Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008: Liikevaihto kasvoi, mutta tulos heikkeni

LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2008 klo 9:00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008: Liikevaihto kasvoi, mutta tulos heikkeni - Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 1 739,3 milj. euroa (1 535,6) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 485,2 milj. euroa (411,1) - Liikevoitto laski 17 % ja oli 85,7 milj. euroa (103,6), liikevoittoprosentti oli 4,9 % (6,7)

LEMMINKÄINEN OYJ	OSAVUOSIKATSAUS	6.11.2008 klo 9:00              


LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008: Liikevaihto kasvoi, mutta tulos  
heikkeni                                    


- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 1 739,3 milj. euroa (1 535,6) 
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 485,2 milj. euroa
(411,1) 
- Liikevoitto laski 17 % ja oli 85,7 milj. euroa (103,6), liikevoittoprosentti
oli 4,9 % (6,7) 
- Tulos ennen veroja laski 26 % ja oli 68,0 milj. euroa (91,5) 
- Osakekohtainen tulos oli 2,73 euroa (3,83) 
- Omavaraisuusaste oli 24,4 % (29,5) ja nettovelkaantumisaste 161,8 % (113,7) 
- Yhtiön tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 1 341,4 milj. euroa (1 524,3) 
- Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2008, mutta 
tuloksen arvioidaan heikkenevän edellisvuodesta                 


TAMMI-SYYSKUU 2008 TOIMIALOITTAIN                        

Talonrakentamisen liikevaihto kasvoi 10 %, mutta liikevoitto heikkeni 22 %.   
Toimialan tulosta rasittivat kotimaan asuntotuotannon kysynnän voimakas lasku ja
joidenkin jo sovittujen liikekiinteistökauppojen peruuntuminen ostajien     
rahoitusvaikeuksien vuoksi. Venäjällä asuntojen kysyntä laski.         

Infrarakentamisen liikevaihto kasvoi 13 %, mutta liikevoitto heikkeni 30 %.   
Kotimaan päällystystoiminta sekä kiviaines- ja valmisbetonitoiminta kasvattivat 
toimialan liikevaihtoa. Tuloksen heikkeneminen johtuu pääosin panoskustannusten 
noususta ja Baltian maiden huonosta markkinatilanteesta.            

Talotekniikan liikevaihto kasvoi 19 % ja liikevoitto parani 73 %. Talotekniikan 
palveluiden kysyntä pysyi hyvänä kaikilla sen liiketoiminta-alueilla.      

Rakennustuotteet-toimialan liikevaihto kasvoi 23 % ja liikevoitto parani 7 %.  
Ympäristö- ja urheilurakentamisen kysyntä jatkui hyvänä. Rakentamisen      
laskusuhdanne heikensi kateaineiden ja porraselementtien kysyntää.       


TOIMINTAYMPÄRISTÖN EPÄVARMUUS KASVAA                      

Lemminkäisen toimialoista talonrakentamisen näkymät ovat heikentyneet eniten.  
Kotimaassa asuntojen kysyntä on laskenut voimakkaasti ja liike- ja       
toimitilarakentamisen kasvu on taittunut.                    

Lemminkäisen toimiminen infrarakentamisessa ja talotekniikassa vähentää yhtiön 
riippuvuutta talonrakentamisen kysynnän vaihteluista. Näiden toimialojen    
markkinoiden uskotaan säilyvän vakaina talouden epävarmuudesta huolimatta.   

Rakennusmarkkinoiden heikentyneistä näkymistä johtuen yhtiössä on ryhdytty   
tarvittaviin sopeuttamistoimiin.                        


NÄKYMÄT VUODELLE 2008                              

Lemminkäinen arvioi, että vuoden 2008 tulos ennen veroja heikkenee. Yhtiön   
liikevaihto ja tase kasvavat edellisvuodesta.                  

Toimialoista talonrakentamisen ja infrarakentamisen tulokset heikkenevät    
vuodesta 2007. Talotekniikan ja rakennustuotteiden tulokset pysyvät ennallaan  
tai paranevat.                                 

Lemminkäinen antoi tulosvaroituksen 30.10.2008, jossa se muutti         
osavuosikatsauksessa 1.1.-30.6.2008 ilmoittamiaan näkymiä vuodelle 2008.    
Tuolloin yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja tuloksen pysyvän vuoden 2007   
tasolla. Taloudellisen aseman odotettiin säilyvän ennallaan.          


OSAVUOSIKATSAUSAINEISTO JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008              

Katsauskauden 1.1.-30.9.2008 tulosta koskeva esitysmateriaali on saatavissa   
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi. Lemminkäisen vuoden 2008 
tilinpäätös julkaistaan 12.2.2009 klo 9:00.                   


LEMMINKÄINEN OYJ                                

Juhani Sormaala                                 
Toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
Juhani Sormaala, toimitusjohtaja, puh 02071 53302                
Jukka Ovaska, talousjohtaja, puh 02071 53334                  
Katri Sundström, sijoittajasuhdepäällikkö, puh 02071 54813           


LIITTEET:                                    
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008                         
Osavuosikatsauksen taulukko-osa                         

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lemminkainen.fi                               OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008                         

TOIMINTAYMPÄRISTÖ                                

Kotimaa                                     

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna alle kolmeen prosenttiin ja ensi vuonna   
kasvun uskotaan hidastuvan edelleen. Inflaation kiihtymisen ja korkojen nousun 
riskit ovat jonkin verran vähenneet. Sen sijaan rahoituksen saannin       
vaikeutuminen on muodostunut merkittäväksi epävarmuustekijäksi.         

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan rakentamisen suhdanteet vuonna 2009      
heikkenevät ja työttömyys lähtee kasvuun. Uusia asuntoja arvioidaan kuluvana  
vuonna aloitettavan 25 000, mutta ensi vuonna enää 23 000.           

Liike- ja toimitilarakentamisen kasvu on hidastunut etenkin vuoden toisella   
puoliskolla, ja ensi vuonna sen volyymin arvioidaan supistuvan. Vireillä olevia 
hankkeita on siirretty myöhäisempään ajankohtaan rahoituksen vaikeutumisen   
vuoksi. Teollisuusrakentamisen markkinatilanne on pysynyt hyvänä.        
Korjausrakentamisen odotetaan jatkavan kasvuaan myös ensi vuonna.        

Infrarakentamisessa markkinatilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä. Ensi vuonna
kasvu taittunee hetkellisesti lykkääntyneiden suurhankkeiden vuoksi.      

