YIT:n yksityisasiakasrekisterin ja markkinointirekisterin rekisteriseloste

 

1 Rekisterinpitäjä

YIT Oyj ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt.

Päätoimipaikan yhteystiedot:

Panuntie 11, PL 36
00620 Helsinki
Suomi
Puh. +358 020 433 111

YIT Oyj vastaa henkilötietojen käsittelystä konsernitason liiketoiminnassa tämän selosteen mukaisissa tarkoituksissa ja oikeusperusteilla, esim. markkinointia, myyntiä, talous- ja muuta hallintoa, asiakassuhteiden hoitamista, tuotteiden, palvelujen, asiakassuhteiden ja liiketoiminnan analysointia ja kehittämistä varten.

Kukin konserniyhtiö vastaa henkilötietojen käsittelystä sen omassa liiketoiminnassa tämän selosteen mukaisissa tarkoituksissa ja oikeusperusteilla ja voi siinä käyttää tarpeellisia muiden konserniyritysten samoja tarkoituksia varten keräämiä henkilötietoja, esim. konserniyhtiön ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemisessa ja asiakassuhteen hoitamisessa.

2 Yhteydenotot tietosuoja-asioissa

Kaikki yhteydenotot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen privacy@yit.fi tai täyttämällä tämän lomakkeen.

Kussakin YIT:n toimintamaassa yhteydenotot voi lähettää myös paikallisiin palvelupisteisiin:

Yhteyshenkilö:
Tarmo Nikkilä, lakimies
tarmo.nikkila@yit.fi
Puh. +358 40 821 1214 

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Johanna Lehto, Kehityspäällikkö
Johanna.Lehto@yit.fi
Puh.+358 40 849 8386

 

3 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitukset

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla:

 1. rekisteröidyn tekemien tiedustelujen, tarjouspyyntöjen, uutiskirjeiden, tuotteiden ja palvelujen tilausten ja muiden sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
 2. rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöön paneminen
 3. asiakassuhteeseen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 4. oikeutettu etu suoramarkkinointiin
 5. kunkin toimintamaan kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien rekisterinpitäjän velvollisuuksien hoitaminen
 6. rekisteröidyn suostumus silloin, kun se on tarpeen
  a. sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä varten
  b. paikannusta varten
  c. tietojen keräämiseksi rekisterinpitäjän verkko- ja mobiilipalvelujen käytöstä evästeiden, mainontatunnisteiden tai muiden vastaavien teknisten seurantakeinojen avulla tämän selosteen mukaisiin tarkoituksiin
  d. muusta lain vaatimasta syystä

Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen välisen asiakassuhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • asumisen ajan palveluiden markkinointi, tarjoaminen, välitys, tuottaminen ja kehittäminen
 • huoneistojen vuokraaminen ja huoneistojen vuokravälityspalveluiden tuottaminen
 • luottotietojen tarkastaminen, laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä
 • asiakasviestintä, mukaan lukien palaute- ja asiakastyytyväisyyskyselyt
 • kirje-, puhelin- ja sähköinen suoramarkkinointi ja verkko- ja mobiilimainonta sekä niiden kohdentaminen
 • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
 • markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestäminen
 • liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen
 • väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten havainnointi, estäminen ja selvittäminen
 • analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten

4 Rekisteröidyt ja käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisterinpitäjän potentiaalisista asiakkaista, asiakkaista ja entisistä asiakkaista:

Rekisteröidyn perustiedot, esim: nimi, henkilötunnus, asiakastunniste, syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, palvelukieli, arvo ja ammattinimike, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toivottu yhteydenottotapa;

Markkinointitiedot: rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, asiakasta kiinnostavat asuntotyypit, -kohteet, -ominaisuudet ja asuntoalueet; kotitalouden koko, asumismuoto; rekisteröidyn omistamien asuntojen lukumäärä sekä muut asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnon kohteet ja tiedot; suoramarkkinointikiellot ja suostumukset

Asiakashistoria: asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, tuotteiden ja palveluiden sopimus-, tilaus-, osto-, keskeytys- ja peruutustiedot, toimitustiedot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot, asiakaspalvelupuhelujen tallenteet; vastaukset asiakas- ja markkinatutkimuksiin; muut yhteydenotot; laskutus-, maksu- ja perintätiedot sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot

Sähköisten palveluiden käyttötiedot: tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus; palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mainokset jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt rekisterinpitäjän sivustolle, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä; sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan;

Tietoja sosiaalisen median käytöstä: Rekisterinpitäjän Internet-sivustolla voi olla käytössä sosiaalisen median toimintoja (eli yhteisöliitännäisiä), kuten esim. Facebookin Tykkää-painike tai sisällön jakamiseen tarkoitettu Jaa tämä -painike. Facebook voi luovuttaa rekisterinpitäjälle tiedot käyttäjän Facebookissa jakamista sivustoa koskevista kommenteista ja linkeistä. Lisäksi Facebook voi luovuttaa rekisterinpitäjälle käyttäjän julkiseen profiiliin sisältyvät tiedot sekä muita tietoja, joita Facebookin käyttäjä jakaa rekisterinpitäjän palveluiden kanssa. Yhteisöliitännäiset ovat niitä tarjoavan yrityksen vastuulla. Niiden tietosuojakäytäntöihin voi perehtyä niiden omissa palveluissa, esim. Facebook: https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation.

Analytiikka ja profilointi: Edellä kuvattujen tietojen, sekä säännönmukaisista tietolähteistä kerättyjen luokitus yms. tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut asiakas-/käyttäjä ja markkinointisegmentit ja profiilit

Henkilötunnusta käsitellään vain laissa sallituissa tarkoituksissa, kun rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää, esim. asuntokaupassa ja vuokrauksessa, luotonannossa tai saatavan perimisessä.

Suoramarkkinoinnissa potentiaalisille ja entisille asiakkaille käytetään vain perustietoja (henkilötunnusta lukuun ottamatta) sekä markkinointitietoja.

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön yhteydessä, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön, sopimuksen solmimisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin yhteydessä tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, postilta, luottotietorekisteristä, suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

6 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja niille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, joiden tuotteita tai palveluita rekisterinpitäjä välittää asiakkaille, esimerkiksi vuokranantajille sekä asumisen palveluiden tuottajille.

Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille paitsi, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Näitä alihankkijoita ovat esimerkiksi ICT-, markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuottajat. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii sopimusteitse, että henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietojen siirto on kuitenkin tarpeellista, rekisterinpitäjä varmistaa, että EU komissio on hyväksynyt kohdemaan tietosuojan tason asianmukaiseksi tai sopimalla siirrosta EU komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoja säilytetään lukituissa tiloissa ja kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kunnes takuuvelvoitteet ja muut osapuolten väliset sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvat velvollisuudet on suoritettu ja lainsäädännössä, esim. asuntokauppa-, kuluttajansuoja-, kirjanpitolaissa määritellyt säilytysajat ja vastuuajat ovat päättyneet.

Rekisterinpitäjä voi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilyttää anonymisoituja tietoja sekä suoramarkkinointitarkoituksiin rekisteröidyn edellä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä perustietoja (henkilötunnusta lukuun ottamatta) ja markkinointitietoja.

8 Rekisteröidyn tarkastus- ja muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, peruuttaa antamansa suostumukset sekä tehdä kantelu henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Edellä mainitut pyynnöt ja kiellot voidaan tehdä kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.