YIT:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019

YIT Oyj                                 Pörssitiedote                        7.2.2020 klo 8.00

YIT:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019

Loka–joulukuu

 • Liikevaihto oli vertailukauden tasolla, 1 152,4 miljoonaa euroa (1 127,8).
 • Oikaistu liikevoitto* oli 121,0 miljoonaa euroa (99,3), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 10,5 % (8,8).
 • Liikevoitto oli 97,0 miljoonaa euroa (86,2), ja liikevoittomarginaali oli 8,4 % (7,6).
 • Raportoitu operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 132,1 miljoonaa euroa (204,5).
 • Tilauskanta oli 4 130,5 miljoonaa euroa (4 285,6).
 • Oikaistu nettovelka** oli 601,3 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu velkaantumisaste** oli 57,1 %.
 • Jatkuvien toimintojen oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,32), ja katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,26).
   

Tammi–joulukuu

 • Liikevaihto kasvoi 6 % vertailukaudesta ja oli 3 391,5 miljoonaa euroa (3 201,0).
 • Oikaistu liikevoitto* oli 165,5 miljoonaa euroa (132,0), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,9 % (4,1).
 • Liikevoitto oli 80,5 miljoonaa euroa (104,7), ja liikevoittomarginaali oli 2,4 % (3,3). Liikevoittoon sisältyvät 85,0 miljoonan euron oikaisuerät (27,2), joista suurimmat ovat tiettyjen Venäjän liiketoimintojen myyntiin tai alasajoon liittyvät 43 miljoonan euron alaskirjaukset ja 9 miljoonan euron varaukset. Muut oikaisuerät ovat pääasiassa yhdistymiseen liittyviä käyvän arvon kohdistuksia ja integraatiokustannuksia.
 • Saavutetut kumulatiiviset kokonaissynergiat vuoden 2019 loppuun mennessä olivat 41 miljoonaa euroa.
 • Raportoitu operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 50,7 miljoonaa euroa (148,6).
 • Jatkuvien toimintojen oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,32), ja katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,16).
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingonjaosta. Harkinnassaan hallitus ottaa huomioon Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin toteutumisen ja sen ehdot. Lisäosingon määrä voi olla enintään 0,12 euroa osakkeelta.

(*) Oikaistu liikevoitto kuvastaa tavanomaisen liiketoiminnan tulosta eikä se sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi. Oikaisuerät on määritelty tarkemmin taulukko-osion liitetiedossa 4.
(**) Taloudellisten tunnuslukujen määritelmät on kuvattu taulukko-osion taulukossa 4.3.

YIT ilmoitti 4.7.2019 Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojensa myynnistä ja 20.6.2019 toimenpiteistä Venäjällä pääoman vähentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot

 • Tämän tilinpäätöstiedotteen tekstiosa koskee jatkuvia toimintoja eli alla lueteltuja viittä raportoitavaa segmenttiä.
 • Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot on luokiteltu myytävinä oleviksi omaisuuseriksi, ja ne raportoidaan lopetettuina toimintoina.
 • Vertailukausien raportoidut ja pro forma -tuloslaskelmat on oikaistu takautuvasti ja julkaistu 22.7.2019.
 • Lopetettujen toimintojen tulos esitetään tuloslaskelmassa veroilla vähennettynä rivillä Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot.
 • Lopetettujen toimintojen varat ja velat esitetään 30.6.2019 alkaen taseessa omilla riveillään lyhytaikaisissa varoissa ja veloissa. Varat raportoidaan kohdassa Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja velat kohdassa Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat.
 • Tasetta ei ole oikaistu vertailukausilta.
 • Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu.

Muutos raportoitavissa segmenteissä

 • Vuoden 2019 toisesta neljänneksestä alkaen YIT:n jatkuviin toimintoihin kuuluu viisi raportoitavaa segmenttiä: Asuminen Suomi ja CEE, Asuminen Venäjä, Toimitilat, Infraprojektit ja Kiinteistöt.
 • Entistä Päällystys-segmenttiä ei enää raportoida.
 • Entisessä Päällystys-segmentissä raportoitu Teiden kunnossapito -liiketoiminta Suomessa raportoidaan Infraprojektit-segmentissä.
 • Entisessä Päällystys-segmentissä raportoitu Venäjän päällystysliiketoiminta raportoidaan segmenttiraportoinnin muissa erissä.
 • Vertailukausien segmenttiluvut on oikaistu takautuvasti ja julkaistu 22.7.2019.

Oikaistut pro forma -luvut

 • YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018.
 • Tässä tilinpäätöstiedotteessa vertailuluvut on esitetty pro forma -lukuina siten että sulautuneen Lemminkäisen tilinpäätös tilikaudelta 1.1‒31.1.2018 on mukana pro forma -luvuissa, poislukien yllämainitut lopetetut toiminnot. Luvut on merkitty sarakkeisiin otsikoilla Pro forma, oikaistu 10‒12/18 ja Pro forma, oikaistu 1‒12/18.

Taloudellisten tietojen esittämisestä tässä tilinpäätöstiedotteessa kerrotaan tarkemmin selostusosan lopussa.
Jollei toisin mainittu, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja ovat oikaistuja pro forma -lukuja sekä samaa yksikköä.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:


Hyvä kehityksemme jatkui vuonna 2019, ja konsernin koko vuoden oikaistu liikevoitto kasvoi 166 miljoonaan euroon. Viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli konsernin kaikkien aikojen paras, ja arvioimme vahvan tilauskannan ja vakaan kysynnän tukevan kannattavuuttamme myös vuonna 2020.

Vuoden 2019 merkittävin tapahtuma oli kauppakeskus Mall of Triplan avaaminen lokakuussa. Sen ensimmäiset kuukaudet ovat olleet valtaisa menestys, ja kauppakeskuksen asiakasmäärä ylitti 7 miljoonaa vuoden lopussa. Vaikka Mall of Triplan rakentamisen loppuvaiheen kustannuksilla oli vuoden 2019 toisella puoliskolla merkittävä negatiivinen vaikutus Toimitilat-segmentin tulokseen, projekti on kokonaisuutena ollut meille erittäin kannattava. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjasimme Mall of Triplan sijoituksen käyvän arvon Kiinteistöt-segmenttiin, jonka oikaistu liikevoitto nousi koko vuoden osalta 83 miljoonaan euroon.

Asuntojen kuluttajamyynti Suomessa ja CEE-maissa vahvistui selvästi vuoden loppua kohden. Koko vuoden osalta Asuminen Suomi ja CEE -segmentin oikaistu liikevoitto laski hieman pienemmän valmistuneiden asuntojen määrän ja muuttuneen liiketoimintajakauman myötä. Venäjällä liiketoimintamme palasi kannattavaksi, ja asuntomyynti piristyi vuoden lopulla. Kesällä tekemäämme päätöstä keskittyä Venäjällä neljään kaupunkiin ja huoltoliiketoimintaan sekä sulkea viisi yksikköä on edistetty joutuisasti. Venäjälle sijoitettu pääoma pieneni vuoden aikana yli 50 miljoonalla eurolla vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Infraprojektien tulos kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna tilauskannan vahvistuneen katetason ja tehostetun projektinhallinnan siivittämänä. Segmentti saavutti positiivisen oikaistun liikevoiton edellisen vuoden tappion jälkeen, ja tilauskanta nousi yli 1,1 miljardiin euroon. Lopetettaviin toimintoihin kuuluva Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot teki niin ikään hyvän tuloksen, ja merkittävä positiivinen tuloskäänne nähtiin erityisesti Norjassa ja Ruotsissa.

