Tiedonantopolitiikka

1. Tiedonannon periaatteet ja tavoitteet

YIT Oyj:n (”YIT”) osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Pörssi”). YIT noudattaa viestinnässään EU:n säädöksiä, Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan ohjeita.

Tässä tiedonantopolitiikassa on kuvattu ne keskeiset toimintaperiaatteet, joita YIT listayhtiönä noudattaa kommunikoidessaan pääomamarkkinoiden ja median kanssa.

Tiedonantopolitiikan keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että yhtiön arvopapereiden hinnanmuodostuksen perustaksi on saatavilla samanaikaisesti riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja sen liiketoiminnoista. Julkistettava tieto annetaan ilman aiheetonta viivytystä ja tasapuolisesti.

YIT:n viestinnän keskeiset periaatteet ovat johdonmukaisuus, tasapuolisuus, avoimuus, rehellisyys ja aktiivisuus.

2. Kommunikointi pääomamarkkinoiden kanssa

YIT:n tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan YIT:n Arvopaperimarkkinalain ja muun sääntelyn sekä Pörssin sääntöjen ja Finanssivalvonnan standardien perusteella ja mukaisesti julkaisemaa säännöllistä tietoa taloudellisesta asemastaan ja sen kehityksestä osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa, tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa sekä selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla YIT julkistaa pörssitiedotteella lähtökohtaisesti vain erikseen säänneltyjä tietoja ja toisaalta Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) nojalla julkistettavaa sisäpiiritietoa.

MARin mukaan sisäpiiritieto on täsmällistä, julkistamatonta tietoa, joka liittyy liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan. 

 • Tiedon huomattavalla vaikutuksella rahoitusvälineen hintaan tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena. 
 • Tiedon täsmällisyydellä tarkoitetaan sitä, että tieto viittaa olosuhteisiin tai tapahtumiin, jotka ovat jo ilmenneet tai tapahtuneet tai joiden voidaan kohtuudella odottaa ilmenevän tai tapahtuvan.
 • Tieto on riittävän tarkkaa, jos sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös tiedon mahdollisesta vaikutuksesta yhtiön rahoitusvälineen hintaan. Sillä ei ole merkitystä, pystytäänkö kyseisen tiedon mahdollisesti aiheuttaman hintavaikutuksen suuntaa arvioimaan etukäteen.

YIT julkistaa sitä koskevat sisäpiiritiedot MARin mukaisesti mahdollisimman pian tai lykkää julkistamista asetuksen mukaisesti. Tietojen julkistamista voidaan MARin mukaisesti lykätä, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi YIT:n oikeutetut edut
 • Julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
 • YIT pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

YIT julkaisee tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot mahdollisimman pian ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille, johdonmukaisesti ja täsmällisesti. YIT julkistaa tämän lisäksi sijoittajia kiinnostavaa tietoa tässä tiedonantopolitiikassa esitetyllä tavalla. YIT viestii aktiivisesti kaikille sidosryhmilleen, ja pyrkii vastaamaan viipymättä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

2.1.  Taloudellinen raportointi

YIT julkaisee tietoja taloudellisesta asemastaan ja strategiastaan osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa, tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa ennalta pörssitiedotetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Taloudellisia tietoja ja tunnuslukuja julkaistaan ulkoisesti ainoastaan koko konsernin sekä YIT:n raportoitavien liiketoimintasegmenttien osalta.

2.2.  YIT:n julkaisemat tiedotteet

YIT:n julkistamat tiedotteet on jaettu kolmeen luokkaan: pörssitiedotteet, sijoittajauutiset ja lehdistötiedotteet. Tiedotteen luokka määräytyy tämän tiedonantopolitiikan ja Pörssin voimassaolevien tiedoteluokkien mukaisesti.

2.2.1.     Pörssitiedotteet

Sisäpiiritieto

YIT julkistaa sitä koskevat sisäpiiritiedot Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MARin) mukaisesti mahdollisimman pian tai lykkää julkistamista asetuksen mukaisesti, mikäli lykkäämisen edellytykset täyttyvät.

Muut pörssitiedotteet

Sisäpiiritiedon lisäksi pörssitiedotteita julkaistaan säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla muun muassa seuraavista asioista pohjautuen Pörssin sääntöihin ja kulloinkin voimassa oleviin tiedoteluokkiin:

 • tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilinpäätöstiedote, puolivuosi- ja osavuosikatsaukset muutokset omien osakkeiden kokonaismäärässä ja omien osakkeiden omistuksessa
 • rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskut
 • hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouksen päätökset sisältäen muun muassa hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien valinnat
 • johtoryhmätason nimitykset sekä
 • liputusilmoitukset
 • tulosjulkistamisajankohdat
 • johtohenkilöiden liiketoimet
 • muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot.

Pörssitiedote julkistetaan sekä suomen- että englanninkielisenä.

2.2.2.     Sijoittajauutiset

Sijoittajauutisena julkistetaan YIT:n liiketoimintaan liittyviä merkittäviä tapahtumia, jotka eivät täytä tiedonantopolitiikan, muun sääntelyn tai tiedonantopolitiikan pörssitiedottamiselle asetettuja kriteerejä, mutta joilla arvioidaan olevan yleistä mielenkiintoa sijoittajien keskuudessa. Sijoittajauutisena julkistetaan muun muassa hankkeiden käynnistyksiä, tonttihankintoja, urakkasopimuksia, sijoittajakauppoja, investointeja, rahoitus- ja yritysjärjestelyitä, yhteistyösopimuksia sekä toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset.

Tiedot projektista tai sijoittajakaupasta julkistetaan sijoittajauutisena pääsääntöisesti, jos käynnistetyn/allekirjoitetun vaiheen/kaupan arvo on yli 25 miljoonaa euroa. Merkittävien projektien osalta periaatteena on, että omaperusteiset projektit julkistetaan, kun projektin käynnistämispäätös on tehty.  Urakointina toteutettavat merkittävät projektit ja sijoittajakaupat tiedotetaan, kun sopimus on allekirjoitettu ja se siirtyy tilauskantaan. Sijoittajauutinen julkistetaan sekä suomen- että englanninkielisenä.

2.2.3.     Lehdistötiedotteet

Yleis- ja ammattimedialle suunnatuilla tiedotteilla kerrotaan paikallisesti sellaisista yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle tai sijoittajauutiselle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa median keskuudessa. Lehdistötiedotteiden rinnalla yhtiö lähettää myös paikallisesti ja paikallisella kielellä yleisluontoisia nk. Uutisia.

Urakointina toteutettavista merkittävistä projekteista voidaan tiedottaa lehdistötiedotteella ennen sijoittajauutista, jos sopimuksen syntymistä pidetään riittävän todennäköisenä.

2.3.  Tiedonjakelukanavat ja kielet

Kaikki olennaiset YIT:tä koskevat tiedot julkistetaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi Nasdaq Helsingin kautta, keskeisille tiedotusvälineille sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/fi. Kaikki YIT:n tiedotteet ja taloudelliset katsaukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.

2.4.  Hiljainen jakso

Ennen tulosjulkistuksia on ns. hiljainen jakso, jonka aikana YIT:n edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä kommentoi YIT-konsernin taloudellista tilaa tai yhtiön tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä. Hiljainen jakso alkaa 1.4., 1.7., 1.10. ja 1.1. ja kestää ao. tuloksen julkistamiseen asti. Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen ajankohdat ovat luettavissa YIT:n verkkosivujen sijoittajakalenterista.
Poikkeuksena tähän sääntöön ovat yhtiökokoukset (jos pidetään hiljaisen jakson aikana) ja pörssitiedotteen julkistaminen merkittävästä liiketoimintatapahtumasta ja niihin liittyvä viestintä: tällainen viestintä rajoitetaan kuitenkin vain olennaiseen tapahtumaan.

2.5.  Ohjeistus

Yhtiö päättää tilinpäätöstiedotteen yhteydessä tulosohjauksesta kyseessä olevalle tilikaudelle. Yhtiön esittämät arviot perustuvat tiedotteen julkistusajankohdan mukaiseen näkemykseen konsernin tai sen liiketoiminta-alueiden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat poiketa merkittävästikin yhtiön ennakoimasta kehityksestä.

2.6.  Tulosvaroitukset

Tulosvaroitus julkistetaan mahdollisimman pian pörssitiedotteena, mikäli näkemys YIT:n tuloksen kehityksestä kuluvana vuonna on muuttunut tai sen perusteena olevat seikat ovat olennaisesti muuttuneet.

Tulosvaroittamisen tarpeen arvioi ja päättää YIT:n toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Tulosvaroitus on MARin nojalla julkistettavaa sisäpiiritietoa, joka julkaistaan mahdollisimman pian.

2.7.  Roolit ja vastuut

YIT:n suhteista pääomamarkkinoiden edustajiin vastaa YIT Oyj:n sijoittajasuhdejohtaja. Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sijoittajasuhdejohtaja sekä sijoittajasuhdeosaston pyynnöstä myös muita YIT:n edustajia. Tapaamisissa ei tuoda esille uutta yhtiön arvopapereiden arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa. Lisäksi Konsernirahoitus koordinoi tapaamiset velkasijoittajien kanssa yhdessä talousjohtajan kanssa.

Konsernin mediasuhteista sekä julkistettavien tietojen valmistelusta ja yhtenäisen tiedonantopolitiikan noudattamisesta vastaa YIT Oyj:n viestintäjohtaja. Yhtiön toimialojen johtajat osallistuvat omaan liiketoimintaansa liittyvien tiedotteiden valmisteluun.

YIT:n toimintaa ja kehitystä koskevia lausuntoja antavat YIT Oyj:n toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja sekä viestintäjohtaja. Toimialajohtajat sekä liiketoimintojen johtajat ja asiantuntijat antavat lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista.

3. Kriisitilanteet

Kriisiviestinnän johtamisesta vastaa YIT Oyj:n viestintäjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Poikkeustilanteissa YIT:n viestintä keskitetään tilanteesta riippuen nimettyjen henkilöiden hoidettavaksi ja viestinnässä korostuvat julkistettavien tietojen laadun varmistaminen, avoimuus, nopeus ja aktiivisuus.

4. Huhut, tietovuodot ja markkina-arviot

YIT ei pääsääntöisesti kommentoi mahdollisia julkisuudessa esiintyviä huhuja, osakekurssin kehitystä tai analyytikoiden ennusteita. Mikäli huhu kuitenkin koskee lykkäyksen kohteena ollutta sisäpiiritietoa yksitulkintaisesti ja mikäli tieto on niin täsmällistä, että sen säilymistä luottamuksellisena ei voi enää taata, YIT julkistaa asiasta pörssitiedotteen mahdollisimman pian.

5. Sisäpiiriohje

YIT noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja -hallinnossa MARin vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, sekä Finanssivalvonnan ohjeita, että Nasdaq Helsingin sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. YIT:llä on käytössä myös hallituksen yhtiölle hyväksymä YIT Oyj:n Sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje.

YIT:n tiedonantopolitiikan valvonnasta vastaa ja mahdollisista poikkeamista päättää yhtiön toimitusjohtaja.

YIT Oyj:n hallitus on vahvistanut tiedonantopolitiikan 18.12.2017.