Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

YIT Oyj:n taloudellinen raportointi ja valvonta perustuvat puolivuosittain tehtäviin ja vahvistettaviin budjetteihin sekä kuukausittain tehtävään tulosraportointiin. Konsernin taloudellinen raportointi pohjautuu kunkin tulosyksikön tuottamaan taloudelliseen tietoon liiketoiminnan tuloksellisuudesta yhdistettynä segmentti- ja konsernitasoiseen tietoon. YIT Oyj:n liiketoiminnalle on ominaista projektityyppinen toiminta, jolloin taloudellisessa raportoinnissa sovelletaan osatuloutusta tai ajanhetkellä tuloutusta. Projektitoiminnassa olennaisia taloudellisen tiedon luotettavuuden kannalta ovat hankkeen oikea valmiusastetieto ja loppukustannusennuste. Lisäksi ajanhetkellä tuloutettavien projektien osalta on olennaista ymmärtää projektikohtainen myyntiaste.

Sisäisen valvonnan tavoite

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan, kontrolliympäristön sekä riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, että liiketoiminnan tuloskehitys raportoidaan yhdenmukaisesti ja luotettavasti siten, että sovellettavia lakeja ja säännöksiä sekä YIT-konsernissa vahvistettuja raportointiperiaatteita noudatetaan. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan vastuut on määritelty konsernin riskienhallintapolitiikassa sekä konsernitoimintojen ja toimialojen toimintamalleissa, joissa kuvataan eri hallintoelinten keskeiset tehtävät, toimet ja vastuut. Konsernin liiketoiminnan raportointiprosessi tuottaa projektiseurantaan liittyvän tiedon yhdessä liiketoimintaa tukevan business controlling -toiminnon kanssa ja siten sisäinen valvonta on myös osa toimialojen toimintaa.

Konsernin talousjohtajan alainen Konsernilaskenta ja raportointi - toiminto määrittelee ja tiedottaa taloudelliseen raportointiin liittyvät periaatteet, pitää yllä konsernilaskennan ja -raportoinnin vaatimia työkaluja ja valmistelee osavuosikatsaukset ja virallisen, julkistettavan tilinpäätöksen. Business controlling -toiminto vastaa, että raportointi toimialojen sisällä tehdään ohjeiden mukaisesti. Konsernirahoitus -toiminto antaa ohjeita rahoitustransaktioihin liittyvään sisäisen ja ulkoisen laskennanraportointiin sekä valvoo raportoinnin oikeellisuutta. Pitkä- ja lyhytaikaisen kassavirtaennusteen perusteella Konsernirahoitus huolehtii likviditeetin riittävyydestä sekä asianmukaisista ja sopivista rahoitusinstrumenteista. Lisäksi Konsernirahoitus tukee osaltaan koko taloushallinnon organisaatiota rahoitusraportoinnis-sa ja raportoinnin täsmäytyksessä. Group Controlling tuottaa lukuihin perustuvia analyysejä yhtiön johdolle sekä laatii johdon raportin kuukausittain. Verot -toiminto tuottaa konsernin verolinjaukset ja verokäytännöt sekä varmentaa, että veroasioissa noudatetaan yhtiön hallintotapaa sekä yhtiön sisäisiä vero-ohjeistuksia.

Investoinnit -toiminto valmistelee ja tukee hankkeiden ja investointien päätöksenteko sekä vastaa Investointi- ja hankekomitean kokousten valmistelusta.

Taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi sekä riskienhallinta

Taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistamisesta ja arvioinnista vastaa konsernin talous- ja rahoitusjohto. Taloudellisen raportoinnin prosesseja ja järjestelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta analysoidaan jatkuvasti. Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä hallitaan mm. konsernin laskentamanuaalin, rahoitus- ja veropolitiikan, investointiohjeen sekä yrityskauppaohjeistuksen, kontrolliympäristön sekä sisäisen valvonnan avulla.


Viestintä ja tiedotus

Konsernin talousjohtaja ja sijoittajasuhdetoiminto vastaavat taloudellisen tiedon julkistamisesta sekä listattua yhtiötä koskevien tiedotusvelvoitteiden täyttämisestä. Sijoittajasuhdetoiminto vastaa myös sijoittajaviestinnän suunnittelusta, toteutuksesta ja päivittäisestä yhteydenpidosta sijoittajiin ja analyytikoihin. 

Sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea YIT:n osakkeen oikeaa arvonmuodostusta antamalla jatkuvasti ja johdonmukaisesti kaikki olennainen YIT:tä koskeva tieto tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. 

Konserniviestintä ylläpitää YIT:n tiedonantopolitiikkaa, joka on julkaistu konsernin internet-sivuilla, sekä sisäistä ohjetta ulkoiseen ja talousviestintään, jossa määritellään YIT:n käytännöt taloudellisen tiedon julkistamisesta. 

Seuranta

YIT:n toimialat vastaavat osavuosikatsausten ja tilinpäätösten toimialatietojen oikeellisuudesta. Konsernin laskentaosasto vastaa konsernitason numeroaineiston oikeellisuudesta, laajuudesta ja säännöstenmukaisuudesta. Tarkastusvaliokunta käsittelee julkaistavat tiedot ja vie ne hallituksen hyväksyttäväksi. 

Konsernin talouden johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Siinä ovat edustettuina toimialavastuulliset Business controllerit, Group controller, konsernilaskenta ja -raportointi, konsernirahoitus, palvelukeskus, investoinnit, konsernin lakiasiainjohtaja sekä sijoittajasuhteista vastaava johtaja. Talouden johtoryhmä käsittelee pääasiassa taloushallinnon kehityshankkeita sekä riskienhallintaan ja resurssointiin liittyviä asioita.

Konsernin operatiivinen talouden johtoryhmä kokoontuu viikoittain, jossa on edustettuina toimialavastuulliset Business controllerit, Group controller, konsernilaskenta- ja raportointi, konsernirahoitus sekä palvelukeskus. Talouden operatiivinen johtoryhmä käsittelee kaikkia toimialoja koskevat talouden prosessi- ja kehitysasiat.

YIT-konsernin sisäisen tarkastuksen toiminto tukee johtoa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittämisessä ja valvonnassa. Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti YIT:n toimitusjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen kohteet valitaan riskiperusteisesti vuosittain. Työn painopistealueina ovat olleet tyypillisesti projektiriskien hallinta, uudet maantieteelliset liiketoiminta-alueet ja puolivuosittain määritellyt riskialueet. Sisäisen tarkastuksen työ koordinoidaan muiden konsernifunktioiden kanssa ja tilintarkastuksen kanssa. Sisäinen tarkastus tekee läheistä yhteistyötä konsernin yritysturvallisuusorganisaation kanssa ja väärinkäytösriskien osalta osallistuu eettisen toimikunnan työskentelyyn

 

Lue lisää