Paikalliset sivut:
YIT Group

Strategia vuosille 2019-2021 - Suorituskykyä yli suhdanteiden

YIT:n strategian tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Yhtiön strategisia painopisteitä, kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteitä, ovat kaupunkikehitys ja talouden suhdanteita kestävät liiketoiminnot.

YIT:n hallitus vahvisti syyskuussa 2018 YIT:n uuden strategian vuosille 2019–2021. Yhtiön strategiaa ja sen toimeenpanoa käsiteltiin yksityiskohtaisemmin Helsingissä 27.9.2018 järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä. Esitykset on katsottavissa osoitteessa http://www.yitgroup.com/paaomamarkkinapaiva

Strategian pohjana kaupungistuminen, kestävä kehitys ja digitalisaatio

Kaupungistumisen myötä ihmiset muuttavat kasvukeskuksiin ja edelleen pääkaupunkiseuduille. Kaupungit tiivistyvät joukkoliikenteen solmukohtien ympärille ja laajenemisen sijasta kasvavat sekä alas- että ylöspäin entistä monimuotoisempina projekteina. Kestävän kehityksen merkitys korostuu ihmisten asenteiden ja lainsäädännön muutosten myötä. Kiertotalousajattelu lisääntyy ja omistaminen korvautuu osittain yhteiskäytöllä ja jakamistalouden ratkaisuilla. Korjausrakentamisen ja palveluiden kysyntä kasvavat. Digitalisaatio on avannut mahdollisuuksia parantaa asiakaskokemusta ja nostaa tuottavuutta. Datan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen luovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Strategiset painopisteet kaupunkikehittäminen ja suhdanteita kestävät liiketoiminnot

YIT:n liiketoimintojen kehittämisessä on kaksi strategista painopistettä: kaupunkikehittäminen ja suhdanteita kestävät liiketoiminnot. Yhtiön tavoitteena on aktiivisesti kasvattaa näitä liiketoimintoja investoinnein ja orgaanisesti. 

Kaupunkikehittämisessä YIT voi täydessä mittakaavassa hyödyntää vahvuuksiaan: hankkeiden kehittämisen, suunnittelun johtamisen ja vaativien projektien hallinnan osaamistaan. Koko rakentamisen arvoketjun hallinta ideasta ylläpitoon tuo myös suurimmat tuottavuus- ja asiakashyödyt. Omaperusteiset hankkeet, elinkaarihankkeet, erilaiset kokonaisvastuurakentamisen muodot sekä yhteistoiminnalliset hankkeet kuten allianssit mahdollistavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan hyötyjen saavuttamisen.    

Suhdanteita kestävät liiketoiminnot perustuvat pitkäaikaisiin palvelu- tai vuokrasopimuksiin sekä vakaaseen tai trendinomaisesti kasvavaan kysyntään. YIT:ssä tällaisia liiketoimintoja ovat päällystys, kiviainesliiketoiminnot, teiden kunnossapito, korjausrakentaminen, kiinteistösijoittaminen, kiinteistöjohtamisen ja asumisen palvelut. Yhtiö tavoittelee suhdanteita kestävistä
liiketoiminnoista vakaata, noin 100 miljoonan euron vuotuista liikevoittoa vuodesta 2019 alkaen. 

Menestyksen kulmakivet tukevat strategisia painopisteitä

YIT:n menestyksen neljä kulmakiveä ovat: (1) huippusuoritus; (2) pääomatehokkuus; (3) menestyminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä (4) onnelliset ihmiset.   

Huippusuoritus

YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018. Yhtiöiden integraation tavoitteena on saavuttaa 40–50 miljoonan euron kokonaissynergiat vuoden 2020 loppuun mennessä. Osana integraatiota luodaan yhteiset toimintatavat, jotka toimivat otollisena pohjana skaalata tuottavuuspilottien hyviä käytäntöjä. Tuottavuutta haetaan laadusta tinkimättä hukkaa vähentäen ja läpimenoaikoja lyhentäen. Tavoitteet asetetaan segmenteittäin. Tuottavuutta parannetaan mm. suunnittelunjohtamisella, lean-periaatteiden soveltamisella, rakennuksen tietomallinnuksen hyödyntämisellä (BIM), esivalmisteiden käytön lisäämisellä sekä suunnittelun, hankinnan ja tuotannon tiiviimmällä yhteistyöllä.

Pääomatehokkuus  

YIT:n tavoitteena on pienentää nettokäyttöpääomaa sekä vapauttaa pääomaa valikoiduilla maantieteellisillä alueilla myymällä taseen hitaasti kiertäviä eriä. Venäjällä yhtiö pienentää riskitasoa ja kehittää liiketoimintamallia vähemmän pääomaa sitovaan suuntaan. Tavoitteena on vähentää Venäjälle sijoitettua pääomaa aiemmasta tavoitetasosta edelleen noin 100 miljoonalla eurolla (8 miljardilla ruplalla). Sidotun pääoman arvioidaan kasvavan strategiakauden aikana Kiinteistöt-segmentissä noin 150 miljoonaa euroa.  

Menestyminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa

Asiakkaiden tunteminen ja tarpeiden ymmärtäminen auttavat YIT:tä kehittämään parempia ratkaisuja ja palveluita. Riittävän innovatiivisuuden luomiseksi, kehittymisen nopeuttamiseksi ja mittavien hankkeiden toteuttamisen varmistamiseksi yhtiö jatkaa ja laajentaa tiivistä yhteistyötä kumppanuusyritystensä kanssa. Asiakasymmärryksen lisäämisen, datan hyödyntämisen, konseptoinnin ja aktiivisen päivittäisen asiakastyön avulla yhtiö parantaa tuottamaansa asiakaskokemusta ja tavoittelee vuosittain nousevaa nettosuositteluindeksiä (NPS, net promoter score). 

Onnelliset ihmiset 

Alan parhaat osaajat varmistavat liiketoiminnan kannattavuuden ja jatkuvuuden. YIT haluaa luoda työyhteisön, jossa yhtiön kulttuuri, johtaminen, työkalut ja ilmapiiri saavat ihmiset sitoutumaan ja viihtymään. Työyhteisön avoimuus, osallistava työskentelytapa, ihmisten kehittäminen ja palkitsemisen käytännöt ovat tärkeimpiä keinoja yhtiön menestyksen tukemisessa. YIT:n tavoitteena on olla alan halutuin työnantaja sekä opiskelijoiden että ammattilaisten keskuudessa.  

 

taloudelliset tavoitteet

 

Sulje
Lähetetään...