Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Haluamme tehdä oman osamme kestävämmän ja yhdenvertaisemman tulevaisuuden rakentamisessa. 


Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG’s) ovat YK:n tavoiteohjelma, Agenda 2030, jolla pyritään köyhyyden poistamiseen sekä ympäristön, talouden ja ihmisten tasavertaiseen huomioimiseen. Tavoitteet ovat universaaleja, ja koskevat niin valtioita, järjestöjä kuin yrityksiäkin.  

Olemme sitoutuneet tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Toimintamme kannalta merkittävimmät tavoitteet ovat:  

​Tavoite 5: Sukupuolten välinen tasa-arvo

Tavoitteena on varmistaa, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu YIT:n toiminnassa, ja taata yhtäläiset mahdollisuudet päätöksentekoon, urakehitykseen ja palkitsemiseen.

Haluamme, että YIT koetaan tasavertaiseksi ja mukaan ottavaksi työyhteisöksi sukupuolesta riippumatta, niin työmailla kuin toimistotehtävissä. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että naisten osuus rakennusalalla kasvaisi harjoittelijoista johtotehtäviin. Mikäli minkäänlaisia syrjintää ilmenee, tutkimme tapaukset huolellisesti ja puutumme epäkohtiin välittömästi. 

YK:n alatavoitteet:

5.1. Lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä kaikkialla. 

5.5. Taata naisille täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla politiikassa, taloudessa ja julkisessa elämässä.

Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio

Tavoitteena on suojella vesistöjä niin valmiissa kohteissa kuin rakentamisen aikana sekä mahdollistaa veden energiatehokas käyttö kotien ja toimitilojen käyttäjille. 

Rakennamme vesienhallinnan infraa kuten kaupunkien jätevesien käsittelylaitoksia sekä energiainfraa kuten vesivoimaloita.

Pyrimme rakentamaan koteja ja toimitiloja, jotka mahdollistavat niiden käyttäjille kestävämmän veden kulutuksen. Suosimme vettä säästäviä vesikalusteita.

Suojelemme vesistöihin liittyviä ekosysteemejä rakentamisen aikaiselta rasitukselta ja kehitämme ratkaisuja tapauskohtaisesti kunkin suojeltavan lajin tarpeet huomioiden. Pohjavesien suojelu on olennainen osa rakentamishankkeita.

YK:n alatavoitteet:

6.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vedenkäytön tehokkuutta kaikilla sektoreilla, varmistaa kestävä vedenotto ja makean veden riittävyys vesipulan ehkäisemiseksi sekä vähentää merkittävästi vesipulasta kärsivien määrää. 

6.6 Suojella ja ennallistaa vuoteen 2020 mennessä vesistöihin liittyviä ekosysteemejä, kuten vuoria, metsiä, kosteikkoja, jokia, pohjavesiä ja järviä. 

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa

Tavoitteena on osallistua aktiivisesti yhteiskunnan vihreään siirtymään rakentamalla uusiutuvan energian voimaloita ja kehittämällä vihreässä siirtymässä tarvittavia uusia energiaratkaisuja. 

Rakennamme tuulivoimaa ja uusia vähäpäästöisiä ratkaisuja energiajärjestelmään. Esimerkkejä näistä ovat tunnelijärjestelmä meriveden talteenottoa varten ja lämmön kausivaraston suunnittelu.

Valitsemme kohteisiimme maalämmön aina kuin mahdollista myös rakentamisen aikana.

Asennamme yhä useampaan kohteeseemme aurinkopaneelit.

YK:n alatavoitteet:

7.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut kaikille. 

7.2 Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoitteena on edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Strategiamme päätavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden ylläpitäminen. Sijoittajien odotuksiin vastaamisen lisäksi olemme ylpeä veronmaksaja ja työllistämme tuhansia ihmisiä.

Työturvallisuus on olennainen osa yritysvastuutamme. Työmaillamme työskentelee suuri määrä omia ja aliurakoitsijoidemme työntekijöitä, joiden turvallisuus on kaiken rakentamisen lähtökohta. Turvallisen työnteon lisäksi vaadimme ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikessa toiminnassamme ja koko hankintaketjuissamme.

YK:n alatavoitteet:

8.7: Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi, varmistaa lapsityön pahimpien muotojen, kuten lapsisotilaiden värväämisen ja käytön, kieltäminen ja poistaminen sekä lopettaa lapsityö kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 mennessä.

8.8: Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.

SDG 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoitteena on taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä yhdyskunnat.

Kestävien kaupunkien rakentaminen on strategiamme ydin. Tarjoamme asiakkaillemme omistusasumista, rakennamme toimitiloja ja muita julkisia rakennuksia sekä ekologisia joukkoliikenneratkaisuja. Lisäksi hyödynnämme osaamistamme vaativissa infrarakennuskohteista esimerkiksi kaupunkien jätevesien hallinnassa tai uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja vesivoiman rakentamisessa.

Kestävää kaupunkia on myös mixed use -periaatteen mukaisesti rakennettavat alueet, joissa yhdistyvät asuminen, palvelut, työpaikat ja julkinen liikenne. Mixed use -hankkeista kehitämme parhaillaan muun muassa Keilaniemenrantaa, Itäkeskuksen Punosta ja Pasilan aluetta Helsingissä.