Lemminkäiselle relevantit kansainväliset markkinat               

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa talouden kasvuvauhti hidastuu vuosina     
2008-2009. Norjassa ja Ruotsissa infrarakentamisen kasvua tukevat maiden    
hallitusten päättämät lisämäärärahat.                      

Baltian maissa käynnistetään edelleen uusia tienrakennus- ja          
perusparannushankkeita, mutta vaikea kilpailutilanne ja laskenut hintataso on  
heikentänyt toimintaedellytyksiä alueella merkittävästi.            

Venäjällä rakentaminen on jatkunut vilkkaana ja ulkomaiset investoinnit maahan 
ovat olleet kasvussa. Kuluttajien ja yritysten luotonsaantimahdollisuudet ovat 
loppuvuotta kohden heikentyneet, mikä saattaa vähentää rakentamisen määrää   
lähitulevaisuudessa.                              

(Lähde: Rakennusteollisuus RT ry, ETLA, Nordea)                 


LEMMINKÄISEN UUSI RAKENNE VOIMAAN 1.1.2008                   

Lemminkäinen-konserni organisoitiin 1.1.2008 neljäksi toimialaksi. Toimialat  
ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet.  

Talonrakentamisen ja infrarakentamisen toimialoille muodostettiin uudet yhtiöt 
Lemminkäinen Talo Oy ja Lemminkäinen Infra Oy. Tekmanni Oy harjoittaa talo- ja 
kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuspalveluja. Rakennustuotteet-toimialaan   
kuuluvat Lemminkäinen Katto Oy, Lemminkäinen Betonituote Oy ja urheilurakentaja 
Omni-Sica Oy.                                  

Lemminkäisen rakenneuudistus on esitetty yhtiön vuosikertomuksessa 2007 ja on  
nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.                        

Tässä katsauksessa esitetyt toimialakohtaiset vertailukauden luvut       
talonrakentamisessa ja infrarakentamisessa ovat pro forma -lukuja.       


KONSERNIN LIIKEVAIHTO, TULOS JA TASE                      

Lemminkäinen-konsernin liikevaihto oli 1 739,3 milj. euroa (1 535,6).      
Liikevaihdosta 72 % (73) tuli kotimaasta, 14 % (14) muista Pohjoismaista, 4 %  
(2) Venäjältä, 7 % (7) Itä-Euroopasta ja Baltian maista, ja 3 % (4) muista   
maista.                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto toimialoittain,   |  1-9/2008 |   1-9/2007 |   muutos, % |
| milj. euroa           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        |    779,2 |   710,31) |      9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen        |    683,8 |   603,11) |     13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          |    193,2 |    161,9 |     19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet        |    121,8 |     99,2 |     22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja konserni-   |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| eliminoinnit          |    -38,7 |    -38,9 |      0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        |   1 739,3 |   1 535,6 |     13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
1)pro forma                                   


Katsauskauden liikevoitto oli 85,7 milj. euroa (103,6) ja tulos ennen veroja  
68,0 milj. euroa (91,5). Tilikauden tulos oli 50,8 milj. euroa (70,2), josta  
emoyhtiön omistajille kuuluvan osuuden määrä oli 46,5 milj. euroa (65,2).    
Osakekohtainen tulos oli 2,73 euroa (3,83).                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto toimialoittain,   |  1-9/2008 |   1-9/2007 |   muutos, % |
| milj. euroa           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen        |    35,8 |    45,91) |     -22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen        |    31,5 |    44,91) |     -29,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka          |    14,0 |     8,1 |     72,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet        |     9,6 |     9,0 |      6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |    -5,3 |     -4,3 |     23,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        |    85,7 |    103,6 |     -17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
1)pro forma                                   

Yhtiön rahavarat katsauskauden lopussa olivat 94,2 milj. euroa (60,1) ja    
korollinen nettovelka 543,4 milj. euroa (350,1). Omavaraisuusaste oli 24,4 %  
(29,5) ja nettovelkaantumisaste 161,8 % (113,7).                


TOIMIALAT                                    

TALONRAKENTAMINEN                                

Talonrakentamisen liikevaihto oli 779,2 milj. euroa (710,3)1). Kansainvälisen  
liiketoiminnan osuus oli 161,3 milj. euroa (136,1)1). Liikevaihdosta 79 % tuli 
Suomesta, 5 % muista Pohjoismaista, 6 % Venäjältä, 4 % Pohjois- ja       
Etelä-Amerikasta ja 6 % muista maista.                     

Liikevaihtoa kasvattivat vilkkaana jatkunut liike- ja toimistorakentaminen   
kotimaassa sekä talonrakennustoiminta Venäjällä.                

Toimialan liikevoitto oli 35,8 milj. euroa (45,9)1). Tulosta heikensivät    
kotimaan asuntotuotannon kysynnän voimakas lasku ja joidenkin jo sovittujen   
liikekiinteistökauppojen peruuntuminen ostajien rahoitusvaikeuksien vuoksi.   
Peruuntuneiden liikekiinteistökauppojen kohteena olevat tilat on vuokrattu.   

Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 747,9 milj. euroa (981,3)1), josta   
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 156,9 milj. euroa (154,5)1).      

1)pro forma                                   

Kotimaan toiminta                                

Lemminkäisen kotimaan asuntomyynti hidastui selvästi katsauskauden lopussa.   
Valmiiden myymättömien asuntojen määrä on paikoin kasvanut merkittävästi.    
Kuluvana vuonna on aloitettu 504 (2007: 770) vapaarahoitteisen asunnon     
rakentaminen. Uusia kohteita aloitetaan loppuvuonna vain poikkeuksellisesti.  

Kotimaan liike-, teollisuus- ja logistiikkarakentamisen kysynnän kasvu on    
taittunut. Pääkaupunkiseudulla pitkään vilkkaana jatkunut toimitilarakentaminen 
on myös vähenemässä. Kansainvälinen rahoituskriisi on heikentänyt        
kiinteistösijoittajien rahoitusmahdollisuuksia ja nostanut sijoittajien     
tuottovaatimuksia.                               

Korjausrakentamisen kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä myös ensi vuonna.    
Korjausrakentamisen osuus Lemminkäisen talonrakentamisesta on yli 10 prosenttia 
ja määrän odotetaan olevan kasvussa.                      


--------------------------------------------------------------------------------
| Lemminkäisen vapaarahoitteinen  |  1-9/2008 |   1-9/2007 |  1-12/2007 |
| asuntotuotanto, kotimaa, kpl   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset         |     504 |     770 |     852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot          |     534 |     716 |     883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät       |     443 |     210 |     283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet           |     735 |     644 |    1 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa    |     882 |    1 583 |    1 123 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lemminkäisen omistuksessa oli katsauskauden päättyessä käyttämätöntä      
rakennusoikeutta kotimaassa yhteensä 856 000 k-m2, josta asuntorakennusoikeuden 
osuus oli noin 390 000 k-m2. Lisäksi sitovia tai ehdollisia yhteistyö- ja    
kaavoitussopimuksia oli noin 751 000 k-m2 vastaava määrä, josta         
asuntorakennusoikeuden osuus oli noin 272 000 k-m2.               

Kansainvälinen toiminta                             

Lemminkäisellä on Pietarissa rakenteilla noin 600 asuntoa. Kalugan läänissä   
Lemminkäisen 135 hehtaarin teollisuuspuistohanke etenee alkuperäisten      
suunnitelmien mukaisesti.                            

Yhtiön projektivientimahdollisuudet ovat pysyneet hyvinä suomalaisen      
teollisuuden jatkaessa tehdasinvestointejaan ulkomaille. Merkittäviä kohdemaita 
ovat Kiina, Intia ja Puola.                           

Televerkkorakentamisen odotetaan jatkuvan vilkkaana kehittyvissä maissa, mutta 
hintakilpailu alalla on kireää.                         

Välimiesoikeus päätti 29.9.2008 Tukholmassa antamassaan välituomiossa, ettei  
IKEAlla ollut oikeutta purkaa Pietarin Mega-kauppakeskusta koskevaa       
urakkasopimusta keväällä 2006. Korvauksesta ja sen määrästä välimiesoikeus   
päättää myöhemmin (tiedote 1.10.2008).                     


--------------------------------------------------------------------------------
| Lemminkäisen vapaarahoitteinen      |    1-9/2008 |    1-12/2007 |
| asuntotuotanto, muut maat, kpl      |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset             |      559 |       91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot              |       93 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät            |        |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet               |        |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla kauden lopussa        |      650 |       91 |
--------------------------------------------------------------------------------


INFRARAKENTAMINEN                                

Infrarakentamisen liikevaihto oli 683,8 milj. euroa (603,1)1). Kansainvälisen  
liiketoiminnan osuus oli 312,6 milj. euroa (259,8)1). Liikevaihdosta 54 % tuli 
Suomesta, 29 % muista Pohjoismaista, 14 % Baltian maista ja 3 % Venäjältä.   

Infrarakentamisen liikevoitto oli 31,5 milj. euroa (44,9)1). Tulosta heikensivät
panoskustannusten nousu ja Baltian maiden huono markkinatilanne. Raakaöljyn   
hinta on selvästi laskenut kesän huippulukemista, mutta samanaikainen dollarin 
vahvistuminen on vähentänyt hinnanlaskusta saatua hyötyä. Katsauskaudelle    
ajoittui myös liiketoiminnan muita tuottoja edellisvuotta vähemmän.       

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 446,2 milj. euroa (381,6)1), josta    
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 218,1 milj. euroa (204,4)1).      

1)pro forma                                   


Kotimaan toiminta                                

Panoskustannusten nousu on vähentänyt päällystyksen kokonaiskysynnän määrää   
kotimaassa. Lemminkäisen katsauskauden lopun päällystyksen tilauskanta on hyvä 
ja säiden salliessa päällystystoimintaa jatketaan talven tuloon saakka.     

Väylä- ja kalliorakentamisen kilpailu on Suomessa kireää ja alan toimijoilla on 
vapaata kapasiteettia. Pohjarakentamisessa talojen korjausrakennustöiden    
markkinatilanne on kuluvana vuonna ollut hyvä. Heikentyneet talousnäkymät ovat 
johtaneet kaivostoiminnan odotettua hiljaisempaan kysyntään.          

Kiviaines- ja valmisbetonitoiminnan markkinatilanne on pysynyt suotuisana,   
vaikka sementin ja räjähdysaineiden hinnat ovat kohonneet selvästi. Lemminkäinen
selvittää mahdollisuuksia omatoimiseen sementin tuontiin tulevaisuudessa.    

Kansainvälinen toiminta                             

Infrarakentamisen kansainvälisen toiminnan liikevaihto kasvoi, mutta tulosta  
rasittivat mm. asfaltin valmistuskustannukset, jotka nousivat viidenneksen   
edellisvuodesta.                                

Baltian maissa tieverkoston kehittäminen jatkuu, mutta kilpailutilanne alueella 
on erittäin vaikea. Talonrakentamisesta vapautuu resursseja infrarakentamiseen, 
mikä osaltaan lisää kilpailua, mutta toisaalta helpottaa työvoiman saatavuutta 
ja normalisoi palkkatason kehitystä.                      

Norjassa ja Tanskassa päällystystoiminnan näkymät ovat kohtuullisen hyvät ja  
päällystystöiden kokonaismäärien odotetaan pysyvän ennallaan. Ruotsissa     
kalliorakentamisen markkinatilanne on edelleen hyvä, ja uusia hankkeita     
käynnistetään lähikuukausina. Ruotsissa ja Norjassa on lisätty infrarakentamisen
määrärahoja tuleville vuosille.                         


TALOTEKNIIKKA                                  

Talotekniikan liikevaihto oli 193,2 milj. euroa (161,9). Toimialan liikevoitto 
kasvoi 73 % ja oli 14,0 milj. euroa (8,1). Tilauskanta katsauskauden lopussa oli
109,5 milj. euroa (118,5).                           

Vilkas liike- ja toimitilarakentaminen on pitänyt talotekniikan palveluiden   
kysynnän hyvänä kuluvana vuonna. Katsauskauden lopussa kysynnän kasvu on    
kuitenkin taittunut, ja hankkeiden koko ja määrä ovat selvästi pienentyneet.  

Taloteknisiä huolto- ja ylläpitopalveluja harjoittavan Tekmanni Service Oy:n  
liiketoiminta on jatkunut vilkkaana. Yhtiö mm. toimittaa energiatodistukset   
Ilmariselle yli 80 kiinteistöön ja kartoittaa samalla kiinteistöjen taloteknisen
kunnon ja uusimistarpeet.                            


RAKENNUSTUOTTEET                                

Rakennustuotteiden liikevaihto oli 121,8 milj. euroa (99,2) ja liikevoitto oli 
9,6 milj. euroa (9,0). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 37,8 milj. euroa  
(43,0).                                     

Ympäristö- ja urheilurakentamisen kysyntä pysyi hyvänä. Kateaineiden vienti   
lähinnä Ruotsiin ja Itä-Eurooppaan on jatkunut vilkkaana. Uudisrakentamisen   
hidastuminen on heikentänyt porras- ja seinäelementtien kysyntää.        


KONSERNIN TILAUSKANTA                              

Lemminkäisen tilauskanta pieneni 12 % vertailukaudesta. Tilauskannasta 72 % (76)
tuli Suomesta, 16 % (12) muista Pohjoismaista, 6 % (5) Venäjältä, 5 % (3)    
Baltian maista ja 1 % (4) muista maista.                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta toimialoittain, milj. |   9/2008 |    9/2007 |  muutos-% |
| euroa               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen         |    747,9 |   981,31) |    -23,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen         |    446,2 |   381,61) |    16,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka           |    109,5 |    118,5 |    -7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet         |    37,8 |     43,0 |    -12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä, josta     |   1 341,4 |   1 524,3 |    -12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kansainvälistä tilauskantaa    |    378,5 |    365,0 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
1)pro forma                                   

Katsauskaudella saadut merkittävät tilaukset                  
Lemminkäinen rakentaa Nokia Siemens Networks Oy:n tehtaan Intian Chennaihin.  
Rakennuksen kokonaisala on 33 700 m2.                      

Nokian Renkaat Oyj:n kanssa on solmittu urakkasopimus Vsevolozhskin       
rengastehtaan laajennuksen rakennusteknisistä töistä. Laajennusosan kokonaisala 
on 29 000 m².                                  

Viron tiehallinnon kanssa on solmittu palvelusopimus, jonka mukaan Lemminkäinen 
vastaa kahdeksan vuoden ajan Itä-Virunmaan tieverkoston kesä- ja talvihoidosta. 

Ruotsin Ådalsbanan-radalta Lemminkäinen on saanut kaksi tunnelirakennusurakkaa. 
Yhteispituudeltaan tunneleita rakennetaan noin 5,5 kilometriä.         


RAHOITUS                                    

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli -188,1 milj. euroa   
(-9,0), investointien rahavirta -30,8 milj. euroa (-19,7) ja rahoituksen    
rahavirta 234,7 milj. euroa (28,1). Katsauskauden rahavirtaan sisältyy vuodelta 
2007 maksettuja osinkoja 32,6 milj. euroa (27,4).                

Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 637,6 milj. euroa (410,2) ja 
likvidit varat 94,2 milj. euroa (60,1). Korollinen nettovelka oli 543,4 milj.  
euroa (350,1). Nettorahoituskulut olivat 17,6 milj. euroa (12,0), mikä oli 1,0 %
liikevaihdosta (0,8).                              

Omavaraisuusaste oli 24,4 % (29,5) ja nettovelkaantumisaste 161,8 % (113,7).  

Muutokset rahavirroissa johtuvat käyttöpääoman kasvusta, kohonneista      
rahoituskuluista ja maksetuista veroista. Pääosin käyttöpääomaa kasvattivat   
käynnissä oleva asuntotuotanto ja toimitilahankkeet. Rahoituskustannuksia    
lisäsivät nettovelan kasvu ja yleisen korkotason nousu.             

Likvidien varojen lisäksi konsernilla on TyEL-lainakiintiöt ja 150 milj. euron 
komittoitu luottolimiitti.                           


LEMMINKÄISEN OSAKE                               

Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden alussa oli 31,50 euroa (36,10) 
ja katsauskauden lopussa 18,80 euroa (49,95). Osakekannan markkina-arvo     
katsauskauden lopussa oli 320,0 milj. euroa (850,2). Osakkeita vaihdettiin   
katsauskauden aikana yhteensä 2 666 508 kappaletta (4 052 265). Vaihdon arvo oli
79,5 milj. euroa (187,9). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 4 291       
osakkeenomistajaa (3 357).                           


INVESTOINNIT                                  

Katsauskauden investoinnit olivat 49,2 milj. euroa (45,6). Investoinnit olivat 
lähinnä päällystys-, murskaus- ja louhintakaluston, rakennusmateriaalien    
tuotantolaitteiden sekä talonrakennuskaluston hankintoja.            


HENKILÖSTÖ                                   

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 9 847 henkilöä (9 
170). Henkilöstöstä 72 % työskenteli Suomessa, 11 % muissa Pohjoismaissa, 11 % 
Baltian maissa ja 7 % muissa maissa.                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |  1-9/2008 |   1-9/2007 |  muutos-% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Työntekijät            |    6 570 |    6 050 |     8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimihenkilöt           |    3 275 |    3 120 |     5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö yhteensä, joista    |    9 845 |    9 170 |     7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkomailla työskenteleviä     |    2 814 |    2 597 |     8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopussa              |   10 364 |    9 810 |     5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden palkat ja palkkiot, |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            |    258,3 |    233,1 |    10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO                      

Lemminkäinen Oyj:n 14.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön  
tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen  
mukaisesti jakaa osinkoa 1,80 euroa osakkeelta eli yhteensä 30 638 250 euroa.  
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 19.3.2008 ja osingon maksupäivä 28.3.2008.   

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Heikki Pentti, Kristina
Pentti, Teppo Taberman ja Sakari Tamminen. Uudeksi hallituksen jäseneksi    
valittiin laamanni, asianajaja Juhani Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajaksi    
valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa päävastuullisena     
tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT.                   

Lemminkäinen Oyj:n hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja yhtiön suurin   
osakkeenomistaja, vuorineuvos Heikki Pentti kuoli 19.4.2008. Heikki Pentti toimi
yhtiössä johtotehtävissä 39 vuotta. Toimitusjohtajana hän toimi vuosina     
1983-1993 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1994.             

Lemminkäinen Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen Heikki Pentin kuoleman 
jälkeen ja valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Berndt Brunowin ja         
varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Hallitus toimii viisijäsenisenä keväällä  
2009 järjestettävään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.       

Hallitus on 5.11.2008 nimittänyt tekn. lis. Timo Kohtamäen Lemminkäinen Oyj:n  
toimitusjohtajaksi 1.1.2009 alkaen. Asiasta on annettu erillinen pörssitiedote 
6.11.2008.                                   


MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖS ASFALTTIKARTELLIASIASSA                 

Markkinaoikeus määräsi joulukuussa 2007 seitsemälle asfalttialan yritykselle  
kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä yhteensä 19,4 miljoonan euron  
seuraamusmaksut, josta Lemminkäiselle 14 milj. euroa. Kilpailuviraston esitys  
Lemminkäiselle oli 68 milj. euroa.                       

Lemminkäisen lisäksi kilpailuvirasto ja eräät muut asfalttialan yritykset ovat 
valittaneet markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.    
Prosessin jatkumisesta riippumatta Lemminkäinen on kirjannut päätöksen mukaisen 
14 milj. euron seuraamusmaksun kuluksi vuoden 2007 neljännelle kvartaalille.  
Koska päätöksestä on valitettu, maksun määrä voi muuttua.            

Lemminkäinen on saanut 18.6.2008 tiedokseen haastehakemuksen, jossa Tiehallinto 
vaatii eri asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta Helsingin käräjäoikeudessa.   
Lemminkäiseen kohdistuva osuus vaaditusta korvauksesta on enintään 10,5 milj.  
euroa. Lisäksi Tiehallinto vaatii Lemminkäiseltä enintään 5,6 milj. euron    
korvauksia yhteisvastuullisesti muiden vastaajayhtiöiden kanssa. Tiehallinto on 
pyytänyt Helsingin käräjäoikeutta lykkäämään asian käsittelyä, kunnes      
kilpailunrajoitusasia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. (Tiedotteet
19.12.2007 ja 18.6.2008)                            


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                      

Merkittävin Lemminkäisen lähiajan riskeistä on markkinariski. Kansainvälinen  
rahoituskriisi luo epävarmuutta Lemminkäisen toimintaympäristössä sen      
keskeisillä toimialoilla ja vaikeuttaa tulevien muutosten ennakointia. Tästä  
johtuen yhtiössä on ryhdytty tarvittaviin sopeuttamistoimiin.          

Kotimaassa voimakkaasti laskenut asuntotuotannon kysyntä lisää myyntiriskiä.  
Lemminkäinen on vähentänyt asuntotuotannon määrää selvästi edellisvuodesta, ja 
loppuvuonna uusia asuntokohteita aloitetaan vain poikkeustapauksessa.      

Lemminkäisen strategian lähtökohtana on toiminnan suuntaaminen         
suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville liiketoiminta-alueille.   
Kotimaan uudisrakentamisen kysynnän vaihtelua tasapainottavat kansainvälinen  
liiketoiminta sekä huolto ja korjausrakentaminen. Huollon ja korjausrakentamisen
osuus konsernin liiketoiminnasta on noin 40 %.                 

Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja
internet-sivuilla.                               


YMPÄRISTÖ                                    

Lemminkäisen arvoihin kuuluu ympäristöä arvostava rakentaminen. Konserni    
kehittää toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan elinkaari- ja        
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Ympäristöasioiden hoitoa ja konsernin   
toiminnan vaikutuksia ympäristöön seurataan jatkuvasti sisäisin seuranta- ja  
tarkkailuohjelmin. Lemminkäisen ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin yhtiön  
vuosikertomuksessa ja internet-sivuilla.                    

                                        
NÄKYMÄT VUODELLE 2008                              

Lemminkäinen arvioi, että vuoden 2008 tulos ennen veroja heikkenee. Yhtiön   
liikevaihto ja tase kasvavat edellisvuodesta.                  

Toimialoista talonrakentamisen ja infrarakentamisen tulokset heikkenevät    
vuodesta 2007. Talotekniikan ja rakennustuotteiden tulokset pysyvät ennallaan  
tai paranevat.                                 

Lemminkäinen antoi tulosvaroituksen 30.10.2008, jossa se muutti         
osavuosikatsauksessa 1.1.-30.6.2008 ilmoittamiaan näkymiä vuodelle 2008.    
Tuolloin yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja tuloksen pysyvän vuoden 2007   
tasolla. Taloudellisen aseman odotettiin säilyvän ennallaan.          


Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 2008                     

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Hallitus                                    OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA                         

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja         
laadintaperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin 
mukainen. Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja IFRS-standardien 
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä alempana  
mainituin muutoksin.                              

Rahoituserissä aikaisemmin esitetty osuus osakkuusyritysten tuloksista esitetään
nykyisin liikevoitossa. Osakkuusyhtiöiden toimialoina ovat tienhoito ja     
-ylläpito, tiemerkinnät, asfaltin valmistus ja levitys sekä kiviainestuotanto, 
joten muutettu esitystapa tuo paremmin esille näiden toimintojen luonteen.   
Muutos kasvattaa liikevoittoa katsauskaudella 1,3 milj. euroa ja        
vertailukaudella 0,6 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta tulokseen ennen
veroja. Vertailutiedot on oikaistu.                       

Laadintaperiaatteiden muutokset 1.1.2008 alkaen:                
- IFRIC 11 tulkinta liittyen IFRS 2 osakeperusteisiin maksuihin.        
- IFRIC 12 Service Concession Arrangements. Palvelusopimukset julkisen sektorin 
kanssa.                                     
- IFRIC 14, IAS 19 The Limit and Defined Benefit Assets, Minimum Funding    
Requirements and their Interaction. Etuuspohjaisten järjestelyiden       
vähimmäisrahastointivaatimukset.                        

Uusilla tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.      

IFRIC julkaisi IFRIC 15 - Sopimukset kiinteistöjen rakentamisesta -tulkinnan 3. 
päivänä heinäkuuta 2008. Tulkintaohjetta ei ole vielä hyväksytty EU:ssa, mikä on
edellytys tulkinnan soveltamiselle. EU:n hyväksyntää odotetaan vasta vuoden 2009
alussa. Siirtymäsäännösten mukaan tulkintaa tulee kuitenkin noudattaa 1.    
tammikuuta 2009 alkavalla tilikaudella. Kyseistä tulkintaa sovelletaan     
kiinteistöjen rakennusprojekteissa sekä tuottojen että niihin liittyvien    
kustannusten kirjanpidolliseen käsittelyyn. Käytännössä sen vaikutus      
Lemminkäinen-konsernissa kohdistuu perustajaurakointikohteiden         
tuloutuskäytäntöön, joka muuttuisi osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi.   
Tällöin tiettyjen rakennusprojektien tulouttaminen hidastuu.          

Osavuosikatsauksessa esitetyt toimialakohtaiset vertailukauden luvut      
talonrakentamisessa ja infrarakentamisessa ovat pro forma -lukuja.       

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT                    

1) Konsernin tuloslaskelma                           
2) Konsernitase                                 
3) Konsernin rahavirtalaskelma                         
4) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 
5) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin                
6) Liikevaihto toimialoittain                          
7) Liikevaihto toimialoittain, vuosineljänneksittäin              
8) Liikevoitto toimialoittain                          
9) Liikevoitto toimialoittain, vuosineljänneksittäin              
10) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut                
11) Osakekohtaiset tunnusluvut                         
12) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset               
13) Oikeudenkäynnit                               


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) KONSERNIN       |      |    |    |    |      |
| TULOSLASKELMA      |      |    |    |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | | |  09/2008 | 09/200 | Muutos |  Muutos- |  12/2007 |  |
|       | | |      |   7 |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | | |      |    |    |     % |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |  1 739,3 |   1 | 203,7 |   13,3 |  2 174,1 |  |
|          |      | 535,6 |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |      |    |    |      |      |  |
| muut        |      |    |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot ja kulut  | -1 627,2 |   -1 | -220,6 |   15,7 | -2 013,6 |  |
|          |      | 406,6 |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot   | | |   27,7 |  26,1 |  1,6 |    6,1 |   34,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus    | | |      |    |    |      |      |  |
| osakkuus-  | | |      |    |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden    | |    1,3 |  0,6 |  0,7 | yli sata |    0,9 |  |
| tuloksista   | |      |    |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | | |   85,7 | 103,6 | -17,9 |   -17,3 |   127,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulu | | |   22,8 |  15,5 |  7,3 |   47,1 |   22,2 |  |
| t      | | |      |    |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuot | | |    5,2 |  3,5 |  1,7 |   48,6 |    6,2 |  |
| ot      | | |      |    |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | | |   68,0 |  91,5 | -23,5 |   -25,7 |   111,2 |  |
| veroja    | | |      |    |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  | | |   -17,2 | -21,4 |  4,2 |   19,6 |   -30,6 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | | |   50,8 |  70,2 | -19,4 |   -27,6 |   80,6 |  |
| tulos    | | |      |    |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |      |    |    |      |      |  |
| tuloksen      |      |    |    |      |      |  |
| jakautuminen    |      |    |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | |   46,5 |  65,2 | -18,7 |   -28,7 |   72,9 |  |
| omistajille   | |      |    |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöll | | |    4,2 |  5,0 |  -0,8 |   -16,0 |    7,6 |  |
| e      | | |      |    |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen   |  |
| tulos                                  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja  |    |    |      |      |  |
| laimentamaton,         |    |    |      |      |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa    | | |   2,73 |  3,83 |    |      |   4,29 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) |   |         |    |    |      |    |     |
| KON |   |         |    |    |      |    |     |
| SER |   |         |    |    |      |    |     |
| NIT |   |         |    |    |      |    |     |
| ASE |   |         |    |    |      |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa            | 09/200 | 09/200 |    | 12/200 |   |
|                  |   8 |   7 |    |   7 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet      | 187,7 | 170,6 |    | 176,1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot            |  76,1 |  74,4 |    |  75,1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |  2,7 |  2,7 |    |  2,6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset            |  11,4 |  9,8 |    |  9,7 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen    |  11,7 |  4,2 |    |  4,9 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset    |  7,6 |  7,9 |    |  3,7 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 297,1 | 269,6 |    | 272,1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | 488,3 | 307,1 |    | 330,9 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  | 612,8 | 498,6 |    | 387,4 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |  94,2 |  60,1 |    |  78,5 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   1 | 865,8 |    | 796,9 |   |
|                  | 195,3 |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |   1 |   1 |    |   1 |   |
|                  | 492,4 | 135,3 |    | 069,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat        |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |    |    |    |    |   |
| pääoma              |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |  34,0 |  34,0 |    |  34,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |  5,8 |  5,8 |    |  5,8 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto        |  0,3 |  0,2 |    |  0,2 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |  -0,7 |  0,3 |    |  0,1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto   | 224,8 | 182,5 |    | 182,5 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |  46,5 |  65,2 |    |  72,9 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ennen         | 310,8 | 288,0 |    | 295,5 |   |
| vähemmistöosuutta         |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus          |  25,0 |  19,9 |    |  23,7 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        | 335,8 | 307,8 |    | 319,2 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |  16,1 |  17,2 |    |  12,9 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet         |  0,7 |  0,9 |    |  0,6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |  1,9 |  2,0 |    |  1,7 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         | 119,1 | 170,6 |    | 139,5 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat            |  1,2 |  1,9 |    |  1,9 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 139,0 | 192,5 |    | 156,6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      | 492,9 | 389,1 |    | 369,2 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |  6,1 |  6,4 |    |  6,4 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         | 518,6 | 239,6 |    | 217,6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   1 | 635,0 |    | 593,2 |   |
|                  | 017,6 |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |   1 |   1 |    |   1 |   |
|                  | 492,4 | 135,3 |    | 069,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 3) KONSERNIN         |    |     |    |    |     |
| RAHAVIRTALASKELMA       |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa       | | |    | 09/2008 | 09/200 |    | 12/2007 |
|             | | |    |     |   7 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaisia eriä      |  68,0 |  91,5 |    |  111,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     |  27,7 |  26,1 |    |  34,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut             |  13,9 |  3,9 |    |   7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta |  109,6 | 121,5 |    |  153,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos          | -238,3 | -100,6 |    |  -32,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät              |  -20,6 | -11,7 |    |  -17,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot       |  -38,9 | -18,2 |    |  -22,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta        | -188,1 |  -9,0 |    |  79,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista saadut rahavirrat   |   9,5 |  23,4 |    |  24,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista suoritetut rahavirrat |  -40,4 | -43,1 |    |  -53,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos    |  -2,8 |  -6,0 |    |  -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot            | 1 757,8 | 220,2 |    |  329,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut        |   -1 | -158,7 |    | -332,5 |
|                    |  487,6 |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            |  -32,6 | -27,4 |    |  -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta         |  234,7 |  28,1 |    |  -32,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           |  15,7 |  -0,6 |    |  18,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa        |  78,5 |  60,6 |    |  60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero         |  -0,1 |  0,1 |    |  -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa        |  94,2 |  60,1 |    |  78,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 4) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |    | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |  Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | kurssi | Muunto | muutos | voitto | mistö- | yhteen- |
|       |   - |   - |   - |   - |   - |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | pääom | rahast |  erot | rahast | varat |  osuus |   sä |
|       |   a |   o |    |   o |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2007   | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,1 | 208,0 |  19,7 |  267,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |  0,9 |    |    |     |   0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöön |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn    |    |    |    |    |    |     |     |
| netto-    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituksen |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus   |    |    |  -0,7 |    |    |     |  -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus   |    |    |    |  0,1 |    |     |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |    |    |    |  0,0 |    |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus   |    |    |    |    |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    | -25,5 |  -1,8 |  -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos    |    |    |    |    |  65,2 |   5,0 |  70,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö- |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |    |    |    |    |    |  -3,0 |  -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2007  | 34,0 |  5,8 |  0,3 |  0,2 | 247,7 |  19,9 |  307,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |    | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |  Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | kurssi | Muunto | muutos | voitto | mistö- | yhteen- |
|       |   - |   - |   - |   - |   - |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | pääom | rahast |  erot | rahast | varat |  osuus |   sä |
|       |   a |   o |    |   o |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2007   | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,1 | 208,0 |  19,7 |  267,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |  0,4 |    |    |     |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöön |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn    |    |    |    |    |    |     |     |
| netto-    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituksen |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus   |    |    |  -0,4 |    |    |     |  -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus   |    |    |    |  0,2 |    |     |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |    |    |    |  0,0 |    |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaikutus   |    |    |    |  -0,1 |    |     |  -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus   |    |    |    |    |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    | -25,5 |  -1,9 |  -27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos    |    |    |    |    |  72,9 |   7,6 |  80,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö- |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |    |    |    |    |    |  -1,7 |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2007  | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,2 | 255,4 |  23,7 |  319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |    |    |    | Kerty- |     |   Oma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |    |  Yli- |    | Arvon- |  neet | Vähem- | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | kurssi | Muunto | muutos | voitto | mistö- | yhteen- |
|       |   - |   - |   - |   - |   - |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | pääom | rahast |  erot | rahast | varat |  osuus |   sä |
|       |   a |   o |    |   o |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008   | 34,0 |  5,8 |  0,1 |  0,2 | 255,4 |  23,7 |  319,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |  -1,4 |    |    |     |  -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöön |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tehdyn    |    |    |    |    |    |     |     |
| netto-    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoituksen |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus   |    |    |  0,7 |    |    |     |   0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| suojaus   |    |    |    |  0,1 |    |     |   0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeiden  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaikutus   |    |    |    |  0,0 |    |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkovelan |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| peruutus   |    |    |    |    |  0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |    | -30,6 |  -2,0 |  -32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos    |    |    |    |    |  46,5 |   4,2 |  50,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö- |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistuksen  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutos    |    |    |    |    |    |  -0,9 |  -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2008  | 34,0 |  5,8 |  -0,7 |  0,3 | 271,4 |  25,0 |  335,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5) KONSERNIN TULOSLASKELMA           |    |     |     |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa  | 2007 | 2007 | 2007 |  2007 |  2008 |  2008 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 328,0 | 551,9 | 655,7 | 638,5 | 444,9 |  645,9 |  648,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot ja   | -322, | -498, | -585, | -607,0 | -445,3 | -599,4 | -582,5 |
| kulut     |   8 |   0 |   8 |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    |  4,9 |  9,0 | 12,3 |  8,1 |  4,9 |   9,3 |  13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus     |    |    |    |    |    |     |     |
| osakkuus-   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhtiöiden   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksista   | -0,1 |  0,1 |  0,7 |  0,3 |  -0,2 |   0,4 |   1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |  0,2 | 45,1 | 58,3 |  23,6 |  -5,5 |  37,6 |  53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kulut     |  4,1 |  5,1 |  6,3 |  6,7 |  7,8 |   9,8 |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot     |  1,0 |  1,9 |  0,6 |  2,7 |  1,7 |   3,3 |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ennen veroja  | -3,0 | 41,9 | 52,6 |  19,6 | -11,6 |  31,0 |  48,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |  1,1 | -10,2 | -12,3 |  -9,2 |  2,2 |  -7,6 |  -11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos     | -1,8 | 31,7 | 40,3 |  10,4 |  -9,4 |  23,4 |  36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen      |    |    |    |     |     |
| jakautuminen          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| omistajille  | -3,7 | 30,2 | 38,7 |  7,8 | -10,0 |  22,1 |  34,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle |  1,9 |  1,5 |  1,6 |  2,6 |  0,6 |   1,4 |   2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu ja      |    |    |     |     |
| laimentamaton,             |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa     | -0,22 | 1,77 | 2,27 |  0,46 | -0,59 |  1,30 |  2,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6) LIIKEVAIHTO      |      |     |     |     |     |
| TOIMIALOITTAIN      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa    | | |  09/2008 | 09/2007 | Muutos | Muutos- | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|          | | |      |     |     |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrakentaminen | | |   779,2 |  710,3 |  68,9 |   9,7 | 1 042,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarakentaminen | | |   683,8 |  603,1 |  80,7 |  13,4 |  820,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka   | | |   193,2 |  161,9 |  31,3 |  19,3 |  230,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennustuotteet  | | |   121,8 |  99,2 |  22,6 |  22,8 |  133,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot   | | |   -38,7 |  -38,9 |   0,2 |   0,5 |  -53,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | | |  1 739,3 | 1 535,6 |  203,7 |  13,3 | 2 174,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 7) LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN,       |     |     |     |  |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN           |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|      | 1- |    4-6/ | 7- | 10-12/ |  1-3/ |  4-6/ |  7-9/ |  |
|      | 3/ |      | 9/ |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.   | 20 |    2007 | 20 |  2007 |  2008 |  2008 |  2008 |  |
| euroa   | 07 |      | 07 |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrake | 19 |   250,3 | 26 |  332,6 |  276,6 |  295,3 |  207,3 |  |
| ntaminen | 2, |      | 8, |     |     |     |     |  |
|      | 0 |      | 0 |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarake | 81 |   220,0 | 30 |  217,2 |  95,5 |  250,5 |  337,8 |  |
| ntaminen | ,4 |      | 1, |     |     |     |     |  |
|      |  |      | 7 |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekni | 46 |    57,2 | 58 |  68,3 |  56,5 |  68,0 |  68,7 |  |
| ikka   | ,2 |      | ,5 |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennust | 18 |    39,5 | 41 |  34,5 |  25,0 |  45,8 |  51,0 |  |
| uotteet  | ,5 |      | ,2 |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   | -1 |   -15,2 | -1 |  -14,1 |  -8,6 |  -13,7 |  -16,3 |  |
| toiminnot | 0, |      | 3, |     |     |     |     |  |
|      | 1 |      | 6 |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | 32 |   551,9 | 65 |  638,5 |  444,9 |  645,9 |  648,5 |  |
| yhteensä | 8, |      | 5, |     |     |     |     |  |
|      | 0 |      | 7 |     |     |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8) LIIKEVOITTO       |    |    |    |     |     |
| TOIMIALOITTAIN       |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     |    | 09/200 | 09/200 | Muutos | Muutos- | 12/2007 |
|           |    |   8 |   7 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |    |    |    |    |    % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrak |     |    |  35,8 |  45,9 | -10,1 |  -22,0 |   71,7 |
| entamine |     |    |    |    |    |     |     |
| n    |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarak |     |    |  31,5 |  44,9 | -13,4 |  -29,8 |   39,3 |
| entamine |     |    |    |    |    |     |     |
| n    |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekn |     |    |  14,0 |  8,1 |  5,9 |   72,8 |   11,9 |
| iikka  |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennus |     |    |  9,6 |  9,0 |  0,6 |   6,7 |   11,1 |
| tuotteet |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |     |    |  -5,3 |  -4,3 |  -1,0 |   23,3 |   -6,7 |
| toiminno |     |    |    |    |    |     |     |
| t    |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni |     |    |  85,7 | 103,6 | -17,9 |  -17,3 |  127,2 |
| yhteensä |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 9) LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN,        |    |     |     |
| VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|     |   1-3/ | 4-6/ |  7-9/ | 10-12/ |  1-3/ |   4-6/ |   7-9/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  |   2007 | 2007 |  2007 |  2007 |  2008 |   2008 |   2008 |
| euroa  |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talonrak |   14,6 | 17,0 |  14,3 |  25,8 |  10,1 |   11,3 |   14,4 |
| entamine |     |    |    |    |    |     |     |
| n    |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Infrarak |  -12,7 | 20,8 |  36,7 |  -5,5 | -14,9 |   19,2 |   27,2 |
| entamine |     |    |    |    |    |     |     |
| n    |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekn |   1,3 |  3,3 |  3,5 |  3,8 |  2,2 |   5,9 |   5,9 |
| iikka  |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennus |   -1,3 |  4,7 |  5,6 |  2,0 |  -1,5 |   4,9 |   6,2 |
| tuotteet |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |   -1,8 | -0,8 |  -1,7 |  -2,4 |  -1,3 |   -3,7 |   -0,2 |
| toiminno |     |    |    |    |    |     |     |
| t    |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni |   0,2 | 45,1 |  58,3 |  23,6 |  -5,5 |   37,6 |   53,6 |
| yhteensä |     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 10) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT    |    |     |     |  |
| TUNNUSLUVUT                |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  |    |    | 09/2008 | 09/200 |     | 12/2007 |  |
|       |  |    |    |     |   7 |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |  15,5 |  24,4 |     |   27,5 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |  11,0 |  16,1 |     |   20,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%          |   4,9 |  6,7 |     |   5,9 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |  24,4 |  29,5 |     |   32,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %            |  161,8 | 113,7 |     |   87,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka, milj.   |  543,4 | 350,1 |     |  278,5 |  |
| euroa              |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj.    |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa (sis. leasingostot)    |  49,2 |  45,6 |     |   61,4 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, milj. euroa     | 1 341,4 |   1 |     | 1 414,1 |  |
|                 |     | 524,3 |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-   |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa   |  378,5 | 365,0 |     |  284,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |  9 845 | 9 170 |     |  9 201 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    | 10 364 | 9 810 |     |  8 718 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto milj. euroa     | 1 739,3 |   1 |     | 2 174,1 |  |
|                 |     | 535,6 |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| -josta kansainvälisen liike-   |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| toiminnan osuus, milj. euroa   |  485,2 | 411,1 |     |  581,6 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |  27,9 |  26,8 |     |   26,8 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 11) OSAKEKOHTAISET    |    | 09/2008 | 09/200 |     | 12/2007 |  |
| TUNNUSLUVUT       |    |     |   7 |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa        |  2,73 |  3,83 |     |   4,29 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa     |  18,26 | 16,92 |     |  17,36 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, euroa       |     |    |     |   1,80 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/tulos, %         |     |    |     |   42,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo,    |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  320,0 | 850,2 |     |  536,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa, euroa   |  18,80 | 49,95 |     |  31,50 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto kaudella, 1 000 kpl    |  2 667 | 4 052 |     |  5 204 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl | 17 021 | 17 021 |     |  17 021 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 12) VAKUUDET JA     |    |     |    |     |     |  |
| VASTUUSITOUMUKSET    |    |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa |  |    |    | 09/2008 | 09/200 |     | 12/2007 |  |
|       |  |    |    |     |   7 |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet omista sitoumuksista  |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset  |   2,7 |  1,6 |     |   3,1 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset    |  94,9 |  95,3 |     |   95,3 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit       |   1,0 |  0,8 |     |   0,8 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |  98,6 |  97,8 |     |   99,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset            |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta    |   1,0 |  0,8 |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta         |   9,2 |  2,8 |     |   9,9 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Peruuttamattomien vuokrasopimusten     |    |     |     |  |
| vähimmäisvuokrat              |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan  |  18,1 |  5,5 |     |   5,7 |  |
| kuluessa             |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli yhden, mutta enintään viiden |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| vuoden kuluessa         |  48,5 |  17,9 |     |   20,8 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluessa    |  21,4 |  20,6 |     |   20,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |  88,0 |  44,0 |     |   46,7 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien ostositoumukset  |  13,8 |  7,8 |     |   11,3 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset       |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit        |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo           |  84,8 |  42,9 |     |   54,6 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo            |   0,6 |  -0,1 |     |   -0,2 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, ostetut      |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo           |   2,5 |  33,9 |     |   3,5 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo            |   0,0 |  0,0 |     |   0,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot, asetetut      |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo           |   2,5 |  4,5 |     |   3,5 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo            |   0,0 |  -0,5 |     |   0,0 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset      |     |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo           |  77,6 |  97,9 |     |   95,6 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo            |   0,3 |  -0,3 |     |   -0,5 |  |
--------------------------------------------------------------------------------

Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu 
voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.                   13) OIKEUDENKÄYNNIT                               

Välimiesoikeus päätti, ettei IKEAlla ollut oikeutta purkaa Pietarin       
Mega-kauppakeskusta koskevaa urakkasopimusta keväällä 2006. Korvauksesta ja sen 
määrästä välimiesoikeus päättää myöhemmin                    

Markkinaoikeus määräsi Lemminkäiselle 14 miljoonan euron seuraamusmaksun    
kilpailulainsäädännön vastaisesta toiminnasta kotimaan päällystystoiminnassa.  
Seuraamusmaksu on kirjattu kuluksi vuoden 2007 neljännelle kvartaalille. Asian 
käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joten maksun määrä voi    
muuttua.                                    

Lemminkäinen on saanut tiedokseen haastehakemuksen, jossa Tiehallinto vaatii eri
asfalttiyhtiöiltä vahingonkorvausta Helsingin käräjäoikeudessa. Lemminkäiseen  
kohdistuva osuus vaaditusta korvauksesta on enintään 10,5 milj. euroa. Lisäksi 
Tiehallinto vaatii Lemminkäiseltä enintään 5,6 milj. euron korvauksia      
yhteisvastuullisesti muiden vastaajayhtiöiden kanssa.