Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus elokuu 2019

Olipa kiireinen kesä! Viime sijoittajakatsauksessa käsiteltyjen Venäjän uudistusten jälkeen tiedotimme, että YIT myy päällystys- ja kiviainesliiketoimintansa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Peabille 280 miljoonalla eurolla.

Kauppa toteutuu arviolta tammikuussa 2020, jolloin siitä kirjataan noin 240 miljoonan euron positiivinen kassavirta ja noin 40 miljoonan euron myyntivoitto. On todettava, että olemme tyytyväisiä kauppahintaan. Kaupan myötä vapautuvilla pääomilla YIT vahvistaa yhtiön kasvua ja kannattavuuden paranemista strategiassa määritellyillä painopistealueilla: kaupunkikehittämisessä ja suhdanteita kestävissä liiketoiminnoissa.

Viime sijoittajakatsauksen aiheena olivat muutokset Venäjällä pääoman vähentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Nämä päätökset fokusoivat liiketoimintaamme sekä vahvistavat suorituskykyämme ja taloudellista asemaamme. Lisäksi muutokset vaikuttavat taloudelliseen raportointiimme jo toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Heinäkuun puolivuosikatsauksessa oli jatkuvia ja lopetettuja toimintoja ja erityyppisiä oikaisuja. Miten raportointia muutettiin, miten osaria pitäisi lukea ja mihin kiinnittää huomiota?

Yksinkertaistaen luvuista ja vertailuluvuista: vuoden 2018 alusta lukien tuloslaskelmassa päällystysliiketoiminta siirrettiin lopetettuihin toimintoihin ja teiden kunnossapito infraprojekteihin. Venäjällä alasajettava tai myytävä päällystysliiketoiminta ei ole minkään segmentin alla, vaan se raportoidaan kohdassa Muut erät.

Venäjällä tehtäviä muutoksia ja suljettavia liiketoimintoja ei ole kirjattu lopetetuiksi liiketoiminnoiksi, vaan Venäjällä alasajettavissa liiketoiminnoissa syntyvä liiketappio on kirjattu oikaisueriin. Esimerkiksi kun Moskovassa valmistuu kerrostalo, kirjataan siitä luovutuksen jälkeen liikevaihtoa ja liikevoittoa tai -tappiota. Tämä liikevoitto tai -tappio ei vaikuta segmentin eikä konsernin oikaistuun liikevoittoon. Arviomme mukaan Venäjällä valmistuu tänä syksynä noin 3000 asuntoa, joista noin puolet alueilla, jotka ajetaan alas ja joista tuloutuva liikevoitto ei vaikuta oikaistuun liikevoittoon. Yllämainittu päällystysliiketoiminta Venäjällä ei myöskään vaikuta oikaistuun liikevoittoon.

Tasetta ei ole oikaistu (koska sitä ei IFRS-raportointisääntöjen mukaan saa oikaista!) eikä rahavirtalaskemaa oikaista.

Koko puolivuosikatsaus käsittelee ”jatkuvia toimintoja”, ja ”lopetetut toiminnot” löytyvät omalta riviltään ja osioistaan. Yhtiön tulosohjeistus koskee jatkuvia toimintoja, ja liikevoiton osalta ohjeistamme jatkuvien liiketoimintojen oikaistua liikevoittoa.

Markkinasta voi todeta, että alkuvuonna rakentamisen volyymi Suomessa on ollut hyvällä tasolla. Institutionaalisten asiakkaiden asuntokysyntä on ollut hyvää, ja kuluttaja-asuntokauppa on käynyt ennakoidusti Suomessa. Arvioimme asuntojen kuluttajakysynnän ja institutionaalisten sijoittajien kysynnän pysyvän vakaana syksyn 2018 tasolla. Yksityisten asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan olevan edellisiä vuosia alemmalla tasolla. Sijainnin ja hintatason merkitys on edelleen keskeinen. Uusien, hyvillä paikoilla sijaitsevien vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu hyvällä tasolla. CEE-maissa asuntojen kysyntä on säilynyt vilkkaana, ja arvioimme sen pysyvän hyvällä tasolla.

Lähivuosina uuden hallituksen ohjelmassa toteutettavaksi kaavaillut liikenneinvestoinnit vakauttavat infraprojektien näkymiä Suomessa. Norjassa ja Ruotsissa infrarakentamisen näkymät ovat jo ennestään vahvat. Venäjällä heinäkuun alussa voimaan astuneet asuntolakimuutokset ovat lisänneet yleistä epävarmuutta markkinoilla.

YIT:n sijoittajasuhteissa on tapahtunut muutoksia: Hanna Jaakkola jatkaa uraansa YIT:n ulkopuolella. Kysymyksissä sinua auttavat Tiina Kuusisaari ja Hanna Raitanen.

Lähetetään...