YK:n alatavoitteet:

11.1: Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille riittävä, turvallinen ja edullinen asunto ja peruspalvelut sekä parantaa slummialueita.

11.2: Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille turvallinen, edullinen, luotettava ja kestävä liikennejärjestelmä, parantaa liikenneturvallisuutta erityisesti lisäämällä julkista liikennettä ja kiinnittämällä erityistä huomiota huono-osaisten, naisten, lasten, vammaisten ja ikääntyneiden tarpeisiin.

11.6: Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota esimerkiksi ilmanlaatuun sekä yhdyskunta- ja muiden jätteiden käsittelyyn.

11.7: Taata vuoteen 2030 mennessä yhtäläinen pääsy turvallisiin, osallistaviin, vihreisiin ja julkisiin tiloihin erityisesti naisille ja lapsille, ikääntyneille sekä vammaisille.

SDG 12:Vastuullista kuluttamista

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista

Tavoitteena on varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Haluamme tukea kestävää kulutusta niin omassa kuin asiakkaidemmekin toiminnassamme. Kehitämme erilaisia asumisen ja kiinteistöjen elinkaariratkaisuja, joilla pienennämme esimerkiksi rakennuksen käytönajan energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä. Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aikaisilla valinnoillamme on suora vaikutus asiakkaidemme vastuulliseen kuluttamiseen.

Oman toimintamme vastuullisuutta tehostamme esimerkiksi käyttämiemme materiaalien ja rakennusjätteiden kierrätyksellä sekä toimintamme muita ympäristövaikutuksia hillitsemällä. Kehitämme jäteraportointiamme, pyrimme hyödyntämään kiertotalouden ratkaisuja ja kouluttamaan henkilöstöämme.

YK:n alatavoitteet:

12.2: Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.

12.5: Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

12.6: Kannustaa erityisesti suuria ja kansainvälisiä yhtiöitä ottamaan käyttöön kestävät käytännöt ja sisällyttämään kestävää kehitystä koskevat yritysvastuutiedot raportointiinsa.

SDG 13; Ilmastotekoja

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Tavoitteena on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Rakentaminen ja rakennetun ympäristön käyttö synnyttävät hiilidioksidipäästöjä ja sitä myötä vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Olemme määritelleet pidemmän aikavälin CO2 vähennystavoitteemme vuodelle 2030: Meidän tulee puolittaa oman toimintamme ja omaperusteisten hankkeidemme CO2-päästöt verrattuna vuoteen 2019. Haluamme myös mahdollistaa asiakkaillemme kohteidemme hiilineutraalin käytön.

YK:n alatavoite:

13.2: Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun.

​Tavoite 15: Maanpäällinen elämä

Tavoitteena on toteuttaa yritystasoisia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi projektikohtaisten toimenpiteiden lisäksi.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yksi olennaisista vastuullisuusteemoistamme strategiakaudelle 2022-2025. Selvitämme miten voimme yrityksenä turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä projektikohtaisten toimenpiteiden lisäksi.

Rakentaminen on paikallista ja jokainen rakennuspaikka ainutkertainen myös ympäröivän luonnon osalta. Ennallistaminen, viheralueiden säilyttäminen, lintujen ja pölyttäjien pesintämahdollisuuksien lisääminen sekä vieraslajien torjunta ovat esimerkkejä rakentamisen aikana toteutettavista luonnon monimuotoisuutta säilyttävistä toimenpiteistä.

YK:n alatavoitteet:

15.2 Edistää vuoteen 2020 mennessä kaiken tyyppisten metsien kestävien hoitomenetelmien käyttöönottoa, pysäyttää metsäkato, ennallistaa turmeltuneita metsäalueita ja lisätä maailmanlaajuista metsitystä merkittävästi. 

15.5 Ryhtyä kiireellisiin ja merkittäviin toimenpiteisiin luontaisten elinympäristöjen turmeltumisen vähentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämiseksi ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi sekä niiden sukupuuttoon kuolemisen estämiseksi vuoteen 2020 mennessä. 

15.8 Ottaa vuoteen 2020 mennessä käyttöön menetelmiä, joilla voidaan estää ja merkittävästi vähentää haitallisten vierasperäisten lajien vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeihin sekä pitää ensisijaisten lajien määrä kurissa tai karsia niitä.

SDG 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja vastuullisia liiketoimintaperiaatteita, ja vaadimme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Meillä on ehdoton nollatoleranssi korruption ja harmaan talouden suhteen.  

YIT osallistuu isoihin julkisiin ja yksityisiin hankkeisiin. Kansainvälisenä pörssiyhtiönä YIT:llä on vastuu tukea ja vahvistaa hyviä liiketoimintaperiaatteita koko yhteiskunnassa. Lisäksi toimitusketjujensa kautta YIT vaikuttaa tuhansiin alihankkijoihin ja näiden työntekijöihin. 

Toimintaamme ohjaavat YIT:n toimintaperiaatteet (YIT Code of Conduct), jotka linjaavat toimintaamme suhteessa asiakkaisiin, työntekijöihin, omistajiin, kumppaneihin, kilpailijoihin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Toimintaperiaatteissamme yhteistyökumppaneillemme kuvaamme yhteistyön vaatimukset perustuen YIT:n arvoihin ja toimintaperiaatteisiin.

YK:n alatavoitteet:

16.5: Vähentää merkittävästi korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan.

16.6: Kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita kaikilla tasoilla.