Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Pyrimme toiminnallamme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.


Luonnon monimuotoisuus, eli biodiversiteetti, tarkoittaa lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Huomioimme kaupunkikehityksessä ja toiminnassamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja pyrimme toiminnallamme turvaamaan elollisen luonnon kokonaiskirjoa.

Kaupungeilla on tärkeä rooli luonnon kirjon ja lajirunsauden ylläpitämisessä. Kaupunkien kehittäminen tuo osaltaan vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen, jonka säilyttäminen vaatii käytännön tekoja ja viherrakenteiden luomista. Huomioimme toiminnassamme kestävän ympäristörakentamisen vaatimat edellytykset sekä kuuntelemme sidosryhmiemme tarpeita biodiversiteetin säilyttämisessä.  

Lähestymistapamme 

Toiminnallamme pystymme ehkäisemään elollisen luonnon monimuotoisuuden katoamista. Rakentamisen aikana voidaan tehdä ympäristöä parantavia ja säästäviä tekoja, kun kiinnitetään huomiota toimintaan jo suunnitteluvaiheessa. Alla muutamia esimerkkejä toiminnastamme.

Tiesitkö?

Luonnon monimuotoisuuden säilymistä voidaan mitata hyödyntämällä suunnittelussa viherkerroinmenetelmää. Sen avulla voidaan varmistaa kaupunkien tiivistyessä myös erilaisten viheralueiden säilyminen. Menetelmällä voidaan vaikuttaa esimerkiksi uuden ja säilytettävän kasvillisuuden määrään.

Raide-Jokeri

Raide-Jokerilla luonnon monimuotoisuus on huomioitu niin suunnittelussa kuin muussa toiminnassa useilla eri tavoilla. Raide-Jokerilla on muun muassa rakennettu paahdeketoja radan luiskiin, jotka luovat elinympäristön harvinaisille hyönteis- ja perhoslajeille. Projektilla on myös torjuttu erilaisia haitallisia vieraslajeja, jotka ovat uhka biodiversiteetin säilymiselle. Lisäksi Raide-Jokerilla on jätetty kaadettuja puita maapuiksi lahkopuujatkumon turvaamiseksi ja siltatyömaiden alta on siirretty uhanalaisia vuollejokisimpukoita.

Liito-oraville on kustannettu ja asennettu pönttöjä sekä kalakannan oloja on parannettu Mustapurolla ja Mätäjoella. Toimitimme sinne luonnonmukaisia kiviä ja talkooporukkaa, jotta taimenen poikasilla olisi turvallinen matalikko kasvaa.

Aroma Park, Puola

Aroma Park -projektissa Varsovassa istutettiin alueen vanhat puut uudelleen niiden kaatamisen sijaan. Projekti tehtiin yhteistyössä ulkoisten ammattilaisten kanssa. Hyvän yhteistyön tuloksena puille löydettiin uusi kasvupaikka sekä alueen kasvillisuus onnistuttiin säilyttämään.

Triplan viherkatot

Pasilassa sijaitsevassa Triplassa olemme rakentaneet hehtaarin verran viherkattoja, joissa elää runsas ja dynaaminen kasvilajisto. Viherkatot tarjoavat otolliset elinolosuhteet niin erilaisille kasvilajeille kuin myös hyönteisille.

Lue lisää viherkatoista ja viherrakentamisesta.

SDG-tavoitteet