Syksyllä 2019 päivitetyssä strategiassa kaupunkikehityshankkeet, kiinteistöt ja palvelut ovat rakenteelliset kasvun ja kannattavuuden lähteemme. Olemme määrätietoisesti edistäneet liiketoimintaa ja rakentaneet kilpailuetuja näillä liiketoiminta-alueilla. Strategian toteutusta tukee kesällä julkaistu päätös myydä päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot Pohjoismaissa Peabille, millä vahvistamme merkittävästi tasettamme ja selkeytämme liiketoimintarakennettamme. Kauppa vaatii kilpailuviranomaisen hyväksynnän ja eräiden muiden tavanomaisten ehtojen täyttymisen. Arvioimme kaupan toteutuvan vuoden 2020 ensimmäisen tai toisen neljänneksen aikana.

Kaiken kaikkiaan vahvistimme markkina-asemaamme kaikissa liiketoiminnoissa vuonna 2019. Vahva markkina-asema yhdistettynä tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseen keskittyviin toimenpiteisiimme antaa meille vahvan pohjan jatkaa suotuisaa kehitystämme myös vuonna 2020.

Avainlukuja, IFRS

Milj. e Raportoitu 1012/19 Pro forma, oikaistu
10
12/18
Muutos Raportoitu 1-12/19 Pro forma, oikaistu
1-12/18*
Muutos
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 1 152,4 1 127,8 2 % 3 391,5 3 201,0 6 %
Asuminen Suomi ja CEE 445,7 354,0 126,7 26 % 1 240,1 1 157,9 7 %
Asuminen Venäjä 107,4 126,7 -15 % 240,0 274,1 -12 %
Toimitilat 438,5 438,7 0 % 1 176,9 1 045,2 13 %
Infraprojektit 222,7 204,9 9 % 806,7 716,8 13 %
Kiinteistöt 0,2     0,3 0,0  
Muut erät -62,1 3,6   -72,5 7,1  
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot 97,0 86,2 12 % 80,5 104,7 -23 %
Liikevoitto-%, jatkuvat toiminnot 8,4 % 7,6 %   2,4 % 3,3 %  
Oikaistu liikevoitto, jatkuvat toiminnot 121,0 99,3 22 % 165,5 132,0 25 %
Asuminen Suomi ja CEE 39,0 28,5 37 % 91,4 103,3 -12 %
Asuminen Venäjä 8,5 -3,8   1,2 -32,8  
Toimitilat -10,4 56,1   -7,1 67,8  
Infraprojektit 6,3 -0,7   14,9 -6,5  
Kiinteistöt 81,3 27,9 192 % 82,7 26,9 208 %
Muut erät -3,7 -8,7 58% -17,6 -26,7 34 %
Oikaistu liikevoitto-%, jatkuvat toiminnot 10,5 % 8,8 %   4,9 % 4,1 %  
Asuminen Suomi ja CEE 8,7 % 8,0 %   7,4 % 8,9 %  
Asuminen Venäjä 7,9 % -3,0 %   0,5 % -12,0 %  
Toimitilat -2,4 % 12,8 %   -0,6 % 6,5 %  
Infraprojektit 2,8 % -0,3 %   1,9 % -0,9 %  
Kiinteistöt            
Oikaisuerät 24,0 13,1 84 % 85,0 27,2 212 %
Tulos ennen veroja 87,6 78,4 12 % 40,4 71,4 -43 %
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 58,7 56,8 3 % 4,5 48,7 -91 %
Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot 14,4 -3,1   10,2 -15,4  
Katsauskauden tulos** 73,2 53,7 36 % 14,7 33,3 -56 %
Katsauskauden osakekohtainen tulos, e 0,35 0,26 34 % 0,07 0,16 -56 %
Oikaistu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, e 0,35 0,32 10 % 0,30 0,32 -6 %
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 132,1 204,5**** -35 % 50,7 148,6**** -66 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa 862,3 562,9**** 53 % 862,3 562,9**** 53 %
Oikaistu korollinen nettovelka*** 601,3 n/a   601,3 n/a  
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 81,3 53,6****   81,3 53,6****  
Oikaistu velkaantumisaste3 % 56,7 n/a   56,7 n/a  
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 33,9 38,1****   33,9 38,1****  
Oikaistu omavaraisuusaste kauden lopussa3 % 37,3 n/a   37,3 n/a  
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, (viim. 12 kk), ROCE3, % 11,1 % n/a   11,1 % n/a  
Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 4 130,5 4 285,6***** -4 % 4 130,5 4 285,6***** -4 %

* Vertailuissa käytetään pro forma -lukuja, jotka sisältävät Lemminkäisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018, poislukien lopetetut toiminnot.
** Emoyhtiön omistajille.
*** Taloudellisten tunnuslukujen määritelmät on kuvattu taulukko-osion taulukossa 4.3.
**** Raportoitu.

***** Oikaistu raportoitu.

  1–12/19 1–12/18 Muutos
Osakekohtainen osinko, EUR 0,28* 0,27 4 %

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään ylimääräisestä lisäosingosta, jonka määrä voi olla enintään 0,12 euroa osakkeelta.

 

Tulosohjeistus vuodelle 2020

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2020 arvioidaan olevan välillä 2 9003 300 miljoonaa euroa (2019: 3 391,5 miljoonaa euroa).

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan välillä 150190 miljoonaa euroa (2019: 165,5 miljoonaa euroa).

 

Ohjeistuksen tausta ja perusteet

Tulosohjeistus perustuu muun muassa rakenteilla olevan asuntokannan arvioituun valmistumisajankohtaan, toimitilahankkeiden arvioituun myyntiajankohtaan ja yhtiön vahvaan tilauskantaan. Vuoden 2019 lopussa tilauskannasta oli myyty 69 %.

Vuosineljännesten välillä odotetaan merkittävää vaihtelua, joka johtuu normaalista infraprojektien kausivaihtelusta, toimitilahankkeiden myynneistä ja asuntokohteiden valmistumisajankohdista. Vuoden viimeisen neljänneksen odotetaan olevan selvästi vahvin. Yhtiö arvioi vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen oikaistun liikevoiton olevan vertailukauden tasolla tai sitä korkeampi (jatkuvat toiminnot 13/2019: -9,7 miljoonaa euroa).

 

Ohjeistukseen vaikuttavat tekijät

Keskeisimpiä tekijöitä, joilla YIT voi vastata markkinakysyntään, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien ja projektiriskien hallinta, tuotekehitys ja -tarjooma, tuotantokustannusten alentamiseen tähtäävät toimet, kustannusten hallinta sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet.

YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat liittyvät pääasiassa globaaliin talouskehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja korkotasoon, poliittiseen ympäristöön, toiminta-alueiden talouskehitykseen, muutoksiin asuntojen ja toimitilojen kysynnässä, resurssien kuten avainhenkilöiden saatavuuteen, työmarkkinoiden toimivuuteen, muutoksiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa, lainsäädännön muutoksiin, lupa- ja viranomaishyväksyntäprosesseihin ja niiden kestoon sekä valuuttakurssien kehitykseen.

Rakennus- ja hankekehitysprojektien pitkäkestoisen luonteen vuoksi kysynnän muutokset voivat olla nopeampia kuin yhtiön kyky sopeuttaa tarjoomaansa.

 

Lähiajan näkymät alueittain

Suomi

Asuntojen kuluttajakysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2019 keskimääräisellä hyvällä tasolla. Institutionaalisten sijoittajien kysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. Yksityisten asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan pysyvän vuoden 2019 tasolla. Sijainnin ja hintatason merkitys on edelleen keskeinen. Uusien, hyvillä paikoilla sijaitsevien vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu hyvällä tasolla alhaisen korkotason ansiosta. Rahalaitosten tiukentunut lainanantokäytäntö ja mahdolliset muutokset lainsäädännössä saattavat jatkossa vaikuttaa kuluttajakysyntään.

Asuntojen hintakehityksen ja kysynnän eriytymisen arvioidaan jatkuvan kasvukeskusten ja muun Suomen välillä. Asuntojen lisääntyneen tarjonnan arvioidaan estävän asuntojen hintojen nousua.

Toimitilojen vuokrakysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla kasvukeskuksissa. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevissa kohteissa pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kasvu-keskuksissa. Urakkamarkkinan arvioidaan pysyvän aktiivisena.

Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan maltillisesti kaupungistumiskehityksen ja rakennuskannan ikääntymisen myötä.

Rakentamisen kustannusten arvioidaan pysyvän vakaina. Rakentamisen volyymin odotetaan palaavan normaalille tasolle.

Rahoituslaitosten lisääntynyt sääntely ja kasvaneet pääomavaateet vaikuttavat rakentamiseen ja kiinteistökehitykseen. Rahoituslaitokset ovat kiristäneet asuntorahoitusta markkinoilla.

Infrarakentamista vaativat hankkeet kasvukeskuksissa, liikennehankkeet ja teollisuuden investoinnit ylläpitävät kysyntää. Vuonna 2020 infrarakentamismarkkinan odotetaan vahvistuvan.

Venäjä

Asuntojen kysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2019 keskimääräisellä tasolla. Kysynnän arvioidaan kohdistuvan ennen kaikkea edullisiin asuntoihin, mitä myös demografiset trendit tukevat. Venäjän keskuspankin taannoiset ohjauskoron laskut ovat johtaneet asuntolainakorkojen laskuun.

Asuntokauppaa säätelevien lakimuutosten arvioidaan edelleen aiheuttavan epävarmuutta ja turbulenssia markkinoilla, ylläpitävän volatiliteettia asuntojen tarjonnassa sekä nostavan hintoja pitkällä aikavälillä.

Baltia ja CEE-maat

Asuntokysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla Baltian maissa ja CEE-maissa, joissa pääkaupunkiseutujen kasvu jatkuu. Rahoituksen saatavuuden ja alhaisen korkotason arvioidaan tukevan asuntokysyntää myös jatkossa. Saksan heikentyneet talousnäkymät saattavat vaikuttaa asuntojen kysyntään CEE-maissa. Asuntojen hintojen arvioidaan nousevan edelleen.

Tonttien hintataso on noussut, ja kilpailun tonteista arvioidaan pysyvän korkealla tasolla. Resurssipulan ja pitkien rakennuslupaprosessien arvioidaan nostavan rakennuskustannusinflaatiota sekä rajoittavan volyymin kasvua.

Toimitilaurakkamarkkinan odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla tai laskevan hieman Baltian maissa.

Baltian maissa infrarakentamisen määrän kasvun arvioidaan jatkuvan maltillisena valtioiden investoidessa kaupunki- ja liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, mutta kilpailun arvioidaan jatkuvan kireänä.

Skandinavia

Norjassa ja Ruotsissa infrarakentamista tukevat valtion monivuotiset liikenneinfran kehitysohjelmat ja kaupungistuminen. Molemmissa maissa infrarakentamisen ennustetaan kasvavan vuonna 2020. Ruotsissa ja Norjassa on käynnissä tai suunnitteilla mittavia väylä- ja ratahankkeita sekä teollisuuden investointeja, mikä lisää infraprojektien kysyntää. Lisäksi erityisesti Norjassa panostetaan energiantuotannon kehittämiseen ja uusimiseen.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhteistoimintaneuvottelut konsernin tukipalveluissa ja Toimitilat- ja Kiinteistöt-segmenteissä

YIT ilmoitti 4.2.2020 käynnistävänsä yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat kiinteitä toimihenkilöitä konsernin tukipalveluissa, Toimitilat-segmentissä ja Kiinteistöt-segmentissä Suomessa. Mahdollisten henkilöstövähennysten odotetaan olevan enintään 40 henkilöä, ja ne kohdistuvat Toimitilat-segmenttiin ja konsernin tukipalveluihin.

 

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 7.2.2020 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tuloksen esittelee YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa http://www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +46 (0)8 5033 6574. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 7088366.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

 

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa.Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi