Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2017

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         26.10.2017 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2017

Heinä‒syyskuu 2017 (7‒9/2016)

 • Saadut tilaukset olivat 362,2 milj. euroa (351,4).
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 454,8 milj. euroa (1 406,6).
 • Liikevaihto oli 625,8 milj. euroa (531.6).
 • Liikevoitto oli 48,7 milj. euroa (42,8), mikä on 7,8 % (8,0) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 1,0 milj. euroa Lemminkäisen ja YIT:n suunniteltuun yhdistymiseen liittyviä transaktiokustannuksia.
 • Oikaistu liikevoitto1) oli 47,5 milj. euroa (42,8), mikä on 7,6 % (8,1) liikevaihdosta.
 • Katsauskauden tulos oli 36,3 milj. euroa (30,7).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,54 euroa (1,27).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 51,6 milj. euroa (86,0).
 • Omavaraisuusaste oli 36,7 % (34,3) ja nettovelkaantumisaste 31,6 % (23,7) katsauskauden lopussa.
 • Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 104,5 milj. euroa (82,0).
 • Lemminkäisen ylimääräinen yhtiökokous päätti 12.9.2017 Lemminkäisen sulautumisesta YIT Oyj:hin sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyi sulautumissuunnitelman.

Tammi‒syyskuu 2017 (1‒9/2016)

 • Saadut tilaukset olivat 1 212,5 milj. euroa (1 134,7).
 • Liikevaihto oli 1 332,1 milj. euroa (1 205,4).
 • Liikevoitto oli 31,7 milj. euroa (32,6), mikä on 2,4 % (2,7) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää Lemminkäisen maksettavaksi määrätyn 3,4 miljoonan euron korvauksen liittyen Helsingin hovioikeuden päätökseen Suomen ympäristönsuojelulain rikkomisesta ja 2,8 miljoonaa euroa Lemminkäisen ja YIT:n suunniteltuun yhdistymiseen liittyviä transaktiokustannuksia.
 • Oikaistu liikevoitto 1) oli 35,8 milj. euroa (32,8), mikä on 2,7 % (2,7) liikevaihdosta.
 • Katsauskauden tulos oli 15,3 milj. euroa (15,1).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,44).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,8 milj. euroa (93,2).

Ohjeistus vuodelle 2017

Lemminkäinen päivitti 12.9.2017 tulosohjeistustaan vuodelle 2017. Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2017 sen liikevaihto kasvaa vuodesta 2016 (1 682,7 milj. euroa). Oikaistun liikevoiton yhtiö odottaa vuonna 2017 paranevan vuoden 2016 oikaistusta liikevoitosta (45,1 miljoonaa euroa). 1)

1) Liikevoitosta oikaistaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat olennaiset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten suunniteltuun yhdistymiseen liittyvät transaktiokulut, oikeudenkäynteihin liittyvät kulut, korvaukset ja palautukset sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomat arvonalentumiset.

Avainluvut, IFRS 7-9/
2017
7-9/
2016
Muutos 1-9/
2017
1-9/
2016
Muutos 1-12/
2016
Liikevaihto M€ 625,8 531,6 94,2 1 332,1 1 205,4 126,7 1 682,7
  Päällystys M€ 276,4 268,2 8,2 495,2 498,5 -3,3 648,5
  Infraprojektit M€ 138,5 126,7 11,8 340,2 308,3 31,9 426,2
  Suomen talonrakentaminen M€ 188,0 131,1 56,9 457,6 385,1 72,5 581,2
  Venäjän toiminnot M€ 31,9 21,4 10,5 63,2 39,3 23,9 54,5
  Muut toiminnot ja konsernieliminoinnit M€ -9,0 -15,7 6,7 -24,1 -25,8 1,7 -27,7
Liikevoitto M€ 48,7 42,8 5,9 31,7 32,6 -0,9 67,6
  Päällystys M€ 24,5 30,6 -6,1 8,3 20,9 -12,6 20,8
  Infraprojektit M€ 4,6 7,3 -2,7 2,8 7,6 -4,8 12,5
  Suomen talonrakentaminen M€ 16,7 3,5 13,2 25,2 6,5 18,7 17,2
  Venäjän toiminnot M€ 1,3 1,8 -0,5 0,2 0,6 -0,4 -3,8
  Muut toiminnot M€ 1,5 -0,5 2,0 -4,8 -3,0 -1,8 20,9
Liikevoitto-% % 7,8 8,0 2,4 2,7 4,0
  Päällystys % 8,9 11,4 1,7 4,2 3,2
  Infraprojektit % 3,3 5,7 0,8 2,5 2,9
  Suomen talonrakentaminen % 8,9 2,7 5,5 1,7 3,0
  Venäjän toiminnot % 4,2 8,5 0,4 1,5 -7,0
Tulos ennen veroja M€ 45,0 37,9 7,1 19,6 19,0 0,6 49,2
Katsauskauden tulos M€ 36,3 30,7 5,6 15,3 15,1 0,2 38,0
Katsauskauden osakekohtainen tulos, laimentamaton 1,54 1,27 0,27 0,58 0,44 0,14 1,27
Katsauskauden osakekohtainen tulos, laimennettu 1,53 1,27 0,26 0,58 0,44 0,14 1,26
Liiketoiminnan rahavirta M€ 51,6  86,0 -34,4 6,8 93,2 -86,4 131,7


Avainluvut, IFRS     30.9.
2017
 
30.9.
2016
 
Muutos  
9/17 vs 9/16
 
30.6.
2017
 
Muutos  
9/17 vs 6/17
 
31.12.
2016
 
Tilauskanta M€ 1 454,8 1 406,6 48,2 1 647,4 -192,6 1 265,2
Sidottu pääoma M€ 404,5 394,6 9,9 420,6 -16,1 388,2
Taseen loppusumma M€ 1 037,0 1 156,7 -119,7 1 018,0 19,0 968,0
Korollinen nettovelka M€ 104,5 82,0 22,5 156,8 -52,3 81,1
Omavaraisuusaste 1) % 36,7 34,3 34,7 39,5
Nettovelkaantumisaste 2) % 31,6 23,7 53,3 24,3
Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE, liukuva 12 kk % 12,4 8,3 11,0 11,3

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 9/2017:32,9 %, 9/2016: 27,4 % ja 12/2016: 35,4 %

2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 9/2017: 47,2 %, 9/2016: 54,6 % ja 12/2016: 38,8 %.

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm:

”Liikevaihtomme ja liikevoittomme kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä vertailukaudesta. Tämä johtui Suomen talonrakentamisen hyvästä tuloksesta”, sanoo toimitusjohtaja Casimir Lindholm. ”Infraprojektien tulos laski pääasiassa Suomen ja Baltian maiden yksittäisten projektien matalampien katteiden vuoksi. Venäjän toimintojen tilauskanta on tyydyttävällä tasolla, mutta taloudellisten tavoitteidemme saavuttaminen aikaisemman strategian muutoksen jälkeen vie vielä jonkin aikaa. Päällystyksen tulos kärsi Suomen toimintojen hyvästä tuloksesta huolimatta Skandinavian heikosta kannattavuudesta, joka johtui kireästä hintakilpailusta ja heikosta operatiivisesta suorituskyvystämme.”

”Taloudellinen asemamme vahvistui vuodentakaisesta. Korolliset velkamme ovat nyt alle 200 miljoonaa euroa. Omavaraisuusasteemme on 32,9 % ja nettovelkaantumisasteemme 47,2 %, jos hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana.”

”Tilauskantamme on suhteellisen vahva, ja raportointikauden jälkeen allekirjoitimme Stockholm Vatten AB:n kanssa noin 30 miljoonan euron sopimuksen uudesta kalliorakentamisurakasta Henriksdalin jätevedenkäsittelylaitoksessa Tukholmassa. Päämarkkina-alueidemme näkymät ovat positiiviset, ja uskomme tämän tukevan kasvutavoitteitamme.”

”Lemminkäisen ja YIT:n suunnitellussa yhdistymisessä otettiin 12.9. tärkeä askel, kun Lemminkäisen ja YIT:n ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät yhtiöiden yhdistymissuunnitelman. Yhdistymisen toteutuminen edellyttää vielä muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Olemme aloittaneet integraation suunnittelun yhdessä YIT:n kanssa.”

Markkinanäkymät

Suomessa rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan vuonna 2017. Asuntorakentamisen ennustetaan pysyvän yleisesti hyvällä tasolla, vaikka sijoittajakysynnän arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2016 korkeasta tasosta. Kysyntä painottuu yhä kasvukeskusten pieniin asuntoihin. Toimitilarakentamisen ennustetaan pysyvän vakaana yksittäisten suurhankkeiden sekä julkisen sektorin hankkeiden ansiosta. Korjausrakentamisen odotetaan kasvavan maltillisesti kaupungistumiskehityksen ja julkisen sektorin hankkeiden myötä.

Infrarakentamisen odotetaan kasvavan noin 2 % vuonna 2017. Hallituksen kehysriihen infrahankkeita koskevat päätökset ja suurten kaupunkien liikenneinfrainvestoinnit parantavat sekä päällystyksen että infraprojektien näkymiä. Valtion suunnittelemien perusväylänpitopanostusten odotetaan pitävän päällystyksen kysynnän vakaana vuonna 2017. Infraprojektien kysyntää ylläpitävät vaativat hankkeet kasvukeskuksissa sekä teollisuuden investoinnit, mutta kilpailu on kireää.

Norjassa ja Ruotsissa infrarakentamista tukevat valtion monivuotiset liikenneinfran kehitysohjelmat. Molemmissa maissa infrarakentamisen ennustetaan kasvavan vuonna 2017. Kasvukeskusten ympärillä on Ruotsissa ja Norjassa käynnissä tai suunnitteilla mittavia väylä- ja ratahankkeita, mikä lisää sekä infraprojektien että päällystyksen kysyntää. Lisäksi erityisesti Norjassa panostetaan energiantuotannon kehittämiseen ja uusimiseen.

Tanskassa päällystyksen kysynnän ennustetaan laskevan julkisen sektorin vähentäessä investointejaan tieinfrastruktuuriin.

Venäjällä talouskasvu pysynee alhaisella tasolla. Öljyn hinnan vaihtelu heijastuu valuuttakurssiin. Talonrakentamisen neuvottelu-urakoinnissa hintakilpailu on kireää, mutta urakoitsijan luotettavuus on muodostunut kilpailueduksi. Isojen väylien rakentamis- ja korjaustöiden odotetaan ylläpitävän päällystyksen kysyntää.

Baltian maissa infrarakentamisen määrä on kääntynyt kasvuun.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 26. lokakuuta klo 12.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Puolivuosikatsauksen esittelee Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm. Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavissa suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

Vuoden 2017 taloudelliset tiedotteet

Vuoden 2017 julkistamisaikataulu on seuraava: 

9.2.2017 Tilinpäätöstiedote 2016
Viikko 9   Vuosikertomus 2016
27.4.2017 Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017
27.7.2017   Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017
26.10.2017        Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Casimir Lindholm, toimitusjohtaja, puh. 02071 53304
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53304

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi