvioidaan olevan noin 8 miljoonaa euroa negatiivinen ja tilikauden tulokseen noin 6 miljoonaa euroa negatiivinen. Standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä osakekohtaiseen tulokseen.

Standardin käyttöönotto vaikuttaa yhtiön sitoutuneeseen pääomaan. Merkittävimmät sitoutunutta pääomaa kasvattavat erät ovat vuokratontit, vuokratut kiinteistöt sekä koneet ja laitteet. Vuokratontit kasvattavat sitoutunutta pääomaa noin 190 miljoonaa euroa, vuokratut kiinteistöt noin 90 miljoonaa euroa sekä koneet ja laitteet noin 30 miljoonaa euroa. Yhtiön vuokratonttivaranto on pääosin Suomessa. Alla olevassa taulukossa on esitetty IFRS 16 -standardin soveltamisen vaikutukset sitoutuneeseen pääomaan segmenteittäin. Vuotuisen tulosvaikutuksen arvioidaan jakautuvan segmenteille suunnilleen samassa suhteessa.

Milj. euroa Asuminen Suomi ja CEE Asuminen Venäjä Toimitilat Infraprojektit Päällystys Kiinteistöt Muut toiminnot ja eliminoinnit Konserni, IFRS
Sitoutunut pääoma 1.1.2019 IFRS 16 standardin käyttöönoton jälkeen 755,7 307,3 44,6 90,2 155,4 145,0 403,6 1901,8
josta IFRS 16 -käyttöönoton vaikutus 170,8 13,0 6,4 7,2 31,7 0,0 71,5 300,6

Standardin käyttöönotto vaikuttaa myös yhtiön korolliseen nettovelkaan. Korolliseen velkaan sisältyvät rahoitusvelat ja vuokrasopimusvelat. Standardin soveltamisen seurauksena rahoitusvelat eivät kasva. Vuokrasopimusvelkojen määrä on noin 300 miljoona euroa. Lisäksi liiketoiminnan rahavirta paranee ja rahoituksen rahavirta heikkenee, koska vuokrasopimusvelan lyhennysten osuus luokitellaan rahoituksen rahavirroiksi.

IFRS 16 standardi korvasi aiemman IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin tulkintoineen. Uuden standardin mukaisesti kaikki vuokrasopimukset kirjataan taseeseen uushankinta-arvoltaan vähäisiä vuokrakohteita sisältäviä ja lyhytaikaisia vuokrasopimuksia lukuun ottamatta. Aiemmin muut kuin rahoitusleasing-vuokrasopimukset raportoitiin taseen ulkopuolisina vähimmäisvuokravastuina. IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä molemmat erät raportoidaan vuokrasopimusvelkoina. Yhtiö ei oikaise vertailukausien tai -vuoden lukuja takautuvasti.

Liitteenä olevissa taulukoissa on esitetty IFRS 16 -standardin mukaisesti vuoden 2019 avaava tase sekä keskeisimmät tunnusluvut avaavan taseen luvuilla laskettuina sekä tunnuslukujen laskentakaavat. Lisäksi keskeiset laatimisperiaatteet koskien IFRS 16 -standardia on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä.

Osatuloutusperiaatteella (POC) raportoinnin lakkauttaminen

YIT raportoi jatkossa ainoastaan IFRS-periaatteen mukaisesti. Aiemmin yhtiö raportoi Asuminen Suomi ja CEE- sekä Asuminen Venäjä -segmenteistä eräitä lukuja myös osatuloutusperiaatteella (POC) IFRS-raportoinnin lisäksi. IFRS-raportoinnissa kuluttaja-asuntokohteet tuloutetaan kohteen valmistuessa.

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

Liite:

IFRS 16 käyttöönotto ja laatimisperiaatteet

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi