Paikalliset sivut:
YIT Group

Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

YIT-konsernin johtoryhmä on ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimialoille. Johtoryhmä vastaa myös toimialojen tuloksen arvioinnista.

YIT Oyj:n taloudellinen raportointi ja valvonta perustuvat puolivuosittain tehtäviin ja vahvistettaviin budjetteihin sekä kuukausittain tehtävään tulosraportointiin. Konsernin taloudellinen raportointi pohjautuu kunkin tulosyksikön tuottamaan taloudelliseen tietoon liiketoiminnan tuloksellisuudesta yhdistettynä segmentti- ja konsernitasoiseen tietoon. YIT Oyj:n liiketoiminnalle on ominaista projektityyppinen toiminta, jolloin taloudellisessa raportoinnissa sovelletaan osatuloutusta mm. valmius- ja myyntiasteen mukaan. Projektitoiminnassa olennaisia taloudellisen tiedon luotettavuuden kannalta ovat hankkeen oikea valmius- ja myyntiastetieto ja loppukustannusennuste.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tehtävänä on varmistaa, että liiketoiminnan tuloskehitys raportoidaan yhdenmukaisesti ja luotettavasti siten, että sovellettavia lakeja ja säännöksiä sekä YIT-konsernissa vahvistettuja raportointiperiaatteita noudatetaan. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan vastuut on määritelty konsernin riskienhallintapolitiikassa sekä konsernin ja toimialojen työjärjestyksissä, joissa kuvataan eri hallintoelinten keskeiset tehtävät, toimet ja vastuut. Konsernin liiketoiminnan raportointiprosessi on hajautettu tulosvastuullisille toimialoille ja siten myös sisäinen valvonta on osa toimialojen toimintaa.

Konsernin talousjohtajan alainen konsernilaskenta määrittelee ja tiedottaa taloudelliseen raportointiin liittyvät periaatteet, pitää yllä laskennan ja raportoinnin vaatimia työkaluja ja valmistelee virallisen, julkistettavan tilinpäätöksen. Toimialojen talousjohto vastaa, että raportointi toimialojen sisällä tehdään ohjeiden mukaisesti. Rahoitus, tietohallinto, sijoittajaviestintä sekä merkittävimpien yrityskauppojen valmistelu ja vakuutusasiat on konsernissa keskitetty. 

Taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi

Taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistamisesta ja arvioinnista vastaa konsernin talous- ja rahoitusjohto. Taloudellisen raportoinnin prosesseja ja järjestelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta analysoidaan jatkuvasti.  Riskikartoitus suoritetaan vuosittain ja tämän pohjalta kehitetään edelleen valvontatoimenpiteitä ja raportoinnin kontrollipisteitä riskien toteutumisen ennalta ehkäisemiseksi. 

Taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien hallinta

Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä hallitaan mm. konsernin laskentamanuaalin, rahoituspolitiikan, investointiohjeen ja yrityskauppaohjeistuksen sekä sisäisen valvonnan avulla. 

Viestintä ja tiedotus

Konsernin talousjohtaja ja sijoittajasuhdetoiminto vastaavat taloudellisen tiedon julkistamisesta sekä listattua yhtiötä koskevien tiedotusvelvoitteiden täyttämisestä. Sijoittajasuhdetoiminto vastaa myös sijoittajaviestinnän suunnittelusta, toteutuksesta ja päivittäisestä yhteydenpidosta sijoittajiin ja analyytikoihin. 

Sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea YIT:n osakkeen oikeaa arvonmuodostusta antamalla jatkuvasti ja johdonmukaisesti kaikki olennainen YIT:tä koskeva tieto tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. 

Konserniviestintä ylläpitää YIT:n tiedonantopolitiikkaa, joka on julkaistu konsernin internet-sivuilla, sekä sisäistä ohjetta ulkoiseen ja talousviestintään, jossa määritellään YIT:n käytännöt taloudellisen tiedon julkistamisesta. Taloudelliseen raportointiin liittyvä ohjeisto on henkilöstön saatavilla YIT:n intranetissä. 

Seuranta

YIT:n toimialat vastaavat osavuosikatsausten ja tilinpäätösten toimialatietojen oikeellisuudesta. Konsernin laskentaosasto vastaa konsernitason numeroaineiston oikeellisuudesta, laajuudesta ja säännöstenmukaisuudesta. Tarkastusvaliokunta käsittelee julkaistavat tiedot ja vie ne hallituksen hyväksyttäväksi. 

Konsernin talouden johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Siinä ovat edustettuna toimialojen talousjohtajat, konsernilaskenta, konsernirahoitus ja tietohallinto, kokoukseen voivat osallistua lisäksi konsernin lakiasiainjohtaja, sijoittajasuhteista vastaava johtaja, verojohtaja sekä sisäisen tarkastuksen johtaja. Talouden johtoryhmä käsittelee kaikkia toimialoja koskevat prosessi- ja kehitysasiat. 

YIT-konsernin sisäisen tarkastuksen toiminto tukee johtoa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittämisessä ja valvonnassa. Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti YIT:n toimitusjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen kohteet valitaan riskiperusteisesti. Työn painopistealueina ovat olleet tyypillisesti projektiriskien hallinta, uudet maantieteelliset liiketoiminta-alueet ja puolivuosittain määritellyt riskialueet. Sisäisen tarkastuksen työ koordinoidaan tilintarkastuksen ja muiden konsernifunktioiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan myös tilintarkastuksen kanssa. Sisäinen tarkastus tekee läheistä yhteistyötä konsernin yritysturvallisuusorganisaation kanssa ja väärinkäytösriskien osalta osallistuu eettisen toimikunnan työskentelyyn

 

Sivun alkuun

Sulje
Lähetetään...